ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

פילוסופיה לשנת תש"ע

תיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויות Advanced Teories:Humanities & Arts‏ (06075100)

שיעור לתואר שני

ד"ר אורלי לובין

קורס לתאר שני (מ"א), שיעור.
קורס חובה לתלמידי/ות תואר שני בתכנית ללימודי מגדר, ובחוג לספרות (לאחר סיום ההשלמות, אם נדרשו).

מטרת הקורס לשרטט מפה של התיאוריות הבולטות היום במחקר העכשווי, היינו, במחקר שאינו ממשיך ישירות תיאוריות משנות הששים אלא שמפתח תיאוריות שראשיתן והתפתחותן סביב שנות השמונים. שלושת מוקדי הקורס – תיאוריות של מגדר, תיאוריות של ספרות ותיאוריות של קליטת העולם הויזואלית השליטה החל מהחצי השני של המאה ה- 20 – "מכסים" שורה של תיאוריות משיקות, שקשה היום לשרטט מפה תיאורטית מבלי לראות את כולן וכן את הצמתים הצולבים שלהן. תיאוריות המנסות לתאר ולהסביר את אופן התפישה, את הייצוגים ואת הבעייתיות של ה"גוף", למשל, ממוקמות על צומת של "פוליטיקה של זהויות", יחסי ייצוג וחומר, גלובליזציה, מימטיות לשונית ותמונתית, סוגיות של הכלה והדרה, דיון בקיומם של שברים וסתירות פנימיות ובמאמצים להעלים אותם ובתפקידים הלאומיים, האתניים, המעמדיים והדתיים של "גוף" בכלל ו"גוף" בהקשרים שונים. לשם כך יש צורך להבין, למשל, את הקשר בין פוקו, אלתוזר, באטלר, מירזוף, רוגוף, הארדט ונגרי, הומי באבא, ג'יימסון ועוד אחרים; היינו, תיאוריות ניאו-מארקסיסטיות, פוסטמודרניסטיות ובעיקר פוסטסטרוקטורליות, של לאומיות ושל פוסטקולוניאליות, של יחסי מגדר-אתניות-לאומיות-מעמד, והזליגה בין התיאוריות ושבירת הגבולות ביניהן ביחד עם שבירת תפישת הקוהרנטיות של הסובייקט והיציבות של יחסי הכוח.
הדיון ימקם את התיאוריות העכשוויות ביחס לתיאוריות סטרוקטרליסטיות ויעקוב אחר היחסים בין שתי קבוצות תיאוריות אלה.

חובות הקורס:
נוכחות והשתתפות פעילה – חובה.
הגשת עבודות-ביניים קצרות (בנות עמוד אחד).
הגשת רפראט (עבודת סיום קורס) בהיקף של 10-15 עמודים.

This is a compulsory course for graduate students (MA) of both the Department of Literature and The Gender Studies Program (in both program only after completion of the obligatory make-up courses from the undergraduate program); its aim is to acquaint students graduating from a variety of disciplines and with different levels of theoretical practice with the current theoretical arena on their first year as graduate students. The study of the theories themselves will briefly cover structural theories, and will move on to focus mainly on postmodern and post-structural philosophy and theories developed after the theoretical age of the 1960s, mainly as of the 1980s. The three foci of the course – gender, literature, visual culture – are strongly linked to each other both in terms of the theories they all use, and in terms of the topics they are concerned with today: materiality and representation; the body and pain; identity politics; globalization; verbal and virtual mimesis; exclusion and inclusion; gaps and inner contradictions (in theories and especially in texts), and the apparatuses used to veil the means of their concealment; and nationality, ethnicity, religion and class as related identity axes and theories. The course will try to point to the reciprocal effects of the theories of Foucault, Althusser, Butler, Jameson, Roggof, Mirzoeff, Hardt and Negri, Homi Bhabha and others.

Two short (one page) mid-term papers due towards the end of the term.
One 10-15 pages final paper.

דרישות קדם: סיום ההשלמות (אם נדרשו)

הערות: סמ` ב`, 2 ש"ס

בחינות

 • סמסטר ב', מועד א': הגשה עד 14/7/10 ב-13:00 במזכירות החוג.
 • סמסטר ב', מועד ב': אין מועד ב'.

מגדר בחברות מזרח תיכוניות Gender in Middle Eastern Societies‏ (06075305)

סמינר מ"א

ד"ר תגריד יחיא-יונס

הסמינר עוסק בסוגיית המגדר בחברות מזרח-תיכוניות דרך בחינתם של נושאים מרכזיים. מתוך גישה ביקורתית הוא סוקר ובוחן מגוון של שיחים, תפיסות, אידיאולוגיות ופרקטיקות חברתיות, כללית ובהתמקד במקרים ספציפיים. אוריינטליזם, פוסטקולוניאליזם, פטריארכיה, 'מודרניזציה', מדינה, לאומיות ופרוייקטים לאומיים, אזרחות, פמיניזמים, משפחה ומשפחתיות, משטר 'כבוד המשפחה', גבריות ונשיות הם מכלול הנושאים העיקריים שהקורס בוחן מצד אחד את אופיים הממוגדר, ומצד שני הוא בוחן דרכם את נושא המגדר.
קהל היעד: סטודנטיות/ים למ"א בתוכנית ללימודי נשים ומיגדר
חובות הקורס: א. קריאה שבועית שוטפת של הפריטים הביבליוגרפיים;
נוכחות ב 80% מהפגישות והשתתפות פעילה בכיתה.
ב. חובות ביניים: הגשת 3-5 דוחות תגובה (היקף התגובה כ500 מלים) על פריטים ביבליוגרפיים (20% מהציון הסופי).
ג. רפראט (10%)
ד. חובה סופית: עבודה (70% מהציון הסופי).

This course examines gender in Middle Eastern societies by examining central related issues. Through a criticizing approach it reviews various discourses, notions, ideologies and social practices, generally and by focusing in specific cases. Orientalism, postcolonialism, patriarchy, modernization, state, national projects, feminisms, citizenship, family, sexuality regime, masculinities and femininities compose the range of issues that the course examines them as gendered in the one hand, and through which it examines gender, in the other hand.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

גברים וגבריות מן הרנסנס עד מלחמת העולם השנייה Men and Masculinity from the Renaissance to World War II‏ (06075307)

סמינר מ"א

ד"ר עופר נור

מטרת הקורס
בעוד שגברים הם ש"עשו" את האירועים המרכזיים של ההיסטוריה המערבית באמצעות השתלטות על הדת, הכלכלה, הפוליטיקה, הצבא, המדע וכל תחום מכריע אחר, הרי שלבחינת התנהגותם כבעלי מגדר וכמבני מגדר לא נודעה חשיבות מחקרית כלל. מזה כמה עשורים ולאחר התנגדויות אמוציונאליות רבות הפכו לימודי מגדר ולימודי נשים למרכיב מרכזי בחקר ההיסטוריה המערבית. מפנה מחקרי זה טמן בחובו הבטחה שקרמה עור וגידים רק לאחרונה: התבוננות מחקרית, קונספטואלית ואמפירית על גברים כיצורים בעלי מגדר ומבני מגדר.
הבניות מגדריות ורגישויות מגדריות מעצבות את עולמם ואת מעשיהם של אנשי העבר. במסגרת הסמינר נסקור את ספרות המחקר העוסק בדיוק בשאלות אלה מתוך ההנחה המחקרית, שהבניה מגדרית עומדת בראש מעייניהם של השחקנים ההיסטוריים. טענת הקורס היא, שמושגים היסטוריים מרכזיים כמו מעמד, לאומיות, מהפכה, מיניות, אלימות וכו' אינם נבחנים לכל עומקם ללא בחינתן של הבניות מגדריות וללא בחינת היחס ל"אחר" המגדרי. הקורס יבחן את התקרבותם של הגברים והנשים מאז המהפכה התעשייתית ולאור ערכי השוויון התיאורטיים שצמחו בתרבות המערב, וזיקתן של התפתחויות אלה למאבק הפמיניסטי לשוויון זכויות והשפעתן על הבניות של גבריות.
כן ייבחן הקשר בין משברים היסטוריים ובין ניסיונות ליצירת תרבות, חברה ומדינה בעלי דגם מקורי של "אדם חדש" מנקודת מבט מגדרית.
חובות הקורס ואופן שקלול הציון
1. נוכחות והשתתפות פעילה בכל המפגשים. אין חובת הגשת רפרט בעל-פה אך בונוס יינתן למגישי רפרט קצר בכיתה (20%).
2. הגשת עבודת ביניים קצרה (עד שני עמודים)(15%), ודו"ח קריאת ספר או מאמר (עד שני עמודים)(15%).
3. הגשת עבודת סיום קורס בהיקף של 15-10 עמודים (50%).

Throughout the past, men usurped the position of “history makers.” The major events in Western history - revolutions, technological and scientific innovation, religious reforms, wars, are mostly the making of men. At the same time, the examination of men in the past as gendered subjects and as constructing masculinities has been neglected and even avoided. Inspired by women’s studies, gender history and queer theory, this seminar explores recent empirical and conceptual research that examines the men of the past as gendered subjects.

This course claims that the construction of masculinities is not only a core concern and sensibility for men but it also shapes the very contours and formation of the historical processes, events and ideas they have generated. Thus, major historical concepts such as revolution, class, violence, xenophobia, sexuality, nationalism etc.
etc. must be entirely reexamined as having a gender dimension, especially when they are expressed in terms of new conceptions of a “new man” (Renaissance Humanism, the French Revolution, Zionism, the Russian Revolution, Fascism etc) The course will also examine the coming together of the sexes as of the nineteenth century in view of such developments as the industrial revolution, the emerging of liberal and socialist values of equality and the political demands of feminist activists

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

שפינוזה: על גאולת הנפש‏ (06184691)

סמינר מ.א.

ד"ר נועה נעמן צאודרר

במהלך הסמינר נקרא בחיבורו החשוב של שפינוזה, "אתיקה", תוך דגש מיוחד על שלושת חלקיו האחרונים. ננסה להבין מהי, לפי שפינוזה, תכליתה הקיומית, התרפויטית של הפילוסופיה; כיצד יכול האדם, באמצעות החשיבה הרציונלית הנוקשה, למצוא את דרכו אל האושר העליון, אל אהבת אלוהים השכלית; מהי הגרסה החילונית, האתיאיסטית, שמציע שפינוזה, לרעיון הדתי של גאולת הנפש. נפתח בקריאה מספרו המוקדם של שפינוזה, מאמר על תיקון השכל, הנושא אופי מעט אישי. אך מרבית השיעורים יוקדשו לקריאה באתיקה, בליווי מספר כתבים פרשניים מרכזיים.

רשימה ביבליוגרפית מלאה תינתן בתחילת הקורס.

המועד להגשת עבודה סמינריונית / רפראט הוא עד תאריך 12.9.10.

Spinoza's Notion of Salvation -- Seminar for MA Students

This seminar focuses on Spinoza's Ethics, especially on its last three parts. Significant emphasis will be paid to Spinoza's conception of the therapeutic function of philosophy; to how supreme happiness is possible through strict logical reasoning; what precisely is Spinoza's secular, atheistic version of the traditional-religious notion of salvation. The course will begin by reading Spinoza's earlier work, On the Improvement of the Understanding. However, most meetings will focus on the Ethics and on central secondary literature.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

המיסטי והדתי: ויטגנשטיין ופרשניו‏ (06184862)

סמינר מ.א.

ד"ר נחמה ורבין

הסמינר יעסוק במימד המיסטי והדתי במחשבתו של ויטגנשטיין המוקדם והמאוחר, ובאופן בו יישמו פרשניו של ויטגנשטיין את שיטתו הפילוסופית של ויטגנשטיין המאוחר על מנת להבין את טבעה של האמונה הדתית ואת מאפייניה. נתבונן בטרקטט, בהרצאה על אתיקה, בהרצאות על אמונה דתית ובהרצאותיו של ויטגנשטיין על פרייזר. כמו כן, נתבונן בראש ריס, ווינץ, פיליפס ואחרים המשתמשים בשיטתו של ויטגנשטיין המאוחר בניתוחיהם הפילוסופים השונים את האמונה ומאפייניה.

קבלת קרדיט על קורס זה מותנית בהשתתפות בלפחות שני שלישים מהשעורים, הצגת רפראט קצר בכיתה, והגשת עבודה כתובה (עבודה סמינריונית בהיקף של 15-20עמודים, או, רפראט בהיקף של 7-10 עמודים).
הרכב הציון: 95% ציון העבודה. 5% תרומה משמעותית לדיון

המועד להגשת עבודה סמינריונית / רפראט הוא עד תאריך 12.9.10.

The Religious and the Mystical: Wittgenstein and his Interpreters
Dr. Nehama Verbin

The seminar shall engage with the mystical and the religious dimensions of the early and the later Wittgenstein's thought, focusing on the Tractatus Logico Philosophicus, the “Lecture on Ethics” and the “Lectures on Religious Belief”. We shall also examine the manners in which Wittgenstein’s interpreters, e.g., D. Z. Phillips, Peter Winch, Rush Rhees, and others, have employed his philosophical method and insights in dealing with questions concerning the nature(s) of faith and its relation to reason.

Credit for this course requires: 1) Participating in, at least, two thirds of the classes. 2) A short oral presentation of the anticipated written paper, and, 3) Submitting a written paper.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

הובס וויטגנשטיין על דת – לא בשמים היא‏ (06184894)

סמינר מ.א.

פרופ` ענת בילצקי

בין התפיסות של הדת בעת החדשה ובמאה העשרים, בולטות אלו של תומס הובס )במאה ה-17( ולודוויג ויטגנשטיין )במאה ה-20( – אשר מציגים "פילוסופיה של דת" שונה וחדשנית מאחרות, מקובלות ומסורתיות. המשותף להם: שניהם מפנים אותנו להסתכלות על האלוהים, על כתבי הקודש, על פרקטיקה דתית ועל פרשנות דתית שמתרחקת מההיבטים הטרנסצנדנטליים של הדת.
הקורס יעמוד על הכתבים של הובס ושל ויטגנשטיין אשר נוגעים לדת באופן ישיר (וגם כמה באופן עקיף).
נראה כי שניהם מבצעים דה-טרנסצנדטליזציה של הדת – "כי לא בשמים היא" – משתי פרקספקטיבות שונות.
עם זאת, תוצג קריאה של הטקסטים שתנסה לאתר אותם, למרות השוני ביניהם, במקום פילוסופי דומה ביחס לדת – מקום אשר מתבסס על קהילה ונטוע בשפה.

דרישות הסמינר: נוכחות והשתתפות פעילה, עבודה סמינריונית או רפראט בסיומו.

המועד להגשת עבודה סמינריונית / רפראט הוא עד תאריך 12.9.10.

Hobbes and Wittgenstin: De-transcendentizing Religion

Outstanding in the perceptions of religion in both early modernism and the 20th century are those of Thomas Hobbes (in the 17th century) and Ludwig Wittgenstein (in the 20th century) – both presenting a “philosophy of religion” which is distinct from other more conventional, traditional ones. What they have in common is the turn to a view of god, of scripture, of religious practice and of religious interpreation that is removed from transcendental aspects of religion.
This course will address texts by Hobbes and by Wittgensteion that directly (and, some, indirectly) deal with religion. We will show that they both achieve a de-transcendentization of religion from two different perspectives. We will also show that, in spite of these differences, they both ground their views of religion on community and language.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

קריאות בפרויד: "משה ומונותיאיזם" – סיפור ומעשה ‏ (06184900)

סמינר מ.א.

פרופ` שלמה בידרמן וד"ר רינה לזר

בסמינר נתמקד בקריאת יצירתו האחרונה של פרויד, "משה ומונותיאיזם" ודרכה, ובעזרת מאמרים נוספים, נבחן את שאלת כינונה של הנפש ומקורות הזנתה: בין עובדות, אירועים מעשים לבדיות, אשליות וסיפורים.

אין זה קורס מקיף במחשבתו של פרויד. המטרה היא לקרוא את פרויד יחדיו מזוויות שונות, להיחשף לחשיבתו בהדרגה וללמוד את הדרכים השונות לחשוב דרכה. בסמינר יינתן על ידי מרצים אורחים מתחומי-דעת שונים.

המרצים: שמואל ארליך, אליס בוראס, שלמה בידרמן, מיקי גלוזמן, יולנדה גמפל, שוקי דורבן, נעמי הולר, נחמה ורבין, צבי טאובר, מנחם לורברבוים, רינה לזר, שרה קולקר, אבי ריבניצקי, רות רונן

צילומי המאמרים יופצו באתר הסמינר. ההשתתפות בסמינר מותנית בקריאה מוקדמת של מאמרים אלה, לפני הפגישות שתעסוקנה בהן.

דרישת סיום: הגשת רפרט (בשל ריבוי המרצים בקורס תתאפשר הגשת עבודה סמינריונית רק באישור מיוחד)

המועד להגשת עבודה סמינריונית / רפראט הוא עד תאריך 23.5.10.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

דת וחברה ביוון‏ (06216019)

סמינר מ"א

פרופ` עירד מלכין

סמינר המ"א יעסוק בבעיות נבחרות הקושרות בין דת וחברה ביוון הקדומה. הסמינר יעסוק (1) בתחום הציבורי של דת הפוליס הקדומה (פנתאון עיר המדינה, אלים וגיבורים, פסטיבלים ראשיים); (2) בתחום הפרטי: בדת "הבית" ובפולחני המיסטריות; (3) במישור הכלל-יווני: דלפי ואולימפיה.

לאחר פרק מבואי יבחרו משתתפי הסמינר בהיבט מסויים ממנעד הקורס (למשל: הפולחן באלאוסיס, מעמדה של האלה אתנה, זאוס האולימפי) שילווה אותם ברפרט או בעבודה הסמינריונית. יעשה נסיון לקשור היבט זה עם הקשר היסטורי מסויים (למשל, תפקיד הגיבור, כמו תזאוס, בקרב מרתון).

הסמינר יעסוק במקורות לחקר הדת היוונית, במחזורי מיתוסים ופולחן, ובעדות האיקונוגרפית (במיוחד ציורי הכדים ואמנות המקדש היוונית).


דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

מיסטיקה נשית בימי הביניים‏ (06216523)

סמינר מ"א

פרופ` אביעד קלינברג

במאה ה12 נתנה החברה הנוצרית לגיטימציה לנשים להשמיע את קולן—באמצעות קולו של האל הנגלה אליהן. התוצאה הייתה פרץ אדיר של יצירתיות שהובילו חוזות חזיונות ותיאורטיקניות נוצריות מאז ועד היום. הסמינר יעסוק בשורשי התופעה ובמשמעויותיה, תוך התמקדות בכתביהן של מיסטיקאיות כמו הילדגרד מבינגן, מכטילד ממגדבורג, קתרינה מסיינה, ותרזה מאווילה.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

רעיונות והוגי רעיונות של העת החדשה המוקדמת‏ (06217023)

סמינר מ"א

פרופ` דוד כ"ץ

בקורס זה נדון במונחים וברעיונות המרכזיים אשר יצרו את תרבות אירופה בין הרנסנס והמהפכה הצרפתית. נקרא את עבודתם של היסטוריונים שלימדו אותנו שקיימת "תולדות הרעיונות". תכניתי היסודית היא להראות שלמעשה הבינו את העת החדשה המוקדמת יותר טוב לפני מאה שנים, ורק עכשיו אנחנו מגלים מחדש את הבנות החלוצים האלה. נקרא קטעים מאת המחברים הבאים, ונקשור אותם למלומדים בני זמננו אשר לא יודעים עד כמה הם הולכים בעקבותיהם.

Jacob Burckhardt (1818-97) , William Edward Hartpole Lecky (1838-1903), John William Draper (1811-82), Andrew Dickson White (1832-1918), Johan Huizinga (1872-1945), Johan Bagnell Bury (1861-1927), Ernst Cassirer (1874-1945), Carl Lotus Becker (1874-1945), Basil Willey (1897-1978), Paul Hazard (1878-1944), Arthur Oncken Lovejoy (1873-1962), Robin George Collingwood (1889-1943), Arnold Joseph Toynbee (1889-1975), Erich Auenbach (1892-1957), Isaiah Berlin (1909-1999), Friedrich Nietzsche (1844-1900).


הע

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

דת, תרבות ומגדר באיטליה, 1600-1300‏ (06217024)

סמינר מ.א.

ד"ר תמר הרציג

אחד ממאפייניה המרכזיים של תרבות הרנסנס שנוצרה באיטליה במאות הארבע-עשרה, החמש-עשרה והשש-עשרה הוא התקת תשומת הלב מהאל לאדם, או מן התחום התיאולוגי אל ההיבטים המגוונים של הקיום האנושי עלי אדמות. דמויות המפתח בתהליך התחייה התרבותית שהתרחש בערי-המדינה האיטלקיות היו אנשי רוח חילוניים; אולם, בעקבות פרסום מאמרה של ג'ון קלי "האם היה רנסנס לנשים"? בשנת 1977, החלו היסטוריונים להתחקות אחר אופני השתתפותן של נשים בתחייה תרבותית "חילונית" זו. מחקרים מן העשורים האחרונים הצביעו על כך כי דווקא מנזרי נשים הם שהיוו בעת החדשה המוקדמת את המוקדים העיקריים של יצור תרבותי נשי בחצי האי האיטלקי. זאת, שעה שמגבלות חוקיות וחברתיות מנעו באותם ימים מנשים חילוניות להשפיע בצורה משמעותית על עיצובה של תרבות הרנסנס. בסמינר זה, נסקור את המגמות ההיסטוריוגרפיות המרכזיות בחקר חיי הדת, התרבות ויחסי המגדר באיטליה בראשית העת החדשה. במסגרת זו נדון, בין היתר, באופיים היחודי של חיי הדת באיטליה; באפשרויות הפעולה השונות שנפתחו בפני נשים וגברים שבחרו לאמץ אורח חיים דתי; בחשיבות הסמלית, הפוליטית והחברתית שנודעה למנזרי נשים בחברה האיטלקית; ובאופני עיצובן של הזהויות המגדריות של גברים ונשים. המקורות הראשוניים בהם נעשה שימוש בסמינר כוללים ספרות יפה; ספרות דתית; חיבורים אוטוביוגרפיים; מכתבים, ותעודות משפטיות.

לקריאה מוקדמת:
Gabriella Zarri, “Living Saints: A Typology of Female Sanctity in the Early Sixteenth Century,” in Women and Religion in Medieval and Renaissance Italy, ed. Daniel Bornstein and Roberto Rusconi, trans. Margery J. Schneider (Chicago and London, 1996), pp. 218-303.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

המצאת הרנסנס בעידן המודרני: בורקהרדט ומבקריו‏ (06217025)

סמינר מ"א

פרופ' מאלי


הסמינר יעסוק בהיסטוריוגרפיה המודרנית של "הרנסנס", כדרך שהתפתחה מאז המצאת המושג והגדרת התקופה על ידי יעקב בורקהרדט בספרו הקלאסי "תרבות הרנסנס באיטליה" (1860) ועד ימינו. בחלקו הראשון והעיקרי של הסמינר נקרא את חיבוריהם הקלאסיים של בורקהרדט, אבי וורבורג, ויוהאן האוזינחה, שהעימותים האינטלקטואליים ביניהם תרמו לא רק להעשרת הדיון ברנסנס עצמו, אלא גם להתפתחותן של מגמות ואסכולות חדשות בהיסטוריוגרפיה המודרנית. בחלקו השני של הסמינר נעסוק בהתפתחויות שחלו בחקר הרנסנס בעשורים האחרונים.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

החוויה היהודית בארגנטינה‏ (06218518)

הדרכה אישית

פרופ` רענן ריין

במסגרת המפגשים ילובנו גישות חדשות לחקר ההיסטוריה של יהודים בארגנטינה.
במקום העיסוק במסגרות השונות של הקהילה המאורגנת, הקריאה והדיון יעסקו בהיבטים שונים של היסטוריה חברתית ותרבותית וכן ייעשה ניסיון להשוות את אסטרטגיות ההשתלבות של מהגרים יהודים ואת מאפייני הזהות האינדיבידואלית והקולקטיבית שלהם לאלה של מהגרים ערבים, ארמנים וקוריאנים

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

שירה אמריקנית-יהודית Jewish-American Poetry‏ (06262261)

שעור

גב' דרה ברנאט Ms Dara Barnat

This course examines the complexities of Jewish American poetry. While this tradition of poetry dates back two centuries, it has only recently been labeled a distinct category, and scholars are only beginning to explore its thematic and formal features. In tandem with theoretical works on Jewish American writing, we will read texts by numerous poets, including Emma Lazarus, Charles Reznikoff, Muriel Rukeyser, Allen Ginsberg, Adrienne Rich, Jerome Rothenberg, Alicia Ostriker, Jacqueline Osherow, and Marge Piercy, among others. Throughout the course we will keep in mind at least one deceivingly simple question: how do we define Jewish American poetry?

דרישות קדם:

הערות: קורס מתקדם 2 ש"ס Advanced Course

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 19/02/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 21/04/2010 בשעה 18:00

פוסטמודרניזם Postmodernism‏ (06263073)

סמינר

ד"ר אילנה גומל Dr. Elana Gomel

BA seminar; open to graduate students at the discretion of the teacher

This is a theoretical seminar whose aim is to introduce students to the cultural phenomenon of postmodernism and to situate it in the wider historical context of postmodernity. This is a subject of primary importance for understanding both the current historical situation and the cutting-edge developments in literary and cultural theory. Because the field is so vast, we are going to approach it through the relation between postmodernism and narrativity. This will enable us to relate to postmodernism's conceptualization of time and space; its denial of history; and its approach to subjectivity and agency.

We will read seminal texts by Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault, Jean-Francois Lyotard, Jean Baudrillard, Hayden White, Fredric Jameson, Mark Currie, Patricia Waugh and others.

Requirements: class participation, a short paper, a class report, and a final paper.

Attendance: compulsory.

דרישות קדם:

הערות: סמסטר ב' סמינר ב.א. 4 ש"ס BA seminar

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

אסכולת פרנקפורט – קריאה בטקסטים נבחרים‏ (06592043)

סמינר

פרופ' משה צוקרמן

הסמינר יעסוק במכלול ההגותי של אסכולת פרנקפורט. נקודות הכובד המחקריות-עיוניות של האסכולה תידונה באמצעות קריאת טקסטים נבחרים של מקס הורקהיימר, תיאודור אדורנו, הרברט מרקוזה, אריך פרום, ואלטר בנימין ואחרים.

קבלת קרדיט:
עבודה סמינריונית או עבודת רפרט

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

תאולוגיה סקולרית בסתיו ימי הביניים ‏ (06592050)

סמינר

דר' יוסף שוורץ

סילבוס: הסמינר יעסוק בארבעה הוגים שחיו ופעלו בעשורים הראשונים של המאה ה- 14 ושייצגו באופנים שונים את מנגנוני החילון והפופולוריזציה של הידע: מייסטר אקהרט, מרגרט פורט, רמון לול ודנטה אליגיירי.

קבלת קרדיט: לצורך קבלת קרדיט על הסמינר יש צורך בהשתתפות פעילה שכוללת רפרט בכיתה במהלך הסמסטר וכן הגשת עבודה בכתב, בהיקף של רפרט או עבודה סמינריונית.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

דפוסים של דתיות, סמכות ואטונומיה, ציות ועימות בספרות בחז"ל ‏ (06592054)

סמינר

פרופ' מנחם פיש

בספרות המחקר העוסקת בפילוסופיה של ההלכה שראתה אור בשנים האחרונות מתקיים דיון נרחב בבעייתיות המטה-הלכתית הנוגעת לגבולות סמכות ההלכה והאוטונומיה של פוסקיה. מבלי לגרוע מהישגיה לוקה חקירה הזו בהעדר דיון מקדים, עקרוני ושיטתי, בגישות השונות לעצם מושג הדתיות העומדות ביסוד דיון זה. מטרת הסמינר היא לרדת אל שורשה של מחלוקת יסוד זאת על ידי מיפוי שיטתי של מגוון טקסטים מקראיים ותלמודיים העוסקים ביחס הדתי הנאות כלפי מקורות הסמכות הראשיים של הדת היהודית.

קבלת קרדיט:
2 רפרטים ו/או עבודה סמנריונית

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

פילוסופיה של הדת בנאורות היהודית.‏ (06592059)

סמינר

פרופ' גדעון פרוידנטל

בסמינר נקרא טקסטים של הפילוסופים המרכזיים של הנאורות היהודית. נתחיל במשה מנדלסון (ושלמה מימון) ונמשיך בספרו של הרמן כהן, "דת התבונה ממקורות היהדות". אם ייוותר זמן, נסיים בכמה טקסטים קצרים של אמצע וסוף המאה העשרים.

קרדיט: עבודה סמינריונית או רפרט

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

המיתוס בפילוסופיה ‏ (06593044)

סמינר

פרופ' משה צוקרמן

הסמינריון יוקדש לעיונים באופן שבו טופלו מיתוסים שונים בגופי הגות פילוסופית למיניהם. דוגמאות: סיפור עקידת יצחק התנכ"י ב"חיל ורעדה" מאת קירקגור; מעמד ה"אודיסיאה" ב"דיאלקטיקה של הנאורות" מאת הורקהיימר ואדורנו; "המיתוס של סיזיפוס" בספרו של אלבר קאמי הנושא שם זה, ועוד. המפגשים יהיו מושתתים על דיונים משותפים בספרים שנקראו. מספר המפגשים שיוקדש לכל ספר ייקבע כתוצאה מדינמיקת הדיונים שתתפתח במהלך הסמינריון.

קבלת קרדיט:
עבודה סמינריונית או עבודת רפרט

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

מקדש וחברה במצרים העתיקה ‏ (06714132)

סמינר מוסמך

ד"ר דבורה סוויני

סמינר זה יבחן את הקשרים הרבים והשונים בין מקדשי מצרים העתיקה ושאר החברה המצרית. במסגרת הסמינר נבחן סוגיות כמו:
-מאין הגיעו ההכנסות של המקדשים?
-איך נעשו כוהנים? האם הכוהנות היתה הזדמנות לעלייה בסולם החברתי?
-מה למעשה קרה לפולחני האלים האחרים בימי אחנאתון?
-איך התמודדו המקדשים המצריים עם שלטון זר?
-כיצד תפקדו המקדשים המצריים בנוביה ככלים של האימפריה המצרית? איך הם היו שונים ממקדשים מצריים בארצות זרות אחרות?
- מי השתתף בצליינות ומדוע?

Temple and Society in Ancient Egypt

This seminar will investigate the many and varied connections between the temples of ancient Egypt and the rest of Egyptian society. We will be looking at issues such as:
1. Where did the temples’ income come from?
2. How could one become a priest? Was priesthood a path to social climbing?
3. What actually happened to the cults of the other gods during the reign of Akhenaten?
4. How did the temples of Egypt cope when Egypt was under foreign rule?
5. How did Egyptian temples in Nubia function as instruments of empire, and how did they differ from other Egyptian temples abroad?
6. Who took part in pilgrimages and why?

דרישות קדם: השלמת השעור "מבוא לתרבות מצרים" ולפחות שני קורסים נוספים בנושא מצרים העתיקה

הערות:

בחינות

[]

רבי יהודה הנשיא- מהפכנות מימסדית וגבולותיה (225-180 לסה"נ)‏ (06774057)

סמינר לתואר שני

ד"ר יובל שחר


רבי יהודה הנשיא נולד בלב המימסד, בגר וצמח בתוכו, העמיק את יסודות המבנה המוסדי ועיבה את כתליו. רבי יהודה הוא המהפכן בהא הידיעה של תקופת המשנה והתלמוד, האיש שטילטל מוסכמות הילכתיות, ששינה, פשוטו כמשמעו, את מפת ארץ-ישראל להלכה, שהרחיק בפסיקותיו עד אל גבול עקירת גופי-תורה, שהיתווה בהליכותיו ובהלכותיו נורמות חברתיות ופוליטיות שונות בתכלית מאלו שהיו מקובלות קודם לכן. האם מדובר באותו אדם? גם אם אין סתירה גלויה והכרחית בין איש המימסד למהפכן, הרי קיים לפחות מתח פוטנציאלי ביניהם; שהרי מן האחד אתה מצפה לתווי שימור ושמרנות ואילו השני יחתור אל שינוי הקיים. במהלך הסמינר ננסה לשרטט את התנהלותו של רבי יהודה הנשיא בין שני הקטבים הללו, על רקע התהליכים הפוליטיים והחברתיים שהתרחשו במזרח הרומי ובחברה היהודית בת התקופה.

Rabbi Yehuda ha-nassi- revolutionary establishment and its limits (180-225 CE)

Rabbi Yehuda the Patriarch was born and flourished in the very heart of the Jewish establishment, and he contributed a lot to strengthen and deepened the foundations of the establishment structure.
Rabbi Yehuda is the reformer or rather revolutionary man par excellence of the Mishnah and Talmud period: the man who shook halakhic conventions; who changed, literally, the 'map' of halakhic Eretz Israel; who was nearly opposed fundamental Biblical laws; who guided and promoted, through his life and decisions, new political and sociological norms that were essentially different from the earlier norms.
Is it the same man? Even if there is no clear-cut contradiction between the man of the establishment and the revolutionary one, there is at least potential tension between the two: the former try to conserve the existing situation; the latter to change it. During the seminar we shall try to follow Rabbi's way/s between these two poles, on the background of the political and sociological processes that took place in the Roman East and the Jewish society.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

יהודי ארצות האסלאם בין קולוניאליזם ולאומיות, 1948-1918 ‏ (06774058)

סמינר לתואר שני

פרופ' ירון צור

מלחמת העולם הראשונה שינתה את הסדרים במזרח התיכון מקצה לקצה. שידוד המערכות הכלכלי, התרבותי והפוליטי שנפתח עוד בשלהי המאה ה19- גבר עתה על רקע המודרניזציה הצוברת תנופה. המזה"ת, כמו צפון-אפריקה, החלו להיטלטל בין ההשפעות של שני הסדרים העולמיים: הקולוניאליזם והלאומיות. התנועות הלאומיות בארצות האסלאם השונות ואף המדינות הלאומיות שקמו (תורכיה, עיראק, מצרים ועוד) צריכות היו לגבש מדיניות כלפי המיעוט היהודי בתוכם, ואילו על היהודים עצמם היה לפתח עמדה כלפי הסדר החברתי והתרבותי החדש. מצד אחר, בפלסטינה/ארץ-ישראל המנדטורית החל להתפתח הסכסוך הפלסטיני-ציוני שהקרין מהשפעותיו על היחסים המסורתיים והחדשים בארצות מושבם של היהודים. לבסוף, מלחמת העולם השנייה האיצה אף היא את המשבר: מצד אחד היא זעזעה את העולם היהודי כולו וחיזקה בו ביותר את מעמד הציונות, מצד אחר היא פגעה בכוחן של האימפריות הקולוניאליות הותיקות, צרפת ואנגליה, ולהגמוניה עולמית עלו מעצמות חדשות, ארה"ב ובריה"מ. אחרי המלחמה העולמית פרצה במזה"ת ב-1948 מלחמה אזורית קטנה, בין יהודים לערבים על ארץ-ישראל. הסמינר יעסוק אפוא בתקופה דינמית ביותר בתולדות היהודים בארצות האסלאם, המשתתפים יתמחו, כל אחד, בארץ מסוימת, וביחד נקבל תמונה על התמורה הגדולה כולה.

The Jews in the Lands of Islam between Colonialism and Nationalism, 1918-1948

World War I radically changed the Middle East and North Africa. Both regions began to swing between the influences of the two world orders of the day: colonialism and nationalism. The national movements in the various Islamic lands, and particularly the independent nations that arose therein (Turkey, Iraq, Egypt, and others), needed to formulate a policy toward the Jewish minority in their midst, while the Jews themselves were obliged to develop a position toward the new social and cultural order. On the other hand, in Mandatory Palestine the Zionist- Palestinian conflict had begun to develop and radiated to other Islamic lands. Eventually, World War II accelerated this crisis: on the one hand it rocked the foundation of the entire Jewish world and greatly strengthened the position of Zionism, and on the other it greatly injured the senior colonial empires—France and England—while bringing two new powers to the fore in the realm of world hegemony—the United States and the Soviet Union. After the World War, a small regional war broke out in the Middle East in 1948 between Jews and Arabs over Palestine/Eretz-Yisrael. This seminar will therefore engage in a particularly dynamic period in the history of Jews in Islamic Lands, and each participant will become expert in a certain country, so that together we may assemble a picture of the great transformation in its entirety.


דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

קדושים, מרטירים ועושי ניסים בתקופה העתיקה ומעבר לה‏ (06774060)

סמינר לתואר שני

ד"ר יובל רוטמן

הסמינר עוסק במרכזיות פולחנו של האיש הקדוש בדתות השונות במזרח הקרוב בעת העתיקה ובחשיבותו כתופעה חברתית. הדיון בכיתה יתמקד בשרטוט קווים לדמות הקדוש ובצרכים החברתיים הקוראים להופעתו של עושה-הניסים ולהיווצרות של פולחן סביבו. התפתחותה של התופעה הדתית של האיש הקדוש ביהדות על הרקע הפוליטי והחברתי ביהודה בתקופה הרומית תעמוד במרכז הקורס תוך שימת דגש על חשיבות קידוש-השם/המרטיריום ביהדות ובנצרות הקדומה. הסמינר עוקב אחר התפתחותה של ספרות דתית העוסקת בדמות הקדוש ובתיעוד מעשיו, ומציע גישה השוואתית בין מודלים שונים של קדושים ביהדות, בנצרות ובדתות פגאניות.


Saints, Martyrs and Miracle Makers in Antiquity and beyond.

The seminar focuses on the question of the creation of holy men: the special characteristics of the holy man in different religious environments of the ancient Near East, the social needs that call for the making of a miracle worker and the creation of his cult. Special attention will be given to the political and social context in which cults of martyrs developed in Roman Antiquity. The seminar offers a comparative approach in introducing different models of holy man in Judaism, Paganism and Christianity.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

בין מיסטיקה לפוליטיקה (א) – תנועות משיחיות בעת החדשה המוקדמת ‏ (06774063)

סמינר לתואר ראשון ושני

פרופ' שלום רצבי

שתי תופעות מרכזיות מאפיינות את השנים שבין גירוש ספרד להופעתו של יעקב פראנק במחצית המאה ה18. האחת - התעוררות דתית-מיסטית יצירתית ביותר שביטויה הבולט הוא צמיחתה והתפשטותה של קבלת האר"י. ואילו האחרת - מתח משיחי אקטיבי שביטויו היו הופעתם של משיחים (אשר למל, דוד הראובני, שלמה מולכו, שבתי צבי ויעקב פראנק), עליות לארץ ישראל מזה ועיצובו ומעמדו המועצם של הרעיון המשיחי בקבלה, בספרות המוסר וספרות ההנהגות. על רקע זה ומתוך הנחה שהרעיון המשיחי הוא רעיון פוליטי בעיקרו השאלה שתעמוד במרכזו של הסמינריון הוא שאלת משמעותו וייחודו של הרעיון המשיחי כפי שהוא משתקף הן ביצירה הרוחנית של בני התקופה, ובראש וראשונה בקבלת האר"י, והן בפעילות המשיחית האקטיבית (המשמרות בירושלים, פולמוס הסמיכה, המתח המשיחי בצפת במאה ה-16, שלמה מולכו, שבתי צבי ויעקב פראנק) העיון בסוגיות אלה יעשה בעזרת עיון הן במקורות היסטוריים והן בספרות הקבלית, המוסרית והפילוסופית של בני התקופה.

Between Mysticism and Politic – Messianic Movements in the Early Modern Era

Two phenomena were the distinctive characteristics of the era between the Spanish Expulsion and the appearance of Yakov Frank. The one was religious mystical awakening that the growth and the diffuseness of Lurianic Kabblalah was one of its main manifestations. The other was active messianic tension. This active tension finds its manifestation on one hand in the appearance of some 'Messiah' (Asher Lemlein, David Reubeni, Shabbetai Zevi and Frak Yakov and others) and great waves of emigration to Ertz Israel, and on the other in the status and the re-shaping of messianic idea in the literature of this era. On this ground and the assumption that the messianic idea is a political idea the main issue of the seminar will be: what was the new meaning and the uniqueness of the messianic idea in this era? In order to deal with this question the study will focus upon historical sources and speculative sources (Kabblalistic, particular Lurianic Kabblalah, philosophical and moral literature) which have been written in this era.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

עלילת הדם בימי הביניים‏ (06774196)

סמינר לתואר שני

פרופ` ג`רמי כהן

עיון יסודי בהאשמה האנטי-יהודית המזעזעת ביותר בעולם הנוצרי: שורשיה, השתלשלותה וביטוייה בהיסטוריה ובספרות. נשלב את ניתוח המקורות מימי הביניים עם פניות למחקרים מודרניים חדשניים כדי להבין את היחס המורכב בין התיאולוגיה הנוצרית לתרבות העממית, וכדי להבחין בין מציאות לדמיון ביחס של החברה הנוצרית לעם היהודי.

The Medieval Blood Libel

A comprehensive study of the most staggering anti-Jewish accusation in the Christian world: its roots, development, and expression in history and literature. The course will blend the study of primary sources with an array of modern historiographical perspectives, seeking to distinguish between reality and imagination, and between official doctrine and popular culture, in the history of Jewish-Christian relations.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

סיפור העם כפרשן של תרבות‏ (06805017)

סמיר

פרופ` עלי יסיף

סיפורי העם בתרבות הבינלאומית והיהודית גם יחד הם ביטוי למאוויים, לחרדות ולתקוות של החברה המספרת אותם. מניעים וגורמים אלה ביצירת ותפוצת הספרות העממית הם אף הכלים העיקריים שבאמצעותם נתפרשו הסיפורים, בשיטות המחקר השונות שיוצגו במהלך הקורס. אבל, חשיבותן העיקרית של סיפורי העם בכל התרבויות היא בכך שהם משמשים כסימנים תרבותיים, כאמצעי העיקרי שאיתו ניתן להבין ולפרש תרבות נתונה. הסמינר יציג את העקרונות התיאורטיים מאחורי הנחות אלה, וידגים אותן באמצעות סיפורי עם עבריים מתקופות שונות של תולדות התרבות היהודית.

3. Folk-Literature as Interpretation of Culture.
Folk literature is the best representative of the collective mentality, memory and aspirations of a given society. The study and analysis of folk-narrative – in its various genres – is a major key in understanding and defining any given society. The course will present the major research methods and interpretation of folk narrative, and will concentrate on Jewish folk literature as is basic data of interpretation

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

השירה העברית במזרח לאחר גירוש ספרד‏ (06805065)

סמינר

פרופ` טובה בארי

תיאור קצר: רבים מהיהודים שגורשו מספרד בסוף המאה החמש עשרה הגיעו לערי האימפריה העות'מאנית ולארץ ישראל. טראומת הגירוש והמפגש עם חיי התרבות של יהודי המזרח המקומיים יצרו תנאים להתפתחותה של אסכולה שירית חדשה. בשיעורים נבדוק את מאפייני היצירות – קודש וחול - מצד התכנים, הצורות, הפואטיקה והיעד החברתי שלהם. נבחן שירים אלה לאור המסורות הספרדיות הקלאסיות, ונצביע על הצרכים החדשים שהם מילאו בחיי היחיד והכלל.
דרישות הקורס: נוכחות סדירה, קריאת טקסטים ומחקרים והשתתפות פעילה בשיעורים. כתיבת עבודה סמינריונית / רפראט

After the expulsion from Spain the major literary activity moved to the East, to the Ottoman Empire, where most of the Spanish refugees settled. A new poetic school developed there, influenced by the Spanish heritage as well as new and local needs. In the seminar many different types of poetry will be examined, some of which is still intact in manuscripts

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

דת עממית ביפן‏ (06872220)

פרו"ס 4 ש"ס

ד"ר אירית אורבוך

בקורס זה יידונו נושאי יסוד בחקר הדת העממית ביפן. בין הנושאים: ראיית העולם ותפיסת האלוהות בדת העממית; פנתיאון האלים; חגים, ריטואלים ופסטיבלים; השמניזם היפני; תפישת המוות ופולחניו; תפיסת הזמן בדת העממית; מרחב קדוש וזמן קדוש; דת חיי היומיום; עבודת ההרים, ותנועת השוגנדו; תרבות האורז ותרבות הדייג; אמנויות הבמה העממיות; חקר הפולקלור ומעמד הדת העממית ביפן כיום.

Folk Religion in Japan

In this course we will discuss some basic issues in the study of Japanese
Folk Religion. Among the topics to be examined: The folk religious
worldview and the concept of divinity; the divine pantheon; rites and
festivals; Japanese shamanism; the concept of death and its rituals; the
concept of Time in folk religion; sacred space and sacred time; religion in
everyday life; mountain worship and the Shugendo movement; rice
culture and fishing culture; the folk performing arts; folklore studies and
the status of folk religion in Japan today.

דרישות קדם: סיום שלושת שיעורי המבוא והתרגילים

הערות: נוכחות בשיעורים חובה, הגשת העבודה שבועיים מתום הסמסטר

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

ענן משוגע: שיגעון ורוח בדת ובאומנויות סין ויפן‏ (06873391)

סמינר 4 ש"ס

פרופ` יעקב רז

'ענן משוגע' הוא כינוי שנתן לעצמו איקקיו, אחד מגדולי מורי הזן ביפן [מאה ה-14]. נוכחות השיגעון, המורה המשוגע, הציור המשוגע, והחכמה המשוגעת בתרבות היא תופעה ידועה בדתות כל העולם, כמו באמנויות, מוסיקה וכו'. השיגעון שנטפל בו בסמינר איננו השיגעון הקליני אלא התרבותי: המרחב של תופעות שונות של התנהגות, יצירה אמנותית, או חוכמה ש'יוצאת מן הדעת' או 'מוציאה מן הדעת', על מנת לחשוף את מגבלות הקיים ועל מנת לבדוק מחוזות קיום חלופיים. עבודות התלמידים יחקרו את התופעה הזאת בדתות ובאמנויות של סין ויפן.

Crazy Cloud: Craziness and Spirit in the Religions and Arts of China and Japan
‘Crazy cloud’ is the name given to himself by Ikkyu, one of the greatest Japanese Zen Maters [14th C.]. The presence of craziness, crazy master, crazy painting, and crazy wisdom, is a well known phenomena in all world religions, as well as arts, music, and so on. The type of madness that is the subject of this seminar is the clinical, but cultural madness: the space of a variety of phenomena of behavior, art works, or wisdom that is ‘out of mind’ or cause one ‘to lose one’s mind’’ in order to expose the limits of the known and to explore new realms of beings. The students’ papers will investigate this phenomenon in the religions and arts of China and Japan.

דרישות קדם: הגשת פרו"ס

הערות: נוכחות חובה, הגשת עבודה עד לתאריך: 12.9.10

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

"לשכוח את עצמך"- זמן,הוויה, ועצמיות במשנתו של מורה הזן דוגן‏ (06874415)

סמינר 4 ש"ס

פרופ` יעקב רז

הסמינר יעסוק במשנתו של דוגן זנג'י - מי שנחשב לגדול המורים של הבודהיזם היפני, ולאחד ההוגים הגדולים והמקוריים ביותר שלה. הסמינר יבדוק, תוך כדי קריאה בכתביו של דוגן, את יחסו למושגים של עצמי, זמן, הוויה, ושחרור, ויחקור את הקשר ביניהם. איך אפשר לקרוא את המשפט "לשכוח את עצמך"? במה הוא שייך לחוויית הזמן ומשמעותו? במה יכולים רעיונותיו של דוגן באשר לעצמי להועיל לאדם העוסק באימון רוחני? מה הקשר בין שכחה, קיום העצמי [או אי-קיומו] לבין גאולה? הקריאה בכתביו תכלול גם קריאה בשיריו הרבים.

“To Forget Yourself” – Time, Being, and Selfhood in the teachings of Zen Mater Dogen

the seminar will explore the teachings of Dogen Zenji – who is considered the greatest spiritual Buddhist teacher in Japan, and one of her greatest and most original thinker. The seminar will explore Dogen’s approach to the questions of self, time, being and liberation, and will investigate the connection among them. How do we read “to forget oneself”? what is its connection to the experience of time and its meaning? How can Dogen’s ideas assist the one who is a spiritual practitioner? What is the link between forgetting, the existence [or non-existence] if the self, and spiritual liberation? This will be done while reading in Dogen’s philosophical and poetic writings.

דרישות קדם:

הערות: סמינר לתואר שני, הגשת עבודה עד לתאריך 12.9.10

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

גואן-דזה- קריאה בפרקי "הלב" ( 36-38/ 49)‏ (06874418)

סמינר 4 ש"ס

פרופ` יואב אריאל

קריאה בפרקים נבחרים מתוך האנתולוגיה הפילוסופית הנושאת את שמו של גואן-דזה ושנתחברה כנראה בשנים 300-350 לפנה"ס באקדמיה הפילוסופית ג'י-שיה שבמדינת צ'י. נקרא וננתח את פרק 49 ("המעשה הפנימי") בהשוואה לפרקים 36-38 ("פרקי הלב") וננסה לשרטט באמצעותם ארכיטקטורה מושגית לאחד הגלגולים הראשונים של תורת "הלב" ("נפש?" "תודעה?") בפילוסופיה הסינית.


ביבליוגרפיה:

"המעשה הפנימי" – תרגום לעברית:

http://www.text.org.il/index.php?book=0704062


התרגום האנגלי של "המעשה הפנימי" (49) ושל "פרקי הלב" (36-38) מופיע בספר:


http://press.princeton.edu/titles/6331.html


ספר זה ניתן לקריאה בשלמותו ב- GOOGLE Books:


http://books.google.com/books?id=8GRSoMcF_cAC&pg=PA9&lpg=PA9&dq=guanzi&source=bl&ots=pTPMYUy6G7

Guided reading in Guanzi's psychological chapters: 49; 36-38.

דרישות קדם:

הערות: סמינר לתואר שני, הגשת עבודה עד לתאריך 23.5.10

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

תשוקה, אימה, וגעגוע: הודו מפנטזת את האסלאם‏ (06874419)

סמינר 4 ש"ס

ד"ר רוני פרצ`ק

סמינר זה יתחקה אחר האופן שבו מיוצג האסלאם בתרבות הודו העכשווית, אחר הדרכים שבהן משתלבים נכסי תרבות אסלאמיים בתשתיתה התרבותית של תת היבשת, ואחר המשמעויות המטלטלות שצובר האסלאם בערוצים הסימבוליים של שיח הלאומיות ההודי העכשווי. בין הטקסטים שיידונו: שירת האהבה באורדו (ג'זאלים), סדרת הטלוויזיה "מירזה ג'אליב" בהפקת הטלוויזיה הממלכתית דורדארשן, קטעי ספרות משל ג'וגינגר פול וויקרם סת, וסרטים מתעשיות הקולנוע של בומביי וצ'נאי.
סמינר פתוח גם ליודעי סנסקריט בלבד.

India Fantasizes the Islamicate

This Graduate Seminar traces the ways via which Hindu India fantasizes Islam, and the conflicting depictions of Islam as a cultural asset and a menacing threat within contemporary India. The seminar offers discussions and readings of Urdu love poetry (Ghazals), excerpts from partition literature, and contemporary films and TV series.

דרישות קדם:

הערות: סמינר לתואר שני, הגשת עבודה עד לתאריך 23.5.10

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

ספרות מסופוטמית וחקר המקרא למתחילים‏ (06904200)

שו"ת

ד"ר טליה סוצקובר
לימוד יסודות הדקדוק האכדי. קריאת מבחר מחוקי חמורבי בלשון האכדית ובחינת זיקתם לחקר המקרא. בנוסף, נסקרים בקורס טקסטים מסופוטמיים מז'אנרים נוספים, כגון: ספרות החכמה, מיתוסים, אפוסים והתכתבויות רשמיות.

Mesopotamian Texts and Biblical Research for Beginners

This course aims to teach the basics of the Akkadian language. A selection of the laws of Hammurabi will be read in Akkadian, and texts of other genres such as wisdom, myth, and official correspondences will also be introduced.

דרישות קדם:

הערות: השיעור חובה לתלמידי מ"א במגמת מקרא. מטלת סיום - בחינה.

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 11/07/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 11/08/2010 בשעה 12:30

פולמוסים ומקומות קדושים במקרא‏ (06904220)

סמינר מ"א

פרופ` יאירה אמית

למרות חוק ריכוז הפולחן, ספרות המקרא מתארת מגוון של מקומות קדושים. מה הופך מקום לקדוש, האם ניתן ליטול ממקום את קדושתו, האם קיים פולמוס על קדושתם של מקומות שונים והאם קדושה של מקום יכולה לנדוד ממקום למקום - נושאים אלה יעמדו במרכזו של סמינר זה.

Polemics and holy places in biblical literature
In spite of the law ordaining the concentration of the cult, biblical literature describes a number of holy places. What makes a place holy? Is it possible to cancel sanctity of a place? Is there any polemic on the sanctity of different places? And can sanctity migrate from one place to another? What is the status of holy places outside the country? These issues will be the center of this seminar.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

נביאים בצל מעצמות: תפיסות אלהים ותפיסות לאומיות במבחן‏ (06904222)

סמינר

ד"ר דלית רום-שילוני

השתעבדות ישראל ויהודה לאמפריה האשורית ומאוחר יותר שעבודה של יהודה לבבל יצרו מציאות מדינית, כלכלית וחברתית חדשה. הקורס עוקב דווקא אחר שידוד המערכות התאולוגי שעליו מעידים דברי הנביאים ישעיהו בן אמוץ, ירמיהו ויחזקאל. הנביאים הללו מלווים את המלכים ואת הציבור ביהודה ובבבל בשורה של משברים במאות השמינית ובראשית המאה השישית לפה"ס. האם הכיר ישעיהו בן אמוץ את התפיסה המדינית ואת אידאולוגית המלחמה האשורית? מה הנחה את ירמיהו ואת יחזקאל ביחסם השונה לבבל ולהשתעבדות לה? נזהה בדבריהם עימות עם תפיסות יסוד מסורתיות, ובהן: תפיסות המלחמה: חלקו של אלהים וחלקו של אדם בה, תפיסת ציון, תפיסות הארץ, תפיסות הגלות, ובמיוחד התפיסות שעל פיהן מתוארת מערכת היחסים שבין אלהים לעמו.

Prophets in the Shade of Empires: Theological and National Conceptions Called to Test
Israel's and Judah's subjugation to the Neo-Assyrian Empire and then Judah's subdue to the Neo-Babylonians brought new political, economical and social realities. However, this course focuses on the theological transformations to which the prophecies of Isaiah son of Amoz, Jeremiah and Ezekiel give special attention. These prophets accompany the kings and the people in Judah and in Babylon in critical crises during the late eighth and early sixth centuries BCE. Did Isaiah know Assyrian political conceptions and their ideology of war? what guided Jeremiah and Ezekiel in their diverse attitudes towards Babylon? We will identify in these prophets' words a struggle with traditional concepts, such as: concepts of war (the roles of God and Man in war), the conception of Zion, conceptions of land and of exile, and above all perceptions on the relationship between God and His people.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

יישום גישות חדשות ללימודי המקרא‏ (06904230)

סמינר מ"א

פרופ` עתליה ברנרלחקר המקרא הקלסי שעניינו בין השאר בטקסט, מקורות, לשון, סוגות, הסטוריה[ נוספו בשנים האחרונות דרכי עיון חדשות. דרכים וגישות אלה מסייעים להצבת המקרא וקריאתו בתוך המערכות המתפתחות בתרבויות מודרניסטיות ופוסט-מודרניסטיות עכשוויות ובדיונים הרחבים יותר של לימודי הרוח והחברה.

בין הנושאים שיידונו: דרכי קריאה; סטרוקטורליזם ופוסט-סטרוקטורליזם; נרטולוגיה ושיטות ספרותיות אחרות; בקורת הרטוריקה; גישות פמיניסטיות; תרומות אפשירות של פסיכולוגיה ופסיכואנליזה; בקורת אידיאולוגית; שימוש באמנות ויזואלית ומדיה.

New Approaches to Biblical Studies
Classical bible criticism has traditionally focused mainly on textuality, sources, language, genres and history. In recent years new approaches have been added, approaches that help position the bible and options for its reading within modern and post-modern discourse and the wider contexts of the Humanities and Social Sciences.
In this course biblical texts will be read with the aid of new approaches/methodologies such as structuralism and post-structuralism, narratology and other methods of literary criticism, feminist criticisms, rhetorical criticism, psychology and psychoanalysis, ideological criticism, art and media.
Course requirements: attendance; short oral presentation [15 minutes]; final paper


דרישות קדם:

הערות: דרישות הקורס: נוכחות, הצגת נושא בע”פ, עבודה סמינריונית או רפראט.

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

ממיתוס לאופוקליפטיקה-מבט שונה על הספרות המקראית‏ (06904231)

סמינר מ"א

פרופ` פרנק פולק

חקר המקרא פותח לפנינו פרספקטיבות שונות על הספרות המקראית. החוקרים הדוגלים בשיטת המקורות והעריכה מכירים בכך שראשיתה של ספרות זו בשירה, כדוגמת שירת הים והשירה המיוחסת ל’ספר הישר‘. גילוי כתבי אוגרית מוכיח לנו את חשיבותה של נקודת מוצא זו מבחינת הסגנון והתוכן גם יחד. הספרות המקראית, אם בשירה ואם בסיפורת, מגלמת שרידים רבים של השירה השמית המערבית והישראלית הקדומה. בסמינריון זה נבחן את עקבותיה של ספרות זו, ונראה באילו דרכים ובאיזו מידה ספרות זו תורמת לטעמה המיוחד של הספרות המקראית ולהשתלשלות הרעיונות המקופלים בה, החל בספרות המזמורים ובסיפורת שבתורה וכלה בחזון האפוקליפטי בתקופה ההלניסטית הקדומה (ספרי חנוך ודניאל).
המשתתפים בסמינריון יחברו עבודה סמינריונית או רפראט.


Prof. Frank Polak: From Myth to Apocalyptic - another perspective on biblical literature
Scholarly research of opens various perspectives on biblical literature. Adherents of literary-historical criticism recognize that its roots are to be looked for in poetry, such as the ‘Song of the Sea’ and the poetry attributed to ‘the book of the Upright.’ The importance of the poetic roots of biblical literature is proven by the discovery of the Ugaritic texts, with regard to style and content alike. Biblical prose and poetry contain many residues of ancient Northwest semitic and ancient Israelite poetry. In this seminar we will trace the residues of this literature in order to determine in which way and to which extent they contribute to the particular character of biblical literature and the evolution of the ideas expressed in it, from the book of Psalms and Pentateuchal narrative to prophetic literautre and apocalyoptic literature in the Hellenistic period (Enoch and Daniel).
Requirements: the participants will write a seminary paper, or a smaller paper as ‘referat.’

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

תפילה, מאגיה ואנגלולוגיה במגילות מדבר יהודה‏ (06904233)

סמינר מ"א

פרופ` בלהה ניצן

טקסטים של תפילות שנתגלו במערות קומראן מימי הבית השני חושפים תפילות קבועות לימים, שבועות, שבתות וחגים שנהגו בעדת קומראן, המכונה בכתביה עדת היחד, או בני אור, והיתה קרובה באידיאולוגיה ובאורח החיים לעדת האיסיים. כל עוד המקדש עמד על כנו, עבודת האל הרשמית בישראל היתה בהקרבת קרבנות, כמצווה בתורה, ואילו תפילה נהגה כלוואי בלבד לעבודה זו. עדת היחד הנהיגה תפילות קבועות לימי עבודת הקרבנות כתחליף לה בשל פסילתה את טהרתה של עבודה זו כפי שנהגה במקדש בזמנה. בדפוסי התפילות הקבועות מקומראן ובתכניהן משתקפת ראשיתה של ההתפתחות הספרותית מהתפילות שבמקרא לתפילות הקבע שהונהגו בישראל לאחר חורבן הבית השני, ונתגבשו סופית בתקופת הגאונים. בכך ניתן לראות בתפילות מקומראן את ראשיתה של התפילה הקבועה בישראל.

בין התפילות שנתגלו בקומראן ראויות לציון שירות וברכות של מלאכים בטקסט המכונה "שירות עולת השבת" ובחיבורים נוספים. שירות וברכות אלו נאמרות בשיתוף עם אנשי העדה הארצית. תופעה זו קשורה לאידיאולוגיה הדואליסטית המשתקפת בחיבורים אפוקליפטיים מימי הבית השני, שבה דגלה עדת היחד מקומראן, ולפיה הבריאה כולה נחלקת לשתי רשויות - ל רשות הטוב ולרשות הרע. אנשי עדת היחד ראו עצמם כצדיקים השומרים על מצוות התורה כפירושן הנכון, ונמנים עם מלאכי האור והצדק שברשות הטוב. מן ההיבט הספרותי והדתי ניתן לראות בשירות המלאכים מקומראן זיקה לטקסטים המקראיים המתארים את עולם האלוהות השמימי, ובכך את ראשית התפתחותה של הספרות המיסטית בישראל.

טקסטים הנאמרים להגנה מפני מלאכי רשע שנתגלו בקומראן קשורים אף הם לאידיאולוגיה הדואליסטית הנ"ל. בטקסטים אלו משתקפת מחד גיסא מסורת של אמירות מאגיות עממיות שנוהגות בקרב העמים מאז העת העתיקה ועד ימינו. אך מאידך גיסא ניכרת בהם הגבלה דתית למניעת החיכוך בין אמונות אליליות לאמונה באחדותו המונותיאיסטית של אל ישראל.

דרישות קדם:

הערות: על המשתתפים בסמינר לכתוב עבודת רפראט או סמינריון, כבחירתם, לפי נושאי הסמינר. רשימה של נושאים אפשריים לעבודות, מלווים בביבליוגרפיה בסיסית תימסר במהלך הסמינר.

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

חכמה יהודית בתקופה ההלניסטית: ספר בן סירא‏ (06904234)

סמינר מ"א

פרופ` פרנק פולקספר בן סירא הוא ספר חכמתי, שנוצר בתקופה ההלניסטית ואשר מושתת על ספרות המקרא. הקריאה בספר זה היא הרפתקה אינטלקטואלית לא קטנה. סיפור גילויו של הספר העברי הוא פרשה מרתקת. מלכתחילה נודע הספר בתרגומו היווני ובתרגום לסורית, ובכמה מובאות ורמזים במדרש ובגמרא, אך בסוף המאה התשע-עשרה נתגלו מספר כתבי יד עבריים מהגניזה בקהיר. לעדות זו מצטרפת כיום מגילה ממצדה, וכן כמה קטעים במגילות מדבר יהודה. לאור תפוצתו הרבה ניכר שהספר היה מקובל מאוד בעולם המשכילים היהודי.על כן השאלה מדוע הספר לא זכה למעמד קנוני, הינה בעלת משקל רב. ספר בן סירא מצטיין בארגון פיוטי מיוחד במינו: משלים העומדים לכאורה בפני עצמם כבספר משלי, מצטרפים לכדי הרצאה מקיפה של נושאים דתיים ומוסריים מובהקים. בשורה של פרקים מוצגות דמויות מרכזיות בתולדות העולם וישראל, החל בחנוך, נוח ואברהם, וכלה בשמעון, הכהן הגדול. גם לשונו של הספר מיוחדת במינה: במקומות רבים מחקה המשורר את ספר משלי ושאר השירה המקראית, אך מצד שני הוא מרבה בניבים משלו, ובלשון ימי הבית השני בכלל. האם המשורר מבקש לחקות את השריה המקראית או שמא הוא מנצל את התשתית המקראית ליצירת ספרו שלו? הסמינר יעסוק בכל התחומים הללו, ויבקש בדרך זו לשרטט דיוקן אינטלקטואלי של התקופה שבין התקופה הפרסית ובין זמן מרד החשמונאים.

Prof. Frank Polak, The Book Ben Sira: Jewish Wisdom in the Hellenistic Period (Graduate Seminary).
The book of Ben Sira is a wisdom book that was composed in the Hellenistic period and is rooted in biblical literature. Reading this book is a great intellectual adventure. The tale of the discovery of its Hebrew text is a thrilling story. At first this book was known in its Greek version and in a translation into Syriac, and from some quotations in Talmudic and Midrshic literature, but at the end of the nineteenth century a number of medieval Hebrew manuscripts were found in the the Cairo Geniza, that were later joined by an ancient scroll from Masada and some fragments from Qumran. These multifarious finding places show that the Ben Sira book was widely accepted among the Jewish intelligentsia. Thus the question why it was not included in the biblical canon of Judaism is highly significant. This book stands out by its artful arrangement. Apparently independent sayings (like in the biblical book of Proverbs) are linked one to another, and thus form an encompassing exposition of outstanding ethical and religious tenets; many subjects are treated in well organized chapters. A group of chapters presents a series of characters from the Bible and Judaic history from Enoch, Noah and Abraham to
Simon the Just, the High Priest. The style of Ben Sira demands our attention as well. In many passages its language is similar to biblical poetry, and in particular to the wisdom books (Proverbs, Job) and to Psalms. In other cases the poet uses his own idiom or the linguistic register of the Second Temple period. Is the poet imitating biblical literature, or does he use its idiom for his own purposes? The present seminar touches upon all these questions and attempts in this way to characterize the intellectual atmosphere of the period between the biblical era and the Maccabean uprising.
Requirements: a seminary paper or a short paper as ‘referat.’

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

מסורת פיוטית ונרטיב בתורה‏ (06904235)

סמינר מ"א

פרופ` פרנק פולק


בזרמים המרכזיים של חקר המקרא מוצג הנרטיב שבתורה כפרי שילובם של מספר מקורות רצופים המקבילים זה ולזה, או כשילוב עריכתי של אין ספור פרשיות שונות. פרספקטיבה שונה פותחים לפנינו זרמים שונים של תורת הספרות והאנתרופולוגיה של הספרות והלשון. גישות אלה מעמידות אותנו על המוּגבלוּת שבראיה הכוללת של חקר המקרא. פרספקטיבה נוספת מוצעת לנו בכתבי אוגרית בפרט ובספרות המזרח הקדום על ענפיה השונים בכלל. בסמינריון זה נבחן הדים שונים של כתבי אוגרית בסיפורת של התורה, מבחינת עיצובם התמאטי והסגנוני, וכן נבקש לעמוד על מידת הרציפות הספרותית לאורך החטיבות הדגולות בסיפורי התורה, כגון פרשת המבול, סיפורי אברהם ויעקב, סיפורי יוסף, סיפור יציאת מצרים ועוד. אנו נבחן סוגיות אלה הן לאור גישות ספרותיות שונות והן לאור הידע שניתן להפיק מכתבי אוגרת וספרות המזרח הקדום.
המשתתפים בסמינריון יחברו עבודה סמינריונית או רפראט.

Prof. Frank Polak . Poetic Tradition and Narrative in the Torah
The central currents of biblical criticism view the narrative in the Torah as the outcome of the intertwining of a number of continuous parallel narratives (sources/documents), or as the redactional interweaving of innumerable different tales. A very different perspective is suggested by various branches of literary theory and the anthropology of language and literature, which indicate the fatal limitations of the outlook of biblical criticism. An additional perspective is supplied by the study of Ugaritic texts, and ancient Near Eastern literature in general. In this seminar we will examine various different echoes of Ugaritic literature in the narrative of the Torah, with regard to stylistic and thematic design. In addition we will attempt to assess the extent of literary continuity along the large scale units of Pentateuchal narrative, such as the mythical tale of the flood, the Abraham-Jacob cycle, the Joseph narrative, and the semi-mythical account of the exodus from Egypt. We will examine these texts in the light of various different literary theories and the information extractable from Ugaritic and other ancient Near Eastern texts.
Requirements: the participants will write a seminary paper, or a smaller paper as ‘referat.’

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

‏ (06904616)

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

אקסיסטנציאליזם, אקסיסטנציאליזם דתי וההגות היהודית המודרנית‏ (06904617)

סמינר

פרופ` רון מרגולין

ביקורת המחשבה ההגליאנית המתמקדת במהויות הולידה במאה התשע עשרה זרמי מחשבה שהעמידו במרכז את הקיום כלומר את ישותו הבלתי אמצעית של האדם. מצד אחד ביקורתו הדתית של קירקגור שרצה לחדש את הקשר הבלתי אמצעי עם אלוהים ומצד שני פויירבאך וניטשה שדרשו להתמקד באדם ובבעיותיו הממשיות. המשכו של מהלך זה במאה העשרים היה בעבודותיהם של הוגים בעלי כיוון דתי כמו מארסל ויאספרס ואתיאיסטי כהיידגר וסארטר. הוגים יהודים מודרניים כבובר, רוזנצוייג, יונס ולוינס, ניזונו מאותם מקורות פילוסופיים אך ניסו להציב אלטרנטיבה הניזונה גם ממקורות יהודיים לאופי הטראגי של המחשבה האקסיסטנציאליסטית המשתלשלת מהגותו של ניטשה. בסמינר ננסה לבחון טענה זו על ידי קריאה במבחר טקסטים של ניטשה, היידגר וסארטר למול אלה של ההוגים היהודיים המודרניים שצויינו לעיל.
ביבליוגרפיה מרכזית:
; ניטשה, מעבר לטוב ולרע; Heidegger, Being and Time
סארטר, הבחילה; סארטר, האקסיסטנציאליזם הוא הומניזם
בובר, פני אדם; Jonas, The Gnostic Religion, Epilogue

Existentialism, Religious Existentialism and Modern Jewish Thought
The Hegelian doctrine of essences gave rise in the nineteenth century to a philosophical reaction giving priority to existence over essence, that is, man's immediate existence. Kierkegaard argued this priority from a God-centered point of view while Feuerbach and Nietzsche called for an anthropocentric approach to real human problems. The movement continued into the twentieth century with religious philosophers like Marcel and Jaspers and atheists like Heidegger and Sartre. Modern Jewish thinkers like Buber, Rosenzweig, Jonas and Levinas, drawing on the same philosophical sources, tried to create a Jewish alternative to the tragic mode of Nietzschean existentialism. The seminar will explore these currents of thought using selected texts by Nietzsche, Heidegger and Sartre and the above-named modern Jewish thinkers.

Core bibliography:
Martin Heidegger, Being and Time (Sein und Zeit)
Friedrich Nietzsche, Beyond Good and Evil (Jenseits von Gut und Bצse)
Jean-Paul Sartre, Nausea (La Nausיe)
Martin Buber, Philosophical Anthropology (P'nei Adam)
Hans Jonas, The Gnostic Religion

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

מוסריות, אחריות והחיפוש אחר הטוב לאחר אושויץ -הגותו של יונס‏ (06904618)

סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א

פרופ` רון מרגולין

האנס יונס (1993 – 1903) תלמידם הנודע של היידגר ובולטמן בגרמניה, גדול חוקרי הדת הגנוסטית
במאה העשרים הפך לאחר מלחמת העולם השנייה למבקרו הגדול של היידגר ולפילוסוף הראשון של התנועה האקולוגית. הוא נודע בספריו על הפילוסופיה של הביולוגיה ועל אחריותו של האדם לקיום העולם ובמאמריו על אפשרותה של תיאולוגיה יהודית לאחר השואה. הסמינר יוקדש לעיון בקשר שבין המרכיבים השונים שבין פעילותו של יונס כחוקר גנוזיס, השקפת עולמו האקסיסטנציאליסטית, מחשבתו האתית והקשר שבינה לבין לקחי השואה ועיצובה של תיאולוגיה יהודית לאחר השואה. נקרא בספריו השונים ובמחקרים שנכתבו בשנים האחרונות על עבודתו ונבחן את השפעת הגותו כיום על תחומי מחשבה שונים.

ביבליוגרפיה

האנס יונס, מושג האלוהים אחרי אושוויץ ומאמרים נוספים, תל אביב 2004
Hans Jonas, The Imperative of Responsibility, Chicago 1984
Hans Jonas, Mortality and Morality, Evanstone 1966
Hans Jonas, The Gnostic Religion, Boston 1963
Hava Tirosh Samuelson and Christian Wiese (eds), The Legacy of Hans Jonas, Boston 2008

Morality, Responsibility and the Search for the Good After Auschwitz – The Philosophy of Hans Jonas


Hans Jonas (1903-1993), the renowned student of Heidegger and Bultmann in Germany became Heidegger's greatest critic after World War II. A preeminent scholar of the Gnostic religion, Jonas was also the leading philosopher of the environmental movement, widely known for his writings on bioethics as well as for his essays on the prospect of Jewish philosophy after the Holocaust. The seminar will explore different components of Jonas' study of Gnosis, his existential world view, and his ethical philosophy in relation to the lessons of the Holocaust and the fashioning of a post-Holocaust Jewish theology. Our reading will include various works by and about Hans Jonas in an endeavor to understand his far-reaching influence on contemporary thought.

Core bibliography :Hans Jonas, The Imperative of Responsibility, Chicago 1984
Hans Jonas, Mortality and Morality, Evanstone 1966
Hans Jonas, The Gnostic Religion, Boston 1963
Hava Tirosh Samuelson and Christian Wiese (eds), The Legacy of Hans Jonas, Boston 2008


דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

תורת הפרצופים בקבלת האר"י‏ (06904708)

סמינר מ"א

ד"ר יורם יעקבסון

תורת הפרצופים בקבלת האר"י עוסקת בתהליך התיקון, אשר מתחולל כשיתוף פעולה של אלוהים ואדם אחרי האירוע המיתי הדרמטי והטראומטי של שבירת הכלים. תהליך זה מיוסד על מיתוס מורכב מאוד של הולדתן-מחדש של ישויות אלוהיות שבורות לאחר "מיתתן", והתפתחותן ההדרגתית עד הגעתן לכלל בגרות מינית פורה. התורה עוסקת בכל המבנה המחודש של הישויות האלוהיות הללו, אך היא מעניקה תשומת לב מיוחדת לתיקונם של שני הפרצופים התחתונים, זעיר אנפין ונוקבא. כתוצאה משבירת הכלים ניזוקו אלה ביותר, והם זקוקים לסיוע ולתמיכה אנושית אינטנסיבית עד תיקונם וגאולתם. במהלך הקורס נברר, כמובן, את טיבה של הפעילות האנושית הנדרשת למילויו של ייעוד מכריע זה.


THE DOCTRINE OF DIVINE CONFIGURATIONS (PARTSUFIM) IN LURIANIC KABBALAH

The Lurianic doctrine of divine configurations ("Partsufim") relates to the process of correction ("tikkun"), which takes place as cooperation between God and man after the dramatic and traumatic mythical event of the breaking of the vessels. It is based on a very complex myth of the rebirth of broken divine entities after their "death", and their gradual growth to the point of their sexual and fertile maturity. The doctrine deals with all the newly arranged structure of divine entities, but it pays special attention to the correction of the two lower "partsufim", Zeer Anpin and Nukba. As a result of the breaking of the vessels, these two are the most damaged divine worlds to be corrected, and they are in need of intense human support in order to be gradually corrected and redeemed. Along the course we'll of course also study the requested human activity to fulfill this crucial task.

דרישות קדם:

הערות: מטלת סיום -עבודה.

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

על איילות ולוויתנים - המיתוס בקבלה‏ (06904709)

סמינר מ"א

ד"ר רונית מרוז

נוהגים לתאר את הקבלה כענף המיתי ביותר ביהדות. מה הוא איפה מיתוס? הגדרות ראשונות הגדירו את המיתוס כסיפור על אלים או על גבורים. אולם האם הגדרה זו רלוונטית ליהדות שהיא דת מונותיאסטית? בקורס זה נעיין במבחר הגדרות למונח 'מיתוס' ונבחן את השאלה באיזו מידה הן הולמות טקסטים הרוויים על פי האינטואיציה שלנו במיתוס. האם ראוי אולי להעזר בכמה נקודות מבט על אותו הטקסט או על אותו המוטיב? נבחן את גלגוליהם של מוטיבים מסוימים למן המקרא, עבור דרך חז"ל והמשך בכמה גלגולים שונים בקבלה ובכל שלב ננסה ליישם הגדרות אלו או אחרות של המיתוס.


A Doe, a Whale and the tears of God - on Kabbalistic Mythmaking

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

טומאה וקדושה בהלכה הקדומה‏ (06904909)

סמינר מ"א

פרופ` ורד נועם

טומאה וטהרה, קדושה וחולין הם מושגי יסוד כמעט בכל עולם דתי. הקורס יתהה על טיבה של מערכת מונחים זו מן המקרא ועד לפרשנויות שניתנו לה בימי הבית השני ובעולמם של התנאים. מתוך כך ננסה לשחזר אורחות חיים, ריבוד חברתי ופולמוס דתי ופוליטי אשר נבעו מפרשנויות אלה.

Purity, impurity, holiness and the profane are basic concepts of almost every religious system. The course will follow this set of terms in its development from the Bible, through second temple exegesis and into the rabbinic literature. We shall try to reconstruct lifestyles, social structures and theological-political polemics which these religious conceptions generated.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

מקאנון לקאנון:ממקרא למשנה‏ (06904924)

סמינר מ"א

פרופ` איתמר גרינולד

בסמינר זה ייבדקו התכונות הייחודיות של הקאנון המקראי וייבדקו שלבי המעבר לקאנון של המשנה. כמו כן ייבדקו התכונות הייחודיות של הקאנון של המשנה. כל זאת במסגרת של דיוני רוחב ועומק על מהות הדת היהודית בעת העתיקה והשינויים שחלו במהות זו.


From Canon to Canon: From Bibile to Mishnah
This seminar will examine (1) the special features of the Hebrew Bible and its formation as a canon; (2) The transition from the Biblical Canon to the Canon of the Mishnah; (3) the essence of the Mishnah as Canon. In light of these issues we shall examine the changes that occurred in Judaism as a religion in the Ancient World.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג
 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

מבוא למדעי הדתות‏ (06971002)

שיעור

ד"ר נחמה ורבין

הקורס יעסוק בגישות שונות לחקר הדת, האמונה הדתית, והפרקטיקה הדתית. נבחן תופעות דתיות ושאלות דתיות שונות על ידי שימוש בגישות פילוסופיות, פסיכולוגיות, אנתרופולוגיות וסוציולוגיות. כמו כן ננסה להבין את היחס בין תיאולוגיה, פילוסופיה של הדת ומדע הדתות.

חובות ומטלות: נוכחות בלפחות שני שלישים מהשיעורים ובחינה.
ציון: הציון יקבע על פי ציון הבחינה

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר א', מועד א': הגשה עד 22/02/10 ב-13:00.
 • סמסטר א', מועד ב': אין מועד ב'.

רוחניות העידן החדש ביהדות בת זמננו‏ (06974056)

סמינר תואר שני

מר תומר פרסיקו

התרבות הרוחנית של ה"ניו-אייג'" חודרת היום לכל פינה ואתר בחיינו, מהטיפול הרפואי שאנחנו מקבלים בקופת החולים ועד לבעלי הבנק שבו אנו מפקידים את כספנו. בסמינר נבחן את התופעה ואת השפעותיה על היהדות. ראשית נקדיש זמן כדי להגדיר את מאפייני התופעה ודפוסי הפעולה שלה, ונתחקה אחר מקורותיה ההיסטוריים והתרבותיים. לאחר מכן נזהה את המופעים האקטואליים שלה בתוך היהדות של ימינו, הן בזרם האורתודוקסי והן בזרמים ההטרודוקסים למיניהם. הסמינר ילווה בקריאת טקסטים רלוונטיים בעברית ובאנגלית.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

האל והרע‏ (06974057)

סמינר תואר שני

ד"ר נחמה ורבין

הסמינר יעסוק בסוגים שונים של בעיית "צדיק ורע לו" ובדרכים שונות להתמודדות עמן. נתבונן באיוב, במערכת יחסיו הסבוכה עם האל, ובפרשנויות שונות, יהודיות ונוצריות, של המתרחש ביניהם. נתבונן במושגים "ייסורים של אהבה", באהבת הייסורים, ובתיאולוגיות של מחאה וסליחה כדרכים להתמודדות עם הבעיה, וכן בתיאודיצאות פילוסופיות שונות, ובמגבלותיהן.

חובות ומטלות: נוכחות בשני שלישים מהמפגשים, הצגה קצרה של רפראטים בכיתה, הגשת עבודה סמינריונית (בהיקף של 15-20 עמודים) או רפראט (בהיקף של 7-10 עמודים).

ציון: 90% העבודה הכתובה; 5% תרומה משמעותית לדיון; 5% איכות הרפראט

דרישות קדם: תלמידים שהשתתפו בקורס "צדיק ורע לו" לא יוכלו להשתתף בקורס זה

הערות:

בחינות

[]

השגחה אלוהית, הזנחה אלוהית‏ (06974058)

סמינר תואר שני

ד"ר נחמה ורבין

הסמינר יעסוק במושג ההשגחה האלוהית ובמאפייניו, באמצעות התחקות אחר מופעיהם השונים של המושגים "השגחה אלוהית" ו"הזנחה אלוהית" במקורות דתיים: במקרא, בתלמוד, בפילוסופיה, במיסטיקה, ובספרות.
ננסה לברר את השאלות הבאות: 1) האם האמונה בהשגחה אלוהית מחייבת
להאמין באל המתערב במהלך הרגיל של מאורעות העולם? 2) מה היחס בין השגחה וייסורים? האם השגחה אלוהית היא ערובה לאושרו של המושגח או שמא היא, דווקא, ערובה לכך שיתייסר ייסורי תופת? 3) מהו מקומה של האוטונומיות האנושית בעולם בו מצוי אל משגיח?


חובות ומטלות: נוכחות בשני שלישים מהמפגשים, הצגה קצרה של רפראטים בכיתה, הגשת עבודה סמינריונית (בהיקף של 15-20 עמודים) או רפראט (בהיקף של 7-10 עמודים).

ציון: 90% העבודה הכתובה; 5% תרומה משמעותית לדיון; 5% איכות הרפראט

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

החיפוש אחר המופלא-מחשבת העידן החדש בימינו‏ (06974059)

סמינר

ד"ר יצחק לובלסקי


החיפוש אחר המופלא: מחשבת העידן-החדש בימינו

התופעה המכונה "העידן-החדש" (New Age) רווחת בספירות חברתיות מגוונות בתקופתנו, הן בזרמים פילוסופיים ודתיים והן בפרקטיקות שונות. התופעה זוכה בשנים האחרונות להתייחסות הולכת וגוברת באקדמיה בארצות המערב וגוף המחקר העוסק בה הולך ומתרחב. ללא ספק, מדובר בתופעה מרתקת המאפיינות את עולמנו ומתקשרת לשינויים החברתיים המעמיקים שחלו בתפיסת העולם המערבית, בעיקר משנות השישים של המאה העשרים ואילך.
בסמינר זה נתחקה אחר תולדותיהם והגותם של המסדרים והתנועות המרכזיים הפועלים בעיקר בארצות המערב מראשית המאה ה- 20 ועד לימינו אנו. נתוודע לשורת הוגים, מדענים, אנשי רוח ומאמינים ונערוך סקירה השוואתית ביניהם. נתמקד בפעילות של תנועות מעצבות, כמו האגודה התיאוסופית (Theosophical Society) של מדאם בלווצקי, ונכיר כמה מתנועות הבת שלה, כמו האגודה האנתרופוסופית (Anthroposophical Society) של רודולף שטיינר וה- I-Am של גאי באלארד. בנוסף, נתוודע לארגונים ממוסדים אחרים, הפעילים בארץ ובעולם ונסקור פרקטיקות "ניו-אייג'יות" שונות. כל אלה יסייעו לנו למפות את גבולות מחשבת העידן-החדש ולשפוך אור על הרבגוניות הרעיונית המאפיינת אותה.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

חומר ורוח-משמעויות רוחניות של ידע ביולוגי‏ (06974060)

סמינר

ד"ר רונית רותם

החיים הם מסע, מסע של הגשמה דרך חוויה.
על מנת לחוות את המסע שלנו בצורה המספקת ביותר עלינו להכיר טוב יותר את חוקי היקום והקיום המשתקפים
בעקרונות הביוכימיים של תהליכים תאיים, המתאימים גם לעולם הרוח, ואת הכלים המצויים ברשותנו.
הקורס מאפשר הקניית ידע ונקודת מבט רחבה על המתקיים ברמת הגוף וברמה התאית. נכיר את המורכבות של תהליכי תפישת המציאות וחשיבות התודעה בהקשר זה.
במפגשים נלמד לפתוח ולפתח את התודעה לאפשרויות חדשות ולהבנה עמוקה של הקיום הביולוגי שלנו, תוך כדי הקניית כלים ותובנות ללימוד דרכי חשיבה אישית וחברתית.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

החוויה הדתית והחוויה המאגית‏ (06974061)

סמינר

פרופ' גדעון בוהק ופרופ' רון מרגולין


בסמינר זה ננסה לפתח מבט פנומנולוגי והשוואתי של החוויה המיסטית והחוויה המאגית ביהדות, בנצרות ובדתות אחרות. נעשה זאת בעזרת מגוון רחב של מחקרים ומקורות, החל בדיונו הקלאסי של ויליאם ג'יימס בחוויה המיסטית וכלה בדיווחים עכשוויים על חוויותיהם המיסטיות והמאגיות של אנשים שונים. נקרא ספרות מחקרית על מצבי תודעה משתנים ונבחן את הרלוונטיות שלה לחקר המיסטיקה והמאגיה. במסגרת הסמינר נקרא בספרי כשפים פגאניים ויהודיים, כדי לנסות ולעמוד על הפולחנים המעוצבים על ידם ועל החוויות המאגיות שנילוו אליהן, לצד תיאורים של חוויות המסווגות כחוויות מיסטיות הנחוות במסגרת דתות שונות. נעיין במחקרים אנתרופולוגיים על תופעות של מיסטיקה ומאגיה בעולם המודרני, נשווה בינן לבין תופעות אלה במסגרת דתות מסורתיות ונדון במחקרים המנסים לברר את הקשרים והמתחים שבין דת, מיסטיקה ומאגיה, כולל אלו המערערים על עצם השימוש האוניברסאלי במושגים אלו.

ספרים שנקרא במהלך הסמינר (רשימה חלקית) --
ויליאם ג'יימס, החוויה הדתית לסוגיה, ירושלים : מוסד ביאליק, תש"ט, מהד' שנייה תשי"ט
אריאל גליקליך, החוויה המאגית, כפר-סבא: א. ניר, תשס"ב
ז’אן פאברה-סעדה, מילים, מוות, גורל: כישוף בצרפת המודרנית, תל-אביב : אוניברסיטת תל-אביב - ההוצאה לאור, תשס"ד
Paul Stoller and Cheryl Olkes, In sorcery’s shadow: a memoir of apprenticeship among the Songhay of Niger, Chicago: University of Chicago Press, 1987
Gershon Winkler, Magic of the ordinary: Recovering the shamanic in Judaism,
Berkeley, CA: North Atlantic Books, 2003
Moshe Idel and Bernard McGinn (eds), Mystical Union in Judaism, Christianity and Islam, New York 1996.
Steven Katz, (sd) Mysticism and Religious Traditions, Oxford-New York 1983
Fritz Staal, Exploring Mysticism, Los Angeles 1975

באנגלית:
Mystical and Magical Experiences -- Description, Characterization, and Discussion of Contexts, Differences and Meanings
In this seminar we shall try to develop a phenomenological and comparative view of mystical and magical experiences in Judaism, Christianity, and other religions. We shall do so with a wide range of sources and studies, from William James' classic discussion of the mystical experience to contemporary reports on the mystical and magical experiences of different persons. We shall read some of the scholarship on altered states of consciousness and examine its relevance for the study of mysticism and magic. We shall also read pagan and Jewish books of magic (grimoires), in order to examine the rituals prescribed by them and the magical experiences which accompanied them, side by side with descriptions of "mystical" exepriences in different religious traditions. We shall examine anthropological studies of phenomena of mysticism and magic in the modern world, compare them with similar phenomena in traditional religions, and discuss studies which seek to clarify the connections and tensions between religion, mysticism and magic, including some which deny the very usefulness of such universalizing terms.

Books to be read during the seminar (a partial list) --
William James, The Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature, 1902
Ariel Glucklich, The End of Magic, New York: Oxford University Press, 1997
Jeanne Favret-Saada, Les mots, la mort, les sorts, Paris: Gallimard, 1977 {=Deadly Words: Witchcraft in the Bocage, (tr. by C. Cullen), Cambridge; Cambridge University Press, 1980}
Paul Stoller and Cheryl Olkes, In sorcery’s shadow: a memoir of apprenticeship among the Songhay of Niger, Chicago: University of Chicago Press, 1987
Gershon Winkler, Magic of the ordinary: Recovering the shamanic in Judaism,
Berkeley, CA: North Atlantic Books, 2003
Moshe Idel and Bernard McGinn (eds), Mystical Union in Judaism, Christianity and Islam, New York 1996.
Steven Katz, (sd) Mysticism and Religious Traditions, Oxford-New York 1983
Fritz Staal, Exploring Mysticism, Los Angeles 1975

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer