ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מבנה תכנית הלימודים

  1. המסלול הדו-חוגי
  2. המסלול החד-חוגי

המסלול הדו-חוגי

התלמידים ילמדו קורסים בהיקף של 56 ש"ס לפי הפירוט:

שנה א'

מבוא כללי ללוגיקה + תרגיל צמוד

4

ש"ס

סמ' א'

מבוא לפילוסופיה יוונית

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

מבוא לפילוסופיה חדשה[1]

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

קריאה מודרכת א'

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

4 מבואות בתחומי הלימוד[2]

ש"ס

סמ' א' ו/או ב'

 סה"כ

18

ש"ס

 

בשנה ב' יבחרו התלמידים שני תחומי לימוד (בתנאי שהשיגו ציון חיובי במבוא בתחום) ובהם ישתתפו בשיעורי המשך, בתרגילים (הנלמדים בסמסטר א' בלבד)[3] ובשיעורי בחירה. 

שנה ב'

פילוסופיה במאות ה-19 וה-20

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

קריאה מודרכת ב'

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

קריאה מודרכת  ג'

4

ש"ס 

סמ' א' או ב'

שיעור המשך + תרגיל צמוד בתחום א'

4

ש"ס

סמ' א'*

שיעור המשך + תרגיל צמוד בתחום ב'

4

ש"ס

סמ' א'*

שיעורי בחירה בתחומי הלימוד א', ב'

4

ש"ס

סמ' א' ו/או ב'

שיעור בחירה כלשהו

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

סה"כ

22

ש"ס

 

* למעט שיעור ההמשך + התרגיל בפילוסופיה של המדע, הניתן בסמסטר ב', ושיעור ההמשך בפילוסופיה יהודית שהוא שיעור שנתי.

שנה ג'

בשנה ג' על התלמידים להשתתף בשני סמינריונים (אצל מרצים שונים). עליהם לכתוב עבודה סמינריונית אחת באחד הסמינריונים ולהגיש עבודת רפראט בסמינריון השני.

דרישת-קדם להשתתפות בסמינריונים: מילוי החובות הקודמות בתחום הלימוד וציון "עובר" במבחן הבקיאות (ראו סעיף דרישות במהלך הלימודים להלן).

סמינריון בתחום א'

4

ש"ס*

סמ' א' או ב' 

סמינריון בתחום ב'

4

ש"ס*

סמ' א' או ב'

שיעורי בחירה בתחומי הלימוד א', ב'

4

ש"ס

סמ' א' ו/או ב'

שיעורי בחירה כלשהם

4

ש"ס

סמ' א' ו/או ב'

סה"כ

16

ש"ס

 

* אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, על התלמידים להשתתף בשיעור בחירה נוסף (בתחום ההתמחות) בהיקף של 2 ש"ס.

סה"כ שעות הלימוד בפילוסופיה במסלול הדו-חוגי: 56 ש"ס

שנה

קורסים

  

  

  

א'

 

פילוסופיה יוונית

2 ש"ס

פילוסופיה חדשה[1]

2 ש"ס

מבוא כללי ללוגיקה

4 ש"ס

קריאה מודרכת א'

2 ש"ס

4 מבואות תחומיים[2]

8 ש"ס

  

  

  

ב'-ג'

פילוסופיה במאות ה-19 וה-20

2 ש"ס

קריאה מודרכת ב'

2 ש"ס

קריאה מודרכת ג'

4 ש"ס

שיעור המשך +תרגיל צמוד (תחום א')[3]

4 ש"ס

שיעור המשך +תרגיל צמוד (תחום ב')[3]

4 ש"ס

2 שיעורי בחירה (תחום א')

4 ש"ס

2 שיעורי בחירה (תחום ב')

4 ש"ס

3 שיעורי בחירה כלשהם

6 ש"ס

מבחן בקיאות

 

ג'

 

סמינריון (תחום א')

4 ש"ס*

סמינריון (תחום ב')

4 ש"ס*

 

סה"כ

56 ש"ס

* אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, על התלמידים להשתתף בשיעור בחירה נוסף (בתחום ההתמחות) בהיקף של 2 ש"ס.

המסלול החד-חוגי

התלמידים ילמדו 112 ש"ס מלימודי הפילוסופיה ומחוגים אחרים, לפי הפירוט:

שיעורים וסמינריונים בחוג לפילוסופיה (כמפורט להלן)

76  ש"ס

לימודי חטיבה מחוג אחר (כולל סמינריון שבו תוגש עבודת רפראט)

20  ש"ס

שיעורים מחוגים אחרים

16  ש"ס

שפה זרה שנייה עד רמת מתקדמים (הציון לא ייכלל בשקלול)

          

סה"כ

112 ש"ס

 

שנה א' (ראו המסלול הדו חוגי)                                   סה"כ

18 ש"ס  

שנה ב' 

 

פילוסופיה במאות ה-19 וה-20  

2 ש"ס

קריאה מודרכת ב'

2 ש"ס

קריאה מודרכת ג'

4 ש"ס

3 שיעורי המשך + תרגילים צמודים

12 ש"ס

שיעורי בחירה בתחומי הלימוד הנ"ל

12 ש"ס

שיעורי בחירה כלשהם

6 ש"ס   

                                                                                     סה"כ

38 ש"ס

 

שנה ג'

בשנה ג' על התלמידים להשתתף בשלושה סמינריונים (אצל מרצים שונים). עליהם לכתוב שתי עבודות סמינריוניות ולהגיש עבודת רפראט אחת.

דרישת-קדם להשתתפות בסמינריונים: מילוי החובות הקודמות בתחום הלימוד וציון "עובר" במבחן הבקיאות (ראו סעיף דרישות במהלך הלימודים להלן).

סמינריון בתחום הלימוד א'

4

ש"ס *

סמינריון בתחום הלימוד ב'

4

ש"ס *

סמינריון בתחום הלימוד ג'

4

ש"ס *

שיעורי בחירה כלשהם

ש"ס

סה"כ

20

ש"ס

* אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, על התלמידים ללמוד בשיעור בחירה נוסף (בתחום ההתמחות) בהיקף של 2 ש"ס.

סה"כ שעות הלימוד במסלול החד-חוגי: 76 ש"ס בחוג לפילוסופיה (ו- 36 ש"ס מחוץ לחוג).

התלמידים יידרשו להגיע לרמת "מתקדמים" בלימודי שפה זרה שנייה. שעות לימודי השפה הזרה לא ייכללו במניין השעות לתואר והציון בהם לא ייכלל בשקלול ציון הגמר.


[1]  תלמידים שלמדו שיעור זה בהיקף של  4 ש"ס ישתתפו במהלך התואר ב-6 שיעורי בחירה – סה"כ 12 ש"ס בחירה.

[2]  תלמידים שיבחרו בשנה ב' בתחום  תורת המוסר ופילוסופיה פוליטית ישתתפו במהלך לימודיהם בשני מבואות: מבוא לפילוסופיה פוליטית (2 ש"ס) ומבוא לתורת המוסר (2 ש"ס). התלמידים יתמחו רק באחד מאלה.

[3] ניתן להתמחות בשיעור המשך אחד בכל תחום לימוד.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.