ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מבנה הלימודים

  1. לימודי השלמה (4-16 ש"ס)
  2. לימודי התואר (28-32 ש"ס)

1. לימודי השלמה (4-16 ש"ס)

לימודי השלמה יוטלו על התלמידים על פי הרקע הקודם של לימודיהם. התוכנית רשאית להתנות מעבר ללימודים מלאים במסגרת התואר השני בהצלחה בלימודי ההשלמה.

2. לימודי התואר (28-32 ש"ס)

מספר שעות הלימודים לתואר השני הוא 28 ש"ס במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר) ו-32 ש"ס במסלול העיוני (ללא עבודת גמר).

לימודי התואר נחלקים לשני שלבים:

1. לימודי הכשרה בהיקף של 20 ש"ס (במסלול ללא עבודת גמר: 24 ש"ס).

2. פרויקט מחקר (לימודי התמחות) בהיקף של 8 ש"ס.

לימודי הכשרה (20 ש"ס; במסלול ללא עבודת גמר - 24 ש"ס)

לימודי ההכשרה כוללים את הקורסים הייחודיים לתוכנית, המשותפים לכל התלמידים:

  1. מבואות: תיאוריה, שיטות מחקר ומסורות במחקר התרבות.
  2. בעיות נבחרות במחקר התרבות.

במסגרת זו חייבים התלמידים להשתתף בקורס "מבוא למחקר התרבות לתלמידי מ"א" בסמסטר השני של שנת לימודיהם הראשונה לתואר השני.

פרויקט מחקר (לימודי התמחות) (8 ש"ס)

במסגרת פרויקט המחקר יתמחה התלמיד בתחום ספציפי של המקצוע ויכתוב את עבודת הגמר בהנחיה של מורה או מורים מסגל היחידה או מחוץ ליחידה, באישור היחידה.

תלמיד שלא גיבש פרויקט מחקר בהסכמת מנחה עד תום שלושה סמסטרים מיום התקבלותו כתלמיד מן המניין לתואר השני יוכל לסיים את התואר רק במסלול ללא עבודת גמר.

עם תום שלב ההכשרה תחליט ועדת ההוראה של התוכנית אם התלמיד זכאי לעבור לשלב ההתמחות.

היחידה רשאית להעביר תלמיד מהמסלול המחקרי למסלול העיוני אם לא התקדם באופן המשביע רצון בלימודי הפרויקט ובעריכת המחקר לקראת עבודת הגמר.

שיעורי חובה

ההשתתפות היא חובה בקורסים אלה:

  1. "מבוא למחקר התרבות לתלמידי מ"א": שיעור זה יילמד בסמסטר השני של שנת הלימודים הראשונה.
  2. "פורום תלמידי המחקר": שיעור זה יילמד במהלך הלימודים, לאחר גיבוש פרויקט עם מנחה.

עבודות סמינריוניות

תלמידי המסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר) יכתבו עבודה סמינריונית אחת, ותלמידי המסלול העיוני (ללא עבודת גמר) יכתבו שתי עבודות סמינריוניות, בהנחיית שני מורים שונים.

שפות זרות

בנוסף על שתי השפות הזרות, שהן תנאי קבלה ללימודים בתוכנית, חייב התלמיד ללמוד שפה זרה שלישית כדי יכולת קריאה, על פי תחום לימודיו ונושא התמחותו. הבחינה בשפה הזרה השלישית עשויה להיערך במסגרת היחידה. תלמיד במסלול העיוני (ללא עבודת גמר) חייב בשתי שפות זרות בלבד.

פרויקט המחקר

התלמיד יכתוב עבודת גמר במסגרת פרויקט המחקר. הפרויקט עשוי להיות (1) חלק מפרויקט מחקר  שמקיים  חבר סגל (או חברי סגל); (2) מסגרת יזומה על ידי התלמיד, בהסכמת חבר סגל  (או חברי סגל). בשני המקרים ייעשה הפרויקט בהנחיית חבר סגל.

פורום התוכנית (סדנת המחקר) 

התוכנית מקיימת מדי פעם בפעם פורום דיון (סדנת המחקר)להחלפת דעות, לליבון שאלות משותפות ולקידום הפרויקטים. בפורום משתתפים מורי התוכנית ותלמידיה.

פורום תלמידי המחקר

התוכנית מקיימת קורס מיוחד לכל התלמידים המגבשים פרויקט מחקר וכותבים (או התחילו לכתוב) את עבודת המחקר לתואר השני. על התלמידים להשתתף בקורס זה פעם אחת לפחות במהלך הלימודים.
במסגרת זו יכתוב התלמיד הצעת מחקר שתיקרא על ידי מורה הקורס ועל ידי המנחה של התלמיד.

עבודת הגמר (המסלול המחקרי)

1.לאחר שהתלמיד הגיע לסיכום עם האחראי (או האחראים) על הפרויקט שבחר להשתתף בו לגבי נושא אפשרי של עבודת הגמר ולגבי המנחה, יכין הצעת מחקר. לאחר אישורה על ידי המנחה  תוגש ההצעה לאישור ועדת ההוראה של התוכנית.

2. עם סיום כתיבת העבודה ולאחר אישור המנחה, יגיש התלמיד למזכירות היחידה נוסח דיגיטלי (או נוסח מודפס, בהתאם לדרישה). נוסח זה יימסר לקריאה לקורא שני, לפי החלטת ועדת ההוראה של היחידה. שני הבודקים יגישו לוועדה חוות דעת והמלצה לציון. הוועדה רשאית להחזיר את העבודה לתלמיד לתיקונים, וכן היא רשאית להפנותה לקוראים נוספים. לאחר אישור העבודה יגיש התלמיד גם עותק דיגיטלי מתוקן של העבודה. גרסה דיגיטלית תועמד באתר האינטרנט של היחידה ובספרית האוניברסיטה.

3.  על עבודת הגמר לשלב מחקר עם המשגה הולמת, כלומר: לשלב עיבוד וניתוח של מקרה-מבחן עם כלי ההמשגה הספציפיים של מחקר התרבות.

בחינת גמר (המסלול העיוני)

תלמידי המסלול העיוני (ללא עבודת גמר) ייבחנו בבחינת גמר. הבחינה תתקיים לאחר שהשלים התלמיד את כל חובותיו. ראש היחידה בשיתוף עם מנחה הפרויקט של התלמיד יחברו את הבחינה, והיא תכלול שלוש שאלות: שתיים תיאורטיות ואחת תיאורית.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer