ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

ציון הגמר

ציון הגמר ישוקלל כלהלן:

במסלול המחקרי

  

ציוני הסמינריונים והקורסים

55%

ציון העבודה הסמינריונית

15%

ציון עבודת הגמר

30%

במסלול העיוני

 

ציוני הקורסים

60%

ציוני העבודות הסמינריוניות

30%

ציון בחינת הגמר

10%

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer