ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

נהלים ודרישות במהלך הלימודים

 (הן במסלול לאנגלית והן במסלול ללימודים אמריקניים)

1. שיפור הציון הממוצע: תלמיד רשאי להירשם במהלך לימודיו לשני קורסים נוסף על הקורסים הנדרשים להשלמת התואר הראשון. קורסים אלה עשויים לבוא במקום שני קורסים שאותם סיים בציון חיובי, ויהיו באותו תחום ובאותה קטגוריה של הקורסים שאותם מבקש התלמיד להחליף לצורך העלאת ציונו הממוצע בחוג.

2. כישלונות בקורסים: יופסקו לימודיו של תלמיד שצבר שני כישלונות בשני קורסים שונים בחוג.

3. הכרה בלימודים קודמים: הכרה בלימודים קודמים תיעשה על פי תקנות האוניברסיטה ועל סמך ריאיון אישי עם היועץ לתואר הראשון ועם ראש החוג.

4. עבודות ומבחנים: עבודות ומבחנים הם פרי עבודתו האישית של התלמיד. א' ועדת ההוראה החוגית תתייחס בחומרה רבה למקרים של העתקה (פלגיאט). ב' מקרים אלו יועברו לועדת המשמעת האוניברסיטאית. ג' הרשעה עלולה להביא להפסקת לימוד בחוג בכפוף להחלטת ועדת המשמעת האוניברסיטאית.

5. ועדת ההוראה: ועדת ההוראה של החוג מטפלת בבעיות שונות המתעוררות במהלך הלימודים. פניות לוועדה תיעשנה בכתב ותימסרנה באמצעות מזכירות החוג.

6. פטור מאנגלית: יופסקו לימודים בחוג לתלמיד אשר לא יגיע לרמת פטור מאנגלית בשנת הלימודים הראשונה.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer