ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מבנה תכנית הלימודים בחלוקה למגמות החוג

  1. תכנית הלימודים במסלול הדו-חוגי
  2. תכנית הלימודים במסלול המורחב

1. תכנית הלימודים במסלול הדו-חוגי

א. לימודי החובה - שנה א'

כל תלמידי החוג חייבים להשתתף בשנה הראשונה ללימודיהם  בתרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (2 ש"ס).

מבנה הלימודים מפורט החל משנה א' לכל מגמה ומגמה ראו להלן.

ב. לימודי שנים ב'-ג'

כל תלמידי החוג חייבים להשתתף בשני סמינריונים במהלך השנה השנייה והשלישית של לימודיהם. בסמינריון אחד תוגש עבודה סמינריונית ובשני תוגש עבודת רפראט. אין ללמוד שני סמינריונים בהנחיית אותו מרצה.

כל תלמידי החוג יוכלו להשתתף בשיעורי בחירה המוצעים ע"י מגמות החוג בהיקף של -4-2 ש"ס.

2. תכנית הלימודים במסלול המורחב

שנה א':

מבואות החובה, כמפורט להלן בתכנית הלימודים של כל אחת משתי המגמות בהן יבחר התלמיד סה"כ 20 ש"ס. לתלמידים שיבחרו  בפילוסופיה יהודית כאחת משתי מגמות הלימוד סך כל שעות המבוא עולה על  20ש"ס. שעות אלו יופחתו מ-18 ש"ס המוקצות למערך שיעורי השלמה.

שנים ב'-ג':

כל תלמיד ילמד את כל שעות הלימוד של שתי מגמות ההתמחות36+36=72 ש"ס
לכל תלמיד תורכב מערכת שיעורים משלימה בעזרת יועץ החוג18 ש"ס
סך כל שעות הלימוד במסלול זה:110 ש"ס
(מלבד לימודי מיומנויות, אם אלה נדרשים על ידי מגמות החוג).

מגמות החוג

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.