ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

דרישות במהלך הלימודים

1. לימודי החוג לפילוסופיה מדורגים. השתתפות בשיעורי המשך בתחומי הלימוד מותנית בסיום החובות בשיעורי המבוא באותם התחומים. השתתפות בסמינריון מותנית בסיום החובות של שיעור ההמשך + התרגיל בתחום וציון חיובי במבחן הבקיאות.

2. מבחן בקיאות: תלמידי החוג חייבים להיבחן בבחינת הבקיאות בתום שנת לימודיהם השנייה. רשאים להיבחן תלמידים שסיימו את חובות הלימוד בקורסים אלה: מבוא לפילוסופיה יוונית (2 ש"ס), מבוא לפילוסופיה החדשה (2 ש"ס), מבוא כללי ללוגיקה + תרגיל (4 ש"ס), קריאה מודרכת א' + ב' (4 ש"ס), 4 מבואות בתחומי הלימוד (8 ש"ס) - סה"כ 20 ש"ס.

הדרכה כללית לבחינה זו תינתן לתלמידים במהלך שנת הלימודים השנייה במסגרת קבוצות הקריאה המודרכת. דף הנחיות לקראת המבחן נמצא במזכירות החוג ובאתר האינטרנט של החוג.

3. התלמידים חייבים לעמוד בבחינה או להגיש עבודה (על פי דרישות המרצה) בכל שיעור ותרגיל שהשתתפו בו, ולהגיש עבודה סמינריונית באחד הסמינריונים שהשתתפו בו (תלמידי המסלול החד-חוגי יגישו שתי עבודות סמינריוניות) ועבודת רפראט בסמינריון האחר. אין לבחור בסמינריון במקום שיעור או להפך.

4. ככלל, מומלץ לתלמידים להיבחן במועדי א'. מועד מיוחד יאושר על ידי ועדת ההוראה של החוג רק אם נבצר מן התלמיד או מן התלמידה לגשת לבחינה מסיבות המצויינות בהוראות האוניברסיטה. לא יאושר מועד מיוחד לשיפור ציון חיובי.

5. עבודות סמינריוניות תוגשנה רק למזכירות החוג. מועדי הגשת העבודות (סמינריוניות ואחרות) מצוינים בלוח המבחנים בידיעון זה.

לא תתקבלנה עבודות באיחור, אלא רק באישור מיוחד של  ועדת ההוראה של החוג.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.