ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מטרות הלימודים

מטרות הלימודים לתואר הן:

1. להקנות לתלמידים ידיעה עמוקה של פרקים והיבטים מייצגים של  הספרות והתרבות האנגלית והאמריקנית.

2. לפתח בתלמידים ערנות ליחסי הגומלין בין הספרות והלשון לצורותיהן, לתקופותיהן ולתורותיהן, לבין סביבתן ההיסטורית, הפוליטית, החברתית והתרבותית.

3. להכשיר את התלמידים להשתמש שימוש ביקורתי ומעמיק במתודות חשובות בלימודי  ספרות.

4.  להקנות לתלמידים הרגלי למידה עצמאיים של טקסטים ספרותיים ותיאורטיים.

5. לפתח בתלמידים את יכולת השימוש בשפה האנגלית כמכשיר לביטוי בעל פה ובכתב במסגרת לימודיהם ומחקריהם הספרותיים.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer