ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

החוג ללימודי מזרח אסיה לשנת תשע"א

מבוא לפילוסופיה ודתות בהודו‏ (06181042)

שיעור

ד"ר דני רוה

בקורס זה יידונו הנושאים הבאים:
1. נקודות מוצא שונות להבנת הפילוסופיה ההודית ומעמדה
2. משמעותו של השחרור ומקומו כאידיאה מנחה בפילוסופיה ההודית
3. פולחן, מעשה, ואתאיזם: הוודה ואסכולת המימאמסא
4. מושג הדהרמה וחוק הקרמה
5. תורת 'האני' של האופנישדות
6. המהפכה הבודהיסטית – דחיית מושג ה'אני'
7. תורת ההכרה בפילוסופיה ההודית
8. שיטות טיעון בפילוסופיה ההודית ומעמד הפילוסופיה
9. הספקנות ותוצאותיה

ביבליוגרפיה ראשונית:
1. Karl H. Potter, Presuppositions of India's Philosophies, Chapters 1, 2
2. M. Hiriyanna, Outlines of Indian Philosophy, Chapters 3,5,7
3. Hamilton, S., A Very Short Introduction to Indian Philosophy (Oxford UP)
4. Matilal, B.K., Epistemology, Logic and Grammar in Indian Philosophical Analysis, Chapter 1.
5. Radhakrishnan & Moore, A Source Book of Indian Philosophy

Introduction to Indian Philosophies and Religions
In this course, the following themes will be discussed:

1. Indian Philosophy: Initial 'maps'
2. The notion of 'freedom' and its implications
3. Ritual, action and atheism: the Veda and the Mīmāmsā school of philosophy
4. The notions of dharma and karma
5. 'Self' as articulated in the Upanişads
6. The 'Buddhist revolution' and rejection of the Upanişadic 'Self'
7. Indian epistemology
8. Argumentation in Indian philosophy
9. Indian Skepticism

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 13/06/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 20/07/2011 בשעה 9:00

מבוא לפילוסופיה סינית‏ (06181043)

שיעור

גב` סמדר וינטר

הסינולוג A. C. Graham כתב כי הפילוסופיה הסינית העתיקה יכולה לעזור לאדם "להפטר מהרגליו המושגיים". בהשראת קביעה זו, קורס המבוא לפילוסופיה סינית מיועד להציג לסטודנט את הפילוסופיה הסינית בעידן הקלאסי (מאות שישית על שניה לפנה"ס) במאמצעות מעקב היסטורי אחר מהלך גיבושם של מושגים, תמות, ופרקטיקות פילוסופיות בקרב – ובין - אסכולות המחשבה השונות בסין המוקדמת. תשומת לב מיוחדת תוקדש לנושאים הבאים: המטרות והאמצעים לשיפור עצמי; כוחם ותכליתם של מוזיקה וטקס; בסיסים אפשריים להתנהגות מוסרית, ותפקידם של רגשות בכינונם של סדרים חברתיים מתחרים. הרעיונות המאפיינים את הפילוסופיה הסינית עוצבו, תועדו והופצו במגוון גדול של מקורות טקסטואליים ולא-טקסטואליים, כאלו שהועברו במשך דורות, ואחרים שנתגלו בסין במהלך העשורים האחרונים. הסטודנטים בקורס יערכו הכרות עם הנושאים התיאורטיים והמתודולוגיים הכרוכים בשימוש במקורות אלו לחקר מחשבת סין המוקדמת, וירכשו את הכלים הנחוצים להתנסות ראשונית בקריאתם.
ציון הקורס ייקבע על סמך:
1. הגשת ארבע תגובות קצרות (חצי עמוד עד עמוד) לחומרי הקריאה העיקריים שיילמדו בשבוע השני, הרביעי, השישי והשמיני של הסמסטר. תגובות אלו לא יקבלו ציון, אולם הגשתן היא תנאי להשלמת דרישות הקורס.
2. עמידה בבחינת הסיום.

Introduction to Chinese Philosophy

The Sinologist A. C. Graham wrote that early Chinese Philosophy can help a person “in unlearning one’s own conceptual habits.” Inspired by this proposition, the class “Introduction to Chinese Philosophy” aims to introduce students to Chinese Philosophy in the classical age (6th to 2nd century B.C.). It will do so by tracing the history of the formation and contestation of philosophical concepts, themes and practices within, and between, different schools of thought. The class will pay special attention to the following topics: aims and methods of self cultivation; the efficacy of music and ritual; the desirability and possibility of moral behavior; and the role of emotions in the establishment of competing social orders. The ideas and practices that characterize Chinese Philosophy were shaped, recorded, and disseminated in a variety of received and excavated, textual and non textual, materials. Students will become familiar with the theoretical and methodological issues that are involved in handling this wide variety of sources, and will acquire tools needed for their reading.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 06/07/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 03/08/2011 בשעה 9:00

פילוסופיה הודית - שיעור המשך‏ (06182223)

שיעור

ד"ר דני רוה

השיעור יוקדש לדיון במשנתן של כמה מן האסכולות הבולטות בפילוסופיה ההודית: ניאיה, מימאמסא, אדוַיטה-ודאנטה, סאנקהיה ויוגה, ולפולמוסים בין העמדות הפילוסופיות השונות. נתייחס גם לפילוסופיית הלשון של בהרטרהרי, לקווי-היסוד של תורות האסתטיקה ההודית הקלאסיות, ולפילוסופיה הודית בת-זמננו.
השיעור יסתיים
התרגיל הצמוד יתמקד בפילוסופיה בודהיסטית, בדגש על נאגארג'ונה ו-וָסובנדהו.

ביבליוגרפיה ראשונית:
Arindam Chakrabarti, 'Is Liberation (mokşa) Pleasant?', Philosophy East and West, Vol. 33 no.2 (1983), pp. 167-182.
Ben-Ami Scharfstein, 'Immanent-Transcendent Holism: Śankara and Spinoza', in his A Comparative History of World Philosophy: From the Upanişads to Kant, Albany: SUNY, PP.367-405.

Introduction to Indian Philosophy: Part 2
The course focuses on the main features of several Indian philosophical schools: Nyāya, Mīmāmsā, Advaita Vedānta, Sānkhya and Yoga. We will also discuss Bhartŗhari's philosophy of language, touch on Rasa theories of aesthetics, and refer to contemporary Indian philosophy. The 'tutorial' (Targil) will be dedicated to Buddhist epistemology, focusing on Nāgārjuna and Vasubandhu, and on the debate between the Buddhists and the Nyāyikas.

דרישות קדם: מבוא לפילוסופיה ודתות בהודו

הערות:

בחינות

 • סמסטר א', מועד א': הגשה עד 17/3/11 ב-13:00.
 • סמסטר א', מועד ב': אין מועד ב'.

תרגיל צמוד לנ"ל - הודית‏ (06182224)

תרגיל

מר גור ליבנה

התרגיל הצמוד יתמקד בפילוסופיה בודהיסטית, בדגש על נאגארג'ונה ו-וָסובנדהו.

The 'tutorial' (Targil) will be dedicated to Buddhist epistemology, focusing on Nגgגrjuna and Vasubandhu, and on the debate between the Buddhists and the Nyגyikas.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

פילוסופיה מזרחית סינית - שיעור המשך‏ (06182225)

שיעור

גב` סמדר וינטר

על פי המסורת הליברלית המערבית, agency ["סוכנות"] היא יכולתו של אדם לפעול מתוך אוטונומיה וחרות. מתוך השענות על ביקורות פמיניסטיות ופוסט-סטרקטורליסטיות לתפיסה זו של agency, ובהתבסס על מחקרים בפילוסופיה, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה ומדע הדתות, שיעור ההמשך בפילוסופיה סינית ישרטט את האופנים התרבותיים וההיסטוריים של agency שהם ייחודיים לסין המוקדמת. טקסטים קונפוציאניים ינותחו כממקמים יכולת פעולה מוסרית ופוליטית לא בהתנגדות לנורמות חברתיות או בניכוסן-מחדש, אלא כתלויה בחזרה על נורמות אלו ובציות הקפדני להן. במקומה של אתיקה מודרניסטית הרואה בגוף הפרעה ואיום על יכולתו של אדם לפעול באופן רציונלי, פרקטיקות גופניות – קונפוציאניות, דאואיסטיות ואחרות, כאלו שהן טקסיות וכאלו שאינן טקסיות – יוצגו כממלאות תפקיד מרכזי בכינונם של סובייקטים סיניים מוקדמים ובכינונם של היחסים בינהם, ובינהם לעולם. ובמקומו של האינדיבידואל המערבי הליברלי המבודד והתחום, נמצא במרכז כל מסורות המחשבה בסין המוקדמת פרט המתהווה מתוך יחסיו עם אחרים. בחלקו השני של הקורס נעזר במחקרים על agency של נשים בחברות לא מערביות כדי לחשוב מחדש על הפרדיגמה של קורבן לעומת סוכן (victim vs. agent) הרווחת בדיונים סינולוגיים במגדר, ונשתמש במושג ה- agency לצורך חקירת אספקים נוספים של התרבות הסינית המוקדמת, כגון ניבוי, פולחן אבות, ושאלת משמעותם של מושג הסופר והאותנטיות בחיבורם של טקסטים פילוסופיים.
ציון הקורס ייקבע על סמך:
1. השתתפות פעילה בקורס, והגשת ארבע תגובות קצרות (חצי עמוד עד עמוד) לחומרי הקריאה העיקריים והמשניים שיילמדו בקורס, בעיתוי לפי בחירת הסטודנט. תגובות אלו לא יקבלו ציון, אולם הגשתן היא תנאי להשלמת דרישות הקורס.
2. כתיבת עבודת גמר.

Advance Course in Chinese Philosophy

According to the Western liberal tradition, agency is one’s ability to act with autonomy and freedom. Relying on feminist and poststructuralist critiques of this notion of agency, and drawing on writings in Philosophy, Anthropology, Sociology, and the Study of Religion, the advance course in Chinese Philosophy will delineate modalities of agency that are culturally and historically specific to early China. We will read Confucian texts as locating moral and political agency not in the ability to resist to, or to re-appropriate, social norms, but as dependent on the reiteration and strict adherence to them. Instead of a modernist ethics that perceives the body as a disruption and a threat to one’s rational agency, bodily practices – Confucian, Daoist and others, ritualized and non-ritualized - will be shown to play a central role in constituting early Chinese subjects, the relations between them, and their relation to the world. And in place of the separated, bounded, and autonomous individual of Western Liberalism we will find at the center of all early Chinese traditions of thought an individual that is relationally constituted. In the second part of the course studies of women’s agency in non-Western societies will help us re-think the paradigm of woman as victim vs. women as agent that has dominated much of the discussion of gender in Sinology, and we will use the concept of agency to explore additional aspects of early Chinese culture such as divination, ancestors worship, and the meaning of authorship and authenticity in the compilation of philosophical texts.

דרישות קדם: מבוא לפילוסופיה סינית

הערות:

בחינות

 • סמסטר א', מועד א': הגשה עד 17/3/11 ב-13:00.
 • סמסטר א', מועד ב': אין מועד ב'.

מציאות ואשליה: מהאוּפָּנִישָדות עד שנקרה‏ (06182776)

שיעור

ד"ר דני רוה

האוּפָּנִישָדות הן אבני היסוד של הפילוסופיה ההודית. שנקרה, פרשן האוּפָּנִישָדות, נחשב לגדול הפילוסופים שהצמיחה הודו. השיעור יוקדש לקריאה קרובה של מספר פרקים אופנישדיים (בעיקר מהבְּרְהָדְאָרָנְיָקָה אוּפָּנִישָד) בפנייה מתמדת לפרשנותו הלא במיוחד נאמנה אבל הבהחלט מרתקת של שנקרה. ננסה לברר מה הן השאלות העיקריות עימן מבקשים מחברי האוּפָּנִישָדות להתמודד, ולאיזה כיוונים לוקח שנקרה את הטקסט האופנישדי. נדבר על מציאות ואשליה (באמצעות המושגים מאיא וברהמן), על 'פנים' ו'חוץ', על 'ידיעה עצמית', על תפיסת השפה באוּפָּנִישָדות ובפרשנותו של שנקרה, ועוד.

השיעור יסתיים בעבודת סיום קורס.

ביבליוגרפיה ראשונית:
Deutsch, Eliot, Advaita Vedānta: A Philosophical Reconstruction, Honolulu: East-West Center Press, 1969
Olivelle, P., The Early Upanişads, Oxford: Oxford University Press, 1998

Reality and Illusion: From the Upanişads to Śankara

The Upanişads are the cornerstones of Indian philosophy. Śankara, the famous commentator of the Upanişads, is considered by many to be the greatest Indian philosopher.
In this course, we will closely read several Upanişadic chapters (mostly from the Bŗhadāraņyaka-Upanişad), with constant reference to Śankara's commentary. Our discussion will be dedicated to illusion vs. reality (through the notions of Māyā and Brahman), 'inwardness' vs. 'outwardness', 'self-knowledge' and language as both a 'disease' and a 'cure', in the Upanişad narrative and in Śankara.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר א', מועד א': הגשה עד 17/3/11 ב-13:00.
 • סמסטר א', מועד ב': אין מועד ב'.

סוגיות בתורת ההכרה בהודו‏ (06182878)

שיעור

מר ירון שור

מהי ידיעה? מהי תפיסת חושים? מהי טעות ומהי אשליה? כיצד השיבה הפילוסופיה ההודית על השאלות הללו? במהלך השיעור נסקור דיונים שנערכו החל מסביבות אמצע האלף הראשון לספירה בין המסורת הבודהיסטית לבין מסורת הניאיה בנושא תורת ההכרה. מטרתנו תהיה לברר אילו סוגיות הכרתיות תפסו את קדמת הבמה של הדיון הפילוסופי ההודי ומדוע דווקא הן. בנוסף, נבקש לעשות שימוש במהלכים השוואתיים במטרה לברר האם העמדות ההכרתיות שנדונו במסגרת הדיון ההודי עשויות להיות רלבנטיות ולהאיר סוגיות אקטואליות שבהם דנה הפילוסופיה המערבית.

השיעור יסתיים בעבודת סיום קורס.

Debates in Indian Philosophy over Epistemological Issues

How can a case of veridical sense–perception be distinguished from a case of perceptual error? And what constitutes the difference between the above two phenomena and a case of perceptual doubt? What kinds of answers were given to these questions by Indian thinkers? During the course we will examine debates that were held between the Nyגya philosophical tradition and the Buddhist tradition dating to the second half of the first millennia CE. Our main goal will be to expose the unique ways in which Nyגya and Buddhist thinkers suggested to confront epistemological issues. We will also try to find out if the solutions suggested by Indian thinkers to epistemological problems can be relevant to clarify pertinent questions that contemporary western philosophy faces.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר ב', מועד א': הגשה עד 14/8/11 ב-13:00.
 • סמסטר ב', מועד ב': אין מועד ב'.

מבוא לפילוסופיה של היוגה‏ (06182886)

שיעור

ד"ר דני רוה

השיעור יתמקד ביוגה-סוטרה לפטנג'לי, טקסט מרכזי של מסורת היוגה ובפרשנויותיו השונות, 'קלאסיות' ומודרניות כאחד. נפתח בקריאה בסאנקהיה-קָארִיקָא, על מנת להתוודע למושגי המפתח ש'שואל' פטנג'לי מאסכולת הסאנקהיה: פּוּרוּשָה ('עצמיות'), פְּרָקְרְטִי ('הקיום היומיומי') ו-קָיְוָלְיָה ('חופש'). לאחר מכן נקרא את היוגה-סוטרה מ-א' עד ת' בתרגום חדש לעברית ונבחן שאלות פילוסופיות ופסיכולוגיות העולות מתוכה, ובמרכזן שאלת הזהות העצמית. ננסה לברר במה היוגה של פטנג'לי מוסיפה ומחדשת על 'הדיאגנוזה של הקיום האנושי' שמציעה ה-סאנקהיה, ונתחקה אחר 'ההתכתבות' של פטנג'לי עם הבודהיסטים. לבסוף נדון אף ביוגה האינטגראלית של שרי אורובינדו ונתייחס למקומה של היוגה בדיאלוג העכשווי בין הודו והמערב.
השיעור יסתיים בעבודת סיום קורס.

Introduction to Yoga Philosophy

The course focuses on Pataסjali's Yogasūtra, a major text of the yoga tradition composed around the 3rd or 4th century AD, and its commentarial body, classic and modern. Following a preliminary discussion of the Sānkhya Kārikā, We will closely read Pataסjali's short (merely 196 verses) yet extremely condensed yoga-treatise (in a new Hebrew-translation), to examine philosophical and psychological questions which the author seems to be dealing with. We shall contemplate on notions such as puruşa (Selfhood), prakŗti (the 'objective' world around and within us) and kaivalya ('aloneness', freedom), and investigate into Pataסjali's 'correspondence' with the Sānkhya tradition on the one hand, with the Buddhists on the other. As an appendix to the extended discussion of Pataסjali's Yogasūtra, we shall also touch on Sri Aurobindo's contemporary yoga philosophy, and on the place and role of yoga in the present-day encounter between India and the west.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר ב', מועד א': הגשה עד 14/8/11 ב-13:00.
 • סמסטר ב', מועד ב': אין מועד ב'.

מילים אינן רק נשיפת רוח: שפה, עולם ושחרור אצל 'ג'ואנג-דזה'‏ (06182889)

שיעור

מר רועי פורת

במהלך העשורים האחרונים חלה תמורה נרחבת באופן שבו מבין העולם המדעי את דמותו של ג'ואנג דזה (莊周 המאה הרביעית לפנה"ס), הניצב לצידו של לאו דזה כאחד משני ההוגים החשובים של אסכולת הדאואיזם. במקביל לתשומת הלב הגוברת אל ייחודם של 'הפרקים הפנימיים' המיוחסים לג'ואנג דזה עצמו ביצירה וערעורה של הקטגוריה המסורתית 'דאואיזם', נפתח פתח לשאלות חדשות בנוגע לטיב הגותו: האם היה ג'ואנג דזה ספקן קיצוני, או שמא מיסטיקן הדוגל בטכניקות מדיטטיביות? האם באמת ג'ואנג דזה 'לא ידע שהוא דאואיסט', ואולי היה בכלל קרוב יותר בהגותו אל הבודהיזם?

במהלך השיעור ננסה, באמצעות קריאה מדוקדקת בפרקים הפנימיים, לענות על חלק מן השאלות שמעלה הטקסט המורכב, אחד הקשים ביותר לפענוח שהעמידה המסורת הסינית; דגש מיוחד יושם על תפיסתו האנליטית של ג'ואנג דזה ויחסו אל השפה, כמו כן על תכלית הגותו: מה טיב 'תורת השחרור' שמציע, והאם ישנו טעם בכלל לדבר על תורה שכזו?

דרישות הקורס: קריאה שוטפת של הטקסט (בתרגום העברי או האנגלי, לפי בחירה), שלוש מטלות שלא לציון (חצי עמוד), מטלת אמצע (2-3 עמודים)

ציון הקורס: 65% מבחן בית, 20% מטלת אמצע, 15% השתתפות פעילה

Words are not merely the blowing of winds: readings in the ZhuangZi

During the last decades there has been a wide turn in the academic understanding of ZhuangZi (莊周, ~350 B.C), one of the two main founders of Daoism, alongside LaoZi. While the inner chapters, thought to be written by the sage himself, attract increasing attention, and the traditional category of Daoism itself is being challenged, new questions arise: Was ZhuangZi a radical sceptic, or was he a devoted cultivator of deep meditation techniques? Did ZhuangZi really ‘not know he was a Daoist’, and perhaps he was actually closer to early Buddhism?

In our class we shall try, through detailed reading in the inner chapters, to answer some of the questions that arise from the complicated, ancient text. ZhuangZi’s analytic perception and his view towards language will be at the centre of discourse, as will be the objective of his preaching: What is the nature of his “path to salvation”, and is there really such a path?

דרישות קדם: מבוא לפילוסופיה סינית, או קורס כלשהו בבודהיזם/הינדואיזם (או אישור המרצה)

הערות:

בחינות

 • סמסטר א', מועד א': ב-10/2/11 ב-9:00. החזרה עד 20/2/11 ב-13:00.
 • סמסטר א', מועד ב': ב-29/4/11 ב-9:00. החזרה עד 8/5/11 ב-13:00.

פילוסופיה סינית ב-YOUTUBE‏ (06183853)

סמינר ב.א.

פרופ` יואב אריאל

בשנים האחרונות הפך אתר שיתוף קבצי הוידיאו YouTube למאגר רב-ממדי ולא-טכסטואלי של ידע אקדמי רב ערך. המרחף בחללו של האתר יכול להשתתף כשומע חופשי ולנווט את עצמו אל אין ספור עולמות, מצגות והרצאות אקדמיות, בכל נושא ונושא - כמים לים מכסים. הרפרזנטציות הויזואליות משתנות מקישור לקישור, יש בהן הרצאות חמורות סבר אך נפלאות ביותר לקהל שומעים גדול; יש בהן דיונים סמינריוניים מאלפים למספר קטן של תלמידים מתקדמים, יש בהן סדנאות שם מתקיימים ויכוחים טעוני אש בין המומחים לעניין הנדון ויש בהן גם המחזות, אנימציות ורקונסטרוקציות קולנועיות של עולמות אקדמיים אפשריים. "הפילוסופיה" לדורותיה, על שלל גילוייה וגלגוליה, באה לידי ביטוי באתר של YouTube בכל אחת ואחת מן הרפרזנטציות שהוזכרו ובאלפי קישורים. בסמינר שלנו נשתתף כשומעים חופשיים בהרצאות, בסמינרים ובסדנאות שהועברו בשנים האחרונות על ידי שלוש דמויות מכוננות בעולמה האקדמי של הפילוסופיה הסינית כיום ונגיב על הנראה והנשמע באופן ביקורתי. נשתתף בסמינר המתקדם על קונפוציוניזם שהעביר פרופסור Wei-ming Tu מאוניברסיטת הרווארד. פרופסורTu נחשב בצדק כמי "שהחיה" את הקונפוציאנים בזמננו מתרדמה ממושכת וכמנהיגו של הזרם הפילוסופי Boston Confucianism. נצטרף לקהל השומעים בששת ההרצאות על דאויזם שהועברו על ידי פרופסור Roger T. Ames מאוניברסיטת הוואי. פרופסור Ames חיבור עשרות ספרים ואין ספור מאמרים בפילוסופיה סינית ובפילוסופיה מושווה והוא ממלא מזה שנים רבות את תפקיד העורך הראשי של כתב-העת הפילוסופי Philosophy East and West. כמו כן ננסה להעריך את המשקל הפילוסופי, את הערך התרבותי והחברתי, ואת האימפקט הפוליטי שניתן ליחס להרצאות הטלוויזיוניות והפופולאריות של Yu Dan שכבשה מיליוני לבבות "מאמינים" בסין של השנים האחרונות באמצעות הרצאותיה על האנלקטים של קונפוציוס - "ממעמקי הלב."

ביבליוגרפיה ויזואלית:

http://www.youtube.com/watch?v=LSaDoDrAEws&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=KwTSmAjlPKo

http://www.youtube.com/watch?v=pMs1GeX1oB4

המועד להגשת עבודה סמינריונית / רפראט בסמסטר ב' הוא עד תאריך 11.9.11.

YouTube video for Chinese philosophy

More and more material related to Chinese philosophy can be found today on the video-sharing-website of YouTube. In the seminar we will critically discuss and examine the scope, the nature and the value of academic V-learning in the light of several YouTube links that focus on Confucianism, Daoism and the Analects of Confucius.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

קאנון, פרשנות, וידיעה: גישות למחקר טקסטואלי בהגות הודו ‏ (06184923)

סמינר מ.א.

מר רועי צהר

הסמינר נועד להקנות כלים תאורטיים ומתודולוגיים למחקר טקסטואלי, בדגש על הגות הודו הקלאסית ובהסתמך על תאוריה הרמנויטית (פרשנית) פילוסופית בת זמננו. במהלך הסמינר נדון באופן כללי בהווצרותם ומשמעותם של קנונים טקסטואליים, באופן שבו מובנת הפעילות הפרשנית כמכוננת תפיסת מציאות ומושג של זהות אישית וקולקטיבית, ובזיקה שיש לה למושג השחרור (מוקשה) ולשאלות קיומיות. בין השאר נקרא מכתביהם של ההוגים הודים שאברה (אסכולת המיממסה) , בהרטרהרי (התחביראים) , וסובנדהו (יוגצ'ארה), שאנקרה (אדוויטה-ודנטה) ואבהינווגופטה (שאיוויזם קשמירי), תוך התייחסות לתיאורטיקנים ופילוסופיים עכשווים כגון גאדאמר (הרמנויטקה), קריסטווה (אינטרטקסטואליות) מריון (משמעות ואינטרסובייקטיביות), דייוודסיון ורקור (תאורייה של מטאפורה) ועוד. הקורס יתנהל במתכונת של סמינר מחקר שבו יעודדו המשתתפים לבחון את נושאי המחקר שלהם – גם אם הם לא עוסקים בהודו או בתקופה הקלאסית -- לאור הגישות האמורות, ולפתח אותם במהלך הדיון בכיתה.

המועד להגשת עבודה סמינריונית / רפראט בסמסטר ב' הוא עד תאריך 11.9.11.

Canon, Commentary, and Knowledge: Textual Research in Indian Classical Thought
M.A seminar
The seminar presents students with theoretical tools for conducting textual research in the field of Indian classical thought, with the aid of both traditional and contemporary philosophical hermeneutics. We will examine the notion of a textual canon, its formation and relations with commentarial activity, the meaning and role of hermeneutics in constituting a world view and a notion of personal and collective identity, and its linkage to soteriology and existential issues. We will attend to such issues through readings in the works of Shabara (Mimamsa), Bhartrhari (Grammarians), Vasubandu (Yogacara), and Shankara (Advaita-vedanta), as well as Abhinavagupta (Kashmirian- Shaivism), and by drawing on the work of contemporary thinkers such as Gadamer (on hermeneutics), Kristeva (intertextuality), Marion (intersubjectivity and meaning), Carr (on narrativity) and Davidison

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

מבוא לתולדות סין ותרבותה ‏ (06871001)

שיעור 4 ש"ס

ד"ר אסף גולדשמידט

הציביליזציה הסינית עיצבה את חייהם של מאות מיליוני בני אדם לאורך אלפי שנים במדינות מזרח-אסיה. בימינו אלה היא הולכת ותופסת מקום מרכזי יותר ויותר גם בעולם המערבי. בשיעור זה נסקור את התפתחותה של הציביליזציה הסינית החל ממקורותיה המוקדמים ועד לעת המודרנית וימינו אנו במאה העשרים ואחת. נבחן את המאפיינים התרבותיים, החברתיים והפוליטיים של הציביליזציה הסינית, ונעמוד על גילויים של אחדות ושוני בעולם הסיני ובינו לבין מה שמחוץ לו.


Introduction to Chinese Civilization

Chinese civilization has shaped the lives of many millions over thousands of years not only in China but in all the regions of East Asia. In our days, China is claiming an ever-growing role in the Western world and civilization as well.
In this course we will overview the development of Chinese civilization from its excavated origins in the second and third millenniums BCE and its evolvement up to the present day in the 21st century. We will examine the cultural, social, and political characteristics of the Chinese civilization and will explore manifestations of similarity and differences both within the Chinese world and between the Chinese and the outside.

דרישות קדם:

הערות: לתלמידי החוג ללימודי מזרח אסיה ההשתתפות בתרגיל המבוא חובה

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 01/02/2011 בשעה 13:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 06/03/2011 בשעה 16:00
 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 21/06/2011 בשעה 13:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 24/07/2011 בשעה 13:00

מבוא לתולדות יפן ותרבותה‏ (06871002)

שיעור 4 ש"ס

ד"ר רחל שאול

קורס זה עוסק בניתוח ההתפתחות של הציוויליזציה היפנית מאז ראשיתה ועד לתבוסתה של יפן בתום מלחמת העולם השנייה בשנת 1945.
נלמד אודות התקופה הפרה-היסטורית של יפן, ראשיתם של היפנים והחברה היפנית הקדומה. כמו כן, נבחן את המיתולוגיה היפנית, ראשית המדינה ומקורות השינטו.
נעמיק בהבנת ההיבטים הפוליטיים, חברתיים, כלכליים ותרבותיים של יפן המוקדמת (710-1185) בזמן חדירתן של השפעות תרבותיות סיניות דרך קוריאה ואופן עיבודן של אלו על ידי יפן. נמחיש זאת בין היתר על ידי לימוד התפתחות הבודהיזם והקונפוציוניזם ביפן. נלמד על המשך התפתחות יפן דרך תקופת ימיי הביניים (1185-1600) כפי שזו משתקפת על ידי שלטון הלוחמים, הסמוראים וערכי הלוחם. נחווה את רוח התקופה באמצעות קריאה של כתבי מקור מתורגמים, פרי עיטם של משוררים, נזירים וסופרות המתארים את תקופתם. נלמד על הזן, תיאטרון הנו, טקס התה, מלחמות הפנים והופעת האירופים הראשונים.
לימוד אודות התקופה המודרנית המוקדמת (1600-1867): השלמת איחוד יפן על ידי אייאסו טוקוגווה, מדיניות ההיסתגרות, תהליכי מודרניזציה ופתיחתה על ידי המערב, ייקנה בסיס להבנת התפתחות הלאומיות הפוליטית המודרנית של יפן. לאומיות זו עתידה להתפתח ולהעצים החל מתחילת המאה ה-20, על כלל ביטוייה: אימפריאליזם וקולוניאליזם באסיה (1868-1945). לבסוף, האם מומשו החלומות האמריקאיים אודות "יפן חדשה" ב-1952?

Introduction to Japanese History and Culture

This course traces the development of civilization in Japan from its ancient times to Japan's WWII defeat in the 20th Century.
The course examines the prehistoric beginnings of the Japanese culture. Surveys the political, social, economic and cultural dimensions of Japan Early history (710-1185) and the way this dealt with both original and development of Chinese culture influences while introduced into Japan, by way of Korea. Emphasis is given to the various responses Japan had towards the Chinese civilization.
We will study Japan's Medieval history (1185-1600), as governed by a warrior class, learn about the experiences of nobles, warriors and merchants through lectures and discussion of readings of Japanese poets, female authors, monks, in translation.
Study about the pre-modern history (1600-1867) including the unification of Japan towards a centralized country, modernization process from the end of Tokugawa feudal era and the Meiji Restoration that followed will provide tools to understand the formal period of imperialism, the creation of state-sponsored nationalism, and pre-war society and culture (1868-1945). Where the American dreams for a "New Japan" to concretize in 1952?

דרישות קדם:

הערות: לתלמידי החוג ללימודי מזרח אסיה ההשתתפות בתרגיל המבוא חובה

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 08/02/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 13/03/2011 בשעה 16:00
 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 28/06/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 31/07/2011 בשעה 9:00

מבוא לתולדות הודו ותרבותה‏ (06871003)

שיעור 4 ש"ס

מר רועי צהר

בשיעור זה נסקור את התפתחותה של הציביליזציה בתת היבשת ההודית, החל ממקורותיה הקדומים ועד להתגבשותה של לאומיות הודית מודרנית תחת השלטון הקולוניאלי. תת היבשת ההודית היא עולם רחב ומורכב, שעד לביסוס השלטון הבריטי במאה ה- 19 לא זכה לאחדות פוליטית. זהו עולם שהמגוון הלשוני בו הנו עצום, כמו גם השוני במנהגים ובפולחן. מה איפה, אם בכלל, מאחד את העולם הזה מבחינה תרבותית, דתית, שלטונית רעיונית? על שאלה זו ננסה לענות במהלך שיעור המבוא תוך דגש על בחינה ביקורתית של האופן שבו יוצגה ודומיינה התרבות ההודית בשיח הפנים והחוץ הודי במהלך הדורות.

דרישות קדם:

הערות: לתלמידי החוג ללימודי מזרח אסיה ההשתתפות בתרגיל המבוא חובה

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 15/02/2011 בשעה 13:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 27/03/2011 בשעה 16:00
 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 05/07/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 07/08/2011 בשעה 9:00

מבוא לסין ותרבותה: תרגיל מבואי‏ (06871100)

תרגיל

תרגיל מבואי סין נבנה בצמידות לתכנים של שיעור המבוא לתולדות סין ותרבותה ונועד ללוות ולהשלים את שיעור המבוא ותכניו. התרגיל נועד להקנות לתלמידים כלים לקריאה מדוקדקת וביקורתית של טקסטים ראשוניים מתורגמים הקשורים לתרבות הסינית תוך הסתמכות על ההקשר ההיסטורי-תרבותי של שיעור המבוא. התרגיל מתאפיין בקבוצות קטנות יחסית של תלמידים ומאפשר דיון ודיאלוג בכדי לשפר את הבנת החומר. מטרת התרגיל היא קריאת טקסטים ראשוניים (מתחומים כגון היסטוריה, פילוסופיה, דתות, ספרות, שירה ועוד) הבנתם וניתוחם. טקסטים ראשוניים אלו נכתבו לאורך ההיסטוריה הסינית ומהווים חלק מן המורשת התרבותית וההיסטורית שאותה נסקור בשיעור. בנוסף, התרגיל יפתח את מיומנויות הכתיבה של התלמידים.

The Introductory Tutorial of China compliments the contents of the course Introduction to China and its content. The tutorial was designed to provide students the ability to critically read translated primary sources and to place them within their cultural-historical context. The tutorial groups together small cohorts of students enabling dialogue and discussion of the assigned readings in order to enhance understanding of the material learned in the Course. The goal of the tutorial is to read translated primary Chinese sources representing its cultural heritage (from genres such as history, philosophy, religions, literature, poetry and more). Additionally, the tutorial will advance the writing skills of the students.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג
 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

מבוא ליפן ותרבותה: תרגיל מבואי‏ (06871200)

תרגיל

מטרת התרגיל המבואי היא הענקת פרספקטיבה לימודית נוספת לזו של קורס המבוא "תולדות יפן ותרבותה". התרגיל יאפשר העמקה ודיון אודות ההיסטוריה הארוכה והעשירה של הציביליזציה היפנית.
במהלך מפגשי התרגיל, תלמידים יחשפו להיסטוריה של יפן באמצעות קריאה וניתוח של טקסטים ראשוניים. בינהם,
טקסטים אודות מיתולוגיה ופולחני הקאמי, ספרות ושירה בעידנים המוקדמים של יפן, מסמכים המתעדים את המבנה הפוליטי-חברתי של יפן בימי הביניים, בעידן הטרום מודרני והמודרני.
כמו כן, התרגיל יאפשר לתלמיד התנסות ראשונית בכתיבה אקדמית ודיון בעל פה אודות הטקסטים הנלמדים. דיון ער בכיתה, בעקבות ניתוח הטקסטים, יכשיר את התלמיד בכלי חשיבה ביקורתיים אשר יבואו לידי ביטוי בכתיבת חיבורים ברמה אקדמית.

Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions

The introductory exercise is to provide an additional perspective to that learned in the introductory course "History of Japan and its Culture” in order to obtain a deeper understanding of the extensive and rich history of the Japanese civilization.
During exercise sessions, students are exposed to the history of Japan through the reading and analysis of primary texts. Including among others, texts about Japanese mythology and rituals, literature and poetry of Japan's early eras and documents that portray political and social structure of medieval, pre-modern and modern Japan.
Also, exercise sessions are designed to allow students to experience first academic writing and oral discussion about texts studied. Discussion at classroom, following analysis of primary-texts, will train students to achieve critical thinking and academic writing.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג
 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

מבוא להודו ותרבותה: תרגיל מבואי‏ (06871300)

תרגיל

מבוא להודו ותרבותה: תרגיל מבואי

המטרה המרכזית של התרגיל המבואי היא התעמקות וקריאה 'צמודה' בטקסטים ראשוניים, תוך דיאלוג ודיון בקבוצות קטנות יחסית, בשונה מהשיעור הסוקר מגמות נרחבות והתפתחויות בקנה מידה גדול בהיסטוריה, במחשבה ובתרבות של תת היבשת ההודית. התרגיל נועד להקנות כלים לקריאה מושכלת וביקורתית בטקסטים הללו, הקשובה לשאלות כגון: כיצד חוברו, לשם אילו מטרות ובעבור איזה קהל יעד. בתוך כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של הטקסטים עצמם ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי שלהם. מטרה נוספת של התרגיל היא לספק אימון ראשוני במיומנויות אקדמיות בסיסיות, ובהן כתיבה אקדמית.

an introduction to Indian Civilization: discussion sections

The main goal of the discussion section -- in contrast to the introductory course which deals with Indian culture and thought in broad strokes -- is to offer the students the opportunity to focus on some significant primary texts and discuss them in fairly small groups, encouraging a lively dialogue between the instructor and members of the group. The discussion is meant to engage the students in a close reading of these primary texts, cultivating a critical approach which is attuned to these texts' purpose, readership, and implications (social, historical, ideological) , thereby yielding a deeper and more encompassing understanding of their meaning and their context. An additional important goal of the discussion section is to supply first year students with an initial training in basic academic skills, with an emphasis on paper writing skills.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג
 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

יפנית שנה א` ‏ (06871680)

שו"ת 12 ש"ס

ד"ר מיקה לוי- יממורי

מטרות הקורס היא לימוד דקדוק יפני בסיסי, שתי צורות פונטיות וכמה מאות קאנג'י, וכדי לפתח יכולת
של קריאת טקסט(unseen) בעזרת מילון.
בשנה הראשונה נלמד כמחצית מהדקדוק היפני הבסיסי וקאנג'י.
הספר: Genki vol.1 An Integrate Course in Elementary Japanese, Japan Times
978-4789009638

יהיה בוחן בקאנג'י בכל שבוע ובוחן בדקדוק לפי הצורך. נוכחות והגשת שיעורי בית הן חובה.
הציון הסופי מורכב מהבחינות הסופיות (של סמסטרים א' וב'), בוחני הקאנג'י, השתתפות והגשת שיעורי בית.

First Year Japanese

The aim of the course is the acquisition of basic Japanese grammar, the two phonetic syllaberies and a few hundred kanji in order to develop the ability to read unseen texts using a dictionary. In the first year we learn about half of the basic Japanese grammar and kanji. There are weekly kanji tests and intermittent grammar tests. Attendance and homework are compulsory. The final grade is composed of the grades of the two final exams (semester A and B), kanji tests, class participation and homework.

דרישות קדם:

הערות: שנתי

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/01/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/02/2011 בשעה 9:00
 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 14/06/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 17/07/2011 בשעה 9:00

סינית שנה א`‏ (06871700)

שו"ת 12 ש"ס

ד"ר פינג ג`אנג

בשיעור זה יונחלו לתלמידים יסודותיה של השפה הסינית המודרנית הן בתחומי הדיבור והבנת הנשמע והן בתחומי הקריאה והכתיבה. בסיום הקורס יהיו התלמידים מסוגלים לשוחח על מבחר תחומים הנוגעים לחיי היומיום. הם יוכלו לקרוא קטעי פרוזה ועתונות קצרים, ויהיו מסוגלים לזהות כ1000- סימנים סיניים.

First Year Chinese

The course focuses on foundation works of Chinese language, which means an intensified training of Chinese pronunciation, basic Chinese grammars and some 600 Chinese characters. The course features web assisted Chinese learning and aims at a good foundation for students to continue their studies in the future, as well as giving students basic daily communication ability in Chinese.

דרישות קדם:

הערות: שנתי

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/01/2011 בשעה 13:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/02/2011 בשעה 9:00
 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 14/06/2011 בשעה 13:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 17/07/2011 בשעה 13:00

פולחן, אמונה ומדינה: דת ביפן המסורתית‏ (06872014)

שיעור 4 ש"ס

ד"ר אירית אורבוך

בשיעור זה נסקור את תולדות הדתות ביפן המסורתית, מהתקופה העתיקה ועד המאה ה-19 (סוף תקופת אדו). הקורס יעקוב אחרי השינויים החברתיים, ההתפתחויות הרעיוניות ויצירת האסכולות השונות בדתות יפן לאורך ההסטוריה. בקורס יידונו בעיות מהותיות להבנת הדת ביפן, כגון: "דת יפן" או "דתות יפן"; "שינטו" ביפן המסורתית; יחסי הגומלין בין הפולחנים המקומיים לבין המסורות המיובאות - הדאואיזם, הבודהיזם הקונפוציאניזם והנצרות; יחסי דת ומדינה; דת וחברה; דת ואמנות; וההשפעות הדתיות בעיצוב תרבות יפן המסורתית לתקופותיה.

Ritual, Faith, and State: Religion in Traditional Japan.
In this Course we will examine the history of religions in Traditional Japan, from the ancient period to the 19th century (end of the Edo period). The course will examine social changes, development of thought, and the creation of various schools and sects in Japanese religious history. Several major topics central to understanding Japanese religiousity will be discussed, among them: "Japanese religion or religions"; What is "Shinto" in traditional Japan; The relations between local rites and the imported traditions - Taoism, Buddhism, Confucianism and Christianity; The complex relations of Religion and State, Religion and Society, Religion and Art; and the religious influences on forming Japanese culture across the ages.

דרישות קדם: מבוא ליפן המסורתית ותרבותה (הקורס מיועד לשנה ב` ומעלה)

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 26/01/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 27/02/2011 בשעה 16:00

במעגלי הלידות,בקשרי החיים הנסתרים: להיות אדם במחשבה ההינדית‏ (06872024)

שיעור 2 ש"ס

גב` מיה טבת -דיין

במהלך קורס זה נבחן מושגים מרכזיים הטווים כולם ביחד את תמונת חייו של האדם כפי שהיא משורטטת על ידי ההינדואיזם הקלאסי וזה בן זמננו. כל שיעור יוקדש לדיון במושג אחר, תוך התבוננות בהגות פילוסופית, בספרות, ובביטויים תרבותיים קלאסיים ופופולריים. בין המושגים שיידונו בקורס: קרמה, סמסרה, דוקהה, מוקשה, אלים ובני אדם, בהקטי, תשוקה ואהבה.

Between the cycles of births, through life’s hidden connections: being a Man in Hindu Thought.

In that course we will look at a few central concepts of Classical Hinduism, through all of which the concept of Man has been designed in Indian thought. In each lesson we will focus on a different concept of thought, by looking at philosophical, literature and various cultural expressions of it. Among the concepts that will be discussed are: Karma, Samsara, Duhkhaa, Moksha, Man and Gods, Bhakti, Passion and Love.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 14/02/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 18/03/2011 בשעה 9:00

סין בעידן הרפורמות: חברה, כלכלה ופוליטיקה ‏ (06872049)

שיעור

ד"ר אורנה נפתלי

הקורס בוחן את התהליכים הפוליטיים, האידיאולוגיים, הכלכליים והחברתיים בסין העממית מאז ראשית עידן הרפורמות (1978) ועד לימינו. במהלך הקורס נדון בדפוסי התפקוד של המדינה והחברה הסינית היום, נסקור את ההישגים שהושגו בשלושת העשורים האחרונים, ונעמוד על האתגרים בפניהם ניצבת סין עתה, ובכלל זה המשבר במגזר הכפרי, היחסים בין הממשל הסיני למיעוטים האתניים, בעיית איכות הסביבה, יחסי חברה ומדינה וההשלכות של מדיניות הילודה.

הקורס מבוסס על הרצאות בשילוב קריאת חומר חובה לפני כל שיעור. לנוחותם של התלמידים/ות במקרים אחדים נוספה קריאת רשות.

חובות הקורס: בחינה סופית: כוללת שאלות פתוחות ומושגי יסוד. הצלחה בבחינה מחייבת היכרות הן עם חומרי ההרצאות והן עם חומרי הקריאה.

China in the Reform Era: Society, Economy, and Politics

The course discusses the political, ideological, economic, and social processes that have taken place in the People’s Republic of China since the beginning of the current Reform era (1978) to the present. The lectures will trace China’s achievements in the last three decades or so, and describe the various challenges the Chinese Communist Party is currently facing, including: the crisis in the rural sector, the tensions between Beijing and China’s ethnic minorities; the complex relationship between society and the state; environmental problems; and the social and demographic consequences of the One Child family policy.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 28/01/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 06/03/2011 בשעה 16:00

אדריכלות וסביבה ביפן המסורתית ‏ (06872062)

שיעור 2 ש"ס

מר אריה קוץ

הקורס יעסוק בהתפתחות האדריכלות והגן היפני לאורך ההיסטוריה, בעיקר בהקשר האדריכלי האסתטי. במהלך הקורס יומחשו השפעות של אקלים וסביבה ושל התפתחות תרבותית ומגע עם תרבויות אחרות על התהוותה של תפיסת החלל ועל מכלול היצירה האדריכלית ביפן.
ההרצאות ילווו בכמות גדולה של שקופיות מדוגמאות חיות של אדריכלות מזרח אסיה בכלל ואדריכלות יפנית בפרט, מהמאה השמינית לספירה ועד למאה העשרים.


נושאי הקורס:

1. אקלים טבע ואדם
• התנאים הסביבתיים כרקע ליחס האדם לטבע ומרכזיות הטבע במכלול היצירה היפנית.

2. הבית היפני
• בית המגורים במזרח אסיה כתגובה לטבע ולאקלים וכהתגלמות יחס האדם לטבע.
• תפיסת החלל היפנית כפי שהיא משתקפת באדריכלות בית המגורים המסורתי.

3. אדריכלות דתית
• ההשתנות של האדריכלות הבודהיסטית לאורך היסטוריה ובמעבר מהודו ועד ליפן, דרך סין.
• גלי ההשפעה של סין על יפן ודרך קליטתם בתרבות היפנית ותגובת הנגד של התרבות היפנית כפי שבאה לידי ביטוי בפתרונות אדריכליים מיוחדים לאורך התקופות השונות.

4. "דרך התה"
• הפילוסופיה החברתית והאסתטית של המאה ה- 16 ביפן והשפעתה על האדריכלות היפנית של התקופה ("בית התה" היפני) ושל המאות הבאות.

5. הגן היפני
• ההתפתחות של הגן היפני, מקורות ההשפעה וההשראה של יוצריו והגישות האסתטיות המשתקפות בגנים היפניים לאורך ההיסטוריה.
• הגן היפני כדוגמה לעיצוב אדריכלי המונע על ידי הכוונה לתכנן חוויה כוללת למען האדם הנע במרחב.

6. מאדו לטוקיו
• ההתפתחות של עיר הבירה היפנית מבירת מחוז רחוק בסוף המאה הששה עשר, לבירתה של שושלת טוקוגאווה ולבירת יפן. המבנה העירוני המיוחד, סיבות הווצרותו והשפעתו על העיר לאורך הדורות.

עבודת גמר:

בסיום הקורס תוגש עבודה של תיעוד וניתוח של יצירה אחת לפי בחירת הסטודנט. תיעוד וניתוח היצירה יהיו מבחן להבנת החומר הנלמד וישומו בתהליך של ניתוח יצירה אדריכלית ספציפית

Traditional Architecture in Japan

The course deals with the historic development of Japanese architecture and gardens, from an architectural and aesthetic perspective.
The lectures will demonstrate the way in which Japanese architecture was shaped by the Japanese climate and environment and by its contacts with other cultures.
Lectures are accompanied with a great amount of visual information from Japan and Asia.

Main Themes:

1. Climate and Nature in Japan
The Japanese environmental conditions as the background to the central role of nature in the human culture of Japan.

2. The Japanese House
- East Asian ancient dwellings in relation to environmental conditions
- The Japanese Traditional House and the Japanese Spatial conception reflected in its architecture.

3. Religious Architecture
- Buddhist Architecture form India to Japan
- Chinese waves of influence on Japan through the history and the ways of their adoption and adaptations.

4. The Way of Tea
- The social and aesthetic revolution of the 16th century Japan and its influence on its time and on the next centuries.

5. Japanese Gardens
- The development of the Japanese gardens throughout the centuries, focusing on the sources of inspiration and the aesthetic approaches reflected in the gardens.
- The Japanese Gardens as an example of a design for movement in space.

6. From Edo to Tokyo
- The development of Edo from a provincial town to the Capital City, its spatial organization and its reasons and consequences.

Students' duties:
Students should chose one specific masterpiece and submit a written analytic report on it.
The work should include about 2000 words and sketches, diagrams and photos to accompany the analysis.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר ב', מועד א': יש להגיש עד 10/7/11 ב-13:00.
 • סמסטר ב', מועד ב': אין מועד ב'.

מבוא להינדוהיזם הפוליטי‏ (06872070)

שיעור 2 ש"ס

ד"ר רוני פרצ`ק

קורס זה משלב מתודות והיבטים במדע המדינה ובחקר הדתות לצורך דיון בסוגיות מרכזיות על המפה הציבורית והפוליטית בהודו העכשווית, תוך חשיפת ההיבטים הדתיים המכוונים אותן ועשויים להוות מפתח להבנת הפונדמנטליזם ההינדואי. במהלך הקורס נקרא טקסטים שכתבו מנהיגי תנועות לאומיות והוגים לאומיים בהודו של המאה ה – 19 וראשית המאה העשרים, ודרכם נעמוד על תהליכי ההלאמה שעברו מושגים שמקורם ההינדואיזם הקלאסי.
בין הנושאים שיידונו: הגיאוגרפיה המקודשת של הודו; ההינדוטווה ותוצריה - סוגיות הזהות הלאומית והקומונליזם – המתיחות הבין קהילתית בהודו, בעיקר זו שבין ההינדואיזם לאסלאם; ארגוני הימין ההינדואי; האופציה הגנדהיאנית לנוכח רצח גנדהי; מן הקונגרס הלאומי ההודי למפלגת הקונגרס; ב"ר אמבדקר והפוליטיקה של הדליטים; עליית הימין ההינדואי והתמורות האחרונות על המפה הפוליטית בהודו.

An Introduction to Political Hinduism

This course introduces some pivotal aspects underlying modern India's political and public spheres, via the combined perspectives of political science, comparative religion and classical Indology. Among the topics discussed: India's sacred geography and the Goddess Bharat Mata; the question of history; social structures; Dalits Politics; the concept of Hindutva and the Hindu Right.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 27/01/2011 בשעה 13:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 04/03/2011 בשעה 9:00

מבוא לספרות סינית קלאסית ‏ (06872073)

שיעור

פרופ` מאיר שחר

בשיעור זה נקרא וננתח יחדיו מבחר מיצירות הספרות הסינית הקלאסית – החל באוספי השירה הגדולים של האלף הראשון לפנה"ס (ספר השירים, ושירי צ'ו), עבור דרך הסיפור הקצר של תקופת טאנג, וכלה ברומנים הגדולים של תקופת מינג.
החוט הנושאי המקשר בין היצירות השונות, והסוגות (הז'אנרים) השונות, אותן נבחן תהייה האהבה וייצוגיה בספרות הסינית – הן אהבה בין בני תמותה והן אהבה בין בני תמותה לאלים. נדון בפרט במתח שבין הגשמה אישית ואהבה לבין מוסכמות חברתיות. בשיעור נעסוק הן ביצירות פרוזה והן בשירה.

Introduction to traditional Chinese literature

In this introductory course we will read and discuss a selection of some of the best works of Chinese classical literature, in a variety of literary genres: Beginning with the great poetry collections of the first millennium BCE, going through the short story of the Tang Period, and culminating with the great novels of the Ming Period.
The various works and genres to be surveyed will be connected through the thematic thread of love and its literary expressions. We will discuss love between humans, as well as love between humans and gods, paying particular attention to the tension between love and the social norms that inhibit its expression.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 16/06/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 18/07/2011 בשעה 9:00

דת, שלטון ו"דתות חדשות" ביפן המודרנית ‏ (06872075)

שיעור 2 ש"ס

ד"ר אירית אורבוך

בשיעור זה נסקור את ההסטוריה הדתית של יפן מאמצע המאה ה-19 (תקופת מייג'י) ועד ימינו. בין היתר, ייבחן המהפך הדתי הכפוי בתקופת מייג'י והשלכותיו על חיי הדת ביפן. דגש מיוחד יושם על הבנת תופעת "הדתות החדשות", ועל יחסי דת ומדינה ביפן המודרנית. נסקור את תנועת החזרה לשרשים ואת תופעות חידוש (והמצאת) המסורת בקונטקסט הדתי. בפרספקטיבה הסטורית ינסה הקורס לברר התפתחות מושגים כמו "דת" ו"שינטו" ואת מעמדה של הדת בחברה היפנית כיום.
דרישת קדם: מבוא ליפן המסורתית ותרבותה (הקורס מיועד לתלמידי שנה ב' ומעלה)

Religion, Government, and "New Religions" in Modern Japan
This course will survey the religious history of Japan from the mid-19th century (the Meiji Period) to the present. Among the topics to be examined are the enforced religious transformation of the Meiji Restoration, and its impact on Japan's religiousity today. A special emphasis will be put on understanding the phenomenon of the "New Religions", and on the relationship of State and Religion in modern Japan. The course will also look at the movement of "roots searching" in today's Japan and at the phenomenon of revival (or invention) of traditions in religious contexts. The course will attempt to illuminate the development of terms like "religion" and "Shinto" in historical perspective, and will look at the status of religion in

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 15/06/2011 בשעה 13:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 19/07/2011 בשעה 9:00

היסטוריה ותרבות בקוריאה טרם המודרניזציה‏ (06872115)

שיעור 2 ש"ס

ד"ר ליאורה צרפתי

קוריאה התקיימה במשך אלפי שנים כממלכה עצמאית, שוכנת בהרים ומוקפת ים משלושה צדדים, כאשר מצפונה ומדרומה המעצמות יפן וסין. במהלך ההיסטוריה עבר השלטון בקוריאה בין שושלות שונות, אשר כל אחת מהן התנהלה בסגנונה הייחודי. גבולותיה של הממלכה השתנו לאורך השנים כמו גם אופי יחסיה עם מדינות האזור. מיקומה ונתוניה הגיאוגרפיים תרמו לכך שקוריאה המשיכה לקיים ולפתח מאפיינים תרבותיים הייחודיים רק לה ובו בזמן להוות גשר יבשתי למעבר רעיונות וחפצים בין סין ויפן. בקוריאה המסורתית דתות עממיות השתרגו בפילוסופיות של הבודהיזם והקונפוציאניזם והניבו מערכת אמונות ופרקטיקות הכוללות למדנות, נזירות ומדיטציה, אך גם תקשור, טקסי טראנס והליכה על סכינים חדות. אומנויות הבמה הקוריאניות פיתחו ז'אנרים המשלבים הומור וביקורת חברתית בתיאטרון מסכות ובמחזות יחיד המשלבים סיפור, שירה ותיפוף. גם באומנות הפלסטית התפתחו בקוריאה זרמים ייחודיים, כגון קדרות החימר הירוק. השושלות השונות אשר התחלפו מידי כמה מאות שנים אימצו כל אחת פילוסופיה ודת שאפיינה אותן. במאה השתיים עשרה, הבודהיזם פינה מקום לנאו-קונפוציאניזם, ועם שינוי זה חלה ירידה משמעותית במעמד האישה ועלייה בערך הלמדנות והכתיבה. במאה הארבע עשרה התפתח כתב פונטי הנחשב עדיין לאחד מהמשוכללים בעולם ובמקביל חלו פריצות דרך טכנולוגיות רבות. המבקרים הראשונים מהמערב בסוף המאה התשע-עשרה מצאו ממלכה בעלת תרבות עשירה, אומנות מרשימה ושלטון רדוף שחיתות וניוון. הם כינו אותה "הממלכה הנזירית", "ארץ רוגע הבוקר" ו"קוריאה היפה".

בקורס נדון בהיסטוריה, בפילוסופיה ובתרבות של קוריאה המסורתית בליווי חומרים ויזואליים אשר ימחישו את העושר הרב הטמון בה.

History and Culture of Pre-Modern Korea
For thousands of years Korea existed as an independent kingdom, nestled within mountain ranges and surrounded by sea on three sides. To its north, sat the great Chinese empire, and to its south Japan. Throughout history, various dynasties ruled Korea, each in its own unique style of governance. The borders of the kingdom changed along the years, as have the character of its relationship with the region’s countries. Its location and geographic features contributed to Korea’s ability to develop and maintain unique cultural traits, while allowing the transmission of various ideas and objects between China and Japan.
In traditional Korea, vernacular religions intertwined with the philosophies of Buddhism and Confucianism to produce a system of beliefs and practices that included high value to scholarly work and to religious hermit life, and at the same time practices of spiritual mediation, rituals that involve possession trance, and walking on sharp knives. Korean performance art evolved into genres that include humor and social criticism in mask dance and single- actor shows that combine story, song, and drumming. In the plastic arts unique techniques, such as the green clay pottery have also evolved. The various dynasties that changed every few hundred years adopted each a philosophy and religion that characterized it. In the Twelve century, Buddhism cleared the way to neo-Confucianism. That change was followed by a drastic deterioration in Women’s status and rise in the importance of literacy and scholarship. In the fourteen century a phonetic script was invented, which is still considered one of the world’s most sophisticated ones. At the same time, various other technological innovations were introduced in Korea. The first Western visitors by the end of the nineteenth century found a kingdom that was rich in culture and art, but also suffered from corruption and stagnation in its governing methods. They called in “The hermit nation,” “Land of the morning calm,” and “Korea the beautiful.”
In the course we will discuss the history and philosophy of traditional Korea, using visual materials that will demonstrate its richness.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 13/02/2011 בשעה 13:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 22/05/2011 בשעה 16:00

היסטוריה ותרבות בקוריאה המודרנית‏ (06872116)

שיעור 2 ש"ס

ד"ר ליאורה צרפתי

קוריאה המודרנית הצליחה בתוך פחות ממאה שנים להפוך ממדינה מבודדת ומסורתית לאחת ממובילות הטכנולוגיה בעולם. בתהליך זה עברה קוריאה טלטלות רבות. במאה התשע עשרה עורר המפגש עם המערב חילוקי דעות בין המצדדים בהיפתחות והתחדשות לבין חובבי המסורת. בהמשך, נכבשה קוריאה על ידי יפן ועברה תהליך של יפניזציה כפויה, אשר קמו לו מתנגדים רבים. קבלת העצמאות המדינית לוותה בפיצול המדינה לשתי ישויות המכונות כיום צפון קוריאה ודרום קוריאה והמנוהלות על פי אידיאולוגיות שונות מאוד מיסודן. כאשר מתבוננים בקוריאה כיום ניתן לזהות את תוצאות התהליכים הללו בהלך הרוח, הערכים המרכזיים, חיי היומיום והאומנויות. בקורס נדון בתרבות קוריאה הצפונית בה הסגידה למנהיג אחד, ההסתגרות בפני העולם, והאמונה באידיאולוגיה הייחודית שנוצרה בה מהווים מוקדים עיקריים בחיי האנשים. בלימודנו את דרום קוריאה, ניגע בתרבות שלטונית, אומנות, דת, ג'נדר, מדיה, חינוך, אינטרנט, תרבות הצריכה ואופנה.

History and Culture of Modern Korea
In less than a hundred years, Korea has managed to turn from an isolated traditional kingdom to one of the leaders in world technology. In this process, Korea has undergone much turbulence. In the nineteen century, the encounter with the West raised internal disagreement between those who promoted renewal and change, and those who preferred maintaining the “old ways”. Later, Korea was colonized by Japan and went through a process of forced Japanization, to which many opposed. The independence in 1945 was followed by internal war and division into two entities, North and South Korea, which are governed by two contrasting ideologies. Analysis of contemporary Korea enables tracing the consequences of those processes in the daily life perspective, main values, and the arts.
In the course we will discuss the culture of North Korea, in which worship of the leader, separation from the rest of the world, and a unique socialistic ideology have become the center of people’s life. In studying South Korea we will discuss its political life, arts, religion, gender, media, education, Internet, consumption culture, and fashion.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 30/06/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 04/08/2011 בשעה 9:00

:עקבות הבודהה: פילוסופיה, פסיכולוגיה ופרקטיקה בבודהיזם המוקדם‏ (06872128)

שיעור 2 ש"ס

גב` קרן ארבל

הקורס יבחן באופן מעמיק את הפילוסופיה, ההיסטוריה, הפסיכולוגיה והתרגול הבודהיסטי המוקדם: מדרשות הבודהה שבקנון הפאלי ועד הסוטרות המהאיאניות המוקדמות. חלקו הארי של הקורס יוקדש לניתוח מעמיק של רעיונות מרכזיים המופיעים בסוטות שבקנון הפּאלי, הגרעין העתיק ביותר של המסורת הבודהיסטית. כמו כן, נסקור את התפתחותן של המסורות הבודהיסטיות המוקדמות לאחר מותו של הבודהה, ונדון בהתפתחות המהאיאנה.
בין הנושאים שידונו: הבודהה שאקימוני, קוסמולוגיה בודהיסטית, תורת ה’לא-אני‘ וחמשת המצרפים, רעיון ההתהווּת המוּתנית, התודעה הלא-עֵרה והתודעה העֵרה, נזירוּת ו’בעלי בית‘, היחס לנשים ומעמדן במסורת הבודהיסטית, הפרקטיקות המדיטטיביות השונות והשתלבותם בתרגול הבודהיסטי להתעוררות (bodhi), ניבּאנה (נירוואנה) בחיים ולאחר המוות, אומנות בודהיסטית מוקדמת והתפיסה המרכזית של האבהידהמה (הפסיכולוגיה הבודהיסטית).
החלק האחרון של הקורס יוקדש לבחינת המסורת הבודהיסטית לאחר מותו של הבודהה. ננסה להבין מדוע התפלגה המסורת הבודהיסטית ומה היו נקודות המחלוקת. נבחן האם ניתן להתייחס ל"מהאיאנה" בשלב מוקדם זה כמסורת בודהיסטית נפרדת, ונדון בשאלה האם הטקסטים המהאיאנים המוקדמים הם משום חידוש או המשך לרעיונות בודהיסטים מוקדמים יותר.
בכל שיעור נדון באחד מנושאים אלו תוך קריאה בדרשות הבּוּדְהה (סוטרות) בתרגום לאנגלית ולעברית, ומאמרים אקדמיים רלוונטים.

In the Footsteps of the Buddha:
Philosophy, Psychology and Practice in Early Buddhism

The course will critically examine the philosophy, history, psychology and practice of early Buddhism: from the Buddha's discourses in the Pali canon to early Mahayana Sutras.
The course will examine basic philosophical issues and practices, as they appear in the Pali canon, the earliest Buddhist texts. Furthermore, we will survey the origination of the early Buddhist schools and their relationship to the development of the Mahayana.
We will attend to such issues as the religious, philosophical and cultural background of early Buddhism in India; the story of the historical Buddha; the four noble truths; Buddhist cosmology; the notion of "not-self" and the doctrine of the five aggregates; the doctrine of dependent origination; lay people, monasticism, and the role of women in the early texts; the un-awakened mind and the awakened mind; Buddhist meditation theory; the notion of Nibbana (nirvana) during life and after death; and the central ideas of the Abhidhamma.
The last part of the course will be devoted to reviewing the origination of the Buddhist schools after the death of the Buddha. We will try to understand why the Buddhist tradition was divided, by considering the possible points of disagreement. Furthermore, we will consider the hypothesis that the "Mahayana" cannot be discerned as a separate tradition at such an early stage, while discussing the question whether early Mahayana texts were complete innovation or a continuation to the ideas presented in the Pali sutta.

Every class will be based on close reading of primary texts in English and Hebrew.


The course is not open to those who already took the course "Early Buddhism: from the Buddha's Discourses to the Theravada tradition". (0687.2160.01)

דרישות קדם:

הערות: הקורס אינו פתוח למי שעשה את הקורס: מבוא לבודהיזם: מהבודהיזם המוקדם לראשית המַהַאיַאנַה (0687.2004.01 , 0687.2160.01 )

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 31/01/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 03/04/2011 בשעה 16:00

הודו בעיניים מערביות‏ (06872130)

שיעור

ד"ר חן למפרט

השיעור עוסק באופנים השונים שבהם נתפשה הודו, הארץ הקסומה הרחוקה והעתיקה, ע"י המערב; החל מסיפוריהם של שגרירים, "היסטוריונים", סוחרים, הרפתקנים ואנשי-דת; וכלה בחוקרים הודו המודרניים. בהלך הקורס אנסה לבחון ולהציג את האופן שבו השפיעו "העיניים המערביות", על עיצוב הדימוי-העצמי ההודי.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 13/02/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 22/05/2011 בשעה 16:00

מוות לידה ומה שביניהם ‏ (06872134)

שיעור 2 ש"ס

מר בועז עמיחי

השיעור יעסוק בתפיסת המוות בבודהיזם בכלל, ובבודהיזם הטיבטי בפרט. מה משמעותו של המוות? מדוע המוות הוא נושא שיש לדבר עליו, ולא להחביאו? מהם התרגולים המיוחדים לנושא המוות, ולזמן המוות? מה קורה לפני המוות, אחריו, ותוך כדי? לידה מחדש במסורת הטיבטית, ומציאתו של הגלגול הבא של המורה.

השיעור יכלול דיון תיאורטי, קריאה בטקסטים, צפייה בסרטים, ותרגול מעשי של מדיטציה.

מבחן – בסוף הסמסטר יינתן מבחן. במבחן יופיעו מספר שאלות המתייחסות לחומר שנלמד בכיתה, ולחומר הקריאה והצפייה (הסרטים).
מטלות – במהלך הסמסטר יינתנו שלוש מטלות. המטלות הן חובה, ולא ניתן לגשת לבחינה ללא הגשת כל המטלות במהלך הסמסטר. על שתיים מהמטלות יינתן ציון. ציון המטלות יהווה 40% מציון הקורס

חומר הקריאה יימצא במהלך הקורס באתר הקורס בוירטואל טאו.

Death, Birth and the Bardo
Death as it is reflected in Buddhist theories and practices

The subject of this class will be the concept of death, as it appears in Buddhism in general, and specifically in Tibetan Buddhism. What is the meaning of death? Why is it something we should talk about openly, and not hide? What are the specific practices meant for dealing with death, and for the time of death? What happens before death, after it and during it? The concept of reincarnation in Tibetan Buddhism, and it's practical implication - the finding of the new incarnation of spiritual teachers.

The class will include theoretical discussions, reading texts in English and Hebrew translations, watching movies and a taste of the relevant meditative practices.

Exam - there will be an exam at the end of the semester, with questions relevant to the material we have read in class, the movies we have seen, and the material that was read at home.
Assignments - during the semester there will be three assignments. Two if these assignments will be marked and these marks will be worth 40% of the class mark. A student will not be allowed to attend the exam without handing all the assignments on time.

The reading material will be, during the course, in the course's website in virtualtau.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 09/02/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/03/2011 בשעה 9:00

אלים שדים ואבות בדת הסינית‏ (06872146)

שיעור 2 ש"ס

מר עודד אבט

בקורס זה נערוך היכרות עם היבטים שונים של האמונה בישויות העיקריות עבורן מקיימים פולחן בדת העממית הסינית. במהלך הקורס נעמוד על תפקידם הדתי של אלים שדים ושל רוחות האבות, כמו גם על הרקע התרבותי והחברתי לעיצוב דמותם. בתוך כך נדון בסוגיות שונות כגון: מהו התפקיד או המעמד שמייחסים לישויות אלה בסדר העולמי או הקוסמי? איזה תפקיד הן ממלאות בחיי המאמינים? מה מעמדן ביחס למאמין וביחס לישויות אחרות? מה מאפיין את הריטואלים שמקיימים בעבורן? באילה תחומים מייחסים להן את ההשפעה הרבה ביותר?

This course will examine different aspects of the belief in the main objects of worship in Chinese popular religion. Special attention will be given to examine the role played by gods, ghosts and ancestors in Chinese religion as well as the cultural and social background that shaped their characteristics.
During the course we will discuss issues such as: What is the role or the status ascribed to these beings in the world or the cosmic order? What role do they play in the lives of the worshippers? What is their status in relation to the believers and to other beings? What characterizes the rituals performed on their behalf? In what way and to what extent were they incorporated into Chinese Buddhism and the Daoist Religion? In what spheres are they believed to be most efficacious? Why?

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 16/02/2011 בשעה 13:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 10/04/2011 בשעה 16:00

מיעוטים, חילוניות וחינוך בהודו המודרנית ‏ (06872161)

שיעור 2ש"ס

ד"ר הרינדר מישרה

בהודו מתקיימות מספר קהילות דתיות בדו-קיום במשך אלפי שנים. דו-קיום זה הביא לפיתוח מושג החילוניות כסובלנות לבעלי אמונות אחרות. הקורס יעסוק במיעוטים דתיים שונים בהודו, כולל היהודים, ותרומתם לעושרה התרבותי.
בה בעת , בעשורים האחרונים חלה גם מתיחות באותו דו-קיום, שאיימה להרוס את היחסים ההרמוניים בין הקהילות השונות. היחסים בין הקהילות הם מהגורמים החשובים ביותר בהחלטות לגבי אופי הקואליציות הממשלתיות, הן ברמה הארצית והן במדינות השונות. הקורס יזהה מגמות ביחסים בין הקהילות, הנוגעות לשיח העכשווי בהודו.
טיבו של החינוך בהודו הפך לשדה הקרב בין המצדדים בחילוניות לבין קבוצות הינדואיות פונדמנטליסטיות. בזמן שלטונה של המפלגה ההינדואית הלאומנית, נעשו מאמצים להתאים את החינוך ללאומניות ההינדואית. היתה לכך התנגדות עזה, אשר עדיין מתקיימת במדינות בהן המפלגה הלאומנית שולטת. הקורס יעסוק במערכת החינוך בהודו תוך התייחסות לתופעה זו.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 17/06/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 20/07/2011 בשעה 9:00

גברים וגבריות ביפן המודרנית ‏ (06872165)

שיעור 2 ש"ס

גב` דלית בלוך-צמח

אחד הסטריאוטיפים הרווחים לגבי יפן הוא תיאור "הגבר היפני הטיפוסי" בדמות ה"סאלרימן": עובד הצווארון הלבן העובד מבוקר עד ערב בתאגיד וחוזר בלילה שתוי לביתו. הקורס שלנו ינסה לבחון את הסטריאוטיפ הזה ולהבין אותו בצורה חדשה, כמודל הגמוני של גבריות ביפן. בקורס ננסה להבין את האופי המובנה חברתית של מונחים כגון "גבריות" ו"נשיות", ואת הקשר בינם ובין היסטוריה ומסורת. ננסה להציג אלטרנטיבות לסטריאוטיפים ולפרק את ההנחה שבבסיסם, בכדי להבין שאין "גבר יפני טיפוסי" אלא מגוון רחב ומרתק של זהויות וחוויות של גבריות ביפן של ימינו.

Men and Masculinity in Modern Japan

One of the most widespread stereotypes of modern Japan is that of the "typical Japanese man" as the "salariman" – white-collar office worker who works endlessly for his corporation and returns home drunk late at night. Our course endeavors to understand this stereotype in a new manner: as hegemonic model of masculinity in Japan. We try to deconstruct the its' underlying assumptions and to introduce some alternatives in order to realize there is no "typical Japanese man", but rather a wide variety of identities and experiences of masculinity in nowadays Japan.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 04/07/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 10/08/2011 בשעה 9:00

התפתחות הניהול יפני מהעידן הפיאודלי ועד זמננו, היבטים עיונים ומעשיים‏ (06872166)

שיעור 2 ש"ס

מר דן הוכברג

הקורס יחקור את התפתחות התפיסה והכלים הניהוליים היפנים מסוף התקופה הפיאודלית ועד ימינו תוך ניתוח האלמנטים השונים העומדים מאחורי בנית הכלכלה היפנית והבאתה לקדמת הבמה העולמית מצד אחד ולעצירה בהתפתחות הכלכלית בעשורים האחרונים מהצד השני. הקורס יעסוק ביישום אלמנטים מתוך התפיסה היפנית בחשיבה ובניהול המערביים תוך השוואה לתפיסות קיימות במזרח ובמערב.
הקורס יחקור ויסביר את מתודולוגיית הניהול היפני תוך התייחסות ל:
• רקע היסטורי – בנייתה של יפן המודרנית והשינוי המהיר שעברה מאז אמצע המאה ה-19
• אלמנטים חברתיים ופילוסופים וביטויים בניהול היפני הקלאסי כגון תפיסת הקבוצה, תפיסת הבידול מהעולם, השאלה מהי הצלחה ו'מעגל השפע'
• מבנה המשק ומקומה של הממשלה
• מבנה החברה (company) משמעותם של אלמנטים ניהוליים יפנים קלאסיים
• שינויים עולמיים והשפעתם

The development of the Japanese management from the feudal era to our days

The course will explore the development of the Japanese managerial concepts and methodologies from the end of the feudal era and until our days. It will analyze the different elements that brought the Japanese economy to the world's forefront on the one hand but put it on halt in recent decades on the other. It will deal with implementiion of Japanese aspects within Western thinking and management while comparing it to Western and Eastern ones.
The course will refer to the following aspects while discussing the Japanese managerial methodology:
• Historic background – the construction of modern Japan and the rapid changes it went through since the mid nineteenth century.
• Sociological and philosophical elements in ‘classic Japanese management’. E.g. the group concept, the perception of being isolated (‘an Island country’); the notion of 'success' and ‘cycle of goodness’
• The structure of the Japanese economy and the role played by the government
• The structure of the company and the meaning of classic management elements
• Global changes and their influence

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 27/01/2011 בשעה 13:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 04/03/2011 בשעה 9:00

אדונים ונתינים: הודו הבריטית, 1757-1947 ‏ (06872171)

שיעור 2 ש"ס

ד"ר יצחק לובלסקי

הודו המודרנית, על מוסדותיה הפוליטיים והדמוקרטיים, עוצבה במידה רבה כהמשך ישיר לממשל הקולוניאליסטי הבריטי. ממשל זה, שהכתיב את סדר היום ההודי במשך כמעט 200 שנה, הטביע את חותמו על החברה ההודית לא רק ברמה הפוליטית, אלא גם בספירות התרבותיות, הלאומיות והרוחניות. בשיעור זה נעקוב אחר תולדות הראג' הבריטי בהודו, נעריך עד כמה השפיעה תקופה זו על עיצובה של הודו העצמאית ונתוודע למגוון מקורות רלבנטיים, הן מהתקופה הנידונה והן מתחומי המחקר הפוסט-קולוניאלי.

Masters and Subjects: British India, 1757-1947

The political and democratic structure of modern India was largely shaped as a direct continuity of the British colonialist regime. The British governance, which for some 200 years dictated the Indian political agenda, has left its mark on its cultural, national and spiritual spheres as well. This class will follow the steps of the British Raj, evaluate the importance of its legacy in modern India, and introduce a variety of relevant sources, both from the colonialist era and from the post-colonialist field.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 06/02/2011 בשעה 13:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 15/05/2011 בשעה 16:00

קוסמולוגיה ורפואה בסין מהשאנג ועד החאן ‏ (06872172)

שיעור 2 ש"ס

גב` סשה שורץ

הקורס עוסק בהתפתחות המודלים הקוסמולוגיים בסין החל משושלת השאנג ועד להתגבשותו של מודל רפואי בתקופת החאן. במהלך הקורס נבחן את המודלים השונים שהתגבשו בתקופות אלו ואת הקונטקסט התרבותי והאידיאולוגי להתפתחותם. כמו כן נבחן את הטרנספורמציות שעברו המודלים ואת הסיבות שהובילו להשתנותם או החלפתם בכל שלב. הדיון ילווה בקריאת פרקים מתוך טקסטים מרכזיים בתקופות הנדונות: ספר התמורות, דאו דה ג'ינג, מנציוס, ספר האביב והסתיו של מר לו, עיטור אגלי הטל על רשומות האביב והסתיו, חוואי נאן דזה והקאנון הפנימי של הקיסר הצהוב.

Cosmology and Medicine in Early China
The course deals with the evolution of the cosmological approach from the Shang era up till the formation of a medical model during the Han Dynasty. The course will focus on the various cosmological models that were developed during this period, their cultural and their ideological context. We will examine closely the transformations of cosmological thought in the following scripts: Yi jing, Dao de jing, Mengzi, Lushi Chunqiu, Chunqiu Fanlu, Huainanzi and Huangdi Neijing.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 19/06/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 21/07/2011 בשעה 9:00

על המפה הפוליטית: מי ומה בפוליטיקה ההודית‏ (06872175)

שיעור 2 ש"ס

ד"ר רוני פרצ`ק

שיעור זה יעניק היכרות בסיסית עם מושגי מפתח בפוליטיקה ההודית, ועם מאורעות דררמטיים שעיצבו את המפה הפוליטית למן הריבונות ועד ימינו. נתוודע לארגונים ולמפלגות הפועלים במגרש המשחקים הפוליטי, לאישים מרכזיים שעל המפה, למדיניות הממשלות בתחומים שונים ולתמורות שחלו בהן.
בין הנושאים שיידונו: מפלגת הקונגרס למן הריבונות, שושלת נהרו-גנדהי, משטר החירום, התפתחותן של אופוזיציות, הפוליטיקה של הקאסטות הנמוכות ושל המיעוטים, עליית הימין, מירוץ החימוש הגרעיני של הודו, הרפורמות הכלכליות וסוגיית הגלובליזציה.

On the Political Map: who is who in Indian Politics

This course will introduce major events and personae on the political map of modern India. Among the topics: the partition, the Congress Party since independence, the Nehru-Gandhi Dynasty, the Emergency Rule, The development of low-class and minority politics, the rise of the BJP, the Indian Nuclear policy, the economic reforms and the issue of globalization.


דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 16/06/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 18/07/2011 בשעה 9:00

זן בודהיזם : דת, פילוסופיה, פסיכותרפיה, או מה? ‏ (06872188)

שיעור 2 ש"ס

פרופ` יעקב רז

מהו האתגר של הזן בודהיזם? זן בודהיזם הוא אחת התופעות המרתקות ביותר בין הזרמים הרוחניים של מזרח אסיה, ובמאה השנים האחרונות גם במערב. הוא נוכח כפילוסופיה, כאסתטיקה, כאימון רוחני, בהקשרים אמנותיים, בעולם הפסיכותרפיה, ובתחומים רבים אחרים. הקורס יעסוק בהסטוריה ובמחשבה הזן בודהיסטית מראשיתו בסין, דרך יפן ,והופעתו במערב. כמו כן יעסוק הקורס בעיון בשאלה של פשר נוכחותו הרחבה בתחומי חיים רבים ושונים כל כך במזרח ובמערב.

Zen Buddhism: Religion? Philosophy? Psychotherapy? Or what?

What is the challenge of Zen Buddhism? Zen Buddhism is one of the most intriguing phenomena among the spiritual movements of East Asia, and, during the last one hundred years, in the West as well. It is present as philosophy, aesthetics’ as spiritual practice, in artistic contexts, in the world of psychotherapy’ and in many other fields. The course will survey the history and philosophy of Zen Buddhism from its beginning in China, then Japan, and its emergence in the West. It will also investigate the question of the meaning of its presence in so diverse aspects of life in both East and West.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 26/01/2011 בשעה 13:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 27/02/2011 בשעה 16:00

המיתולוגיה הסינית וביטוייה באמנות‏ (06872190)

שיעור 2 ש"ס

ד"ר נילי הלפרין

המיתולוגיה הסינית, כמו כל מיתולוגיה אחרת, מכילה סיפורי בריאה, סיפורי הרס,
ספורים על כוחות הטבע, אלים, אלות וגיבורים, סיפורים על בעלי חיים בעלי כוחות
על-טבעיים ועוד. בקורס נלמד חלק מהמיתוסים החשובים בסין ונראה את הופעתם
באמנות החזותית לאורך ההיסטוריה.

ספרים מומלצים:
דאור, דן. 2000. המיתולוגיה הסינית. (תל-אביב: ספרי תל-אביב)
Birrell, Ann. 1999. Chinese Mythology: an Introduction. (Baltimore & London:
The John Hopkins University Press)

Chinese Mythology and its manifestation in art

Chinese mythology, like any other world mythology, includes creation stories, destruction stories, stories about nature forces, gods, goddesses, stories about animals having super-natural powers etc. In the course we shall study some of the more significant myths in China and we shall see their manifestation in the visual arts throught history.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 29/06/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 02/08/2011 בשעה 9:00

ההיסטוריה של סין המודרנית מ 1800 ועד היום‏ (06872192)

שיעור 4 ש"ס

מר אורי סלע

כיצד נוצרה סין המודרנית? מהם התהליכים שהביאו לקריסתה של סין כקיסרות, ולבנייתה של סין כמדינת לאום מודרנית, והאם הקטגוריה הזו רלבנטית אליה? מהם השינויים הדרסטיים שעברה סין במאתיים השנים האחרונות, ממה הם נגרמו, והיכן עומדת סין כיום? בקורס נדון בשינויים במחשבה הפוליטית בסין, במודרניזציה בגירסתה הסינית, בשינויים בתפיסה העצמית של הסינים לאורך התקופה ובמעמדה באסיה ובעולם, במורשת של שושלת הצ'ינג, ובשאלה הבסיסית – מהי סין? כל זאת מתוך סקירת האירועים הבולטים של התקופה, המלחמות, המרידות, והמהפיכות, והאופן שבהם אירועים אלה נקשרו במארג ההיסטוריה העולמית.

The History of Modern China Since 1800

How did modern China come into being? What were the processes that caused the collapse of imperial China and to the construction of China as a modern nation state? Is China a modern nation state? What were the drastic changes that China endured during the past two centuries, and what brought them about? Where does China stand today? We will discuss transformations in China’s political thought, modernization a-la-China, changes in the self perception of the Chinese during the period since 1800, and China’s status in Asia and the world. We will further examine the heritage of the Qing dynasty, and try to ascertain the fundamental question – what is “China”? While doing so, we will review the major events of the period, wars, rebellions, revolutions, and ways in which these events tied into global history.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 02/02/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 11/03/2011 בשעה 9:00

כשהאלים משחקים: תיטרון המחול והדרמה במסורות ההודיות הקלאסיות והעממיות‏ (06872193)

שיעור 2 ש"ס

גב` אסנת אלכביר

הקורס יעסוק בהיבטיו השונים של הנאטייה - התיאטרון והמחול הקלאסי והעממי: אמצעים אמנותיים, תכנים סיפוריים ומחזות, טקסטים וסגנונות בראי הזמנים, שפת המחוות – העיניים הגבות תנוחות הגוף ושפת תנועות הידיים, תאטרון רחוב ותאטרון חברתי, והשפעת התאטרון הקלאסי על הקולנוע ההודי.
כמו כן ננתח את רעיון ה"דארשן" וה"לילא" כפי שהוא מתבטא בתאטרון הקלאסי הסנסקריטי, במחול אבהינייה נארטיבי, בריקודי דיבוק מדרום הודו, אצל מספרי סיפורים בעזרת מגילות ובתיאטרון נודד המתאר את עלילות האלים.

When the Gods Play - India's Folk and Classical Traditions of Theater and Dance

We will study the various aspects of Natya - folk and classical theater and dance; its' modes of expression, narratives and plays, the history of texts and styles, street and social theater forms, the classical influences on Indian cinema and the language of gestures using eyes, brows, body postures and hands. We will explore the Hindu notions of "Darshan" and "Lila" as they are expressed in the classical Sanskrit theater, in the narrative Abhinaya dance, in the Southern Indian dances of the "possessed", by the storytellers using narrative scrolls and by a Traveling theater specializing in mythological subjects.

דרישות קדם:

הערות: נוכחות, ביצוע מטלות קריאה וצפיה

בחינות

 • סמסטר ב', מועד א': ב-20/6/11 ב-9:00. החזרה עד 27/6/11 ב-13:00.
 • סמסטר ב', מועד ב': ב-21/7/11 ב-9:00. החזרה עד 28/7/11 ב-13:00.

מדיניות החוץ של סין בעידן המודרני‏ (06872195)

שיעור 2 ש"ס

ד"ר מירון מדזיני

השיעור נועד לליבון וללימוד לעומק של היסודות והגורמים שהביאו לניסוח וביצוע מדיניות החוץ של סין העממית מכינונה בשנת 1949. גורמים אלה כוללים את הגישה המסורתית של סין הקיסרית לזרים, התגובה למאה שנות השפלה בעידן הקולוניאליזם המערבי והיפני, המאבק על הבכורה בין הלאומנים והקומוניסטים, האידיאולוגיה של מנהיגי סין העממית, שאיפתם להחזיר למולדת שטחים אבודים ולהעניק לה מעמד של מעצמה עולמית מהמדרגה הראשונה. יושם דגש על יחסי סין-ברית המועצות וההתקרבות לארצות הברית מסוף שנות הששים של המאה ה-20. בסוף ייעשה ניסיון להבין לאן שואפת סין כיום ומהם כמה מהמכשולים הניצבים על דרכה.

The Foreign Policy of China in the Modern Era

The course will focus on the sources of China's foreign policy since the establishment of The People's Republic of China in 1949. It will review the traditional attitude of Imperial China to foreigners, the reaction to one hundred years of humiliation during the Western and Japanese colonial era, the struggle between the Nationalists and the Communists and the formulation and implementation of the foreign policy of the Communist regime. Special attention will be devoted to the restoration of lost territories, Sino-Soviet relations and the rapprochement with the United
States since the late 1960's.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 03/02/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 13/03/2011 בשעה 16:00

הקופצים קדימה והנותרים מאחור: חברה ושוליים בסין המודרנית‏ (06872199)

שיעור 2 ש"ס

ד"ר רוני שריג

מהפכות חברתיות, אידיאולוגיות חדשות, מלחמות, מאבקים, דיכוי, התפתחות – החברה בסין המודרנית עברה שינויים רבים ומורכבים. שינויים אלו השפיעו על החברה כולה, אך יותר מכל, על מי שנשאר מאחור, מי שמצא עצמו בשוליים: השונים, המתנגדים, המדוכאים, העניים, הנידחים, חסרי ההשכלה, נשים, ילדים.
הקורס עוסק בהשפעת השינויים בסין על החברה והשוליים דרך לימוד של יצירות ספרות וקולנוע הדנות בנושאים חברתיים בתקופות שונות בסין של המאה ה-20. נבחן את סיום תקופת סין הקיסרית; החיים בשנגחאי כעיר מודרנית אך גם נשלטת על ידי מעצמות זרות; פערים חברתיים ומעמדות; החיים במחוזות מרוחקים; וכן השפעות המהלכים הפוליטיים תחת שלטון מאו על החברה.

The Leap Forward and the Left Behind:
Society and Marginality in Modern China
in Literature and Cinema

Social revolutions, new ideologies, wars, struggles, oppression, and development – the society in modern China went through many complicated changes. These changes influenced the whole society, but more than all, they affected those who were left behind: the 'others', the oppressed, the weak, the poor, the remote, the non-educated, women, children.
The course examines the influences of the changes in modern China on society and marginal groups in it, through learning of literary works and cinema of the 20th century. We will learn of the end of the imperial age; life in modernized colonized Shanghai; social gaps; society in marginal remote regions; and of the social influence of the political steps under Mao's leadership.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 22/06/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 25/07/2011 בשעה 9:00

מבט אנתרופולוגי על מקומן של נשים ביפן המודרנית‏ (06872204)

פרו"ס 4 ש"ס

ד"ר עפרה גולדשטיין-גדעוני

הקורס הוא בעיקרו קורס מתודולוגי העוסק בבחינה אנתרופולוגית של הנשים ביפן המודרנית. המטרה הראשונית של הקורס היא מתן כלים מתודולוגים למחקר חברתי-תרבותי בכלל (עם דגש למחקר אנתרופולוגי) ומחקר סוגיית הנשים ביפן בפרט. יינתן דגש במהלך כל הקורס לדרך בה אוספים חומר, הן ראשוני והן משני, לדרך בה מנתחים סוגיה ולדרך בה בסופו של דבר כותבים עבודה אקדמית.

מהצד התוכני, הקורס יעסוק בבחינת מקומה ותפקידיה של האישה ביפן המודרנית בתחומי חיים שונים. תוך שימוש בעיקר בחומר אנתרופולוגי (אם כי גם סוציולוגי והיסטורי) העוסק בסוגיות שונות הקשורות לדיון בנושא של נשים ביפן המודרנית נרצה לצייר תמונה מורכבת של מיקומן החברתי של נשים ביפן בת זמננו. זאת נעשה דרך התבוננות בתחומי חיים שונים. אלו יכללו: סוציאליזציה, השכלה, עבודה, קריירה, פוליטיקה, אמהות ומשפחה. בשנים האחרונות יפן עוברת שינויים מרחיקי לכת מבחינת דחיית גיל הנישואין, הפיכתן של הגברים היפניים למועמדים לא נחשקים לנישואין וירידה מאוד מדאיגה בשיעור הפריון, במהלך הקורס ננסה להתמודד עם סוגיות הקשורות לשינויים הללו ולראות אם וכיצד הן משפיעות על תפקידים מגדריים בחברה היפנית.

“Women in Modern Japan: Anthropological Perspectives”

The main aim of the course is providing tools for a socio-cultural research in general and the study of women issues in Japan in particular. We will focus on how materials, both primary and secondary, are collected. We will also study how to pose and analyze a research question and finally how to write an academic paper.

Thematically, using mainly anthropological (but also sociological and historical) materials, the course aims to present a complex picture of the social position of Japanese women in Japan today. The latter will be done through an observation of multiple domains of women’s lives, including socialization, education, work, politics, motherhood and family. In recent years Japan has been going through major changes as more women are postponing marriage or are reluctant to get married, there is also a worrisome decrease in the fertility rate, we will tackle these and other changes and examine their impact on gender roles in contemporary Japanese society.

דרישות קדם: סיום שלושת שיעורי המבוא והתרגילים

הערות: נוכחות בשיעורים חובה, הגשת העבודה שבועיים מתום הסמסטר

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

אסיה בפרספקטיבה מערבית ממרקו פולו ועד ג`קי צ`אן ‏ (06872210)

פרו"ס 4 ש"ס

מר אורי סלע

בקורס זה נתחקה אחר האופנים שבהם אסיה נחקרה והוצגה על ידי מלומדים, סוחרים, חיילים ועוד מהמערב במהלך האלף השני לספירה ועד היום. נדון בשאלות של גלובליזציה, היסטוריוגרפיה, "אוריינטליזם" וזהויות משתנות, וננסה להבין כיצד המחקר האקדמי המודרני במערב (כמו גם באסיה) שאב ועודנו שואב מתוך ההתנסויות והתיאורים של התקופה הטרום-מודרנית.

Western Perception of China: From Marco Polo to Jackie Chan

This class follows the ways in which Asia has been researched and presented by Western scholars, merchants, soldiers etc. during the second millennium C.E. until today. We will discuss questions related to historiography, globalization, "Orientalism" and changing identities, and try to understand how modern academic practices in the West, as well as in Asia, have been informed by the experiences and descriptions of the pre-modern period.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

דת עממית ביפן‏ (06872220)

פרו"ס 4 ש"ס

ד"ר אירית אורבוך

בקורס זה יידונו נושאי יסוד בחקר הדת העממית ביפן. בין הנושאים: ראיית העולם ותפיסת האלוהות בדת העממית; פנתיאון האלים; חגים, ריטואלים ופסטיבלים; השמניזם היפני; תפישת המוות ופולחניו; תפיסת הזמן בדת העממית; מרחב קדוש וזמן קדוש; דת חיי היומיום; עבודת ההרים, ותנועת השוגנדו; תרבות האורז ותרבות הדייג; אמנויות הבמה העממיות; חקר הפולקלור ומעמד הדת העממית ביפן כיום.

Folk Religion in Japan

In this course we will discuss some basic issues in the study of Japanese
Folk Religion. Among the topics to be examined: The folk religious
worldview and the concept of divinity; the divine pantheon; rites and
festivals; Japanese shamanism; the concept of death and its rituals; the
concept of Time in folk religion; sacred space and sacred time; religion in
everyday life; mountain worship and the Shugendo movement; rice
culture and fishing culture; the folk performing arts; folklore studies and
the status of folk religion in Japan today.

דרישות קדם: סיום שלושת שיעורי המבוא והתרגילים

הערות: נוכחות בשיעורים חובה, הגשת העבודה שבועיים מתום הסמסטר

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

לחבק את הסבל-תשובות הודיות לבעיית התיאודיציה‏ (06872229)

פרו"ס 4 ש"ס

ד"ר חן למפרט

אחד הויכוחים המוכרים בחקר התרבויות הוא הויכוח בדבר השונה והמשותף לניסיון החיים של אנשים בתרבויות שונות; היחס בין האוניברסאלי למקומי: עד כמה מכתיבה התרבות בה אנו חיים את האופן שבו אנו חווים ומבינים את המציאות? האם לאנשים החיים בתרבות אחרת, יש גם מציאות אחרת? האם התרבות היא אינטרפרטציה מסוימת על חוויות אישיות אוניברסאליות, או שאולי היא הקובעת גם את החוויה עצמה?
את ההבדלים העמוקים והמהותיים בין תרבויות, קל יחסית לזהות בכל הנוגע לרעיונות, למושגים, אידיאות, השקפות-עולם, או לגבי טעם-אישי בלבוש ובאוכל. קשה יותר להבחין בהם בכל הנוגע לרגשות: אהבה, שנאה, כעס וקנאה – נדמה והם נחלתם המשותפת של כל התרבויות. אנשים בסין, באנגליה ובפרו, מתאהבים, מתאכזבים, מרגישים בושה ואוהבים את ילדיהם, באופנים שנדמים לנו דומים, או אפילו זהים.
הפרוס' הנוכחי עוסק בבעיית התיאודיציה: כיצד ניתן להסביר את הסבל הקיומי והכאב האנושי? כיצד ניתן להתמודד עם מציאות שנידמית כל-כך שרירותית ובלתי-צדקת?
שאלות אלו עומדות בבסיס כל מסורת דתית, ובכל אחת מן המסורות המוכרות לנו, ניתנה תשובה שונה לסיבת הסבל, והוצגה אסטרטגיה שונה להתמודדות אתו. ייחודן של המסורות ההודיות, ובראשן הבודהיזם הקדום, הוא בניסיון להציע תיאודיציה רציונאלית ממנה נובעות דרכי התמודדות (טכניקות מדיטטיביות, מבנה חברתי, טקסיות ואורחות-חיים), המעידות על הרצינות והחשיבות הרבה שיוחסה בהודו לבעיית הסבל.
במהלך הפרוס' נתבונן גם אל החמלה, שהיא הרגש המתעורר בנו לנוכח כאבו וסבלו של הזולת, ומהווה חלק בלתי-נפרד מן התיאודיציה של הבודהיזם (והנצרות). ננסה לבחון את מופעיה התרבותיים וההיסטוריים השונים והדומים של החמלה: החל ממושג החמלה היהודי-נוצרי, שהופיע בתרבות האירופית כמייצג של יחס אלוהי לבני-האדם; דרך המושג האתאיסטי-מודרני של הנטייה החברתית המולדת של האדם, כפי שהופיע אצל הפילוסופים הבריטיים במאה ה 18; והמשך במושג הבודהיסטי המיוחד של 'קורונה', אשר מדגים את המתח הפנימי בתפישה הבודהיסטית, הממליצה על 'איון' של הרגשות, אך בו בזמן מחייבת את הבודהיסט ברגש אוניברסאלי של חמלה. בפרוס' ננסה להתייחס גם להיבט החברתי של החמלה, ולבחון את הקשר בינה לבין אקטיביזם חברתי, מחד, ובינה לבין פוליטיקה צינית, מאידך.
הפרוס יתנהל כסדנא פתוחה. המשתתפים והמשתתפות יתבקשו לנהל 'מחקר אישי' בשאלה שמעניינת אותם בהקשרים לעיל, ולשתף את הקבוצה בממצאיהם.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

דרך החוכמה והחמלה : מבוא לבודהיזם של המהאיאנה בהודו‏ (06872232)

פרו"ס 4 ש"ס

מר רועי צהר

הקורס סוקר את הבודהיזם בהודו, עם דגש על הזרם המהאיאני ממנו התפתח לימים הבודהיזם הצפוני לסוגיו (בסין, יפן, קוריאה, וטיבט). החטיבה הראשונה של הקורס תוקדש לחזרה ולסקירה של הרעיונות המרכזיים של הבודהיזם המוקדם.
החטיבה השנייה של הקורס תתמקד במהאיאנה – ברקע להיווצרותה של התנועה בהודו במאות הראשונות לספירה, ובמהפכה הרעיונית והערכית שקידמה ביחס לתפיסת הבודהא, השחרור, המדיטציה והפולחן. חלק ניכר מהפגישות יוקדש לקריאה בסוטרות של המהאיאנה ובכתבים של אסכולות פילוסופיות כגון "דרך האמצע" (מדהמיקה) וה"תודעה בלבד" (צ'יטה-מטרה).
דרישות קדם: סיום שלושת שיעורי המבוא והתרגילים.
הערות: הגשת העבודה שבועיים מתום הסמסטר.

Wisdom and Compassion: An introduction to the Indian Mahayana Buddhism

The course serves as an introduction to Indian Buddhism, with an emphasis on the Mahayana movement. The first part of the course is dedicated for a survey of early Indian Buddhism, its central doctrines and institutions. The second part focuses on the Mahayana– its origins, and the theoretical and practical innovations it presented in respect to the image of the Buddha, liberation, meditative practices, etc. The course will include readings in several Mahayana-sutras and in the philosophical treatises of the “Middle Way” and “Mind Only” schools.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

ספרות סינית במאה העשרים ואחת‏ (06872247)

פרו"ס 4 ש"ס

ד"ר מרק גמזה

במהלך סקירה של הספרות הסינית מאז תחילת המאה העשרים ועד ימינו, נקרא (בתרגומים לאנגלית ולעברית) מיצירותיהם של סופרים סינים ונדון בהקשר ההסטורי והתרבותי בו הן נכתבו. נעמוד על הגיוון הרב של הספרות הסינית המודרנית כמו גם על סימני ההיכר, שאיפיינו אותה במהלך המאה האחרונה. נערוך היכרות עם הזירה הספרותית הסינית העכשווית, הכוללת גם ספרות הנכתבת מחוץ לגבולות סין, ובשנים האחרונות משתלבת יותר מאי פעם בספרות העולם. מתכני הפרו-סמינר: הסופר לו סון ותנועת ה"ארבעה במאי" בשנות ה-20, ספרות מהפכנית, ספרות רגיונלית, ספרות מודרניסטית ופוסט-מודרניסטית, ויצירתן של נשים סופרות.

Chinese Literature in the 20th and 21st Century

This pro-seminar considers the main schools and currents of modern Chinese literature, through the reading and discussion of texts in translation. Our programme will include, in part: the writer Lu Xun, and the “May Fourth” movement of the 1920s; modernist literature; regionalist literature; the work of women writers; the Chinese essay and contemporary literature since the 1980s.

דרישות קדם: סיום שלושת שיעורי המבוא והתרגילים

הערות: הגשת עבודה שבועיים מתום הסמסטר

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

פוליטיקת הזהויות בראי תקשורת ההמונים בהודו‏ (06872263)

פרו"ס 4 ש"ס

ד"ר רוני פרצ`ק

מיהו ההודי בן זמננו? איך הוא מגדיר עצמו? איך הוא נראה ומתנהג? מהן עמדותיו כלפי הודו, כלפי יתר תושביה ואוכלוסיותיה, ומהן עמדותיו כלפי מי שאינו הודי? סמינר זה יציע היכרות עם כמה מן המוקדים הבוערים בסוגיית הזהות הלאומית ובפוליטיקת הזהויות בהודו בת ימינו. החל בהיכרות שיטתית עם האופן שבו עוצבה זהותה של הודו בתקופה הקולוניאלית ועד למדינת הלאום המודרנית העמלה להגדיר מיהו ההודי בן הזמן. במסגרת זו נדון באחרים שהודו מייצרת לעצמה, ובאחרים שבתוכה פנימה: המערב, המוסלמים, פקיסטן, הקבוצות הבדלניות בג'אמו וקשמיר, הדרום הדראווידי בפרספקטיבה צפונית ועוד. הסמינר ילווה בהקרנת קטעי סרטים, וידיאו-קליפים, פרסומות ותשדירי שירות ששודרו בערוצי הטלוויזיה ההודיים. כל אלה יאפשרו היכרות חיה של שיח זה כפי שהוא מתנהל בתוך הודו פנימה, וישמשו פתח להכרת תרבות הודו בת ימינו באמצעות פרספקטיבה משותפת ללימודי התרבות ולביקורת הפוסט-קולוניאלית.

Identity Politics in Indian Mass Media

Who is the contemporary Indian? How is he or she defined? This course offers a close look at some central issues of identity politics as shaped via the Indian mass media – films, video-clips of pop songs, adds and television series. Through analyzing mass media texts, this course will draw a portrait of the hegemonic "Indian" and its Others: the West, The Muslim population, Pakistan, the separatist groups in the North-East and the Indian Dravidian South from a northern perspective.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

יפן והמזרח התיכון‏ (06872264)

פרו"ס 4 ש"ס

ד"ר רחל שאול

קורס זה עוסק בהבנת מכלול הגורמים המשפיעים על התפתחות מדיניות החוץ של יפן במזרח התיכון מראשית המאה ה-20 ועד היום. נעסוק בהבנת יפן את האסלאם, תכתיבי אנרגיה ובטחון שחלים על יפן מתוקף היותה תלויה בצורה ניכרת בחומרי גלם מן החוץ, בפרט אלו המצויים במזרח התיכון, כגון: נפט וגז טבעי.
קורס זה שהוא מתודולוגי בעיקרו, מיועד להכשיר את הסטודנט לכתיבה מחקרית תוך הענקת מגוון הכלים לאיסוף חומרי מחקר, הגדרת שאלת מחקר והנחיה לכתיבה אקדמית.

Japan and the Middle East

The course will provide the basic history of Japanese politics in the Middle East and will analyze all aspects related to the development of this relationship: historic-diplomatic; economic; strategic-military and cultural. Attention is given to Japan's current involvement in the Middle Eastern theater; it's attitude towards Islam, and it's energy policy given the fact that Japan is almost totally dependent on foreign energy sources (such as oil and natural gas) mostly found in the Middle East.
The course, a methodological Proseminar will focus on how to gather, analyze and write academic research from the focus of International Relations.

דרישות קדם: סיום שלושת המבואות ותרגילי המבוא

הערות: הנוכחות חובה, הגשת העבודה שבועיים מתום הסמסטר

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג
 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

עולם האלים הסיני ‏ (06872283)

פרו"ס 4 ש"ס

פרופ` מאיר שחר

בפרו"ס זה נדון בעולם האלים בדת הסינית על מקורותיו המגוונים: הדת הדאואיסטית, המסורת הקונפוציאנית, והדת הבודהיסטית ששימשה כצינור דרכו הגיעו לסין אלים הודים. נבחן את הקשר שבין עולם האלים לסדר החברתי והפוליטי בסין המסורתית, (האם שיקף עולם האלים את הסדר החברתי והפוליטי הקיים, או שמא להפך הוא היווה בבואה הפוכה שלו. האם האלים חיזקו את הסדר הקיים או שמא הם שימשו בחלקם כסמל למרד). נסקור מגוון רחב של אלים: אלות ואלים, אלים מלומדים, אלים לוחמים ואף אלים ליצנים, ונבחן את התפקיד שרומנים, סיפורת שבעל פה, ויצירות תיאטרון מילאו בהפצת פולחניהם.

This course is dedicated to the complex and enchanting world of the Chinese supernatural. China’s diverse religious traditions – Buddhism, Daoism, and the popular religion – are all polytheistic. We will investigate the origins of the Chinese gods, many of which derived from ancient Indian divinities. Particular attention will be given to the complex interactions between the Chinese gods and the Chinese socio-political order: Whereas some gods served the existing social and political order, others challenged it, serving occasionally as symbols for rebellion.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

משפחה ופולחן בסין ‏ (06872286)

פרו"ס 4 ש"ס

מר עודד אבט

פרו"ס זה יעסוק בהיבטים הדתיים והריטואליים של הארגון המשפחתי וארגון קבוצות השארות בסין. שגרת חיי המשפחה בסין מתאפיינת במגוון עשיר של טקסים וסמלים דתיים אשר ממלאים תפקידים חשובים בעיצוב ההירארכיה הפנימית, הארגון הקהילתי ועולם הערכים של בני המשפחה. במהלך הקורס נקדיש מקום נרחב לסקירת ריטואלים בחיי המשפחה על רקע תצורות הארגון המגוונות של מוסד המשפחה בסין. דגש מיוחד יושם על מקומם ותפקידם של הריטואלים והאמונות הקשורים בפולחן לרוחות האבות. בקורס זה נבחן את מקורותיו ההיסטוריים של פולחן האבות, את האופן בו מתנהלים בפועל טקסי הפולחן ואת תפקידם החברתי, הדתי והפוליטי בהווה ובעבר. כמו כן נבחן גם את השלכות קיומו של פולחן האבות על סוגיות נלוות כגון: טקסי קבורה, נישואין והשימוש בטכניקת הפנג שואי. בהמשך נדון גם בהיבטים חשובים אחרים של דת בחיי המשפחה כגון: פינות הפולחן הביתיות והטקסים המתקיימים בהן לאלים השונים, טקסים בודהיסטיים והשפעתם על מבנה המשפחה, ושילובם של אמונות ומנהגים ממקור דאואיסטי בשגרת חיי המשפחה.
השתתפות בפרו"ס תחייב הכנה מוקדמת לשיעורים הכוללת קריאה של מקורות ראשוניים ומשניים, הגשת רפרט והגשת עבודה.

Family and Lineage Organizations in China

This pro-seminar will deal with religious and ritual aspects of family and lineage organizations in China. The everyday family life in China is characterized by a rich variety of rituals and religious symbols which play important roles in shaping the family's internal hierarchy, community organization and shared values. During the course we will dedicate special attention to family rituals set against the background of the wide range of different kinship organization forms in China. The course will explore in great detail the role of rituals and beliefs related to the worship of the ancestors' souls as well as its historical origins, its actual practice, and its social, religious and political role – past and present. In addition we will look at the consequences of the practice of ancestor worship regarding related issues such as: rituals of burial, marriage and the employment of Feng Shui techniques. We will also discuss other important aspects of religion in family life such as: domestic altars and the worship that takes place at them for various gods and Buddhist and Daoist rituals and their effect on the family's structure.
Participation in the pro-seminar requires regular preliminary readings of primary and secondary sources, leading a class discussion on a specified topic and writing a pro-seminar paper.

דרישות קדם: שלושת המבואות ותרגילי המבוא

הערות: נוכחות חובה, הגשת עבודה שבועיים מתום הסמסטר

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

על העולם העשוי כולו מילים: אשליה ויצירתיות בספרות ובמחשבה ההינדית‏ (06872401)

שיעור 2 ש"ס

גב` מיה טבת- דיין

בשיעור זה נדון במושגים בידיון, אשליה, התחלפויות, ושפה כפי שעוצבו על ידי המחשבה הטנטרית בדרום הודו של ימי הביניים ומאז משפיעים ומעצבים את המחשבה הדתית והתרבותית ההינדית עד ימינו אנו. כטקסט מרכזי נקרא ביחד ברומן ההודי הראשון, ולצידו נכיר גם סיפורי עם, שירה ומיתוסים איזוריים ותקופתיים - כולם מבשרים על תפישת עולם, חיים ושחרור ששינתה את פניה המחשבתיים של הודו.
On a world made of words: illusion and creativity in Indian literature and thought

In that course we will discuss notions of illusion, delusion, transformation and language as they appear in the Southern Tantric thought of medieval India. As a central text we would read the first Indian novel, from the 17th century and along with it we will look at some regional folktales, myths and poetry – all of which weave a new understanding of life that has gradually changed Indian religious and cultural thought to our days.

דרישות קדם:

הערות: : נוכחות חובה, קריאה שוטפת משיעור לשיעור.

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 27/06/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 28/07/2011 בשעה 9:00

נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר, בין עובדה לאגדה‏ (06872402)

שיעור 2 ש"ס

ד"ר איילה קלמפרר

מטרת הקורס היא להעמיק את ההיכרות של התלמידים עם מקורות ראשוניים ומשניים, העוסקים בנשים ובגברים ביפן המסורתית. אילו ערכים ורעיונות עיצבו את חייהם? כיצד הם תפשו נשיות וגבריות, את היחסים ביניהם, את מקומם בחברה ואת תפקידיהם בה? כיצד הגשימו הגברים והנשים את מטרותיהם בתחומים שונים, ואילו אילוצים הגבילו את הגשמת מטרותיהם? ומה היו ההבדלים בין המעמדות השונים בנושאים אלה?
מאחר שהכתב הגיע ליפן רק במאה -6, והכתיבה ההסטוריוגרפית היפנית מתחילה רק לקראת סוף התקופה המסורתית, רב הגלוי על הנסתר, ורבות האגדות מן ה"עובדות" הידועות לנו על יפן ה"טרום -מודרנית". בקורס נעיין במקורות שונים, כגון מיתוסים, יצירות ספרות, יצירות של אמנות חזותית ומעט ההיסטוריוגרפיות, שנוצרו ביפן המסורתית, נדון בדרכים שונות להתיחסות למקורות אלה, וננסה לברר מה ניתן ללמוד מהם על הנושא. כל מקור יבחן משתי נקודות מבט לפחות: הן מנקודת המבט של הדיסציפלינה ההסטורית והן מנקודת המבט המגדרית.

Men , Women and Gender in Premodern Japan

Participants in this course will use a focus on gender to explore important aspects of Japanese social history. The course introduces theoretical issues as well as covers a broad sweep of the past, starting in prehistoric Japan and stretching up until the Meiji Restoration. We will go back to the early period of Japan's history to discover the beginnings of those cultural institutions and characteristics which are still operative today, influencing behavior. We will read from various Japanese sources (in translation), consider theories that claim that that Japan was originally a matriarchy, and try to understand how by the time the histories were written it had become sexist, and in what ways.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 02/02/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 11/03/2011 בשעה 9:00

"לחתוך עם חרב החכמה"- זן באומנויות הלחימה של יפן‏ (06872403)

שיעור 2 ש"ס

מר אלון מרק

בקורס נבקש לבחון את ההיבט הפרקטי – מדיטטיבי שקסם לסמוראים בזן: פשטות, אימון הרוח, זניחת האינטלקט, התמסרות לשינוי, תזמון מדויק, מודעות חושית חדה, טיפוח האינטואיציה, השתוות הנפש וביטול הפחד מפני המוות.
נעמוד על הקשר בין עולם הסימבולים הבודהיסטי ( בודהיסטוות לוחמים ) לבין עולם אומנויות הלחימה היפני ונרד לעומקו של הפרדוקס הגדול של איש ה Budo : מיומנות בשימוש בכלי הרג יחד עם אתיקה קפדנית המדגישה את ביטול היצר האלים.
נלמד סיפורי זן בהם נפגשים מורי זן ולוחמים ונחקור מסורת ייחודית שנוצרה כתוצאה ממפגשים אלו - "הקואנים של הלוחמים".
כמו כן נראה כיצד האידיאלים של "לוחם הזן" קמו לתחייה בחייהם ותורותיהם של שלושה אומני לחימה מודרניים : ג'יגורו קאנו – מייסד הג'ודו, גיצ'ין פונאקושי – אבי הקראטה המודרני, ומוריהיי אואישיבה – מייסד האייקידו.
הטקסטים העיקריים שילוו את הקורס הם כתביו של מורה הזן טקואן, הספר "עלים נחבאים" ( ( Hagakure מאת ימאמוטו טסונטומו ו"ספר חמש הטבעות"
( ( Go Rin no Sho של מיאמוטו מוסאשי. בנוסף נצפה בקטעים מתוך הסרט התיעודי "דרכו של הלוחם" והסרטים "שבעה סמוראים", "מיאמוטו מוסאשי" ו"אחרי הגשם".


To cut with the sword of wisdom – Zen in Japanese martial arts

In this course we shall examine the meditative and practical aspects of Zen which appealed to the Samurai: simplicity, spiritual practice, abandonment of the intellect, the embrace of change, precise timing, an acute awareness of the senses, intuition, equanimity and the elimination of the fear of death.
We shall look into the relation between the world of Buddhist iconography (warrior Boddhisattvas) and the world of Japanese martial arts, and try to fathom the great paradox of the practitioner of Budo: skillful use of implements of killing coupled with a severe ethic that puts emphasis on the repudiation of the human urge for violence.
We will read Zen stories in which Zen masters and warriors meet, and examine a unique tradition that was created out of these encounters – "the warrior koans".
We shall also see how the ideals of the Zen warrior came alive in the lives and teachings of three modern martial artists: Jigoro Kano – the founder of Judo, Gichin Funakoshi – the father of modern Karate and Moirhei Ueshiba – the originator of Aikido.
The main texts of the course are the writings of the Zen master Takuan, and the Saumari manuals – "Hidden Leaves" (Hagakure) by Yamamoto Tsunetomo and "The Book of Five Rings" (Go Rin no Sho) by Miyamoto Musashi. Additionally we shall watch scenes from the documentary "The Way of the Warrior" and from the movies "Seven Samurai", "Miyamoto Musashi" and "After the Rain".

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 24/06/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 27/07/2011 בשעה 9:00

מבוא לספרות יפנית קלאסית ומודרנית‏ (06872404)

שיעור

ד"שונית שחל פורת

כיצד רואים היפנים את היקום מקדמוניות ועד ימינו? כיצד הם מתארים ומסבירים התרחשויות בטבע ורגשות אנוש?
התשובות לשאלות אלה מצויות בספרות היפנית לדורותיה מהרגע בו נשא האדם עיניו לירח וראה בו נסיכה קסומה ועד ליצירה האחרונה של מורקמי הרוקי.
בקורס זה נכיר את יצירות הספרות הגדולות של כל תקופה ותקופה. מבין השורות ומבעד לקודים האסתטיים ננסה להבין את נפש האדם היפני אז ועכשיו.
נעסוק בכל יצירה לגופה ובמסגרת חטיבה נושאית.

Introduction to Japanese Literature: Classical and Modern
Dr. Shunit Shahal-Porat

In this course we shall study great works of Japanese Literature, both classical and modern, starting with ninth century "The story of the woodcutter" and ending with contemporary novels by Murakami Haruki. Each work of literature represents in its aesthetic codes the way Japanese people think and describe the universe, man and human emotions.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 17/02/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 27/03/2011 בשעה 16:00

יחסי קוריאה יפן-שונאים: סיפור אהבה‏ (06872405)

שיעור 2 ש"ס

ד"ר ליאורה צרפתי

לאורך ההיסטוריה קיימו יפן וקוריאה יחסי מסחר וחילופי תרבות. רוב הפילוסופיות והטכנולוגיות מיבשת אסיה, הגיעו ליפן דרך קוריאה ובתיווכה. שתי הממלכות שמרו על שלטון עצמאי ונפרד אשר אותגר באופן חד פעמי במאה השש עשרה, כאשר השליט היפני טויוטומי הידיושי ניסה לפלוש לקוריאה. בסוף המאה התשע-עשרה הצטרפה יפן למעצמות העולם המתקדמות, אשר עסקו באותה עת בהשתלטות על חלקים נרחבים מהעולם המפותח פחות. קוריאה הייתה אחת ממטרותיו העיקריות של הקולוניאליזם היפני.

בקורס נראה כיצד במהלך שליטתם בקוריאה בשנים 1898-1945 יישמו היפנים מדיניות של המרת תרבות כפויה. הם ניסו להפוך את הקוריאנים לאזרחים יפנים טובים: דוברי יפנית, מאמינים בשינטו, חיילים בצבא הקיסרי ומתיישבים בטריטוריות החדשות בסין ומנצ'וריה. המחאה הקוריאנית לא איחרה לבוא. לאחר בחינת ההיסטוריה הקולוניאלית, ננתח בקורס את יחסי קוריאה-יפן כיום. נדון בהיבטים של הגירה, הדי הכיבוש, חדירת התרבות הפופולרית, והשפעות אידאולוגיות וטכנולוגיות.

הקורס יעמוד על מורכבות היחסים בין שתי המעצמות האסייתיות תוך דיון במרכיבים היסטוריים ותרבותיים שחברו יחדיו לייצר את הקשר היחודי שביניהן.

Korea Japan Relationship: Enemies- a Love Story
Throughout history, Japan and Korea maintained a relationship of commerce and cultural exchange. Most of the technologies and philosophies from Asia’s mainland arrived to Japan through Korea. The two kingdoms maintained independent rule, which was challenged only once, in the sixteen century when the Japanese ruler Toyotomi Hideyoshi tried to invade Korea. In the end of the nineteen century, Japan joined the world’s advanced nations that were at that time busy dominating extensive parts of the less developed world. Korea was a main target for the Japanese colonization project.
In the course we will learn how in the process of their appropriation of Korea in the years 1898-1945 the Japanese enacted a policy of cultural assimilation, in which they try to turn the Koreans into good

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 06/02/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 15/05/2011 בשעה 16:00

הלוטוס בגני: דת בשירת וספרות יפן המסורתית‏ (06872406)

שיעור 2 ש"ס

ד"ר אירית אורבוך

הקורס יעסוק ביחסי הגומלין האינטימיים בין דת לספרות ולשירה ביפן המסורתית, ויעקוב אחר התפתחות יחסי גומלין אלו לאורך ההסטוריה (עד תקופת אדו). בין היתר נדון ביצירות ספציפיות של שירה דתית וסיפורת דתית, במחבריהן ובסיבות ליצירתן. בד בבד יסקור הקורס את השפעת הדת על יצירות ספרות ושירה ידועות שאינן דתיות במובהק, ויבחן כיצד משקפות יצירות אלו את התורות והאמונות של זמנן. דגש יושם על המעמד הריטואלי של הספרות, ובמיוחד של השירה, ביפן המסורתית, ועל כוחה המאגי של המילה, הן הנאמרת והן הכתובה.

The Lotus in My Garden: Religion in Traditional Japanese Poetry and Literature
The course examines the intimate reciprocal relationships between religion, literature and poetry in traditional Japan, and follows the historical development of these reciprocal relationships until the Edo period. The course will discuss specific works of religious literature and poetry, their authors, and the reasons for their creation. At the same time, the course will also examime the influence of religion on familiar literary and poetic works that are not necessarily "religious", and will examine how these works reflect the teachings and beliefs of their times. Special attention will be given to the ritual status of literature, and especially of poetry, in traditional Japan, and to the magical power of both the spoken and the written word.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 23/06/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 26/07/2011 בשעה 9:00

חיי ריקות, חיי מלאות: הלב, היהלום, וסוטרות הריקות הבודהיסטיות‏ (06872407)

שיעור 2 ש"ס

פרופ` יעקב רז

השיעור יעסוק בהבטים השונים של מושג הריקות, שהוא כל כך מרכזי בבודהיזם המאוחר בשלושת התרבויות הבודהיסטיות הגדולות: הודו, סין ויפן, כולל הנגיעה בהיבטים משיקים של פילוסופיות אחרות, כגון דאואיזם. זה ייעשה על ידי קריאה פרשנית של טכסטים נבחרים מתוך המסורת הבדוהיסטית המוקדמת ובעיקר המאוחרת: נגרג'ונה, סוטרת הלב, סוטרת היהלום ועוד.

Life of Emtpiness, Life of Fullness: The Heart, the Diamond, and other Emptiness Sutras in Buddhism

The course will discuss various aspects of the concept of emptiness, that is so central in late Buddhism, in the three great Buddhist cultures: India, China , and Japan, including touching upon sister philosophies such as Daoism. This will be done through critical reading of selected texts from both early and later Buddhist texts: Nagarjuna, Heart Sutra, Diamond Sutra, etc.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 23/06/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 26/07/2011 בשעה 9:00

חברה ותרבות בשושלת הג`ו‏ (06872408)

שיעור 2 ש"ס

גב` סמדר וינטר

רישומי הניבוי שתועדו על גבי עצמות במהלך שושלת השאנג המאוחרת נשאו, ברובם המכריע, אופי אופטימי וחיובי, וכל הכתובות שנחקקו על גבי כלי ברונזה מתקופת שושלת הג'ו המערבית ושעסקו בעניינים צבאיים הנציחו, באופן בלעדי, נצחונות. היחסים הדינמיים בין עבר, הווה ועתיד, והעיצוב הפעיל של יחסים אלו, איפיינו את התרבות הסינית מאז ראשיתה. כפי שכתב ההיסטוריון Frederick W. Mote, ההיסטוריה בסין מילאה תפקיד המקביל לתפקידה של ההתגלות בתרבות המערבית, והתיעוד של העבר, של היחסים המורכבים עימו, כמו גם השימושים השונים שנעשו בו, נוכחים, ללא אפשרות להפריד בינהם, במקורות העומדים לרשותנו לחקר השושלות ההיסטוריות הראשונות בסין, שושלות השאנג והג'ו. תקופות השאנג והג'ו השפיעו רבות על מהלכה של ההיסטוריה הסינית. המקורות ללימודן כוללים טקסטים שנשמרו והועברו לאורך הדורות, מקורות פליאוגרפיים שמרביתם זה מקרוב נתגלו (עצמות ניבוי, כתובות חרוטות בכלי ברונזה, טקסטים שנכתבו על גבי במבוק ומשי), וממצאים ארכיאולוגיים. מתוך השענות על מקורות אלו, ותוך בחינת פערים והבדלים בינהם, הקורס ידון בנושאים הבאים, תוך התמקדות בשושלת הג'ו: התפתחות הכתב הסיני ומהלך "חיבורם" של טקסטים סיניים מוקדמים; תצורות של יחסים אנושיים ושל ארגון חברתי; היסטוריה פוליטית של הג'ו; דיאלוג ותחרות בין מסורות ידע שונות: פילוסופיה, רפואה, אסטרולוגיה, דת וכישוף; יחסים בין מסורות שבע"פ ובין מסורות שבכתב, בין ביצוע (performance) וטקסט; מגדר וארכיאולוגיה; נוף, מרחב וסביבה; ילדות בסין המוקדמת.

ציון הקורס ייקבע על סמך:
1. השתתפות פעילה (20%).
2. כתיבת עבודת גמר (80%).

Society and Culture in the Zhou Dynasty

Oracle bones records from the late Shang dynasty were overwhelmingly optimistic and affirmative, while all military affairs memorialized in Western Zhou bronze inscriptions are victories. Dynamic relations between past, present and future, and an active effort to shape these relations, have characterized Chinese culture from its beginning. As Historian Frederick W. Mote wrote, history in China played the role that revelation had played in the West. Records of the past, of complex relationships with it, and of the various uses to which it was put are present, without it being fully possible to separate between them, in the sources available for the study of the first historical dynasties of China, the Shang and the Zhou. The Shang and the Zhou dynasties have had considerable influence on the course of Chinese history. The sources for their study include received texts, paleographical sources many of which only recently discovered (oracle bones, bronze inscriptions, manuscripts written on bamboo and silk), and archaeological finds. Relying on these sources, examining gaps and differences between them, and focusing on the Zhou dynasty, the class will discuss the following topics: The development of the Chinese script and the processes of “composing” early Chinese texts; forms of human relations and social organization; the political history of the Zhou dynasty; dialog and competition between traditions of knowledge: philosophy, medicine, astrology, religion and magic; relations between oral and textual traditions, between performance and text; gender and archeology; landscape, space and environment; childhood in early China.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר ב', מועד א': יש להגיש עד ה-27/7/11 ב-13:00 למזכירות החוג.
 • סמסטר ב', מועד ב': אין מועד ב'.

תרבות האינטרנט בקוריאה‏ (06872410)

שיעור 2 ש"ס

ד"ר ליאורה צרפתי

אחד מהשינויים הדרמטיים שעברו תרבויות העולם המפותח בעשרים השנים האחרונות קשור בהתפתחות והתרחבות השימוש באינטרנט כאמצעי תקשורת, כבמה חברתית, פוליטית, ותרבותית, וכמקור אינסופי של אינפורמציה. בקוריאה אומץ האינטרנט בחום עוד מימיו הראשונים, וכיום נמדדים בה אחוז החדירה של האינטרנט ומספר הבתים המחוברים לפס-רחב הגבוהים בעולם.

הקורס יעסוק במאפייני תרבות האינטרנט בקוריאה: נסקור את התפתחות האינטרנט שם, נבחן את הפופולריות של חדרי אינטרנט פומביים (חרף היות חיבור אינטרנט ביתי מצרך נפוץ ביותר), נתבונן בייחוד הגראפי של אתרי האינטרנט, נבדוק את אופן השימוש ברשת ונברר מהם דפוסי הגלישה של הקוריאנים. בנוסף, נדון בהיבטים הקשורים בגלובליזציה, כגון תפקידה של הקהילה הקוריאנית-אמריקאית בעולם האינטרנט האסייתי, ותפקידו של האינטרנט בהפצת תרבות קוריאה במערב.

Internet Culture in South Korea
One of the most dramatic changes that the world has seen in the past decades is related to the development and broadening of Internet use as a means of communication, social arena, political tool, cultural stage, and source of endless information. In South Korea, the Internet has been adopted from its early days, and today it claims the highest rates of Internet penetration and broadband connection in the world.
The course will discuss the characteristics of Internet culture in South Korea. We will survey the development of Internet there, the popularity of public Internet rooms (in spite of the wide spread of home Internet connection), and the unique graphic design of Korean websites. We will also discuss Internet surfing patterns in Korea, and aspects of globalization, such as the role of the American-Korean community in the Asian Internet world and the role of the Internet in spreading Korean culture in the West.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 10/07/2011 בשעה 13:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 11/08/2011 בשעה 9:00

יפנית שנה ב`‏ (06872680)

שו"ת 12 ש"ס

ד"ר מיקה לוי - יממורי


בקורס זה נמשיך ללמוד את הדקדוק היפני תוך שימוש בספר:
Genki An Intergrated Course in Elementary Japanese Volume 2 (ed. Japan Times)
בנוסף לכך נקרא מספר טקסטים ביפנית מדיסציפלינות שונות ונלמד איך להשתמש במילונים השונים . מצופה מהתלמידים לפתח יכולת קריאה, הבנה וניתוח של טקסטים מתקדמים ביפנית.
יהיה בוחן בקאנג'י בכל שבוע ובוחן בדקדוק לפי הצורך. נוכחות והגשת שיעורי בית הן חובה.
הציון הסופי מורכב מהבחינות הסופיות (סמסטרים א' וב'), בוחני הקאנג'י, השתתפות והגשת שיעורי בית.

Second Year Japanese
In this course we will continue learning Japanese grammar using volume 2 of Genki An Integrated Course in Elementary Japanese (ed. Japan Times) . In addition, we will read various texts of different disciplines and learn how to use the different available dictionaries. The students are expected to develop their reading skills whilst understanding and analysing more advanced texts. There are weekly kanji tests and intermittent grammar tests. Class participation and homework are compulsory. The final grade is composed of final exams (semester A and B), kanji tests, class participation and homework

דרישות קדם:

הערות: שנתי

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/01/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/02/2011 בשעה 9:00
 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 14/06/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 17/07/2011 בשעה 9:00

סינית שנה ב`‏ (06872700)

שו"ת 12 ש"ס

ד"ר פינג ג`אנג

שיעור המשך לסינית שנה א. בשיעור זה תועמק היכרותם ושליטתם של התלמידים בשפה הסינית המודרנית. התלמידים יעמיקו וירחיבו את יכולת השיחה שלהם בתחומים שונים, ואף יוכלו לקרוא מגוון טקסטים מודרניים בתחומי הספרות, המחשבה והעיתונות

Second Year Chinese

The course focuses on students’ abilities of communication in Chinese. It features a “Chinese language only” classroom and web assisted Chinese learning, aims at significantly improving students’ abilities of speaking, writing, listening and reading daily life Chinese language, as well as understanding Chinese language on advanced level with assistance of dictionaries.

דרישות קדם:

הערות: שנתי

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/01/2011 בשעה 13:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/02/2011 בשעה 9:00
 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 14/06/2011 בשעה 13:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 17/07/2011 בשעה 13:00

היסטוריה אינטלקטואלית של סין בתקופת המינג והצ`ינג‏ (06873313)

סמינר 4 ש"ס

מר אורי סלע

במהלך קרוב ל 600 השנים בהם שלטו שתי השושלות האחרונות של סין השתנתה דמותה האינטלקטואלית בצורה דרמטית. בעוד מלומדים רבים החלו לפקפק ברעיונות שעלו בתקופת הסונג, הפכו חלק מרעיונות אלה לאידיאולוגיה הקיסרית, ועימותים בין המחנות השונים התלהטו. בד בבד, שינויים חברתיים, כלכליים, ופוליטיים שיחקו תפקיד חשוב בהגותם של מלומדים רבים, ובמהפכות הרעיוניות והמתודולוגיות שהתרחשו לאורך תקופה זו. בסמינר נדון בקשרים שבין חברה, תרבות וכוח לבין השינויים האינטלקטואלים שחלו בסין. נבחן בצורה ביקורתית את האופן שבו התייחסו להיסטוריה האינטלקטואלית של התקופה עד כה, וננסה, מתוך קריאה במקורות ראשוניים ומשניים, להתייחס לתפיסות שונות של "קונפוציאניזם" ו"נאו-קונפוציאניזם", ולהעמידם בסימן שאלה. כמעט כל מה שאנו יודעים על סין העתיקה תווך על ידי המלומדים של המינג והצ'ינג. היכולת שלנו להבין היום את משמעותם של ממצאים ארכיאולוגים וטקסטים שנותרו חבויים לאורך אלפיים שנה ויותר נובעת בחלקה הגדול מהישגיהם של אותם מלומדים. מה הניע אותם? מה הם חיפשו וכיצד? ומה מצאו? בכל אלה נדון בסמינר.

Ming-Qing Intellectual History

During the nearly six centuries of imperial rule, the intellectual character of China changed dramatically. While many scholars began doubting Song dynasty notions, some of these, latter, notions became part of the imperial ideology, and fierce debates ensued. Concurrently, social, economic, and political changes played a major role in the thought of scholars, and in the ideological and methodological revolutions that took place during the Ming and Qing. In this seminar we will discuss the nexus of society, culture and power and the intellectual transformations. We will examine critically the ways in which Ming-Qing intellectual history has been constructed heretofore, and try, through close reading of primary and secondary sources to evaluate and question various prevailing notions of “Confucianism” and “Neo-Confucianism”. Almost everything we know today about ancient China has been mediated by Ming and Qing scholars; and our ability to comprehend today some of the recently discovered archeological and textual materials comes from the achievements of these scholars. What motivated Ming-Qing scholars? What did they look for and how? And what did they find? These questions will be at the core of the seminar.

דרישות קדם: הגשת הפרו"ס

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

רפואה בסין‏ (06873336)

סמינר 4 ש"ס

ד"ר אסף גולדשמידט

מטרת הסמינר לבחון כיצד ההיסטוריה של הרפואה יכולה לשמש בידינו כלי להבנה טובה יותר של החברה והתרבות הסינית.
בסמינר זה נתמקד בנקודות שונות לאורך ההיסטוריה בהן חלו תהפוכות היסטוריות או שינויים ברפואה. ננסה לראות האם, ואם כן כיצד, שינויים ברפואה יכולים להצביע על שינויים במדינה, בחברה ובתרבות בסין.
בחלקו הראשון של הסמינר נדון בשלב הפורמטיבי של הרפואה בסין וכיצד גובשו הדוקטרינות הבסיסיות שלה קרי: תפיסת הגוף, הפיזיולוגיה וטיפול כמו אקופונטורה.
בחלקו השני של הסמינר נתמקד בתקופות שונות בהיסטוריה של הרפואה בסין ובבעיות שונות כמו מעמד הרופא, בריאות הציבור ומגיפות, נשים ורפואה ועוד.
ההשתתפות בסמינר תחייב את התלמידים בקריאה שוטפת, הגשת רפרטים וכתיבת עבודה מסכמת.


Medicine in China
The goal of this seminar is to examine how history of medicine in China can serve as a tool to better understand Chinese society and history.

In this seminar we will focus on several points along the Chinese history when we find major transformations in medicine. We will attempt to explore whether, and if so how, these changes in medicine are related to changes in the state, society, or culture in China.
In the first part of the seminar, we will discuss the formative stage of medicine in China when the basic notions of body, disease, and treatmet (for example acupuncture) were formalized. In the second part of the seminar, we will focus on other eras in the history of medicine in China and discuss issues such as the status of physician in China, public health and epidemics, women's medicine, and more. Participation in the seminar will require weekly reading of secondary sources and translated primary sources as well as a presentation for the class on a specific topic and a final paper.

דרישות קדם: הגשת הפרו"ס

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

חלום ההיכלות האדומים‏ (06873341)

סמינר 4 ש"ס

פרופ` מאיר שחר

בסמינר זה נקרא יחדיו את אחת מיצירות המופת העשירות והמורכבות ביותר בתולדות הספרות העולמית הלא הוא הרומן "חלום ההיכלות האדומים" של צאו שואה-צין. נעסוק ברומן זה הן מנקודת מבט ספרותית – תוך שאנו דנים במגוון רחב של נושאים: אהבה ושחרור, עיצוב הדמויות ומשמעותה של הבדיה הספרותית, אירוניה וחמלה – והן מנקודת מבט היסטורית, כמקור לחקר החברה הסינית במאה השמונה עשרה. זאת באשר רומן זה מציג תמונה מפורטת מאין כמוה של חיי המשפחה, החברה, והשלטון בתקופת צינג.

One of the greatest achievements of world-literature is Cao Xueqin’s eighteenth-century novel Dream of the Red Chamber (Known also as the Story of the Stone). In this seminar we will discuss it from a variety of thematic and literary perspectives, paying attention to the love and its literary expression, the search for religious liberation, the meaning of reflexive fiction, and the characterization of the novel’s principal protagonists. We will discuss Cao Xueqin’s masterpiece both as literature and as a historical source that offers a remarkably detailed image of Chinese society in the eighteenth-century.

דרישות קדם: הגשת הפרו"ס

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

זהות אישית בפילוסופיה ההודית‏ (06873343)

סמינר 4 ש"ס

מר רועי צהר

הסמינר עוסק במושג הזהות העצמית (personal identity) בהודו, עם דגש על בחינה ביקורתית של הנחת הפנימיות – דהיינו התפיסה כי האני מושתת על מעין 'מרחב' פנימי, פרטי ומרובד. נסקור את הנחות היסוד המבססות את תפיסת הסובייקט בשיח הפילוסופי המוקדם בהודו (אסכולת הסאנקיה, האופאנשידות, האפוסים) ונבחן כיצד הן התפתחו במקביל וכתגובה לאתגר הבודהיסטי הרדיקלי של טענת "העדר האני." נדון במשמעויותיה של טענה זו ובהשלכותיה על האופן שבו נתפסים ה"אחר" והעולם החיצון, זאת לאור משנתם של פילוסופים בודהיסטיים בני אסכולת "התודעה בלבד" ו"דרך האמצע", ובהשוואה לדיון במושג הזהות האישית בהגותם של פילוסופים בני זמננו (סטרוסון, סארטר, מרלו-פונטי, מריון).

Personal Identity in Indian Philosophy:

The seminar deals with Indian philosophical discourse of personal identity, while emphasizing its reaction to the Buddhist radical claim of “no-self” (anatman). We will examine the presuppositions underlying early Indian philosophical understanding of subjectivity (in the Upanishads, Samkhya) and its development in response to the Buddhist challenge. Readings in the philosophical works of the “Middle way” and “Mind only” schools as will serve to outline the “no-self” doctrine and its implications on the understanding of intersubjectivity and the notion of the ‘other’.

דרישות קדם: הגשת פרו"ס

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

הקולנוע היפני‏ (06873355)

סמינר 4 ש"ס

פרופ` צביקה סרפר

הסמינר עוסק בתבניות הנרטיביות ובאסתטיקה הייחודית של הקולנוע היפני כדי לבחון את השורשים המסורתיים/תרבותיים של קולנוע זה ואת הדרך שבה הוא מחדש יסודות מסורתיים אלו לאמנות מקורית ומופתית שהשפיעה על אמני קולנוע ברחבי העולם. נבחן כיצד נושאים קיומיים, כגון הופעת רוחות והכנעת גורמים דמוניים, ונושאים העוסקים ביחסי אנוש, כגון מחויבות חברתית ויחסים בחברה ובמשפחה, מפותחים תוך עיבוד חומרים ספרותיים ודרמטיים מוקדמים לעומת יצירת תסריטים מקוריים לנושאים אלו. נבחן כיצד נושאים נוספים, כגון ארוטיקה, טבע, הומור, סצנות מוות, סגנונות משחק, תנועה, שירה, תלבושות, עיצוב חלל, טכניקות צילום ועריכה, שואבים את מקוריותם מהיסודות שהתפתחו לאורך ההיסטוריה באסתטיקה של האמנויות ובתחומי התרבות ביפן, ומעוצבים בצורה חדשנית בסרטים. נושאים אלו יבחנו בסרטים שונים מכל תקופותיו של הקולנוע היפני, החל מסרטים של במאים קלאסיים, כגון קורוסאווה, אוזו ומיזוגוצ'י, ועד לסרטיהם של במאים מודרניים ועכשוויים, כגון מוריטה, איטאמי, קיטאנו ומיאיקה.

Japanese Cinema

The seminar deals with narrative patterns and the unique aesthetic of the Japanese cinema, with the aim of analyzing the traditional/cultural roots of this cinema and the way it consolidates these traditional elements into an original and paradigmatic art that has influenced cinematic artists throughout the world. We will examine how this cinema develops existential themes, such as the appearance of ghosts and the vanquishing of demonic creatures, as well as themes dealing with human family and societal relationships, while adapting earlier literal and dramatic sources along with developing completely new narratives for these themes. We will examine how additional elements, such as eroticism, nature, humor, death scenes, acting styles, movement, singing, costumes, spatial design, filming and editing techniques, all derive their originality from elements that have been developed throughout the history of Japanese aesthetic of the various arts and cultural phenomena, and are then molded into innovational forms in the films.
We will examine these subjects for all periods of Japanese cinema, starting from the films of classical directors, such as Kurosawa, Ozu and Mizoguchi, and up to the films of modern directors, such as Morita, Itami, Kitano and Miike.

דרישות קדם: הגשת פרו"ס

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

על כוח הדיאלוג במשנתו של שנקרה ‏ (06873356)

סמינר 4 ש"ס

ד"ר יוחנן גרינשפון


לדיאלוג במשנתו של שנקרה צורות וביטויים שונים. בין היתר מדובר בדיאלוג בין מורה (גורו) לתלמיד, בין דובר מנצח למתחרה מפסיד, ועוד. הדיאלוג הוא דומיננטי בדרך החיבור של שנקרה בפירושיו לאופנישדות, לבהגווד-גיטא ולחיבורו העצמאי "אלף תורות" במסגרת הקורס יתקיים עיון ומחקר בחשיבותו הפילוסופית והפסיכולוגית של הדיאלוג כאופן מחשבה וביטוי במשנתו של שנקרה.

On the dialogical mood and its force in Sankara's philosophy

The dialogical mood is inherent in Sankara's writings. Dialogues of master and disciple, exponent and opponent prevail in Sankara's way of writing. In his commentaries on the Upanishads, the Bhagavadgita, and his independent work "Athousand teachings" Sankara's dialogical mood seems of philosophical and religous significance. The meaning of the dialogical mood and its expression in Sankara's writings is the focus of the course

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

מנצ`וריה במפגש האימפריות‏ (06873374)

סמינר 4 ש"ס

ד"ר מרק גמזה

הסמינר עוסק בתולדות היחסים בין שתי השכנות הגדולות באסיה, סין ורוסיה, מאז מחצית המאה השבע-עשרה והשלכותיהם על האזור הייחודי של צפון-מזרח סין (מנצ'וריה). ייסקרו עלייתו ונפילתו של העם המנצ'ו, שהנהיג את השושלת הקיסרית האחרונה בסין; ההגירה ההמונית למנצ'וריה של כפריים מצפון סין החל במחצית המאה ה-19; שינוי פני החבל עם הקמת מסילות הרכבת הרוסית והיפנית; התיישבות והגירה רוסית למנצ'וריה וסיפורה של העיר חרבין; כיבוש צפון-מזרח סין ע"י יפן והקמת משטר הבובות מנצ'וקואו תחת "הקיסר האחרון" פו-אי ב-1932; ההתנגדות לכיבוש, ושיתוף הפעולה עימו, עד תבוסת יפן במלחמת העולם השנייה.

Manchuria in the Meeting of Empires

This seminar treats the history of the relations between the two largest neighbours in Asia, China and Russia, from the mid-17th century, and their impact on the unique region of Northeast China (Manchuria). We shall discuss the rise and fall of the Manchu people, leaders of the last dynasty of imperial China; the mass migration to Manchuria, from the mid-19th century, of northern Chinese villagers; the sweeping change introduced into the region by the construction of the Russian and Japanese railways. Other topics include Russian settlement in and emigration to Manchuria, and the history of Harbin; the conquest of Northeast China by Japan and creation of the puppet Manchukuo state under “the last emperor”, Puyi; the Chinese resistance to and collaboration with the occupation until Japan’s defeat in World War Two

דרישות קדם: שלושת המבואות ותרגילי המבוא

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

לא רק זאזן: תורה ופרקטיקה בבודהיזם היפני‏ (06873379)

סמינר 4 ש"ס

ד"ר אירית אורבוך

הסמינר יציע מבט ביקורתי ותמטי בנושאים מרכזיים בבודהיזם היפני, ככוח מכונן תרבות. בין הנושאים שיוצעו: הכריזמה של המייסד והאיש הקדוש בבודהיזם היפני; מרכזיותו של המרחב המובנה (הר, מקדש) להבנת הבודהיזם ביפן; החיבור בין הבודהיזם לפולחני הקאמי (תורת ה"הונגי' סואיג'קו); הריטואל הבודהיסטי ותפקידו החברתי והפוליטי; הקשר העמוק בין בודהיזם, הון, ושלטון ביפן; האשה בבודהיזם היפני; האסתטיקה בבודהיזם היפני, והשפעת הבודהיזם על אמנויות יפן; ובודהיזם בתרבות העממית

Not Just Zazen: Teaching and Practice in Japanese Buddhism

The seminar offers a critical and thematic view of central topics in
Japanese Buddhism, as a culture-building force. Among the issues to be
discussed: The charisma of the religious founder and the holy man in
Japanese Buddhism; the centrality of structured space (mountain, temple)
to the understanding of Japanese Buddhism; the relation between
Buddhism and kami-cults (the Honji-suijaku thought); Buddhist ritual and
its social and political role; the profound connection between Buddhism,
wealth, and government in Japan; Women in Japanese Buddhism;
Aesthetics in Japanese Buddhism, and the influence of Buddhism on
Japanese Arts; and Buddhism in folk culture.

דרישות קדם: הגשת הפרו"ס

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

הודו של האפוסים הגדולים‏ (06873387)

סמינר 4 ש"ס

ד"ר דני רווה

הסמינר יתמקד בשני האפוסים הגדולים של הודו, המהאבהארטה והראמאינה. נקרא אפיזודות מרכזיות וניגע בשאלות הקיומיות העולות מתוכן לגבי טבע האדם והמתח בין דהרמה ('יומיומיות') ו-מוֹקְשָה ('חופש', 'טרנס-יומיומיות'). נדון בטכניקות ספרותיות וסיפוריות, בממדים פילוסופיים ופסיכולוגיים בשתי היצירות, ו'בגלגוליהן' לגרסאות מודרניות ומדיומים עכשוויים כגון קולנוע וספרות בת-זמננו. המהאבהארטה של פיטר ברוק, קְהָל נאייק ('הגיבור הרע') של סובהאש גהאי ו'אדמה אדומה וגשם סוחף' של ויקרם צ'נדרה הם רק שלוש דוגמאות לעיבודים-פרשנויות מודרניים של 'הודו האפית'.

The Great Indian Epics

The seminar is dedicated to India's 'great epics', the Mahābhārata and the Rāmāyana. We shall read key-episodes and discuss existential questions which they raise regarding human nature and the tension between dharma ('life and living in the world') and mokşa ('freedom', 'trans-worldliness'). We shall further discuss literary techniques and storytelling 'secrets', philosophical and psychological dimensions of the 'great stories' and modern versions of the epics in cinematic and contemporary literature forms. Peter Brook's Mahabhharata, Subhash Ghai's Khal Nayak ('The Villain') and Vikram Chandra's Red Earth and Pouring Rain are three examples of modern interpretations of 'epic India'.

דרישות קדם: הגשת פרו"ס

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

סוגיות ביפן המודרנית: מסורת, גלובליזציה ו "יפן"מחוץ ליפן ‏ (06873393)

סמינר 4 ש"ס

ד"ר עפרה גולדשטין

הסמינר יעסוק בסוגיות תרבותיות שונות בהקשר של יפן המודרנית. החלק הראשון של הסמינר יוקדש לסוגיה של היחס למסורת ביפן מודרנית. יבדקו הדרכים כיצד יפן כחברה מודרנית, בדומה לחברות אחרות, מפעילה מניפולציות שונות ביחס למסורת. אחד הסוגים הבולטים של סוג יחס כזה הוא "המצאת מסורת" (invention of tradition). יחד עם כך ישנן אפשרויות נוספות של "משחק" במסורות. בסמינר ייבדקו שימושים הנעשים במסורת בתחומי חיים שונים כמו: תיירות, פסטיבלים מקומיים, חיפוש אחר יפן ה"אבודה", חתונות מסחריות ועוד. דגש מיוחד יינתן לנושאים של פוליטיקה של נוסטלגיה The politics of nostalgia ולמסחור מסורת. העיסוק במסורת ביפן מתקשר גם ליחסים המרתקים בין ה"יפני" ל"מערבי" ביפן בת זמננו תוך מתן דגש להשפעות של מה שמכונה "גלובליזציה". יחסים אלו יידונו בהרחבה במהלך הקורס. העיסוק של יפן ב"מסורת" וביצירת הייחודיות של עצמה יוצר גם תופעות מעניינות של "יפן" מחוץ ליפן, כולל יפן בישראל. ננסה להבין את התופעה בהקשרים של גלובליזציה תרבותית וצרכנות בינתרבותית. חומר הקריאה הוא בעיקרו חומר אנתרופולוגי ותינתן הדעת על גישה זו ביחס לחקר התופעה. בנוסף לכך יוקדש זמן להנחיה מפורטת הן קבוצתית והן אישית בנושא כתיבת עבודה אקדמית.

Social and Cultural Issues in the Study of Modern Japan from an Anthropological Perspective


The course aims at studying issues, themes and major patterns with regard to modern Japan. While focusing on the period of postwar Japan through these days, the course will offer a deep examination of social institutions as well as of various social and cultural practices. We will look at a variety of themes including: family and household, marriage, gender, femininity and masculinity, and rural and urban lifestyles. We will also touch on “hot” issues of today’s Japan, such as the decline in the fertility rate, the changing attitudes towards marriage, growing “individualism” and so forth. Reading materials are mainly anthropological and we will discuss the contribution of the anthropological perspective to the study of Japan.

דרישות קדם: הגשת הפרו"ס

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

שירת העשבים: זן בודהיזם, מרטין בובר והפילוסופיה של התהוות הגומלין‏ (06873394)

סמינר 4 ש"ס

פרופ` יעקב רז

הסמינר יעסוק במה שאפשר לקרוא לו פילוסופיה אקולוגית-דיאלוגית, כפי שבאה לידי ביטוי בעיקר בכתביהם של שני ההוגים: דוגן ובובר, אבל גם בכתביהם של הוגים אחרים, מזרח ומערב. הדיון יתמקד באופן תיאור הקיום כרשת של התהוות גומלין בין יחיד ויחיד, בין יחיד וחברה, יחיד ועולם.

The Song of Grasses: Zen Buddhism. Martin Buber and the Philosophy of Interdependence.

The seminar will concentrate on what may be called Ecological-Dialogical Philosophy, as is found mainly in the works of Dogen [Japan 13th cen.] and Martin Buber, [20th cen. Israel], and also other philosophers as well. East and West. The discussion will focus on the observation on existence as network of interdependence between individual and individual, between self and society, self and universe.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

סינית מודרנית למחקר אקדמי‏ (06874412)

סמינר 4 ש"ס

ד"ר ג`אנג פינג

הקורס מיועד לשפר את היכולת של המחקרים להבין כתיבה אקדמית בסינית המודרנית. סטודנטים יקראו סדרת מאמרים אקדמים, שנבחרו גם על ידי המרצה לפי סדנדרדים אקדמים וגם על ידי הסטודנטים לפי העניין האקדמי שלהם. בעוד שמתרכזים במומחיות השפה, הקורס גם מטפל בבעיה המרכזית שהפרעה לאקדמיים הסיניים כמאה שנים, כלומר, מה מגדיר את הכתיבה האקדמית בסינית? מה ההבדלים בשפה בן כתיבה אקדמית המודרנית לבן הכתיבה המסורתית האקדמית בסין.

שפת הוראה של הקורס תהיה סינית.

Modern Chinese Academic Writing

The course is designed to improve research students’ ability of understanding modern Chinese academic writings in humanities. Students will read a series of academic writings, which are selected both by the lecturer according to their academic significance and by the students according to their academic interest. While focusing on language proficiency, the course also deals with the key problem that bothered Chinese academics from one hundred years, that is, what defines an academic writing in Chinese? What is the difference in language between modern academic writings and traditional Chinese academic writings?

The instruction language of the course is Mandarin.

דרישות קדם:

הערות: סמינר לתואר שני

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

יפנית מודרנית למחקר ולכתיבה אקדמית ‏ (06874414)

סמינר 4 ש"ס

ד"ר מיקה לוי - יממורי

מטרת הקורס היא לפתח יכולת קריאה וכתיבת חומר ביפנית לצורך מחקר, הכנת הרצאות,
כתיבת מאמרים ודיון.
בקורס זה, יחד עם קידום יכולת הבנת מאמרים ביפנית, שהכרחיים לצורך מחקרי יפנולוגיה, נפתח יכולות כתיבת תוכנית מחקר ביפנית ודיון ביפנית על נושא אקדמי. המאמרים שנקרא בקורס ייקבעו לפי עניינם האקדמי של הסטודנטים, אולם מתוכננים גם נושאים כגון התקדמות הפמיניזם ביפן, בעיית "היקיקומורי" (ילדים המסתגרים בחדרם), פערים כלכליים בין מעמדות, ספרות מודרנית וכו'.

Modern Japanese for research and academic writing .

This course aims to improve the ability to read and write materials in Japanese for academic research, preparing lectures, writing articles and for general discussion.
In this course, along with advancing the comprehension of texts necessary for Japan related research, we will also work on the writing of research proposals in Japanese
and on the discussion of academic subjects in Japanese. The articles to be read in this course will be determined by the academic interests of the students. However there will be certain preset subjects such as: the advancement of feminism in Japan; the Hikikomori problem (children who lock themselves away in their rooms); economic gaps among social classes, and modern literature.

דרישות קדם:

הערות: שנתי, לתואר שני

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

ניהון-ג`ין רון- תיאוריות הייחודיות היפנית- מה נותר מהם ? ‏ (06874424)

סמינר 4 ש"ס

פרופ` יעקב רז

האם יפן מיוחדת? האם היא ייחודית בייחודיותה? מה הדימויים שלה בעולם? בעיני עצמה?
מאז המאה הראשונה לספירה ועד ימינו לא פוסקות התיאוריות על ייחודיותה של תרבות יפן, המנטליות שלה, וכו'. תיאוריות ניאורולוגיות, סוציולוגיות, פיזיולוגיות, תזונתיות, אסתטיות, כלכליות, אנתרופולוגיות ואחרות הופיעו ומופיעות ללא הרף הן ביפן והן בעולם. מה קורה להן? איך הם משתנות? מה משקף השינוי? אלה ואחרים יהיו נושאי המחקר בסמינר.

Nihonjinron - What is Left of The Theories on the Japanese Uniqueness? Japanese Image and Self Image in the 21st Century"


Is Japan unique? Is it unique in tis uniqueness? What are the images on Japan in the world? What are her self images? Form the 1st century to these days there has been a non-stop flood of theories on the uniqueness of Japanes culture, its mentality, and so on, neurological, sociological, physiological, aesthetic, economic, anthropologic theories keep emerging in both Japan and the world? What has been happening to these theories? How do they change? What does the change mean? These and tothers will be the issues raised in the research seminar.

דרישות קדם:

הערות: סמינר לתואר שני

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

אסתטיקה ופואטיקה של קודיאטם, התיאטרון הסנסקריטי של קירלה‏ (06874425)

סמינר 2 ש"ס

פרופ` דוד שולמן

הסמינר ממשיך את סמינר המ.א. שניתן בשנת הלימודים הקודמת, שבו עסקנו בבסיס התיאורטי והמעשי של התיאטרון ההודי הקלאסי ובמיוחד של נציגו החי היחיד, הרי הוא תיאטרון הקודיאטם מקירלה שבדרום-מערב תת-היבשת. מסורת הקודיאטם נשתמרה במהלך מאות רבות של שנים במקדשים של קירלה. מדובר באמנות תובענית וקפדנית במיוחד אשר משמרת יסודות עתיקים מהתיאטרון ההודי הקלאסי ומעבדת אותם באופנויות ביצוע יחידאיות עם זיקה לעולם הטקסי של דרום הודו ולאמנויות אחרות כגון ריקוד הקטהקלי.
השנה נעסוק בניתוח שני מופעים ארוכים (האחד באורך עשרה לילות והשני--ששה לילות) על פי תיעוד ויזואלי טרי ממשלחת המחקר בקיץ 2010. נצפה בצילומים ונתמקד בשאלות מרכזיות כגון: מעמד הטקסט, אופן האילתור, שפת תנועות הידיים והעיניים, הליווי המוסיקלי, ואפיון התהליכים הקוגניטיביים והאסתטיים המתרחשים בליבו של הצופה. בכל מיפגש יוקרן חומר ויזואלי ממופעי קודיאטם.
השיעורים יתקיימו אחת לשבועיים באוניברסיטה העברית, באוניברסיטת תל-אביב, ובאוניברסיטת בר-אילן בימי ששי בבוקר. משך כל פגישה: שלוש שעות.
תלמידים שלמדו בסמינר הקודיאטם בתש"ע מוזמנים להשתתף. כמו-כן, הסמינר פתוח לתלמידי תיאטרון.

מלגות למתאימים: מבין משתתפי הסמינר ייבחרו אחדים כמועמדים לצאת עם משלחת המחקר לדרום-הודו בקיץ 2011 על מנת לצפות במופעי קודיאטם.

סדר מפגשים:

22.10.10 תל-אביב. סקירת מבוא על התיאטרון ההודי הקלאסי ומסורת הקודיאטם.

5.11.10 ירושלים. המחזה של שקטי-בהדרה, "התכשיט המופלא", מערכה 3: חטיפתה של סיטא.

19.11.10 בר-אילן. ניתוח קטעים נבחרים מהמערכה. מבוא לשפת התנועה של קירלה.

3.12.10 תל-אביב. המחזה המיוחס לבהאסה, "ההכתרה", מערכה 1: הריגתו של באלי.

17.12.10 ירושלים. ניתוח קטעים נבחרים מהמערכה.

31.12.10 בר-אילן. פרשנות אינטגרטיבית של שתי היצירות שנידונו.

14.1.11 תל-אביב. סיכום.

Kudiyattam: The Sanskrit Theater of Kerala

The seminar continues the seminar in 2009 on Kudiyattam, the traditional Sanskrit theater of Kerala. Kudiyattam was preserved for many centuries in the temples of Kerala in south-western India and is the last living survivor of Sanskrit theatrical production in the world. We will study two full-scale, lengthy performances (10 nights and 6 nights) on the basis of fresh visual documentation from the research expedition in the summer of 2010. Students who participated in the 2009 seminar are invited to join its continuation, and the class is also open to students in East Asian Studies, Theater, Literature, Cultural Studies, and Religious Studies, including third-year B.A. students (with the teacher's permission).
The seminar will meet on Fridays, once every two weeks, for three-hour sessions, in Tel Aviv, Jerusalem, and Bar-Ilan Universities.

דרישות קדם:

הערות: סמינר לתואר שני

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

הלב הסיני: הבעייה או הפתרון?‏ (06874426)

סמינר 4 ש"ס

פרופ` אנדרו פלקס

בקורס זה נעיין במבחר של מקורות פילוסופיים סיניים, הדנים בסוגיית ה'לב', הן כיסוד לטיפוח עצמי, להארה ולהגשמת הדאו, לפי הדרכים השונות, והן כזירת המאבק המתמיד בין האני והעולם המשתקף ביצירות-מופת של הספרות הסינית הקלאסית. נקרא קטעים נבחרים מתוך המחשבה הקונפוציאנית והדאואיסטית בעת העתיקה, מקורות בסוטרות הבודהיסטיות העיקריות ופרקי-הגות מעידן הניאו-קונפוציאני מימי סונג ועד מינג וצ'ינג. במקביל, נעקוב אחרי התפתחות תפיסת הלב הבעייתית כמושב האמוציונאלי והקוגניטיבי של חיי-אדם ותהפוכותיהם במגוון של טקסטים ספרותיים, כולל 'רשומות ההיסטוריון' (שה-ג'י), השירה הקלאסית, סיפורי-טאנג, והרומניים הגדולים מתקופות מינג וצ'ינג, בעיקר 'המסע למערב' (שי-יו ג'י) ו'החלום בהיכל האדום' (הונג-לו מנג).

The Chinese Mind: The Problem or the Solution?

In this course we will examine a selection of Chinese philosophical sources dealing with the issue of the ‘heart’ or ‘mind’, as both the ground of self-cultivation, enlightenment, and fulfillment of the Tao, according to various ways of thought, and also the arena of constant struggle between self and world, as reflected in the basic texts of classical Chinese literature. We will read selected passages from Confucian and Taoist thought in the ancient period, sources in the principal Buddhist sutras, and the writings of Neo-Confucian thinkers from the Song to the Ming and Qing periods. Parallel to this, we will trace the development of the problematic concept of the heart/mind as the emotional and cognitive seat of human consciousness in all its convolutions in a range of literary texts, from the Records of the Historian (Shiji ) classical poetry and Tang fiction, to the great novels of the Ming and Qing, particularly Journey to the West (Xiyouji) and Dream of the Red Chamber (Honglou meng).

דרישות קדם:

הערות: סמינר לתואר שני

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

אסיה בתקופה המודרנית המוקדמת, 1500 - 190‏ (06874427)

סמינר 4 ש"ס

מר אורי סלע

הקורס יעסוק בהיסטוריה של אסיה בתקופה המודרנית המוקדמת במבט השוואתי. נדון בשאלות של תיארוך והיסטוריוגרפיה, נסקור מקורות שונים, ונתוודע לנקודות דימיון, שוני ואינטראקציה בין הארצות השונות בתקופה זו, בעיקר תוך התבוננות באימפריות העיקריות שהתבססו (ו/או קרסו) בעת ההיא: טוקוגאווה ומייג'י, מינג וצ'ינג, והחצר המוגהולית. נעמוד על שאלות של חדירת הקולוניאליזם והאמפריאליזם אל אסיה, וכיצד ארצות שונות התמודדו עם חדירה זו וגישתן השונה אל המודרנה.

Early Modern Asia, 1500-1900

This class deals with the history of early modern Asia from a comparative outlook. We will discuss questions of periodization and historiography, survey different sources, and get acquainted with themes of similarity, difference, and interaction between the Asian countries

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

יפן: מי שולט? מסמוראים ועד לחברות סחר ‏ (06874428)

סמינר 4 ש"ס

ד"ר רחל שאול

מסינר מ.א. זה עוסק בבחינת אופיה וזהותה של הסמכות הפוליטית מאז התהוותה של יפן המודרנית ועד היום. הסמינר יבחן את הכוחות הפוליטיים, הרעיונות והמוסדות שהוו את הכוח המניע של יפן.
נעסוק במהות ואופיו של הסמוראי, מעמד שליט והכוח הדומיננטי בתהליך המודרניזציה של יפן במהלך המאה 19 ומורשתו על אופיה של הסמכות הפוליטית לאחר מלחמת העולם השנייה.
נעסוק בצמיחתה, דמותה והתפתחותה של יפן כ"מדינת תאגיד", תוך בחינת השינויים ההדרגתיים אך משמעותיים המתרחשים מאז שנות ה-90 המוקדמות ועד היום.

Japan: Who governs? From Samurai to Trading Companies

This course examines the character and identity of the political forces, ideas and institutions who ruled Japan since its emergence as a modern state to the present.
Seminar will explore the nature and character of the samurai, the dominant force behind Japan's modernization process during the 19th Century and his legacy on the political authority after World War II.
Seminar will also deal with the rise, character and development of the so called Japanese Corporate system "Japan Inc.” and examine the gradual but significant changes occurred since the early 1990s to the present.

דרישות קדם:

הערות: סמינר לתואר שני

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

הבודהיזם טנטרי באסיה‏ (06874429)

סמינר 4 ש"ס

פרופ` מאיר שחר

הבודהיזם הטנטרי מילא תפקיד מרכזי בקשרים הדתיים והתרבותיים בין הציביליזציות השונות של דרום-מזרח אסיה, ומזרח אסיה, באלף הראשון לספירה. התנועה הטנטרית שמשותפת הייתה הן להינדואיזם והן לבודהיזם שמשה ככלי שהפיץ את הישגי התרבות, הספרות, והמיתולוגיה ההודית לכל רחבי אסיה. הטנטרה התבססה כתנועה הבודהיסטית המרכזית בטיבט, ונודעה לה השפעה עצומה הן על סין והן על יפן (שם התמסדה באסכולות הטנדאי והשינגון).
בסמינר אינטר-דיסציפלינארי זה נבחן את הבודהיזם הטנטרי כפי שהוא משתקף הן בספרות הכתובה והן ביצירות אומנות מכל רחבי אסיה. דגש מיוחד יושם על הנתיבים הגיאוגרפיים והסוכנים התרבותיים (דוגמת נזירים וסוחרים) אשר מילאו תפקיד מרכזי בהפצת הבודהיזם הטנטרי – והתרבות ההודית בכללה – לכל רחבי אסיה.

Tantric Buddhism in Asia:

The Tantric movement that originated in India around the middle of the first millennium CE, had had a tremendous impact on Asian civilization at large. The movement crossed the boundaries between Hinduism and Buddhism, influencing all forms of Indian religion and culture. Tantrism became the dominant form of Buddhism in Tibet, and it exerted great influence on China as well as Japan (where it was institutionalized in the form of the Shingon and Tendai Buddhist sects).
In this seminar we will examine the impact of Tantric Buddhism on the civilizations of India, Tibet, China, and Japan. The seminar will employ a wide range of materials including Buddhist scriptures and works of visual art.

דרישות קדם:

הערות: סמינר לתואר שני

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

טכסטים פסבדו-אפיגראפיים בקונפוציוניזם ובמואיזם.‏ (06874430)

סמינר 4ש"ס

פרופ` יואב אריאל

קריאה ב-Kongzi jia-yu ;Kong-cong-zi; ו-Yanzi chun-qiu המייצגים

גישה חתרנית כנגד התגבשות הפלטפורמה הקנונית של טכסטים בסין שבין

המאה ה-3 לפנה"ס ועד המאה ה-3 אחרה"ס .

הקריאה תיעשה ברובה בסינית קלאסית..

Texts pseudo - Afigerafeim Confucianism Ubmueizm.


Reading and analysis of the following three pseudepigraphic texts: Kongzi jia-yu ;Kong-cong-zi and Yanzi chun-qiu

דרישות קדם: שליטה בסיסית בסינית קלאסית רצויה ביותר!

הערות: סמינר לתואר שני

בחינות

[]

סנסקריט שנה א` ‏ (06879000)

שו"ת 8 ש"ס

מר אלכס צ`רניאק

זהו קורס מבוא לשפה ההודית הקלאסית בה חוברו יצירות המופת הרבות בנושאי יוגה, פילוסופיה בודהיסטית והינדוית וספרות עשירה לרבות הוֵדות, מיתוסים ואפוסים, שירה ופרוזה. הקורס מציג את מערכת הכתב וההגאים ואת עיקר חוקי הדקדוק והתחביר של סנסקריט לצד קריאת טקסטים מקוריים קלים וביצוע תרגילי תרגום.


The course is an introduction to the language of classical India, the language in which many masterpieces were composed in the fields of yoga, Buddhist and Hindu philosophy, and enormously rich fine literature, prose and poetry, both religious and secular, including the Vedas, the epics and the myths. Besides that, Sanskrit is an important tool in linguistical research. The course introduces a writing system of Sanskrit, its phonetics and basic grammar and syntax and provides practice of reading in simple original texts and translation exercises.

דרישות קדם:

הערות: שנתי

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/01/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/02/2011 בשעה 9:00
 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 14/06/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 17/07/2011 בשעה 9:00

סינית קלאסית א`‏ (06879002)

שיעור 4 ש"ס

ד"ר אסף גולדשמידט

השפה הקרויה כיום סינית קלאסית היתה עד ראשית המאה ה-20 השפה בה ניכתבו כל הכתבים של התרבות הסינית. בשל כך שפה זו הינה המפתח לקריאה של מסמכים וכתבים סינים מקוריים והינה הדרך היחידה להבנתם.
בקורס זה אנו נלמד את היסודות העומדים בבסיס השפה הסינית הקלאסית. אנו נלמד את הדיקדוק הקלאסי אשר מושתת הרבה יותר על הקשר ופחות על חוקים קשיחים. בנוסף נלמד את מובנם של הסימניות הקלאסיות אשר בדרך כלל אינו זהה לזה של הסימניות המודרניות. הלימוד בקורס יעשה דרך קריאה של טקסטים מקוריים ועבודה עם מילונים מסוגים שונים (כולל מילונים דיגיטליים). הדגש של הקורס יהיה להגיע לרמת קריאה בסיסית של טקסטים קלאסיים.

Classical Chinese I

The language referred to at the present as Classical Chinese was up to the beginning of the 20th century the language used to write all the documents of the Chinese civilization. For this reason, a command of Classical Chinese is the key to reading pre-20th century documents and literature and is essential tool for research.
In this course we will learn the foundations of Classical Chinese. We will study its grammar, though, as we will find out, it is tied to context more than rigid grammatical rules. Additionally, we will learn the classical meaning and usages of Chinese characters, which is often different from that of modern usage. The teaching method is based on reading primary sources and working with several dictionaries (including digital ones). The goal of the course is to enable the students to reach a basic reading level of primary Chinese sources.

דרישות קדם: שנה ב` סינית

הערות:

בחינות

 • סמסטר א', מועד א': ב-1/2/11 ב-9:00. החזרה עד 8/2/11 ב-13:00.
 • סמסטר א', מועד ב': ב-6/3/11 ב-9:00. החזרה עד 13/3/11 ב-13:00.

יפנית מדוברת א`ׁ(לשנה ב`+ ג`) ‏ (06879006)

שו"ת 2 ש"ס

גב` מסקו מוסקוביץ

מטרת קורס זה היא לפתח את יכולת השמיעה והדיבור של יפנית מודרנית
מדוברת. נדרשת לפחות שנה של התנסות בלימודי השפה היפנית. אנו משתמשים
בשירים יפנים פופולרים, ובעזרים אודיו-ויזואלים בכיתה. בנוסף,
כל תלמיד נדרש לנאום נאום קצר בכתה. הציון הסופי ינתן על פי:
השתתפות, הגשת שיעורי בית ושיחה המבוססת על הנאום.

Speaking Japanese- part one

The course target is to improve the speaking and listening skills of modern Japanese.
To participate in this course, you need at least one year experience in Japanese language study.
The study materials include Japanese popular songs, videos, DVD and etc..
Every student is required to make a short speech in Japanese.
The score of this course will be considered by the attendance/participations to the class, home works and conversations based on your speech.

דרישות קדם: יפנית שנה א`

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

יפנית מדוברת ב` ( לשנה ב`+ ג`)‏ (06879007)

שו"ת 2 ש"ס

גב` מסקו מוסקוביץ

בקורס נשתמש בחומרים שונים מאלו שנלמדו בחלק א'.

Speaking Japanese- part two

The course target is to improve the speaking and listening skills of modern Japanese.
To participate in this course, you need at least one year experience in Japanese language study.
The study materials include Japanese popular songs, videos, DVD and etc..
Every student is required to make a short speech in Japanese.
The score of this course will be considered by the attendance/participations to the class, home works and conversations based on your speech.
It is possible to take this course without taking the Speaking Japanese-part one.

דרישות קדם: יפנית שנה א`

הערות: ניתן להירשם לקורס זה ללא לימוד חלק א`

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

סינית שנה ג` חלק א`‏ (06879008)

שו"ת 4 ש"ס

גב` חואנג צולי

בשיעור זה יושם דגש על הגדלת אוצר מילים והשפה המדוברת. כמו כן נקרא יחדיו מבחר רחב של טקסטים בתחומי הספרות, המחשבה, הפוליטיקה והעיתונות.

Third-Year Chinese (Part I).

The primary aim of this course is to enhance the students' level of spoken Chinese. Great attention is given to the enrichment of vocabulary and dialogue. At the same time we do not neglect the written language, reading a large variety of literary texts, essays, and newspaper reports.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/01/2011 בשעה 13:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/02/2011 בשעה 9:00

סנסקריט שנה ב`‏ (06879010)

שו"ת 8 ש"ס

מר רפי פלד

קורס זה מהווה המשך של "סנסקריט שנה א". הקורס משלים את חוקי הדקדוק והתחביר ומתמקד בקריאה מודרכת בראמאיינה ובכתבים פילוסופיים וספרותיים בודהיסטיים והינדוים.


The course is a continuation of the first-year course. It completes the grammar and syntax and focuses on guided reading in the Ramayana and in Buddhist and Hindu religious and philosophical writings of Buddhism and Hinduism.
third year Sanskrit: The course offers guided reading in classical Sanskrit poetry and in religious, philosophical and esthetical treatises of classical India.
Bevirkat shana tova,

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/01/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/02/2011 בשעה 9:00
 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 14/06/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 17/07/2011 בשעה 9:00

יפנית שנה ג` חלק א`‏ (06879019)

שו"ת 4 ש"ס

ד"ר מיקה לוי יממורי

מטרת הקורס היא לפתח יכולת קריאה, כתיבה ודיבור של יפנית מרמה בסיסית לרמה גבוהה.
מצופה מהתלמידים לקרוא הרבה טקסטים ארוכים (על פי התעניינותם), לכתוב חיבורים שונים הכוללים יומן, ומכתב כמו כן גם להציג בעל פה אודות יומן הקריאה.
נוכחות והגשת שיעורי בית הן חובה. הציון הסופי יינתן על פי הבחינה הסופית וכולל גם ציוני השתתפות והגשת עבודות

Third Year Japanese A

The aim of this course is to develop reading, writing and speaking in Japanese from a basic level to a more advanced level. The students are expected to read many long texts in Japanese in accordance with their own academic interests and to write various compositions including a diary, letter and book report.
Class attendance and assignments are compulsory.
The final grade is composed of a final exam (unseen text), class assignments and attendance.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/01/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/02/2011 בשעה 9:00

יפנית שנה ג` חלק ב`‏ (06879020)

שו"ת 4 ש"ס

ד"ר מיקה לוי יממורי

בקורס זה נקרא טקסטים ביפנית ברמה גבוהה יותר על פי תחומי העניין האקדמיים של כל סטודנט ונלמד לכתוב טקסט אקדמי (כמו הצעת מחקר) ביפנית.
נוכחות והגשת שיעורי בית הן חובה. הציון הסופי יינתן על פי הבחינה הסופית וכולל גם ציוני השתתפות והגשת עבודות

Third Year Japanese B

In this course we will read texts advanced Japanese texts in accordance with the academic fields of students and write academic compositions (such as research proposals) in Japanese.
Class attendance and assignments are compulsory.
The final grade is composed of a final exam (unseen text), class assignments and attendance.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 14/06/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 17/07/2011 בשעה 9:00

סינית קלאסית ב`‏ (06879102)

שו"ת 4 ש"ס

ד"ר ג`אנג פינג

לקורס זה שלוש מטרות:
(1) שיפור היכולות להבנת טקסטים הכתובים בסינית קלאסית.
(2) הרחבת הידע וההבנה של התרבות בסין המסורתית.
(3) העמקת ההבנה בשפה הסינית.
בקורס אנו נקרא טקסטים נבחרים מספרי היסטוריה של סין העתיקה וננתח את תוכנם מבחינה לשונית ומבחינת הקשרם התרבותי. בנוסף, מספר מפגשים יוקדשו לדיון בהיסטוריה של השפה ולהשפעה ההדדית בין השפה לבין התרבות .
קורס זה מהווה קורס המשך לקורס "סינית קלאסית א". לכן, "סינית קלאסית א" מהווה דרישת קדם לקורס.

Classical Chinese the second semester

The course focuses on enriching students’ knowledge on Chinese language as well as improving their abilities of understanding Classical Chinese texts in cultural contexts. The reading of selected biographies of interesting and usually important Chinese historical figures is accompanied by in depth discussions of the cultural connotation of the texts.

דרישות קדם: סינית קלאסית א`

הערות: הרישום לתלמידים שלא השתתפו בקורס "סינית קלאסית א`" באישור המורה בלבד.

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

סינית שנה ג` חלק ב` ‏ (06879108)

שו"ת 4 ש"ס

גב` חואנג צולי

בקורס זה יושם דגש על כתיבת חיבורים בסינית וקריאה של מבחר טקסטים ספרותיים ועיתונאיים. כמו כן נשפר את רמת הדיבור. בקורס נדבר בסינית בלבד.

Third-Year Chinese (Part II).

In this course particular attention is given to composition, practiced through the regular submission of essays. Attention is also given to the spoken language, as classes are conducted in Chinese only.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 14/06/2011 בשעה 13:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 17/07/2011 בשעה 13:00

יפנית קלאסית‏ (06879109)

שו"ת 4 ש"ס

ד"ר מיקה לוי- יממורי

קורס זה מיועד לסטודנטים אשר למדו דקדוק יפנית מודרנית במשך לפחות שנתיים.
דקדוק יפנית קלאסית נמצא לעתים קרובות בטקסטים יפניים מודרניים. חשוב ביותר לדעת ולהבין את הדקדוק של היפנית הקלאסית, כדי להבין טוב יותר טקסטים ביפנית מודרנית.
בקורס זה נלמד דקדוק בסיסי של יפנית קלאסית ונתאמן בקריאת טקסטים. לדוגמא: קטעים מתוך מעשה גנז'י, ספר הכרית, טקסטים של מצואו באשו, רומן של תקופת מייג'י ועוד

Classical Japanese

This course is designed for students who have learnt modern Japanese grammar for at
least 2 years.
Classical Japanese grammar sometimes appears in modern Japanese texts and is therefore essential for a better understanding of modern Japanese texts. In this course we will learn basic classical Japanese grammar, and practice
classical text reading. For example: parts from The Tale of Genji; The Pillow Book;
Matsuo Basho’s texts; novels from Meiji period and more.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

הינדי שנה א` ‏ (06879200)

שו"ת 12 ש"ס

ד"ר גנאדי שלומפר

מבוא לשפת ההינדי המודרנית. יסודות הדקדוק, קריאה, כתיבה ודיבור בנושאי היום-יום. הינדי היא השפה הלאומית של הודו ושפת אמם של 400 מליון איש. היא אמצעי תקשורת בין דוברי שפות הודיות שונות וכלי חיוני לכל מי שמעוניין להכיר את החברה ואת התרבות של הודו המודרנית. הציון הסופי כולל את ציוני המבחנים, ציוני בחנים והגשת עבודות בית. נוכחות בכל השיעורים חובה.

Introduction to the modern Hindi. Basics of the Hindi grammar.

The students will learn to read, write and speak Hindi in the framework of the topics of daily usage. Hindi is the national language of India and the mother tongue of 400 million people. It is a means of communication among the Indians speaking different languages. Hindi is a vital instrument for understanding the cultural and social life of modern India. The final grade includes the marks of exams, tests and homeworks. Attendance of the lessons is mandatory.

דרישות קדם:

הערות: שנתי

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/01/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/02/2011 בשעה 9:00
 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 14/06/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 17/07/2011 בשעה 9:00

הינדי שנה ב` ‏ (06879210)

שו"ת 12 ש"ס

ד"ר גנאדי שלומפר

התקדמות ניכרת בדקדוק. יושם דגש על נושאים סמנטיים ותחביריים. הרחבת אוצר המלים באמצעות טקסטים, סרטי קולנוע, יצירות ספרותיות ושירים. הקורס מקנה לתלמידים את היכולת להתמודד עם כל טקסט מודפס (בעזרת מילון). הציון הסופי כולל את ציוני המבחנים, ציוני בחנים והגשת עבודות בית.

Further progress in the grammar.

The emphasis will be made on semantical and syntactical subjects. The vocabulary of the students will be widened by means of texts, Hindi films, literary works and songs. The course enables the students to deal with any text in modern standard Hindi (with the help of a dictionary). The final grade includes the marks of exams, tests and homeworks

דרישות קדם:

הערות: שנתי

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/01/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/02/2011 בשעה 9:00
 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 14/06/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 17/07/2011 בשעה 9:00

הינדי שנה ג` חלק א`‏ (06879220)

שו"ת 2 ש"ס

ד"ר גנאדי שלומפר

יישום מעשי של הידע הנרכש בשתי השנים הראשונות. בסמסטר הראשון תיעשה היכרות עם העיתונות המודרנית בשפת ההינדי. קריאה ותרגום מאמרים מעיתונים יום-יומיים ומאתרי המידע באינטרנט.

Practical application of the knowledge acquired during two years.

In the first semester the students will acquaint the present-day Hindi press; they will read and translate articles from Hindi daily newspapers and Internet sites in Hindi.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/01/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/02/2011 בשעה 9:00

הינדי שנה ג` חלק ב`‏ (06879221)

שו"ת 2 ש"ס

ד"ר גנאדי שלומפר

בסמסטר השני - היכרות עם אמצעי התקשורת האלקטרוניים – הרדיו והטלוויזיה בהינדי. הדגש יושם על שפת החדשות. במקביל, במשך השנה יושלם הידע בדקדוק. הציון הסופי כולל את ציוני המבחנים, ציוני בחנים והגשת עבודות בית. ניתן לקחת רק סמסטר אחד.

Practical application of the knowledge acquired during two years

In the second semester, acquaintance will be made with the electronic media – the radio and the television in Hindi. The emphasis will be made on the language of news. At the same time the study of grammar will be consummated. The final grade includes the marks of exams, tests and homeworks. Only one semester can be taken.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 14/06/2011 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 17/07/2011 בשעה 9:00

התפתחותן של תרגולות מדיטטיביות בודהיזם וביהדות‏ (06974064)

סמינר

קרן ארבל, תומר פרסיקו

אחת התרומות הגדולות ביותר שהביא המפגש בין המזרח למערב במאה העשרים היא חדירתן של פרקטיקות מדיטטיביות שונות. תרגולות שונות של מדיטציה, בעיקר בודהיסטית, הפכו פופולריות ביותר באירופה ובארה"ב בעשרות השנים האחרונות, והן מהוות מרכיב נכבד בתרבות של רוחניות "העידן החדש". כצמיחה מתוך כך, וכתגובה לכך, נוצרו בעשורים האחרונים שיטות שונות של "מדיטציה יהודית", אשר חלקן מסתמכות על פרקטיקות קבליות וחסידיות ומתאימות אותן למתרגל המודרני, וחלקן הינן יבוא כמעט שלם של הטכניקות הבודהיסטיות.

בסמינר נתחקה אחרי מקורות המדיטציה הבודהיסטית והיהודית. חציו הראשון יוקדש למדיטציה הבודהיסטית, ובו נקרא טקסטים העוסקים במדיטציה מתוך כוונה לדון במושגים מרכזיים מתוך התיאוריה של המדיטציה ולברר את הזיקה ביניהם מבחינה דוקטרינלית ופרקטית. חציו השני יעסוק במדיטציה יהודית על סוגיה השונים: ננתח טקסטים מסורתיים כמו גם מודרניים, וננסה לקבוע מה ממה שמוגדר היום כ"מדיטציה יהודית" הוא המשך של מסורת קיימת, ומה מהווה למעשה אימוץ של טכניקות בודהיסטיות.

השתתפות בסמינר תחייב את התלמידים לקריאה שוטפת, והגשת עבודה במתכונת של סמינריון או רפראט. למעוניינים תינתן אפשרות להציג רפראט בעלפה בכיתה.

ביבליוגרפיה

מדיטציה בודהיסטית

Chen, C.M., `Comments on רamatha, Samאpatti and Dhyאna in Ch'an (Zen)', Philosophy
East and West, Vol.16 No.1/2 (1966), p.84-88.

Cousins, L.S., `Samatha-Yאna and Vipassanא Yאna', in Buddhist Studies in Honour of
Hammalava Saddhאtissa, (ed) G. Dhammapala, p. 56-68.

Fitzpatrick Crangle, Edward, The Origin and Development of Early Indian Contemplative
Practices (Studies in Oriental religions), (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1994), p.1-7

Gethin, Rupert, The Foundation of Buddhism, p.198-201.

---, ‘Cosmology and meditation: From the Agga₪₪a-Sutta to the Mahאyאna’, History of
Religion, Vol. 36, No. 3, 1997, p. 183-217.

Gimello, Robert, `Mysticism and Meditation', in Steven Katz (ed) Mysticism and
Philosophical Analysis (London: Sheldon Press), p. 170-194.

Griffiths, Paul, `Indian Buddhist Meditation', in Takeuchi Yoshinori (ed), Buddhist
Spirituality: Indian, Southeast Asian, Tibetan, Early Chinese (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1995), p.34-66.

Sarbacker, R. Stuart, Samאdhi: the Numinous and the Cessative in Indo-Tibetan Yoga
(Albany: State University of New York Press, 2005), p.13-53.

Shaw, Sarah, Buddhist Meditation: An Anthology of Texts from the Pali Canon/
(Routledge Publication 2006).

Klein, C. Ann, `Mental Concentration and the Unconditioned' in Buswell E. Robert and
Gimello M. Robert (ed), Paths to Liberation, the Mאrga and its Transformations in Buddhist Thought, (Honolulu: University of Hawaii Press, 1992), p.269-308.

Poססhapאda Sutta: Walshe, The Long Discourses of the Buddha, p.159-70.

Vitakkasaץסhאna Sutta: Bodhi, The Middle Length Discourses, p.211-14.

הדרשה על ביסוס המודעות, מתוך המג'הימה ניקָאיַה, תורגם על ידי קרן ארבל.

מדיטציה יהודית

Boorstein, Sylvia, That's Funny, You Don't Look Buddhist: On Being a Faithful
Jew and a Passionate Buddhist, HarperOne, New York, 1998
Hart, William, The Art of Living: Vipassana Meditation as Taught by S.N.
Goenka, Vipassana Research Institute, Igatpuri, 1993
Kooper, David, The Handbook of Jewish Meditation Practices: A Guide for
Enriching the Sabbath and Other Days of Your Life, Jewish Lights, Woodstock, 2000
Lew, Alan, One God Clapping: The Spiritual Path of a Zen Rabbi, Jewish
Roth, Jeff, Jewish Meditation Practices for Everyday Life: Awakening your
Heart, Connecting with God, Jewish Lights, Woodstock, 2009
Shoshanna, Brenda, Jewish Dharma: A Guide to the Practice of Judaism and
Zen, Da Capo Press, Cambridge, 2008
Linzer, Judith, Torah and Dharma: Jewish Seekers in Eastern Religions,
Jason Aronson, Lanham, 1996


אופיר, (אופנבכר) נתן, "מדיטציה במבט יהודי", תחומין י"ח, תשנ"ח, עמ' 408-418.
אידל, משה, החוויה המיסטית אצל אברהם אבלועפיה, מאגנס, ירשלים, תשמ"ח
---, פרקים בקבלה נבואית, אקדמון, ירושלים, 1990
---, אברהם אבלועפיה: לשון תורה והרמנויטיקה, שוקן, ירושלים, תשנ"ד
---, החסידות: בין אקסטזה למאגיה, שוקן, ירושלים, תשס"א
מורגנשטרן, יצחק מאיר, ים החכמה, מכון ים החכמה, ירושלים, תש"ע
מרגולין, רון, מקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת בראשית החסידות, מאגנס,
ירושלים, תשס"ה
קפלן, אריה, מדיטציה יהודית: מדריך מעשי, פראג, תל אביב, 1998
---, מדיטציה וקבלה, רוח ישראל – ארגמן, ירושלים, 2009


דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג
 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

התאטרון היפני הקלאסי וגלגוליו המודרניים‏ (08114496)

סמינר 4 ש"ס

פרופ` צביקה סרפר

הסמינר עוסק בתאטרון היפני הקלאסי מכיוונים שונים המיועדים לחשוף את העומק, המורכבות, והמשמעות היישומית האוניברסאלית של תאטרון זה בעידן העכשווי.

כבסיס נחקור וננתח את השפה התאטרונית העשירה שהתגבשה בסגנונות השונים של התאטרון היפני הקלאסי: הנו והקיוגן--שני מרכיביו של תאטרון הנוגקו המסורתי האריסטוקראטי, הקבוקי--התאטרון הפופולארי, והבונראקו--תאטרון הבובות.

לאחר מכן נבדוק את ההשפעה של תאטרון זה על שני מדיומים שונים בתוך יפן המודרנית. תחילה, ההשפעה של התאטרון היפני הקלאסי על תאטרון האוונגרד היפני שנוצר במחצית השנייה של המאה העשרים מבחינת עיצוב האסתטיקה של הבימוי בתאטרון זה ואימון השחקן העכשווי היפני. נבדוק את יצירותיהם של אוטה, סוזוקי, טראיאמה ונינאגאווה. במקביל, נבדוק את אותה השפעה על הנרטיב והאסתטיקה של הקולנוע היפני בתקופה המקבילה אצל במאי קולנוע כגון קורוסאווה , מיזוגוצ'י, שינודה וקיטאנו.

התאטרון היפני קלאסי השפיע רבות על יוצרים מערביים החל מתחילת המאה העשרים, כגון מאירהולד וברכט, אך במיוחד ניכרת השפעתו במחצית השנייה של מאה זו על במאים רבים כגון מנושקין ווילסון מבחינת אימון השחקנים ואסתטיקה של בימוי ועיצוב. נבחן את האופנים השונים בהם משתמשים במאים מערביים באסתטיקה תאטרונית יפנית קלאסית.

הסמינר מהווה מסגרת מחקרית בה יוכל כל תלמיד לעסוק ולתרום בתחום הספציפי בו הוא מתעניין מתוך מגוון ההיבטים השונים של נושא הסמינר.

JAPANESE CLASSICAL THEATRE AND ITS NODERN MANIFESTATIONS

The seminar engages with various aspects of Japanese classical theatre that are intended to expose the depth, complexity, and universal applicability of this theatre in our contemporary world.

As the basis of the research we will explore the rich theatrical language that has consolidated over the course of hundreds of years in the various genres of the Japanese classical theatre: the aristocratic Noh and Kyogen, the popular Kabuki theatre and the Bunraku puppet theatre.

We will then examine the influence of this theatrical language on two media in modern Japan: Its influence on the avant-garde theatre that was created during the second half of the twentieth century, in regard to directing and design, and on the training of contemporary actors. We will explore theatrical works by directors such as Ohta, Suzuki, Terayama and Ninagawa. Along with this theatrical exploration, we will examine the influence on the works by film directors of the same period, such as Kurosawa, Mizoguchi, Shinoda and Kitano.

The Japanese classical theatre has influenced many Western artists since the beginning of the twentieth century, such as Meyerhold and Brecht, while its influence can be especially perceived in the second half of this century on many directors, such as Mnouchkine and Wilson. We will examine the various ways in which these directors employ Japanese classical aesthetic in order to enrich their creations.

The seminar offers a research framework in which each student can engage with and explore a specific theme from among the seminar’s various aspects.

דרישות קדם:

הערות: סמינר לתואר שני

בחינות

[]

שפתו הקולנועית של האחר:מבע בקולנוע ההודי ‏ (08515037)

סמינר 4 ש"ס

ד"ר רוני פרצ'ק

סמינר זה יציע היכרות עם תעשיית הקולנוע הענפה בהודו – בעיקר בוליווד (התעשייה הדומיננטית של בומביי) ועם שפתה הקולנועית הייחודית. נעמוד על דרכי המבע הקולנועי הנהוגות בה, על האופנים שבהם היא מאמצת ולחילופין דוחה קונבנציות קולנועיות של הזרם המרכזי במערב, ובכל מקרה על האופנים שבהם עוברות קונבנציות מערביות תמורות ומטולטלת עד היסוד. נתוודע לדרכים השונות שבאמצעותן מעוצבים בסרט ההודי הדמויות והסיפור, ונערוך היכרות עם המוקד הטעון והמרתק של הדיאלוג הקולנועי והתרבותי, הצורני והתימאטי, עם הוליווד ועם המערב.

VISUAL LANGUAGE IN INDIAN CINEMA

This seminar focuses on Indian cinema – especially on the Bombay/Mumbai film industry. Via a close examination of visual codes, narrative conventions and formulae employed by the Hindi film, this seminar will provide an acquaintance and an understanding of a cinematic language deliberately colliding with that of the West.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

קולנוע דרום קוריאני חדש ‏ (08516685)

שיעור

פבלו אוטין

הקולנוע הדרום קוריאני זכה מאז 1998 לגל חדש של סרטים ויוצרים מרתקים שכבשו את עולם הפסטיבלים הבינלאומיים והפכו להצלחות קופתיות גדולות באסיה. חלק גדול מן הסרטים הביאו לשפה הקולנועית חידושים רבים. החידושים הבולטים משתייכים לתחום הז'אנרים והנרטיב, אך ישנם גם חידושים אסתטיים שקשורים לשימוש בסאונד ובמצלמה. הקולנוע הקוריאני יצר סרטים אלגוריים שעסקו במשברים ההיסטוריים, התרבותיים והפוליטיים הרבים של המדינה, והוליד הן אוטרים בולטים (קים קי-דוק, פארק צ'אן-ווק, הו סאנג-סו, בונג ג'ון-הו, לי צ'אנג-דונג) והן במאים של שוברי קופות שהביאו חידושים נועזים לקולנוע של הזרם המרכזי. הכרה של הקולנוע הקוריאני החדש עוזרת לפתח את החשיבה הקולנועית לכיוונים חדשים ונועזים, המערערים עקרונות שונים של התיאוריות הקולנועיות והתפיסות האסתטיות המקובלות. בנוסף, הקורס יספק חשיפה לתרבות ולהיסטוריה הקוריאניות שתאפשר להכיר מקרוב את אחת המדינות המרתקות ביותר הקיימות היום במפה הפוליטית-תרבותית הבינלאומית.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

פרופ` גדי אריאב‏ (12214560)

שיעור

סין והודו, שאוכלוסייתן מהווה למעלה משליש מאוכלוסיית העולם חוות התעוררות כלכלית בהיקפים בלתי נתפסים ומצויות כבר מספר שנים במרכז המגמה המכונה גלובליזציה הן מגדירות את גבולותיה של הגלובליזציה, ממחישות אותה, מתדלקות ללא הרף את העיסוק בה ומהוות מושא התייחסות הכרחי לכל כלכלה, אולי לכל גוף עסקי. בקורס תבחנה שתי המדינות מנקודת מבט של ניהול עסקים בינלאומיים. בפרט, יוצגו בקורס מושגי מפתח בניהול בינלאומי, תיסקרנה ההיסטוריות העסקיות של סין והודו ותידונה סוגיות מרכזיות בעשיית עסקים בהן, תוך הדגשת מושגי היסוד של הניהול הבינלאומי.

לתשומת לב הנרשמים: הרישום לקורס מותנה בדרישת קדם. כלכלת עסקים או יסודות הכלכלה

Doing Business with China and India: Issues in International Management

To large extent China and India define the scope of what is commonly labeled globalization. This introductory course is meant to allow students to examine actively and through multi-disciplinary perspective significant phenomena in the contemporary global business landscape. In particular, major concepts in the design of international business will be studied; key issues in the conduct of business in China and India will be surveyed and business opportunities in these two central economies will be critically assessed.

The course balances theory with review of key facts, impressions and observations. The arsenal of learning methods includes lectures, short essays, meetings with practitioners and researchers, guest lecturers from industry and academia, student led discussions, as well as a lot of independent research.

דרישות קדם: כלכלת עסקים או יסודות הכלכלה

הערות:

בחינות

[]

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer