ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

המגמה הבין-תחומית

  1. מסלולי הלימוד
  2. מבנה הלימודים
  3. מהלך הלימודים בשנה א'
  4. ציון הגמר במסלול הדו-חוגי

1. מסלולי הלימוד

במגמה זו ניתן ללמוד בשני מסלולים: (א) מסלול דו-חוגי, ובו היקף הלימודים הוא 58 ש"ס לצד חוג דיסציפלינארי נוסף (ולא לצד תכנית רב-תחומית או בין-תחומית); (ב)  מסלול מורחב, ובו היקף הלימודים הוא 112 ש"ס לפחות (ללא מיומנויות), לצד המגמות מקרא, הלשון העברית, בלשנות שמית או תלמוד וספרות העת העתיקה.

 2. מבנה הלימודים

הלימודים בתכנית מורכבים משלושה הקבצים. התלמידים יבחרו מתוך ההקבצים שלהלן:

א. הקבץ ראשון: הקבץ לִבָּה, הקבץ המושתת על קורסי יסוד והרחבה המוצעים באחת משש המגמות של החוג ללימודי התרבות העברית (לשון עברית, בלשנות שמית, מקרא, תלמוד וספרות העת העתיקה, קבלה וחסידות, פילוסופיה יהודית), סה"כ 20ש"ס בכלל זה סמינריון בו תוגש עבודה סמינריונית.

ב. הקבץ שני: הקבץ נושאי, המשלב בין קורסים המוצעים ברובם במגמות השונות של החוג ללימודי התרבות העברית והמתמקדים בנושא רוחב מסוים. סה"כ 16ש"ס ללא סמינריון או רפראט. מדי שנה מוצעים  הקבצים נושאיים חדשים.
ג. הקבץ שלישי: הקבץ מתוך ההצע של הקבצי החוג לספרות עברית או מהחוג להיסטוריה של עם ישראל המוצעים בתכנית הרב תחומית במדעי הרוח . סה"כ 20 ש"ס בכלל זה  סמינריון בו תוגש עבודת רפראט.
סך כל שעות הלימוד בשלושת ההקבצים: 56 ש"ס.
חובה על התלמידים להשתתף ב"תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי" של החוג ללימודי התרבות העברית (2 ש"ס) בשנת לימודיהם הראשונה.
סך כל שעות הלימוד בתכנית כולה: 58 ש"ס.

3. מהלך הלימודים בשנה א':
התלמידים יתחילו ללמוד בהקבץ בן 20 ש"ס הכולל סמינריון. את העבודה הסמינריונית יגישו בשנה השנייה או השלישית ללימודים. בשנה  א' ילמדו התלמידים גם את תרגיל החובה "תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי" (2 ש"ס).
שנים א' וב': התלמידים יתחילו ללמוד בהקבץ נוסף בן 20 ש"ס הכולל סמינריון, ובו יגישו עבודת רפראט. העבודה תיכתב במסגרת סמינריון נוסף על פי בחירתו של התלמיד. ההשתתפות בסמינריון זה מותנית באישור המרצה.

בשנים א' או ב' יתחילו התלמידים את לימודי ההקבץ השלישי (16 ש"ס) שבו אין חובת כתיבה של עבודה סמינריונית או של עבודת רפראט.

הערה: תלמיד לא יוכל לבחור הקבצים מן התכנית החופפים לתחום לימודיו בחוג דיסציפלינרי. 

חלוקת הלימודים על פי שנות הלימוד:

שנה א': 22-20 ש"ס 

שנה ב': 20 ש"ס

שנה ג':  18-16 ש"ס

במהלך לימודי התואר יש לכתוב עבודה סמינריונית אחת ועבודת רפראט אחת לפחות.

4. ציון הגמר במסלול הדו-חוגי

ציון הגמר ישוקלל כלהלן:

ציוני עבודת הרפראט, השיעורים והתרגילים: 80%
ציון העבודה הסמינריונית: 20%

לפירוט מלא של הקבצי הלבה וההקבצים הנושאיים המוצעים לשנה"ל ראו בידיעון החוג ללימודי התרבות העברית "המגמה הבין-תחומית".
לפירוט של הקבצי ספרות עברית והיסטוריה של ע"י ראו ידיעון התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח– מבנה ההקבצים החוגיים: ספרות עברית או היסטוריה של ע"י. 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.