ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

סילבוס מבוא לתורת המוסר

(קורס מספר 06181018)

שיעור

ד"ר עובדיה עזרא / ד"ר מירי רוזמרין

ד"ר עובדיה עזרא / סמסטר א'
מטרת הקורס: הכרת מושגי-יסוד ותפיסות עקרוניות בתורת המוסר, על פי הגותם של נציגיה המרכזיים בתולדות הפילוסופיה המערבית.
נושאי הקורס: הקורס יתחיל בדיון קצר במטא-אתיקה, בו יוצגו דרכים ואפשרויות שונות לניהול דיונים באתיקה. בהמשך יוצגו ארבע תפיסות מוסריות שונות המייצגות גישות מרכזיות באתיקה. מוסר מידות (אריסטו), מוסר רגשות (יום), מוסר חובה (קאנט), ומוסר תועלת (מיל).

בבליוגרפיה ראשונית.

1. וורנוק, ג'פרי ג'. הפילוסופיה המוסרית בת זמננו. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשמ"ז 1987.
2. אריסטו. אתיקה. מהד' ניקומאכוס. ירושלים : שוקן, תשל"ג 1973.
3. יום, דוד. מחקר בדבר עקרוני המוסר. מהד' 2 מתוקנת ומוגהת ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשמ"ב 1982.
4. קנט, עמנואל.הנחת יסוד למטפיסיקה של המדות. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש מאגנס, האוניברסיטה העברית, תש"י 1950.
5. מיל, ג'ון סטיוארט. התועלתיות. ירושלים : חברה להוצאת ספרים על-יד האוניברסיטה העברית, תרצ"ג .1933.

דרכי ההוראה: הרצאות.
הקורס יסתיים בבחינת כתה, ללא חומר עזר.

ד"ר מירי רוזמרין / סמסטר ב'
מהו מעשה ראוי במצב מסוים? מהי מוסריות וכיצד ניתן לחיות חיים מוסרים? אילו תכונות אנושיות הן תנאי לחיים מוסריים? האם חיים מוסרים הם חיים מאושרים? שאלות אלו ואחרות נידונות במסגרת תורת המוסר השואפת לפתח כלי לבחינת והערכת ההיבטים השונים של חיינו ותחומי פעילות שונים כמו עבודה, מדע, משפחה.
בקורס זה ידונו כמה מהגישות הפילוסופיות המרכזיות מאז יוון העתיקה ועד ימינו, שהציעו תשובות שונות לשאלות אלו. נבחן את ניסיונו של אפלטון להעניק מעמד בלתי ניתן לערעור לטוב המוסרי, נבחן את הצעתו של אריסטו לחיים מוסרים; נבחן מה תפקיד הרגש בחיים המוסריים לפי דיויד יום; נראה את ניסיונו של עמנואל קאנט לגזור את החובה המוסרית מתוך האוטונומיה של התבונה האנושית ונבחן את התפישה התועלתנית של ג'ון סטיוארט מיל. לבסוף נציג את הביקורת של ניטשה למחשבה המוסרית כפי שבאה לידי ביטוי במהלך הקורס. מלבד דיונים תיאורטיים בעמדות השונות נבחן את ההשלכות שיש לעמדות אלו לגבי סוגיות מוסריות עכשוויות.

דרישות הקורס: מבחן

An introduction to ethics - Dr. Ovadia Ezra
This course presents elementary concepts as well as main approaches in Ethic, as represented by their central
philosophers in western history of philosophy. The course starts with a brief survey of a few meta-ethical theories, and then deals with four different theories of normative ethics: morality of virtues (Aristotle), morality of sentiments (Hume), deontological morality (Kant) and utilitarian morality (Mill).


An introduction to ethics - Dr. Miri Rozmarin

What is the right thing to do in a certain situation? What does moral life consist of? Can a good life in the ethical sense can be also good in terms of well-being? These are among the questions we will discuss in this course. Ethics attempts to develop systematic answers to these and related questions. In this course we will focus on the main traditions of Western ethics: Platonism, Aristotelian ethics, Kantian ethics, and utilitarianism. We will assess these philosophical positions as tools for everyday decisions and discuss their applications.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

  • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 18/02/2011 בשעה 9:00
  • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 15/04/2011 בשעה 9:00
  • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 16/06/2011 בשעה 9:00
  • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 17/07/2011 בשעה 9:00

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer