ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

ארכיאולוגיה וחומרים ארכיאולוגים

  1. כללי  
  2. תנאי קבלה
  3. מהלך הלימודים
  4. תנאי סיום הלימודים והדרישות לצורך קבלת זכאות לתואר
  5. שקלול הציון הסופי לתואר
  6. תכנית הלימודים

כללי  

חקר חומרים הוא, ככל הנראה, התחום המדעי-טכנולוגי הקדום ביותר. תהליך יצירת כלים, השימוש באש לשם יצירת טכנולוגיה מתקדמת (פירוטכנולוגיה) של קרמיקה, זכוכית, סיד, מתכת וכדומה, הזיקה בין אנליזת החומר לתובנות המתקבלות כיום באין ספור היבטים של המחקר הארכיאולוגי, כל אלו הופכים את החיבור שבין חקר החומרים לארכיאולוגיה לטבעי ומתבקש.

תכנית הלימודים למוסמך בארכיאולוגיה וחומרים ארכיאולוגיים ממקמת את אוניברסיטת תל-אביב במועדון האקסקלוסיבי של האוניברסיטאות המקיימות תכניות לימודים לתלמידים מתקדמים בחומרים ארכיאולוגיים במסגרת החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום (להלן: ארכ' ומזה"ק), על ידי אימוץ (בשינויים המתחייבים) של המודל הכללי של אוניברסיטאות המחקר בבריטניה ובארה"ב. תכנית הלימודים מתבססת על מערך המעבדות של המכון לארכיאולוגיה בפקולטה למדעי הרוח, ועל המעבדות בפקולטה להנדסה ובמרכז וולפסון לחקר החומרים. בין המעבדות הרלוונטיות המשמשות כבסיס ליישום התכנית ניתן למנות את המעבדה למיקרוארכיאולוגיה השוואתית ומעבדת ארכיאו-מטלורגיה (בהקמה) במכון לארכיאולוגיה, מעבדת ההוראה בחומרים בביה"ס להנדסה מכאנית בפקולטה להנדסה ומעבדות מרכז וולפסון למחקר שימושי בחומרים.

תנאי קבלה

התלמידים1שיבחרו בתכנית לימודי המוסמך בארכיאולוגיה וחומרים ארכיאולוגיים ירשמו כסטודנטים מן המניין בחוג לארכ' ומזה"ק וקבלתם תהיה כפופה לתקנון החוג והפקולטה למדעי הרוח ובכפוף לתנאי הקבלה האוניברסיטאיים. ללימודי התכנית יתקבל תלמיד אשר סיים את לימודי התואר הראשון בחוג לארכ' ומזה"ק בציון 80 לפחות. תלמיד שסיים את לימודי התואר הראשון בארכיאולוגיה במוסד מוכר אחר להשכלה גבוהה ובציון 80 לפחות יתקבל לתכנית לאחר הצגת המסמכים המאשרים זאת והרשמה לחוג לארכ' ומזה"ק באוניברסיטת תל-אביב.

תלמיד שסיים את לימודי התואר הראשון באוניברסיטת תל-אביב או במוסד מוכר אחר להשכלה גבוהה בחוג שנושא לימודיו קרוב לתחומי עיסוקה של התכנית, יוכל להתקבל ובלבד שממוצע ציוניו בלימודי התואר הראשון הוא 80 לפחות. תלמיד כזה יחויב בלימודי השלמה בארכיאולוגיה במשך שנה אחת בטרם יתחיל בלימודי התכנית. לימודי ההשלמה יכללו את מרבית שעורי החובה לתואר ראשון במסלול הארכיאולוגיה של א"י וסביבתה, בהתאם להנחיית ראש החוג ובתיאום עם ועדת התכנית. תלמיד כזה יחויב גם במכסת ימי הסיור והחפירה הלימודית כנדרש מתלמיד לתואר ראשון במסלול זה בחוג לארכ' ומזה"ק. במקביל ובמידת האפשר יוכל התלמיד לקחת, על פי יכולתו ובאישור ראש החוג או היועץ מטעמו מועדת התכנית, קורסים מלימודי התכנית שייזקפו לזכותו לכשיעבור למעמד של תלמיד מן המניין לתואר שני. עם סיום לימודי ההשלמה יעבור התלמיד למעמד של תלמיד מן המניין לתואר מוסמך.

תכנית לימודי השלמה לקראת לימודי מוסמך בארכיאולוגיה וחומרים ארכיאולוגיים

הארכיאולוגיה מהי?

2 ש"ס

מבוא לפרהיסטוריה של א"י

4 ש"ס

מבוא לארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד לחורבן ירושלים

4 ש"ס

מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל א"י בתקופות הקלאסיות

4 ש"ס

טיפולוגיה של כלי חרס של התקופות הקדומות (א' או ב' או ג') / כלי צור

4 ש"ס

מבוא להיסטוריוגרפיה מקראית/ כתובות עבריות / אפיגרפיה עברית ושמית מערבית / מבוא לקריאת תעודות בתקופות הקלאסיות

2 ש"ס

מבוא תרבויות המזרח הקדום: מצרים  / מסופוטמיה / אנטוליה

4 ש"ס

שני קורסים בתחום המיקרו-ארכיאולוגיה

4 ש"ס

סמינריון בוגר שבמסגרתו תוגש עבודת רפראט

4 ש"ס

חפירה לימודית בקיץ

2 ש"ס

ארבעה ימי סיור

 

סה"כ חובות השלמה

32 ש"ס

מהלך הלימודים

למרות שתכנית החומרים הארכיאולוגיים מאפשרת לימודים לתואר מוסמך במסלול העיוני, היא מכוונת מעצם טבעה לתלמידים המתעתדים לבצע מחקר מודרך במסלול המחקרי. נושא המחקר ייקבע במהלך שנה א' ולא יאוחר מסיום השנה הראשונה ללימודים בתכנית. לימוד במסלול העיוני יהיה כרוך בפרויקט מצומצם שינתן במסגרת אחד הקורסים הכוללים מעבדות, שהיקפו יהיה כהיקף עבודת סמינר מורחבת ושייערך בהנחיית מרצה הקורס או חבר סגל אחר שיסכים לכך ושייחשב כפרויקט מסכם.

שפה מודרנית שנייה: תלמידי המסלול המחקרי נדרשים להשיג ציון "פטור" ברמת מתקדמים בגרמנית, צרפתית או איטלקית.
לימודי שפה מודרנית אינם נכללים במנין השעות לתואר.

תנאי סיום הלימודים והדרישות לצורך קבלת זכאות לתואר

 עבודת הגמר (התזה): עבודת גמר לתואר שני ופרויקט גמר נבדלים זה מזה בעיקר בהיקפם. בשניהם מוגדרת בעיה מדעית כלשהי, מבוצע סקר ספרות עדכני, מוצגת תכנית עבודה שתאפשר עמידה במטרות שהוגדרו לאור סקר הספרות, מוצגות ומנותחות תוצאות העבודה ומובאים דיון ומסקנות, הכול בהתאם לסטנדרטים המדעיים המקובלים בתחום הרלבנטי. ככלל, עבודת גמר תהיה בהיקף של כ-8 חודשי עבודה מלאים (100%), בעוד שפרויקט דורש כרבע מכך. עבודת הגמר או הפרויקט יוגשו בשפה העברית ובאישור ועדת ההוראה פקולטטית בשפה האנגלית. עבודת הגמר תבוצע בהנחיית מנחה קבוע. המנחה הוא איש סגל המדריך את התלמיד במהלך מחקרו ולימודיו. מנחה קבוע לעבודת גמר לתואר שני יכול להיות חבר סגל במסלול הרגיל, שהוא בדרגת מרצה לפחות, שהתבקש על-ידי התלמיד לשמש לו כמנחה קבוע והסכים לכך, קיבל את אישור ראש החוג לארכ' ומזה"ק ואושר על-ידי ועדת ההוראה. כל זה בכפוף להנחיות הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתואר שני.

פרויקט גמר: במסלול העיוני תיערך בחינת גמר במסגרת פרויקט הגמר כאמור לעיל. בתום הפרויקט ייבחן עליו התלמיד וציונו המשוקלל של הפרויקט יורכב מן העבודה הכתובה (20%) והבחינה (20%) ובסה"כ 40% מן הציון הסופי.

שקלול הציון הסופי לתואר:

המסלול המחקרי

סה"כ

המסלול העיוני

סה"כ

ציוני השיעורים ועבודות הרפראט

15%

ציוני השיעורים ועבודות הרפראט

30%

ציוני העבודות הסמינריוניות

25%

ציוני העבודות הסמינריוניות

30%

ציון עבודת הגמר

60%

ציון פרויקט הגמר: עבודה – 20%
בחינת-גמר– 20% 

40%   

תכנית הלימודים

התכנית מיועדת להתפרס על פני שתי שנות לימוד אקדמיות מלאות (דהיינו, ארבעה סמסטרים), במתכונת  לימודים הכוללת קורסים וסמינרים שיתקיימו במהלך חמישה ימי חול בשבוע. הדרישות לתואר בתכנית החומרים הארכיאולוגיים תואמות את הכללים המפורטים בידיעון החוג לארכ' ומזה"ק והפקולטה למדה"ר, למעט בחינת הגמר במסלול העיוני כמוסבר לעיל. סיכום הדרישות לתואר מוצג בטבלה ובסעיפים הבאים:

התכנית אינה כוללת מסלולים, אך היא מקיימת בתוכה שתי התמחויות: ארכיאומטלורגיה (חקר טכנולוגיית המתכת בעבר) וגיאו-ארכיאולוגיה (פטרוגרפיה ומיקרומורפולוגיה, דהיינו חקר קרקעות ומסלע או מוצריהם בהקשר הארכיאולוגי ובהם חומרים קרמיים, טיח וכיו"ב). ועדת התכנית בחוג תייעץ לכל תלמיד באילו קורסים עליו להשתתף עלל פי תחום ההתמחות שיבחר בהתאם לתכנית שלהלן.

קורסי קדם: אחד משני הקורסים הבאים יילמד במהלך השנה הראשונה ללימודי התכנית:

א. טכנולוגיה ותרבות חומרית (ארכ' ומזה"ק, 2 ש”ס)
ב.קריאה ביקורתית במדעי הארכיאולוגיה (ארכ' ומזה"ק, 2ש"ס).

אם כבר למד התלמיד אחד מן הקורסים בלימודי התואר הראשון, ילמד התלמיד את קורס הקדם השני. במידה ונלמדו שניהם בלימודי התואר הראשון ניתן ללמוד במקומם קורס העשרה מתאים בנושא הקרוב לעניינו המחקרי של התלמיד או לעבודת הגמר המיועדת לו, בהיקף של 2 ש”ס (באישור ראש החוג לארכ' ומזה"ק), ובלבד שלא יהיה זה קורס מבוא.

קורסי חובה: חובה לבחור אחד מתוך שני הקורסים שלהלן בהתאם לתחום ההתמחות. באישור ועדת התכנית ניתן לבחור בשני הקורסים, על חשבון קורסי הבחירה:

א. מבוא למדע והנדסת חומרים (הנדסה, שעור + מעבדה, 4 ש”ס): לתלמידים המתעתדים להתמחות בארכיאומטלורגיה.
ב. יסודות בגיאו-ארכיאולוגיה (ארכ' ומזה"ק, 4 ש"ס): לתלמידים המתעתדים להתמחות בגיאו-ארכיאולוגיה. קורס זה יחליף משנה"ל תשע"ב ואילך את הקורסים מבוא לגיאולוגיה (גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים, 4 ש”ס) ומבוא למדעי כדור הארץ (גיאוגרפיה וסביבת האדם, 4 ש”ס). הקורסים האחרונים יילמדו רק בשנה בה לא יועבר הקורס יסודות בגיאו-ארכיאולוגיה במסגרת לימודי התכנית.

קורסי בסיס: אלה חולקו לשני אשכולות על פי תחומי ההתמחות שלעיל. התלמיד יבחר קורסים בהיקף מצטבר של 6 ש"ס מן הרשימה הבאה:

אשכול 1 – ארכיאומטלורגיה

א. מעבדה מתקדמת בחומרים בסיסיים (הנדסה, 2 ש"ס). דרישת קדם: מבוא למדע והנדסת חומרים.
ב. התנהגות מכאנית של חומרים (הנדסה, 4 ש"ס). דרישת קדם: מבוא למדע והנדסת חומרים.
ג. ארכיאומטלורגיה של המזרח הקדום (ארכ' ומזה"ק, 4 ש"ס).

אשכול 2 – גיאו-ארכיאולוגיה

א. קרקעות ישראל (גיאוגרפיה וסביבת האדם, 2 ש”ס),
ב. יסודות הקרמיקה (ארכ' ומזה"ק, 2 ש”ס).

קורסים משותפים לשני האשכולות

א. הממצא הארכיאולוגי והשדה הגיאומגנטי: יישומים בינתחומיים (ארכיאומגנטיזם) (ארכ' ומזה"ק, 2 ש"ס).
ב. אתגר התיארוך במחקר הארכיאולוגי (ארכ' ומזה"ק, 2 ש"ס).
ג. שיטות מדעיות במיקרוארכיאולוגיה (ארכ' ומזה"ק, 2 ש”ס).
או קורס בסיס אחר בהיקף זהה שייקבע וייכלל בתכנית באישור ועדת התכנית.

קורסי ליבה: קורסי הליבה מתקיימים על פי תחומי ההתמחות שלעיל:

א. חומר ורוח: טכנולוגיות העבר בראי מחקר החומרים המודרני (ארכ' ומזה"ק והפקולטה להנדסה, 4 ש”ס). יועבר בכל שנה שנייה.

ב. מחקר מונחה במיקרוארכיאולוגיה (ארכ' ומזה"ק, 4 ש”ס) יועבר בכל שנה שנייה.

קורס שדה / מעשי: במסגרת תכנית הלימודים ייערכו קורסים מעשיים המיועדים להכשיר את תלמידי התכנית בתחומים מעשיים של ניהול מעבדות שטח בחפירות ארכיאולוגיות, ניהול חפירות בדגש שיטות מדעיות ומחקרי חומרים ארכיאולוגיים במסגרת פעולות שימור ושחזור של מורשת תרבותית. הקורסים יתקיימו בסמסטר קיץ בהיקף של 4 ש"ס וירוכזו למשך שבוע או שבועיים. יתקיימו הקורסים הבאים:

א. מעבדת שדה בחפירה ארכיאולוגית (ארכ' ומזה"ק, 4 ש”ס): הקורס יתקיים במשך שבועיים בקיץ במסגרת חפירה ארכיאולוגית שתנוהל על ידי אחד או יותר ממורי התכנית בדגש על טכנולוגיות ותעשיות של חומרים ארכיאולוגיים תוך יישום שיטות מחקר מתקדמות בשדה. התלמידים ישתלמו בהפעלת מעבדות שדה, דגימות חומר, הגדרת שאלות מדעיות ופתרונן בשיטות האנליטיות המתאימות.

ב. סדנת אשמו"ר (איסוף, שימור מחקר ותיעוד מורשת תרבותית) (ארכ' ומזה"ק, 4 ש”ס): הקורס יתקיים במתכונת של סמינר מרוכז של שישה ימי לימוד מלאים בהם יילמדו ויתורגלו מחקרי חומרים ארכיאולוגיים בדגש שימור ערכי מורשת תרבותית. הקורס ישלב מרצים מאוניברסיטאות אחרות, לעיתים מחו"ל, וכן מומחים מובילים בתחום השימור של חומרים ארכיאולוגיים ממוזיאונים ומרשות העתיקות.

קורסי בחירה: במסגרת קורסי הבחירה ייקח התלמיד קורסים מתכנית הלימודים לתואר מוסמך של החוג לארכ' ומזה"ק בהתאם לנושא מחקרו הספציפי ובאישור המנחה (במסלול המחקרי) או מנחה הפרויקט המסכם (במסלול העיוני). קורסי הבחירה יהיו סמינרים העוסקים בתקופה או בתרבות השכנה הנוגעות למחקר או לפרויקט המסכם, סמינרים מתחומים רחבים רלוונטיים (כדוגמת ישראל הקדום, פרהיסטוריה, ארכיאולוגיה קלאסית וכיו"ב). התלמיד יוכל גם לקחת את קורס הליבה השני כקורס בחירה ובלבד שעמד בדרישות הקדם לקורס.

להלן רשימה מייצגת של כמה קורסי בחירה מומלצים שאינם מתחומים ספציפיים:
א. הגיאולוגיה של המזרח התיכון (גיאופיזיקה ומדעים פלנטריים, 4 ש"ס).
ב. סדנא לתלמידי מחקר (ארכ' ומזה"ק, 2 ש"ס).
ג. ארכיאובוטניקה (ארכ' ומזה"ק, 4 ש”ס).

 

מסלול מחקרי

מסלול עיוני

נקודות זכות לתואר

28 ש”ס

32 ש”ס

סמינרים מחלקתיים

2 ש”ס.

2 ש”ס.

קורס קדם

2 ש”ס

2 ש”ס

קורסי חובה

4 ש”ס (או 4 ש”ס נוספות ע"ח בחירה)

4 ש”ס (או 4 ש”ס נוספות ע"ח בחירה)

קורסי בסיס

6 ש”ס

6 ש”ס

קורסי ליבה

4 ש”ס (או 8 ש”ס ע"ח קורסי בחירה)

4 ש”ס (או 8 ש”ס ע"ח קורסי בחירה)

קורסי בחירה

6 ש”ס (2 אם נלמדו 2 קורסי החובה)

10 ש”ס (6 אם נלמדו 2 קורסי החובה)

קורסים שציונם ייקבע עפ"י עבודת סמינר (במתכונת מאמר מדעי)

קורס שהוא סמינר בהיקף 4 ש”ס (בד"כ: מיקרוארכיאולוגיה מתקדמת או חומר ורוח).

שני קורסים שהם סמינרים בהיקף 4 ש”ס כ"א, באחד (הכולל מעבדות) יוגש פרויקט מסכם.

קורס שדה / מעשי

4 ש"ס

4 ש"ס

בחינת גמר

אין.

יש – בנושאי הפרויקט המסכם

עבודת גמר

תזה מחקרית.

אין.

 

[1]כל האמור בזאת בגוף זכר כוונתו גם לגוף נקבה.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.