ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

ציון גמר

ציון הגמר לתואר ייקבע על יסוד הציונים שקיבל התלמיד בבחינות המעבר ובעבודות הסמינריוניות בלימודי התואר הראשון.

בחלק מן החוגים נערכות בחינות גמר או בחינות בקיאות וציוניהן נכללים בשקלול ציון הגמר. כל הציונים הנכללים בחישוב ציון הגמר המשוקלל  חייבים להיות חיוביים.

בשקלול ציון הגמר לא יובאו בחשבון ציוני קורסים שתלמיד למד באוניברסיטה אחרת, גם אם הוכרו על ידי החוג כחלק מתכנית  לימודיו.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.