הימונורטסאב םיגשומ תוכרעמ

םדא ינב לצא םגו עדמה לש הירוטסיהב םג ימניד רבד ןניה םיגשומ תוכרעמ
םיגשומ תוכרעמ עברא התוחתפתה ךלהמב הרבע תישונאה הירוטסיהה .םה רשאב
.תינבכוכה איה הימונורטסאה עדמב תטלשה םיגשומה תכרעמ םויכ .הימונורטסאב

.אצמנ אוה הבש םיגשומה תכרעמ תא דימלתל ףקשל רומא ןאכ עצומה ןולאשה
רסוח לש השוחת רוציל וא םייאל דעונ אוה ןיאו הבוח ונניא ןולאשה יולימ
םג רתוי הבחר תואצמתה תבוטל רזע ילכ וניה ןולאשה ,אוה ךופהנ .תואצמתה
תכרעמ לש הקידב םגו הימונורטסאב תולבוקמ אל רבכש םיגשומ תוכרעמב
.ןולאשה לע תונעל רחובש ימ לש םיגשומה

ןיינועמ אוה םא לאשנ ןולאשה אלממ הב העדוה עיפות ןולאשה יולימ תמלשה םע
לבקנש תנמ לע וז הינפל תונעיהל םישקבמ ונא .עדמ יחרפל ויתובושת תא חולשל
.טנרטניאב הימונורטסאל רפסה תיבב םידמולה םידימלתה לע הנומת

םיגשום תכרעמ התוא לש ןולחב שיקהל אנ תמיוסמ םיגשומ תכרעמ לע עדימ תלבקל
ךשמה שקה ומצע ןולאשל רובעל תנמ לע