ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מגמת מקרא

שנה א' (20 שעות)

תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי2 ש"ס
מבוא למקרא: ספרות המקרא, אנתולוגיה של כותבים רבים
מבוא למקרא: הספר פירושו ומחקרו2+2 ש"ס
מבוא למחשבת חז"ל 4 ש"ס 
הלשון העברית לתקופותיה (ש'+ת')2+2 ש"ס
סה"כ:14 ש"ס

לימודי מיומנויות:

תרגיל טקסטואלי למתחילים2 ש"ס
נוסחים ותרגומים של המקרא2 ש"ס
תרגיל בקיאות בספרי המקרא2 ש"ס

שנים ב'-ג'

תרגילים טקסטואליים6 ש"ס
פרשנות המקרא4 ש"ס
שיעורי בחירה*24 ש"ס
סמינריון4 ש"ס
סמינריון4 ש"ס
סה"כ:42 ש"ס

בסמינריון שבו לא יכתוב התלמיד עבודה סמינריונית תוגש עבודת רפראט או תוטל מטלה בעלת משקל דומה.

*מומלץ לשמוע שיעור (בהיקף של 4-2 ש"ס) בהיסטוריה או בארכיאולוגיה של תקופת המקרא, וכן לשמוע שיעור (בהיקף של  4-2 ש"ס) בקורסים של מגמה אחרת בחוג (כגון קורס בתחום הלשון, הפרשנות או ההגות). קורסים אלה נחשבים במניין 24 הש"ס של שיעורי הבחירה של המגמה .

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.