ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

רישום לקורסים

הרישום לקורסים בחוגי הפקולטה נעשה בשני אופנים:
-         רישום באינטרנט באמצעות שיטת המכרז - "בידינג".
-         רישום בחוגים המקיימים ייעוץ על ידי חברי הסגל האקדמי.

א.

הזמנות אישיות לרישום בחוגים או באינטרנט תישלחנה לתלמידים שהסדירו את תשלום שכר הלימוד כנדרש.

ב.

בחוגים שבהם הרישום מתבצע בחוג, טופס הרישום משמש הצהרה של התלמידים על תכנית הלימודים שלהם ובסיס לרישום כל ציוניהם באותה שנה (ציוני בחינות ועבודות).
יועצי החוגים מאשרים בחתימתם את תכנית הלימודים.

ג.

בחוגים שבהם מתקיים רישום בשיטת "בידינג" (מכרז), יקבלו התלמידים טופס הנחיה מפורט לרישום באמצעות שיטה זו.

ד.

תלמידים שקיבלו הודעת קבלה ממשרד הרישום, שילמו שכר לימוד ולא קיבלו הזמנה לרישום לקורסים עד שבועיים לפני תחילת הלימודים, מתבקשים לפנות אל מזכירות החוגים.

ה.

כל שינוי, תוספת או ביטול בתכנית הלימודים מחייב אישור של החוג. יש לעקוב אחר המודעות שתפורסמנה בנושא זה.

ו.

תלמידים שלא יבטלו השתתפותם בקורס במועדים שייקבעו ויפורסמו ולא ייבחנו במועדים הקבועים, יירשם ציון "נכשל מנהלי" (230).
קורס שלא בוטלה ההשתתפות בו, יילקח בחישוב שכר הלימוד.

ז.

בכל הנוגע לרישום לקורס מחוץ לפקולטה או בחוג אחר בפקולטה שאינו חוג לימודיו של התלמיד, יחול על התלמיד התקנון של הפקולטה או של החוג שבו ניתן הקורס.[1]

ח.

חל איסור מוחלט על רישום לקורסים ששעות הלימוד שלהם חופפות באופן מלא או חלקי.

ט.

על התלמידים חלה חובת הבדיקה של הקורסים בסיום הרישום. האחריות לרישום תקין חלה על התלמידים.

 [1]      על תלמידי פקולטות אחרות הלומדים בקורסים בפקולטה למדעי הרוח יחולו התקנונים של החוג ושל הפקולטה למדעי הרוח.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.