ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

תנאי הקבלה

א. הקבלה לתואר ראשון תיעשה על פי המפורט בחוברת המידע למועמדים לאוניברסיטת תל-אביב, תשע"א.

החל משנת הלימודים תשע"א, ידרשו חלק מהמתקבלים לחוג- אשר ע"פ בחינת הכניסה הסתבר כי רמת הכתיבה שלהם באנגלית עדיין אינה מספקת-להשלים את הקורס "חיבור בסיסי" בשנת הלימודים הראשונה ללימודיהם. הודעה על כך תשלח עם הודעת הקבלה לחוג. הקורס "חיבור בסיסי" הוא של 4 ש"ס ויילקח בנוסף לתכנית הלימודים הרגילה (תלמידים הנדרשים לקחת אותו ישלימו 62 ש"ס במקום 58 ש"ס לתואר). 

הציון בקורס לא ישוקלל בציון הסופי לתואר, אולם ציון חיובי בקורס הוא תנאי מעבר לשנה ב' בחוג.

ב. לאופן הלימודים החד-חוגי יתקבלו תלמידים אשר השלימו בציון ממוצע של 85 לפחות  את הקורסים הבאים: 1. מבוא לתרבות אנגליה; 2. מבוא לתרבות אמריקה; 3. תרגיל כתיבה; קורסי בסיס: 4. ניתוח סיפורת; 5. מבוא לתיאוריה וכן לימודי שנה א' בחוג האחר בהיקף של 16 ש"ס לפחות בציון ממוצע של 80 ומעלה. האופן החד-חוגי נועד לתלמידים מצטיינים, והקבלה אליו מותנית באישורה של ועדת ההוראה של החוג. המשך הלימודים באופן חד-חוגי מותנה ברמת ההשיגים בהמשך לימודים של התלמיד בחוג.

תלמידים שהתקבלו לתכנית החד-חוגית ולא יגיעו להישגים מספקים בשנה ב' יועברו לתכנית הדו-חוגית.

ג.  תנאי הקבלה למסלול לימודים אמריקניים זהים לתנאי הקבלה למסלול לאנגלית.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer