ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

לימודי התרבות העברית

  1. הקבצים המושתתים על מבואות (ללא סמינריון)- מסגרת 690
  2. הקבצי המגמה ללשון העברית - מסגרת 614
  3. הקבץ המגמה לבלשנות שמית (ללא סמינריון) - מסגרת 614
  4. הקבצי המגמה למקרא - מסגרת 612
  5. הקבץ בתלמוד  - מסגרת 682
  6. הקבצי מגמת פילוסופיה יהודית , ספרות חז"ל וקבלה  - מסגרת 616

הקבצים של לימודי התרבות העברית

1. הקבצים המושתתים על מבואות (ללא סמינריון)- מסגרת 690

16 ש"ס

א. 4 שיעורים מן המבואות למגמות השונות בחוג:

1.הלשון העברית לתקופותיהשיעור2 ש"ס
 תרגיל לנ"לתרגיל2 ש"ס
2.מבוא לבלשנות שמיתשיעור4 ש"ס
3.

מבוא למקרא - ספרות המקרא, אנתולוגיה של כותבים רבים + מבוא למקרא – הספר פירושו ומחקרו

שיעור2+2 ש"ס
4.מבוא למחשבת חז"ל שיעור4 ש"ס
5.מבוא לקבלה (חלק א'+ב') שיעור2+2 ש"ס
6.מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הבינייםשיעור4 ש"ס
7. מבוא להגות היהודית בעת החדשה (חלק א'+ב) שיעור 2+2 ש"ס 
  סה"כ16 (=4X4) ש"ס

ב. 3 שיעורים מן המבואות למגמות השונות בחוג ושיעור בחירה מן המגמה שבה נלמד מבוא.

מבואות: ראה רשימת מבואות בסעיף א' דלעיל - (12 ש"ס)

שיעורים נוספים - (4 ש"ס):

לשון עברית:

סמנטיקה + פרגמטיקהשיעור4 ש"ס
או  
תורת ההגה (בכפוף לאישור המרצה)שיעור4 ש"ס

בלשנות שמית:

4 ש"ס מתוך רשימת השיעורים כדלקמן (בהתייעצות עם יועץ המגמה):

מבוא לארמית מדוברת שיעור4 ש"ס
לשונות וכתבים במרחב השמישיעור2 ש"ס
המרחב הלשוני-חברתי באתיופיהשיעור2 ש"ס
אתיופיה: היסטוריה שפה ותרבותשיעור2 ש"ס

מקרא

4 ש"ס מתוך רשימת השיעורים כדלקמן:

מעשה והגות בספרות החכמה: קונפורמיזם, ספקנות וביקורת שיעור2 ש"ס
עם לבדד ישכון-האמנם? ספרות המקרא על רקע תרבויות המזרח הקדוםשיעור2 ש"ס
נביאים בצל מעצמות  שיעור2 ש"ס
נביא, מלך ומה שביניהם: לדמותו של שאול בספר שמואל שיעור2 ש"ס
שכר ועונש בחיי היחיד ובחיי הציבור ביצירה המקראית שיעור2 ש"ס
לשון המקרא וסגנונושיעור2 ש"ס
מנהיגים ומנהיגות במקרא שיעור2 ש"ס
אלימות מינית במקרא ובמזרח הקדום שיעור2 ש"ס
דמות האשה בספרות החכמה  שיעור2 ש"ס
פרשיות בספרות החכמה שיעור 2 ש"ס 
עיצוב הסיפור במקרא שיעור 2 ש"ס 
רטוריקה בשירה, בחוק ובסיפורת שבמקרא שיעור 2 ש"ס 
 

פילוסופיה יהודית, ספרות חז"ל וקבלה:

מדור ספרות חז"ל:

שתי מכינות בתלמודשיעור4 ש"ס
או  
דמויות מקראיות בסיפורי האגדה : חלק א'+חלק ב' שיעור2+2 ש"ס

מדור קבלה וחסידות

השכינה הצדיק והזיווג ביניהם+ מלבושי המלך-גילוי כיסוי בשפה ובאלוהות שיעור2+2 ש"ס
או  
תרגיל קריאה בספר הזוהרשיעור4 ש"ס

מדור ימי הביניים והעת החדשה:

קריאה במורה נבוכים שיעור4 ש"ס
או   
שפינוזה, מנדלסון, כהן, רוזנצוויג – קריאה בטקסטים בהגות יהודית שיעור4 ש"ס
סה"כ 16 ש"ס

ג. שני שיעורים מן המבואות למגמות השונות בחוג ושני שיעורים נוספים, אחד מכל מגמה שבה נלמד מבוא:

מבואות:
ראו סעיף א' לעיל.

שיעורים נוספים:
ראו סעיף ב' לעיל.

2 שיעורי מבוא8 (= 2X4) ש"ס
2 שיעורי בחירה8 (= 2X4) ש"ס
 סה"כ 16 ש"ס

הקבצי המגמה ללשון העברית - מסגרת 614

כל ההקבצים בנויים במבנה הכולל סמינריון (בו תכתב עבודה סמינריונית או רפראט). תלמידים המבקשים יוכלו להשתתף בכל אחד מההקבצים גם ללא סמינריון.

הקבץ 1: עיוני דקדוק תחביר וסמנטיקה בלשון עברית

תורת ההגה4ש"ס
תחביר עברי2ש"ס
סמנטיקה2ש"ס
פרגמטיקה2ש"ס
תחביר למתקדמים4ש"ס
תחביר לשון המקראש"ס 
לבחירה סמינריון אחד: ש"ס 
תהליכים ומגמות בגיבוש העברית התקנית בת זמננו (4ש"ס)  

פעולות דיבור במקרא (2ש"ס) *

  
* המשתתפים בסימנריון זה יבחרו 2ש"ס נוספות משיעורי הבחירה במגמה   
או   

הפועל בעברית הכתובה והמדוברת *  (4 ש"ס)
*תנאי קדם: השיעור תחביר למתקדמים  

  
סה"כ

20

ש"ס
 

הקבץ 2: עברית קלאסית ועברית חדשה

ניקוד עברי4ש"ס
תחביר עברי2ש"ס
הלשון העברית לתקופותיה - שיעור2ש"ס
הלשון העברית לתקופותיה - תרגיל2ש"ס
תחביר לשון המקרא2ש"ס
לשונה של הסיפורת העברית החדשה 2ש"ס
לשונה של השירה העברית החדשה  ש"ס 
לבחירה סמינריון אחד: ש"ס 
המערך המושגי והלקסיקלי של העברית (4ש"ס)   
תהליכים ומגמות בגיבוש העברית התקנית בת זמננו  (4 ש"ס)  
סה"כ20ש"ס
 

הקבץ 3: הלשון העברית בדגש בלשני

ניקוד עברי4ש"ס
תחביר עברי2ש"ס
הלשון העברית לתקופותיה - שיעור2ש"ס
הלשון העברית לתקופותיה - תרגיל2ש"ס
תחביר למתקדמים4ש"ס
סמנטיקהש"ס 
לבחירה  סמינריון אחד (4 ש"ס) 4ש"ס
תהליכים ומגמות בגיבוש העברית התקנית בת זמננו (4ש"ס)   
המערך המושגי והלקסיקלי של העברית (4ש"ס)  

הפועל בעברית הכתובה והמדוברת *  (4 ש"ס)
*תנאי קדם: השיעור תחביר למתקדמים 

  

פעולות דיבור במקרא (2ש"ס)*

  
* המשתתפים בסימנריון זה יבחרו 2ש"ס נוספות משיעורי הבחירה במגמה   
סה"כ

20

ש"ס
 

• הקבץ זה יכול לשמש בסיס (לא מלא) להשתלבות בעתיד בתכנית הלימודים בעריכה לשונית המיועדת לבעלי תואר ראשון (בכפוף לתנאי הקבלה לתכנית). פרטים ניתן לקבל במזכירות החוג.

הקבץ המגמה לבלשנות שמית (ללא סמינריון) - מסגרת 614

סה"כ שעות להקבץ: 16 ש"ס, שמתוכן יש לקחת את שיעור החובה ולפחות שפה אחת: געז או ארמית.  
להלן הקבץ לדוגמה:

שיעור חובה: (4 ש"ס)

 
מבוא לבלשנות שמית (ש'+ת')2+2 ש"ס

שיעורים תיאורטיים:(8-4ש"ס)

 
לשונות וכתבים במרחב השמי2 ש"ס
אתיופיה: היסטוריה, שפה  ותרבות 2 ש"ס 
המרחב הלשוני-חברתי באתיופיה2 ש"ס
שפות: (8-4ש"ס)  
געז למתחילים  4 ש"ס 

אמהרית מדוברת *
* באישור המרצה 

4 ש"ס 
מבוא לארמית מדוברת  4 ש"ס 
סה"כ

16 ש"ס

 

הקבצי המגמה למקרא - מסגרת 612

כל ההקבצים בנויים במבנה הכולל סמינריון (בו תכתב עבודה סמינריונית או רפראט). תלמידים המבקשים יוכלו להשתתף בכל אחד מההקבצים גם ללא סמינריון.

הקבץ 1: המקרא ועיצובו

מבוא למקרא: ספרות המקרא, אנתולוגיה של כותבים רבים *2ש"ס

מבוא למקרא:  הספר פירושו ומחקרו*
*שני החלקים מהווים יחדיו את שיעור המבוא  

2ש"ס
נביאים בצל מעצמות ש"ס 
או  
רטוריקה בשירה, בחוק ובסיפורת שבמקרא2ש"ס
בחירה של תרגיל טקסטואלי אחד(עדיף למתחילים) 2ש"ס
בחירה של 8 ש"ס מתוך שיעורי הבחירה במגמה ש"ס 
סמינריון :ש"ס 
דמות הגיבור והגיבורה במקרא
או  

ספר דברים: הנקודה הארכימדית, לפניה ואחריה

סה"כ20ש"ס

הקבץ 2: הגות ופרשנות המקרא

מבוא למקרא: ספרות המקרא, אנתולוגיה של כותבים רבים *2ש"ס

מבוא למקרא:  הספר פירושו ומחקרו*

2ש"ס
*שני החלקים מהווים יחדיו את שיעור המבוא    
מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים  
או  
נוסחים ותרגומים של המקרא 2ש"ס
קריאה בפרשני ימי הביניים והרנסנס, ספר בראשית 2ש"ס
או   
תרגיל טקסטואלי אחד לבחירה (עדיף למתחילים)  
בחירה של 8 ש"ס מתוך שיעורי הבחירה במגמהש"ס 
סמינריון:ש"ס 
דמות הגיבור והגיבורה במקרא
או  

התהוות המונותיאיזם והדינמיקה של האמונה במקרא

סה"כ20ש"ס
 

הקבץ 3 : חקר המקרא

מבוא למקרא: ספרות המקרא, אנתולוגיה של כותבים רבים *2ש"ס

מבוא למקרא:  הספר פירושו ומחקרו*
*שני החלקים מהווים יחדיו את שיעור המבוא 

2ש"ס
נוסחים ותרגומים של המקרא2ש"ס
בחירה של שני תרגילים טקסטואליים(ביניהם אחד למתחילים) 4ש"ס
בחירה של 6 ש"ס מתוך שיעורי הבחירה במגמה:ש"ס 
סמינריון:ש"ס 
ספר דברים: הנקודה הארכימדית, לפניה ואחריה

או:

  
שירת העלילה , ההופעה ואמנות הסיפור במקרא
סה"כ20ש"ס

הקבץ 4 : חברה ומקרא

מבוא למקרא: ספרות המקרא, אנתולוגיה של כותבים רבים *2ש"ס

מבוא למקרא:  הספר פירושו ומחקרו*
*שני החלקים מהווים יחדיו את שיעור המבוא

2ש"ס
מנהיגים ומנהיגות במקרא 2ש"ס
או
נביאים בצל מעצמות 2ש"ס
תרגיל טקסטואלי אחד לבחירה 2ש"ס
בחירה של 8 ש"ס מתוך שיעורי הבחירה במגמה  ש"ס 
לבחירה סמינריון אחד: ש"ס 
דמות הגיבור והגיבורה במקרא    
או
לקרוא חוק כסיפור ש"ס 

סה"כ

20ש"ס 

הקבץ בתלמוד  - מסגרת 682

ההקבץ בנוי במבנה עם סמינריון. ניתן ללמוד את ההקבץ גם ללא סמינריון

מבוא למחשבת חז"ל4ש"ס
דמויות מקראיות בסיפורי האגדה: חלק א'+ב'2+2ש"ס

מכינה בתלמוד או
ארמית בבלית וגלילית

ש"ס 
שיעור בחירה4ש"ס
סה"כ16ש"ס
בחר אחד מהסמינריונים הבאים:4ש"ס
משבט הללה לחכמי התלמוד:השוואה בין דתות וחקר ספרות חז"ל  
או  
גישות ספרותיות במחקר האגדה
או   
קריאות פמיניסטיות מגדריות בספרות האגדה_____
סה"כ20ש"ס
 

הקבצי מגמת פילוסופיה יהודית , ספרות חז"ל וקבלה  - מסגרת 616

מדור ספרות חז"ל

ההקבץ בנוי במבנה עם סמינריון. ניתן ללמוד את ההקבץ גם ללא סמינריון

מבוא למחשבת חז"ל 4ש"ס
דמויות מקראיות בסיפורי האגדה: חלק א'+ב' 2+2ש"ס

מכינה בתלמוד  

4ש"ס
שיעור בחירה4ש"ס
סה"כ16 ש"ס
בחר אחד מהסמינריונים הבאים4ש"ס
משבט הללה  לחכמי התלמוד : השוואה בין דתות וחקר ספרות חז"ל   
או   
גישות ספרותיות במחקר האגדה    
או   
אחרית הימים –צמיחתו וקבורתו של נושא תאולוגי    
או   
קריאה בטקסטים מאגיים יהודיים   
או   
פונדמנטליזם יהודי בעת העתיקה : קומראן    
או   
קריאות פמיניסטיות מגדריות בספרות האגדה    
סה"כ 20 ש"ס 

מדור קבלה וחסידות

ההקבץ בנוי במבנה עם סמינריון. ניתן ללמוד את ההקבץ גם ללא סמינריון

מבוא לקבלה (חלק א' +ב')2+2ש"ס 
תרגיל בזוהר 4ש"ס

השכינה הצדיק והזיווג ביניהם +מלבושי המלך-גילוי וכיסוי בשפה ובאלוהות  

2+2 ש"ס 
שיעור בחירה4 ש"ס 
סה"כ16 ש"ס 
סמינריון 4 ש"ס 
סה"כ 20 ש"ס 

מדור ימי הביניים והעת החדשה

הקבץ מס' 1 - ללא סמינריון

מבוא לפילוסופיה היהודית של ימה"ב4ש"ס
מבוא להגות היהודית בעת החדשה (חלק א'+ב)2+2ש"ס
תרגיל נלווה למבוא בעת החדשה 4ש"ס
שיעור מתקדם במגמה4ש"ס 
סה"כ16 ש"ס

הקבץ מס' 2 - ללא סמינריון

מבוא לפילוסופיה היהודית של ימה"ב4ש"ס
מבוא להגות היהודית בעת החדשה (חלק א'+ב)2+2ש"ס
שיעורי בחירה במגמה (בכללם ניתן גם לבחור את השיעור: קריאה במורה נבוכים)8ש"ס
סה"כ16 ש"ס

הקבץ מס' 3 - כולל סמינריון

מבוא לפילוסופיה היהודית של ימה"ב4ש"ס
מבוא להגות היהודית בעת החדשה (חלק א'+ב)2+2ש"ס
קריאה במורה נבוכים4ש"ס
שיעור מתקדם במגמה ש"ס 
סמינר  4 ש"ס 
סה"כ20 ש"ס

 

 

 

 

 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.