ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה לשנת תש"ע

נשים ערביות-פלסטיניות ופוליטיקה בישראל Politics and Palestinian-Arab Women in Israel: Between the 'Private' and the 'Public' ‏ (06083402)

שיעור

ד"ר תגריד יחיא-יונס

הקורס בוחן את המיקום והזיקה של הנשים הערביות-פלסטיניות בישראל לפוליטיקה במובניה וברמותיה השונות, דרך התבוננות בזירות ובאתרים סוציו-פוליטיים רלוונטיים, בתופעות ובפרקטיקות חברתיות שונות, החל מייצוגים ואופני השתתפות בפוליטיקה הפורמאלית בשתי הרמות המוניציפאלית והארצית, עובר בעמותות ובארגונים לא-ממשלתיים ((NGO"S, בתופעת הרצח על רקע 'חילול כבוד המשפחה' וכלה ביחסים המגדריים כפי שאלה מתבטאים בפוליטיקה הבלתי-פורמאלית, כמו ביחידות משפחתיות שונות (גרעינית, מורחבת וחמולה).
כוחות וגורמים ברמת המאקרו של המדינה והחברה הישראלית, ברמה הפנים-קהילתית של החברה במוקד הדיון ואחרים ברמה האינדיבידואלית, כמו גם יחסי הגומלין בין אלה, נבחנים ונידונים. שני הגורמים העיקריים מגדר ושייכות למיעוט אתנו-לאומי נמצאים במוקד.

הקורס מיועד לתלמידי תואר ראשון, עם עדיפות למי שלמד/ה קורס יסוד במגדר.

This course examines the position of Palestinian-Arab women in Israel in politics in its different notions and levels as well as the connections between both, by looking at relevant socio-economic and political arenas, sites, phenomenon and social practices. Starting from representations and participations forms in formal politics both in national and municipal levels, through NGO'S, 'honor' killing and ending with gender relations as they are reflected in formal as well as informal politics in familial units (nuclear, extended and Hamoleh). Forces and factors in the macro level, the inner-communal, the micro level as well as the intersections among them are addressed, where gender and affiliation to ethno-national minority are focused on.

The course is opened for BA students who learned at least one core course from women and gender studies.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר א', מועד א': דוא"ל ב-1/2/10. הגשה עד 4/2/10 ב-13:00 במז' החוג.
 • סמסטר א', מועד ב': דוא"ל 7/3/10. הגשה עד 10/3/10 ב-13:00 במז' החוג.

"לכתוב על גרמניה: היסטוריה והיסטוריוגראפיה":‏ (06211158)

שיעור

פרופ` שולמית וולקוב

גם כיום קשה לכתוב היסטוריה גרמנית מבלי להתייחס בראש ובראשונה לעידן הנאצי ולזוועות שהביא עמו. עובדה זו הופכת את הכתיבה ההיסטורית על גרמניה למורכבת במיוחד, ולקושי הזה יש ביטויים מיוחד אצל היסטוריונים (ותלמידי היסטוריה) יהודים. במסגרת הרצאה זו אבדוק את הקשיים במבט "לאחור" על ההיסטוריה הגרמנית, את האופן שבו נצבעו תולדותיה בעיקר במהלך העת החדשה: איך להסביר את תולדות פרוסיה, את המיוחד בגרמניה של עידן נפוליון, את מהפכת 1848, איחוד גרמניה, אופיו של הרייך-הקיסרי ומלחמת העולם הראשונה; איך נפרשת ההיסטוריה הזאת במבט מהעידן הנאצי ואיך אפשר להסביר אותה אחרת.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 11/07/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 11/08/2010 בשעה 9:00

אימפריות: מערב ו"מזרח" מן המאה ה 18 עד המאה ה 21‏ (06215501)

שיעור

פרופ' מלמן

אימפריות עלו ושקעו כבר בתרבויות המזרח הקדום. אימפריות לא היו ואינן "מערביות", או מודרניות דווקא. אך ההתפשטות המסיבית של מדינות ותרבויות מערביות בין המאה השמונה עשרה לימינו אנו, אל טריטוריות ולתרבויות שמחוץ לאירופה ולארה"ב, הייתה תופעה ייחודית ובלא תקדים. ראשית הקולוניאליזם החדש הזה היא במחצית הראשונה של המאה השמונה עשרה. רבים טוענים כי הוא ממשיך להתקיים גם לאחר תהליכי התפרקות האימפריות ותהליך הדה-קולוניזציה. האימפריות המערביות החדשות התייחדו לא רק במימדי הענק שלהן ובעוצמה צבאית וטכנולוגית, ולא בהכרח בכך ששלטו במישרין על טריטוריות קולוניאליות, אלא גם בכך שהיו נוכחות בחייהם, בהתנסויותיהם ובדמיונם של בני העידן המודרני —שולטים ונשלטים כאחד—ועצבו מדינות והתפתחותן, תנועות פוליטיות, את הכלכלה העולמית, זהויות לאומיות, מעמדיות ומיגדריות, ותרבויות—הן תרבות גבוהה, הן תרבות פופולארית. הבנת התפתחות האימפריות והמגעים הבין-תרבותיים בין "מערב" (כאזור, או מקום גיאוגרפי וכדימוי) ו"מזרח" מאפשרת לנו לקרוא, להבין מחדש, ולכתוב מחדש את ההיסטוריה של העידן המודרני.

לימוד ההיסטוריה של הקולוניאליזם המודרני עוסק בהשפעותיו באירופה עצמה בנפרד מהשפעותיו במזרח התיכון, או הרחוק. לרב גם מפרידים בין ההיסטוריה היהודית המודרנית לתולדות האימפריות. השיעור משלב באופן ייחודי שלושה תחומים אלה. בשיעור נדון בראיית ה"מזרח" וה"מערב", הגדרתם ודמיונם בעידן הנאורות של המאה השמונה עשרה, נבחן את "האימפריות של החומרים": בדים וטבק, פורצלן וקפה, בתרבויות צריכה במאות השמונה עשרה והתשע עשרה באירופה ובמזרח התיכון, נבדוק תנועות לאומיות –באירופה, במזרח התיכון, וכן את הציונות, בזיקתן לקולוניאליזם, ננתח קשרים בין מלחמות מודרניות לאימפריות, בין אימפריאליזם לכלכלה—מתקופת התיעוש ועד לכלכלות הנפט, ובין אימפריליזם לתרבות ההמונים המודרנית (למשל בתערוכות עולמיות, בקולנוע ובטלוויזיה ובקשרים) נבחן גם את הקשרים שבין אימפריאליזם לגלובליזציה בימינו.

בשיעור נעשה שימוש נרחב במגוון של טקסטים מילוליים, מחוזים בינלאומיים ועיתונות, ועד לספרי מסעות, במפות, בספרות יפה, בצלומים, בציור, בסרטים דוקומנטריים ועלילתיים ובמוסיקה.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 06/07/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 08/08/2010 בשעה 9:00

מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה‏ (06221001)

שיעור

ד"ר עוזי רבי

הקורס סוקר ומנתח את התהליכים ההיסטוריים המרכזיים שהתחוללו במזרח התיכון במאתיים השנים האחרונות, שעיקרם פעולת הגומלין בין תהליכים פנימיים ובין השפעות המגע בין החברות המוסלמיות במזרח התיכון ו"המערב." בין היתר, הקורס ידון בהשפעות הכלכליות, הפוליטיות והתרבותיות של "המערב" על האזור, בנסיונות רפורמה, התגובות האסלאמיות והלאומיות למשבר החברה המקומית, עלייתן של המדינות הטריטוריאליות לאחר מלחמת העולם הראשונה, משטרי הקצונה המהפכניים ולבסוף, הופעת התנועות האסלאמיות.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 28/01/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 03/03/2010 בשעה 18:00

מבוא לתולדות הערבים והאסלאם‏ (06221002)

שיעור

ד"ר מירי שפר

.סדרת ההרצאות מספרת את ההיסטוריה של עולם האסלאם בימי הביניים מתחילה בראשית הקריירה של הנביא מוחמד בחצי האי-ערב במאה השביעית ומסתיימת בשנת 1500 לערך. חלקה הראשון של הסדרה משרטט את התהליכים הפוליטיים העיקריים בתקופה זו. נעקוב אחרי הקמת המדינה המוסלמית, השושלות הערביות העיקריות וכיצד הצטרפה אליהן אליטה צבאית-תורכית, ששלטה במזרח התיכון כאלף שנה עד ראשית המאה העשרים. חלקה השני של הסדרה מתמקד בכמה סוגיות נבחרות שקשורות בחברה ובתרבות מוסלמית בימי הביניים, ובהן דגמים של התאסלמות, ההבדל בין שערוב להתאסלמות, תרבות חצר אליטיסטית, היווצרותן של כתות כדוגמת השיעים, ועוד.

This introductory lecture presents the history of the Muslim world in its first millenium, focusing on the Middle East. After discussing the main political events that forms the chronological framework for the course (sixth century to the advent of the Ottomans to the Middle East), we devote most of the course to social and cultural aspects of Muslim societies in the medieval Middle East. Among the issues discussed are topics like islamization and Arabization, state formation, court culture, urban communitis, the incorporation of Turkish military elites into the Muslim world, and cultural identities.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 02/02/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 24/03/2010 בשעה 18:00

מבוא לדת ולתרבות האסלאם‏ (06221003)

שיעור

ד"ר לאה קינברג

סקירה שיטתית של עיקרי דת האסלאם תוך התייחסות אל הזיקה שבין עיקרים אלה לבין ההיסטוריה של האסלאם.הנושאים הנדונים: התקופה שקדמה לאסלאם, המסורת המוסלמית על הנביא מחמד, הקוראן,פרשנות קוראן, התורה שבע"פ (חדית'),הלכה, תיאולוגיה,מיסטיקה,תפיסת הג'האד,האסלאם השיעי,כיתות באסלאם,אסלאם מודרני.


None

דרישות קדם:

הערות: דרישות: בחינה בסוף הקורס על החומר הנלמד במהלך ההרצאות.

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 08/02/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 14/04/2010 בשעה 18:00

מבוא לתולדות האימפריה העות`מאנית‏ (06221004)

שיעור

פרופ` איימי סינגר

שיעור זה דן בתולדות האימפריה העת'מאנית מראשית ימיה במאה ה-14 ועד להפיכתה לרפובליקה התורכית המודרנית ב-1923. תוך כדי בחינת תולדותיה הכרונולוגיות של האימפריה, ינתח השיעור מוסדות, אישים, אירועים, מבנים כלכליים, ודפוסי תרבות וחברה. סוגיות שונות שייבחנו כוללות: הקמת האימפריה, שושלת בית עת'מאן, הצבא העות'מאני וכיבושיו, דפוסי אסלאם ודתות שונות באימפריה, המנגנון האגרארי-ניהולי, ארכיטקטורה ואסתטיקה, אתגרים חיצוניים ופנימיים, תקופות רפורמות שונות, ושינויי המאה ה-19 הארוכה. לצד ההרצאות, ילווה השיעור בקריאת טקסטים היסטוריים והיסטוריוגרפיים כתובים ובבחינת איורים, מפות, חפצים, מבנים וחומרים נוספים.
בנוסף לנוכחות בהרצאות השבועיות, יתבקשו התלמידים לקרוא ביבליוגרפיה בסיסית ולהבחן על כל החומר בסוף הסמסטר. יתקיים מבדק ביום ד' ה-25.3.2009, בשעה 18:00.
דרישות קדם:
הערות: נא לבדוק ולשריין את תאריך המבדק, המופיע כאן ובלו"ז הבחינות של סמסטר ב`.

דרישות קדם:

הערות: נא לבדוק ולשריין את תאריך המבדק, המופיע בלו"ז הבחינות של סמסטר ב`.

בחינות

 • סמסטר א', מועד א': בחינה אמריקאית על מחשב ב- 10.3.10 ב- 18:00
 • סמסטר א', מועד ב': אין מועד ב'
 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 20/06/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 22/07/2010 בשעה 9:00

תרגיל תולדות הערבים והאסלאם‏ (06221012)

תרגיל

ד"ר מירי שפר

מטרת התרגיל היא להציג כמה מהשאלות המרכזיות ומהחוקרים הבולטים במחקר המודרני המערבי בתחום לימודי חברות מוסלמיות בתקופה הטרום-מודרנית. הקורס מתמקד במזרח התיכון אך לעתים נעסוק גם באיזורים מחוץ לליבת עולם האסלאם, למשל הודו המוסלמית. המסגרת הכרונולוגית היא מהופעת האסלאם עד נפילתה של הסלטאנות הממלוכית בידי העות'מאנים, אך מבנה הקורס הוא נושאי ולא כרונולוגי. בחומר הקריאה ובדיונים יושם דגש על היבטים חברתיים ותרבותיים. יידונו, למשל, הנושאים הבאים: היווצרותה של מדינה מוסלמית כיישות פוליטית; תהליך האסלום של המזרח התיכון; ערים וקהילות עירוניות; תרבות חצר; תרבות פנאי ודת עממית; חיי משפחה, ועוד.
None

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 28/06/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 29/07/2010 בשעה 9:00

תרגיל לדת ולתרבות האסלאם‏ (06221013)

תרגיל

ד"ר לאה קינברג

קריאה במאמרים (אנגלית ועברית) המתמקדים בנושאים מרכזיים בתפיסה הדתית של האסלאם על דורותיו: אופיו של הקוראן ודרכי פרשנות (מודרני וקלאסי), הבעייתיות שבחדית' ושימוש במקורות היסטוריים, תפיסות שונות של דמותו של הנביא מחמד (מזרח ומערב, מודרני וקלאסי), מחשבה תיאולוגית-פילוסופית קלאסית, עיקרים שיעיים קלאסיים, מוסר ומיסטיקה, מרכזיותו של החלום (מודרני וקלאסי), פניו השונות של הג'האד (מודרני וקלאסי), ירושלים כסמל.

None

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 11/02/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 19/03/2010 בשעה 9:00

תרגיל לתולדות האימפריה העות`מאנית‏ (06221014)

תרגיל

פרופ' איימי סינגר,ד"ר מירי שפר

התרגיל בתולדות האימפריה העות'מאנית יבחן מקרוב את הנושאים הנדונים בשיעור (ראה תאור של קורס מס' 06221004). חומר הקריאה בתרגיל יכלול מקורות עות'מאניים מסוגים שונים: כרוניקות היסטוריות, מסמכים, ספרות נוסעים (עות'מאניים וזרים באימפריה), ובחינת מבנים, וחפצים כדי ללמוד כיצד הבינו העות'מאנים את עצמם ולא רק כיצד אחרים (אירופאים בני הזמן או חוקרים מודרנים) תיארו אותם. בין השאר נראה כיצד ההיסטוריה העות'מאנית נכתבה וממשיכה להיכתב בצורה משתנה, למשל בשל אידיאולוגיות לאומיות. כך נוכל לבחון, לדוגמא, כיצד היסטוריונים תורכים, בלקנים, ערבים וגם ציונים מתייחסים לעברם העות'מאני.
כל פגישה תתבסס על ניתוח טקסט שהוכן מראש. נדון כדי להבין תהליכים ותמורות בתולדות האימפריה, וחשוב לא פחות, נבחן את הדברים כחלק משיח היסטוריוגרפי מתמשך ומשתנה. התרגיל כולל מבחן סופי וחובת השתתפות פעילה בפגישות. הציון יתבסס על הציון של המבחן, נוכחות בשעורים והשתתפות.

דרישות קדם:

הערות: אין ללמוד את התרגיל בלי השיעור. ניתן ללמוד את השיעור והתרגיל במקביל.

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 23/06/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 03/08/2010 בשעה 9:00

העולם הערבי וסכסוך ישראל ערב (1948-2006)‏ (06222101)

שיעור

פרופ` אייל זיסר

עניינו של שעור זה הוא תולדותיו של הסכסוך הישראלי-ערבי למן ראשיתה של הציונות בארץ ישראל, עבור לתקופת המנדט הבריטי והמאבק להקמת מדינת ישראל וכלה במלחמות ישראל-ערב ובמשא ומתן לשלום שמנהלת ישראל עם שכניה הערביים בעשורים האחרונים.

במוקד השיעור יעמוד יחסו של העולם הערבי לסכסוך עם ישראל. האופן שבו תפסו, ולמעשה תופסים עד היום, הערבים את הציונות ואת מדינת ישראל; שלבים בהידרדרות למלחמה; ורצינות וכנות המאמצים שנעשו לאורך השנים להשגת שלום ישראלי-ערבי.

במהלך השיעור יעשה שימוש, לצד מקורות עבריים ומקורות מערביים, גם במקורות ערביים המביאים את נקודת המבט הערבית ביחס לאירועי מאה השנים האחרונות של מערכת היחסים הערבית-יהודית.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 09/07/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 11/08/2010 בשעה 9:00

השיעה מכניעות למהפכה‏ (06222104)

שו"ת

ד"ר מאיר ליטבק

הקורס יסקור את ההתפתחויות העיקריות בהיסטוריה של השיעה, החל מהופעתה כתנועה דתית פוליטית תוך התמקדות בעידן המודרני. הקורס יתמקד בנקודות המפגש בין התפתחויות אידיאולוגיות ובין נסיבות היסטוריות לאורך ציר הזמן, כגון גיבוש מעמדם ההלכתי והפוליטי של אנשי הדת, ויחסיהם עם השלטון בהקשרים היסטוריים ספציפיים, במטרה לנתח את השיעה כתופעה דינאמית ומשתנה בהתאם לנסיבות ההיסטוריות.

The Shi`a from Acquiescence to Revolution
The course will survey the major developments in the history of the Shia, starting from its emergence as a religious movement, while focusing on the modern era. The course will focus on the interchange between ideological developments and their historical circumstance along time, such as the consolidation of the clergy and its relations with states in specific historical contexts, in order to analyze the Shia as a dynamic phenomenon.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 01/02/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 30/04/2010 בשעה 9:00

מרד ומהפכה במזה"ת‏ (06222107)

שו"ת

ד"ר עוזי רבי

הקורס דן בתופעת המרד והמהפכה במזרח התיכון בעידן המודרני. במסגרת הדיון נתחקה אחר שורשיהם ומהלכיהם של מקרי מרד ומהפכה באזורנו (למשל, מרד עראבי, המהפכה הכמאליסטית, הפיכות הקצינים במדינות ערב השונות, המהפכה האסלאמית באיראן, האנתפאדה ועוד) וננסה לאפיינם תוך בחינה השוואתית ובמקביל להתפתחויות גיאופוליטיות אזוריות וגלובליות.
None

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 17/06/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 08/08/2010 בשעה 9:00

פרקים בהיסטוריה אינטלקטואלית של המזה"ת‏ (06222133)

שו"ת

פרופ` ישראל גרשוני

הקורס יטפל בהתפתחות הרעיונית וההיסטורית של זרמים אינטלקטואלים מרכזיים בחברות המזרח תיכוניות הערביות ממחצית המאה התשע-עשרה ועד לשלהי המאה העשרים.

Chapters in Modern Middle Eastern Intellectual History
The seminar will deal with the evolution of central intellectual schools and streams of thought in Arab Middle Eastern societies and cultures from 1850 – 1950.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 04/02/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 12/03/2010 בשעה 9:00

פוליטיקה ושבטיות במזה"ת המודרני‏ (06222137)

שיעור

ד"ר יואב אלון

השבטיות נתפסה עד לא מכבר כשריד מן העבר שנגזר עליו להיעלם עם התקדמות תהליכי המודרניזציה שהתרחשו במדינות המזרח התיכון במאה העשרים. אולם תופעה זו מוכיחה כוח שרידות מרשים במיוחד. בכך היא ממשיכה להיות אחד המאפיינים הבולטים של התרבות הפוליטית ברבות ממדינות האיזור. יתרה מכך, במחצית השניה של המאה העשרים גילו משטרים שונים מחדש את יתרונה של השבטיות לשמירת שרידותם ומעודדים אותה באופן פעיל. עיראק של צדאם חוסין וירדן הן שתי דוגמאות בולטות לכך. במהלך הקורס נבחן את התופעה על צורותיה המגוונות במספר מדינות במזרח התיכון המודרני ונעמוד על השפעתה על הפוליטיקה, התרבות והחברה.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 22/06/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 25/07/2010 בשעה 9:00

המפרץ הפרסי - זירה במשבר‏ (06222141)

שיעור

ד"ר עוזי רבי

זה כמה עשורים משמשת זירת המפרץ הפרסי מוקד עניין לנוכח עתודות הנפט המצויות בה וגורמי החיכוך בין המדינות השונות באזור. אמברגו הנפט, המהפכה האסלאמית באיראן, מלחמת איראן-עיראק, פלישת עיראק לכווית הם רק חלק מהאירועים הדרמטיים שהתרגשו על זירת המפרץ. הקורס יבחן את התהליכים המרכזיים בזירה זו תוך הצגת השחקנים האזוריים החשובים.

None

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 11/07/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 13/08/2010 בשעה 9:00

בין אחדות לפירוד-המערכת הערבית המדינתית‏ (06222142)

שו"ת

ד"ר ברוס מדי-ויצמן

הקורס יחתור לניתוח ולהבנת אחד הגורמים המרכזיים המעצבים את הפוליטיקה במזרח התיכון בזמן החדיש: היחסים המורכבים בין מדינות ערב, והשפעות הגומלין בין המערכת הבין-ערבית וסוגיות כגון חדירת המעצמות למזה"ת, הסכסוך הישראלי ערבי ועליית כוחות של האסלאם הפוליטי. תוך כדי שימוש בתיאוריות היחב"ל וביניהן ה"ריאליזם" וגם ה"קונסטרוקטיביזם", הקורס ינתח את האבולוציה של המערכת מראשיתה בתחילת המאה ה- 20, דרך תקופת השיא של הפן-ערביות הרדיקלית בשנות ה- 50 וה- 60 ועד התייצבותה כמערכת מדינית מעוצבת ונורמטיבית. באמצעות ניתוח הדינאמיקה הבין-ערבית על רקע האתגרים הרבים שהעמידו גורמים פנים-ערביים, שחקנים אזוריים לא-ערביים, ומעצמות העל, הקורס אמור ללבן סוגיות כגון הזהות הערבית המודרנית המשתנה, תהליכי יצירת המדינה הערבית, השפעותיהן של אידיאולוגיות על-לאומיות ותת-לאומיות

None

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 12/07/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 13/08/2010 בשעה 9:00

דברים שרואים מכאן לא רואים משם-קולנוע במזה"ת כערוץ לביקורת חברתית ‏ (06222147)

שיעור

ד"ר מירה צורף

הקורס יתמקד בקולנוע כטקסט ביקורתי המהווה ערוץ ייחודי לדיון בסוגיות חברתיות ופוליטיות במרחב שבו חופש הביטוי וההבעה אינו בגדר המובן מאליו. הקורס יתמקד בעיקר בהתייחסויות השונות של הקולנוע במזרח התיכון לסוגיות חברתיות כגון היחס למיעוטים דתיים, עדתיים ואתניים וסוגיות מגדריות. סוגיה אחרת היא הביקורת הפוליטית כלפי המשטרים בסוגיית הדמוקרטיזציה והרפורמות בתחום חירויות האדם. לפני הקרנת הסרט יתקיים דיון מקדים, וחלק מן ההרצאות תינתנה על ידי מרצים אורחים.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

סיור לימודי לתוניס‏ (06222159)

סיור

ד"ר דניאל זיסנווין

הקורס יעסוק בהתפתחויות הפוליטיות, הכלכליות והחברתיות שעברו על תוניסיה המאה ה-20. אנו נבחן את המאפיינים של תוניסיה כמדינה ייחודית בצפון אפריקה, את השפעות השלטון הקולוניאלי הצרפתי, צמיחת התנועה הלאומית והמאבק לעצמאות, ואת האתגרים בפניהם ניצבה תוניסיה לאחר קבלת עצמאותה. מעבר להיכרות עם תוניסיה כמדינה, נבחן את התמודדותה עם תופעות שונות המעסיקות מדינות ערביות כיום, כמו עליית האסלאם הקיצוני ומעמד האישה וננסה להבין עד כמה מהווה תוניסיה "מקרה מבחן" להבנת תופעות אלה.
עלות משוערת של הסיור 1300$

This course will survey modern Tunisia's political, economic, and social developments. We will examine the impact of colonialism, nationalism, and the rise of radical Islam on Tunisia. Beyond becoming better acquainted with Tunisia, the course will address the impact of broader questions such as women rights and democratization on this country, which serves as an interesting case study of these issues.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

סיור לימודי למרכז אסיה‏ (06222160)

סיור

ד"ר זאב לוין

אוזבקיסטן היא רפובליקה מוסלמית השוכנת במרכז אסיה וגובלת באפגניסטן. אזור גיאוגרפי זה ידוע כליבה של דרך המשי ובמאות ה-8 – 10 זכה לפריחה תרבותית אסלאמית בו צמחו ופעלו גדולי רוח כמו אל-בוחארי ואל-פראבי. במאה ה-13 פרץ משם האמיר "טימור הצולע" (טימור-לנג) והפך את סמרכנד לבירת ממלכתו שהשתרעה מהודו ועד אירופה. במחצית השניה של המאה ה-19 נכבש האזור על-ידי צבאות הצאר הרוסי, אירוע שהחל את תהליך הרוסיפיקאציה והמודרניזאציה של עמי האזור. גבולות הרפובליקות המוסלמיות של מרכז אסיה נקבעו לאחר המהפכה הקומוניסטית, גבולות שלא שונו גם לאחר התפרקות בריה"מ. אוזבקיסטן המודרנית מנציחה את מורשת העבר ומהווה גשר בין מסורת למודרניות ובין תרבויות שונות, בליל לאומים, דתות ושפות.

הקורס יקיים מספר מפגשי הכנה לקראת היציאה לסיור הלימודי. תוכנית הסיור ותאריכי היציאה יפורסמו בנפרד. במהלך הסיור יתבקשו התלמידים להציג רפראטים על נושאים נבחרים הקשורים לסיור.

עלות הסיור כ- 1,700 $

Eeducational tour to Uzbekistan.
Uzbekistan is a Muslim Republic found in the hart of Central Asia. It's territory was a birthplace of some key Muslim theologists and of the Timurid dynasty. Over the centuries it was influenced by Persian, Asian and Russian ccultures all of which left their marks on its landscape.
The tour will explore cultural and ethnographic mosaic of this unique region passing through the magnificent historical cities of Bukhara, Samarkand and Hiva.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

בעקבות עדות, דתות ומעוטים אתניים בישראל- היסטוריה, חברה ותרבות.‏ (06222161)

שיעור

ד"ר מירה צורף

הקורס יתמקד בקבוצות המעוט בישראל ובכלל אלה: מוסלמים, נוצרים, דרוזים וצ'רקסים. הסוגיות המרכזיות שתדונה בקורס תעסוקנה בתהליכים ההיסטוריים שעצבו את הקבוצות הללו, במאפיינים התרבותיים שלהן ובעיקרי דתותיהם.
במסגרת הקורס יתקיימו הסיורים הבאים:
סיור לכפרים הדרוזים בכרמל: דלית אל-כרמל ועוספייה.
סיור למגזר הבדואי בדרום ובעיקר לעיר רהט ולכפרים הלא מוכרים שסביבה.
סיור לכפר כמא, בה מרוכזת העדה הצ'רקסית
סיור לערים המעורבות יפו ועכו.
בקור במסדר צופי וצפייה בטקס ד'כר.

Following the footsteps of Ethnic and Religious Groups in Israel

The course will focus on the History, religion and culture of various minority groups in Israel i.e : Muslims, Christians, Druze, Sufis and Chirkassians. Study tours to the Druze villages in the North, as well as to the Bedouins of the South, the Chirkassian Kafar Kama, the mixed cities: Jaffa and Acre and to a Sufi order, will be interwoven in this course in order to become more familiar with the human mosaic of Israel.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

ההגירה המוסלמית במערב: בין מדינת הלאום לאומת האסלאם‏ (06222164)

שו"ת

ד"ר אוריה שבוט


הקורס ידון בסוגיות יסוד הנוגעות להגירה המוסלמית במערב. בין השאר יבחן הקורס את הספרות ההלכתית בעולם הערבי שעניינה הגירה זו, יציג אתגרים ייחודיים שמציבות זהויות מוסלמיות בפני מדינות הלאום הליברליות של אירופה, ידון בתפקידן של טכנולוגיות מתקדמות בעיצוב זהותם של המהגרים, ויאפשר הצצה - בין השאר באמצעות ספרים, תעודות וסרטים - לחייהם של מוסלמים במערב.

The Muslim Migration in the West: Between the Nation State and the Muslim Nation

The course will discuss issues concerning the Muslim migration in the West. Among other issues it will analyze religious-legal rulings on the duties of migrants, debate unique challenges that some Muslim identities create in European nation states,discuss the role of advanced technologies in shaping the identity of migrants, and offer - through books, documents and movies - a glimpse to the contemporary lives of Muslims in the West

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 10/02/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 26/05/2010 בשעה 18:00

תורכיה המודרנית‏ (06222201)

פרוסמינריון

פרופ` איימי סינגר

סמינר זה יבחן את תולדותיה של תורכיה המודרנית מאז סוף מלחמת העולם הראשונה ועד לימינו. הסוגיות הנדונות הן פוליטיות, כלכליות, חברתיות, ותרבותיות. נבחן גם את מקומה של תורכיה באזור ובעולם. חומר הלימוד כולל ספרים ומאמרי מחקר של חוקרים מודרניים, ספרי זיכרונות של תורכים, ספרות תורכית (בתרגום), מידע מהאינטרנט, מפות, סרטים, אוכל, ועוד. התלמידים מתבקשים גם לשים לב למקומה של תורכיה בחדשות ובתקשורת, ולהביא לתשומת לבנו כתבות מעניינות ואירועים אחרים הקשורים לנושא. כמו-כן, נתיחס להתרשמויות מביקורים בתורכיה וכן זכרונות משפחות יוצאי תורכיה או מדינות עת'מאניות לשעבר כאשר הדבר מתאפשר ומתקשר לחומר הנלמד.

הפרוס' יתנהל סביב דיונים בכיתה הבנויים על חומר קריאה שינתן לכל שעור. הנכם מתבקשים לבוא מוכנים לדיונים, עם שאלות (כל שאלה תתקבל!) והערות. רצוי מאד לרענן את הזיכרון בנושא הגיאוגרפיה והתופוגרפיה של תורכיה, ומקומה במפת המזה"ת ובכלל.

ציון הסמינר מורכב מציון השתתפות, ציון המבחן הסופי, וציון בעבודת הפרוס' הכתובה. תנאי מעבר בסמינר הוא ציון חיובי במבחן ובעבודה הסופית.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 31/01/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 07/05/2010 בשעה 9:00

"פצע, מכה וחבורה טריה": רפואה ואתיקה בחברות מוסלמיות‏ (06223212)

סמינר

ד"ר מירי שפר

סמינר זה יעסוק בהיבטים של רפואה ושל אתיקה רפואית בחברות מסלמיות מימי הביניים ועד העת החדשה. חומר הקריאה והדיונים ישלבו דיון בתיאוריות הרפואיות המקובלות עם סוגיות אתיות וחברתיות שונות. יִדוֹנוּ, למשל, קונפליקטים בין ההלכה לרפואה בסוגיות כגון פיריון או מוות; תפיסות רפואיות ותרבותיות על אודות הגוף והנפש; התפתחותם של מוסדות בריאות מסוגים שונים; התחרות המקצועית, החברתית והכלכלית בין מרפאים מסוגים שונים; יחסן של חברות מוסלמיות לחולים ולמחלות כדוגמת צרעת ושיגעון; מערכת היחסים בין הרופא לחולה; ועוד.

Medicine and Medical Ethics in Muslim Societies (Spring 08)
This seminar deals with some of the issues pertaining to health and sickness, medicine and medical ethics in Muslim societies, past and present. The central theme is that medicine is a human experience and as such is embedded in society and culture. Hence medicine is discussed here includes the realm of knowledge and social applications in specific historical settings, rather than discussing medicine as a universal reality. We will talk about nosologies and treatments, aetiologies like holism, socially and culturally constructed and organized responses of individuals to health and illness, medical institutions, social networks and professional communities

דרישות קדם: פרוסמינר

הערות:

בחינות

 • סמסטר ב', מועד א': ב-6/7/10 ב-9:00. החזרה ב-13/7/10 ב-13:00.
 • סמסטר ב', מועד ב': ב-9/8/10 ב-9:00. החזרה ב-16/8/10 ב-13:00.

מרד האסלאם- תנועות תחייה והתנגדות לכיבוש זר‏ (06223216)

סמינר

פרופ` משה גמר

הסמינריון יעסוק בתנועות התנגדות וג'יהאד טרום-מודרניות נגד שלטון וכיבוש לא מוסלמי ברחבי עולם האסלאם, מסין עד אפריקה המערבית. תוך כדי לימוד ספציפי של כל אחת מן התנועות הללו ייעשה ניסיון להשוות ביניהן, לסווגן, והסביר מדוע הן התפתחו דווקא במאות ה-18 וה-19 ולא בתקופות קודמות ובמה הן שונות מתנועות אסלאמיות מודרניות.

The seminar will discuss pre-modern resistance and Jihad movements all over the Muslim world, from China to West Africa. While studying each movement specifically, an attempt will be made to sort and compare them to each other, to explain why they developed specifically in the 18th and 19th centuries and not in previous periods, and the difference between them and modern Islamic movements.

דרישות קדם: פרוסמינר

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 11/02/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 26/03/2010 בשעה 9:00

סוגיות נבחרותבסכסוך ישראל-ערב‏ (06223217)

סמינר

פרופ` אייל זיסר

עניינו של סמינר זה הוא תולדותיו של הסכסוך הישראלי-ערבי למן ראשיתה של הציונות בארץ ישראל, עבור לתקופת המנדט הבריטי והמאבק להקמת מדינת ישראל וכלה במלחמות ישראל-ערב ובמשא ומתן לשלום שמנהלת ישראל עם שכניה הערביים בעשורים האחרונים.

במוקד הסמינר יעמוד יחסו של העולם הערבי לסכסוך עם ישראל. האופן שבו תפסו, ולמעשה תופסים עד היום, הערבים את הציונות ואת מדינת ישראל; שלבים בהידרדרות למלחמה; ורצינות וכנות המאמצים שנעשו לאורך השנים להשגת שלום ישראלי-ערבי.

במהלך הסמינר יעשה שימוש נרחב, לצד מקורות עבריים ומקורות מערביים, גם במקורות ערביים המביאים את נקודת המבט הערבית ביחס לאירועי מאה השנים האחרונות של מערכת היחסים הערבית-יהודית.
עניינו של סמינר זה הוא תולדותיו של הסכסוך הישראלי-ערבי למן ראשיתה של הציונות בארץ ישראל, עבור לתקופת המנדט הבריטי והמאבק להקמת מדינת ישראל וכלה במלחמות ישראל-ערב ובמשא ומתן לשלום שמנהלת ישראל עם שכניה הערביים בעשורים האחרונים.

דרישות קדם: פרוסמינר

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 30/06/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 01/08/2010 בשעה 9:00

ממוחמד עד מרקס- פרקים בהיסטוריה של אסיה המרכזית‏ (06223218)

סמינר

פרופ` משה גמר

הסמינריון יעסוק באזור שבו עוצבו במידה רבה האסלאם הסוני והציוויליזציה האסלאמית
כפי שהם מוכרים לנו כיום. יילמדו תולדותיו של אזור זה למן הכיבוש הערבי-המוסלמי והמהפכה העבאסית ועד להתפרקותה של ברית המועצות והופעת חמש המדינות העצמאיות החדשות. יושם דגש על מקומו וחשיבותו של האזור בעבר ובהווה.

The seminar will discuss the region, which to a great extant shaped Sunni Islam and Islamic civilization as we know them now. The region’s history will be studied, from the Arab-Muslim conquest and the Abbasid revolution to after the dissolution of the Soviet Union and the emergence of the five new independent states. An emphasis will be made on the past and present importance of the region.

דרישות קדם: פרוסמינר

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 04/07/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 10/08/2010 בשעה 9:00

ילודה, ילדים ילדות בשיח הערבי‏ (06226016)

שו"ת

פרופ` עפרה בנג`ו

המחקר התייחס עד כה אך במעט לשאלת הילדים והילדות בחברה הערבית. הקורס שעיקרו קריאת טקסטים בערבית ינסה לטפל בסוגיות הללו על ידי ניתוח וקריאת מקורות המתייחסים לשאלות של ילודה, מקומם של הילדים בחברה הערבית, ודרכי החינוך והלימוד של בנים ובנות בחברה הזאת.

The course will deal with the issue of children, boys and girls, their education and their place in Arab society. The course is based on reading Arabic texts on a subject which so far has not received much attention in the scholarship.


דרישות קדם: ערבית למתקדמים

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 14/06/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 18/07/2010 בשעה 9:00

טקסטים על האסלאם בראשיתו‏ (06226017)

שו"ת

ד"ר נורית צפריר


קורס זה יציג בפני התלמידים מגוון טקסטים על תחומים שונים של האסלאם בראשיתו. לבד מהכרות עם האסלאם בראשיתו מטרתו של הקורס היא ליישם את הערבית שנרכשה בשתי שנות לימוד הערבית בחוג על ידי קריאה של טקסטים קלים בערבית קלאסית. קצב הקריאה יותאם לרמת התלמידים, והבטים לשוניים ותחביריים של הטקסט יובהרו כפי שיידרש להבנת הטקסט.

דרישות קדם: ערבית למתקדמים

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 18/02/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 21/04/2010 בשעה 18:00
 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 08/07/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 12/08/2010 בשעה 9:00

קריאה באוטוביוגרפיות פלסטיניות ‏ (06226018)

שו"ת

גב` נעמה בן זאב

בשנים האחרונות ראו אור פרסומים אוטוביוגרפיים רבים המתארים היבטים שונים של חיי האוכלוסייה הפלסטינית בארץ במהלך המאה העשרים. במהלך הקורס נקרא פרקים מתוך מבחר מן הפרסומים האלה כדרך לשפר את מיומנויות הקריאה בערבית. כמו כן נלמד על המאפיינים של הסוגה האוטוביוגרפית ונדון באפשרויות להשתמש בטקסטים ספרותיים כמקור למחקר היסטורי.

A substantial number of autobiographies have been published, recently describing diverse aspects of everyday life of the Palestinians in the 20th century. In this course we will read selected chapters from certain autobiographies in order to improve our reading skills in Arabic. We will also discuss the characteristic of autobiographies as a literary genre and the ways in which literature may serve as a source material for historical research.

דרישות קדם: ערבית למתקדמים

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 26/01/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 05/05/2010 בשעה 18:00

מבוא להיסטוריה של צפון אפריקה‏ (06229101)

שיעור

ד"ר דניאל זיסנוויין

הקורס יעסוק בהתפתחויות הפוליטיות, החברתיות והכלכליות שעברו על מדינות צפון אפריקה (מרוקו, תוניסיה ואלג'יריה) במאה העשרים ובהשפעות הקולוניאליזם והלאומיות על התפתחויות אלה. הקורס יתמקד גם בכיוונים הבולטים כיום במחקר ההיסטורי על צפון אפריקה

None

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 17/02/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 05/05/2010 בשעה 18:00

מבוא להיסטוריה של אפריקה‏ (06229102)

שיעור

ד"ר גליה צבר

שיעורי המבוא יתקיימו במהלך הסמסטר הראשון במתכונת של פגישה אחת בכל שבוע של לימודים.

שיעורי המבוא יועברו בסדרה של הרצאות שביניהן ישולבו סרטים תיעודיים.

בכוונת המבוא להקנות לך ידיעה בסיסית בהיסטוריה של יבשת אפריקה שמדרום לסהרה. נושאי הפגישות השונות אורגנו באופן כרונולוגי ויקיפו שלוש חטיבות זמן עיקריות: אפריקה בתקופה הקדם קולוניאלית; בתקופה הקולוניאלית ובתקופת העצמאות. הלימוד וההבנה של תקופות היסטוריות אלו, יעניקו לך בסיס איתן להבנת ההתרחשויות העכשוויות ביבשת אפריקה.

חומר הקריאה רובו ככולו בעברית בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה. קריאה של מספר עמודים לפני כל פגישה ופגישה תרחיב ותעשיר את ידיעותיך ותאפשר הבנה טובה יותר של חומר הלימודים המועבר בשיעור

None

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 14/02/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 21/04/2010 בשעה 18:00

צמיחתן של מדינות וקהילות מודרניות- מרוקו, אלג`יר ותוניס‏ (06229208)

פרוסמינר

ד"ר ברוס מדי ויצמן

הקורס יעסוק בעיצוב זהויות לאומיות וישויות פוליטיות מודרניות במדינות ה"גרעין" של המגרב על רקע התקופות הפרה-קולוניאלית וקולוניאלית. הוא יבחן את עוצמת ההשפעות מהתקופות הללו על הזהות הלאומית המודרנית ויבדוק את מידת ההצלחה של תהליכי בניית המדינה ובניית העם בשלוש המדינות.

דרישות קדם:

הערות: הקורס יינתן בשפה האנגלית

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 21/06/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 23/07/2010 בשעה 9:00

הטוב,הרע והמכוער- סוגיות חברתיות באפריקה המודרנית מבעד לעדשת המצלמה‏ (06229214)

שו"ת

ד"ר גליה צבר

הקורס ייבחן סוגיות חברתיות פוליטיות וכלכליות מרכזיות באפריקה המודרנית תוך שימוש בסרטי תעודה וסרטי קולנוע.. בקורס ייבחנו תופעות כמו קולוניאליזם, יחסי שחור –לבן, שחיתות, שימוש לרע בכוח, איידס, מילת נשים ועוד. השיעור ימשך 4 שעות רצופות אשר יחולקו להרצאה, דיון וצפייה בסרט. על התלמידים יהיה לקרוא חומר רקע לפני כל מפגש. נוכחות במפגשים היא חובה. בסוף הקורס יינתן מבחן בית.

None

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר ב', מועד א': ב-27/6/10 ב-9:00. החזרה ב-30/6/10 ב-13:00.
 • סמסטר ב', מועד ב': ב-5/8/10 ב-9:00. החזרה ב-8/8/10 ב-13:00.

קולוניאליזם בריטי במזרח אפריקה‏ (06229303)

סמינר

ד"ר גליה צבר

הסמינר יבחון את הקולוניאליזם הבריטי באפריקה החל מהמאה ה – 19 ועד לשלהי המאה ה – 20. הקורס יתמקד בהיבטים תאורטיים בהבנת הקולוניאליזם הבריטי לצד התעמקות בקניה אוגנדה וטנזניה המייצגות מופעים שונים של הכיבוש הבריטי.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 05/07/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 12/08/2010 בשעה 9:00

עיונים בכתבי טברי ומסעודי ההיסטוריים‏ (06311216)

שיעור ותרגיל

ד"ר נאסר בסל

עיונים בכתבי טברי ומסעודי ההיסטוריים
החלק העיוני: הקדמה ארוכה על התפתחות כתיבת ההיסטוריה בעולם המוסלמי החל מן כתיבת המסורות ועד לכתיבת היסטוריה ממש בכתבי טברי ומסעודי. בשלב השני קריאת חיבורים עתיקים המבוססים על מסורות בלבד. בשלב השלישי קריאת קטעים נבחרים מכתבי טברי ומסעודי, קטעים שיהיו קשורים באירועים היסטוריים חשובים. אגב ניתוח הקטעים יושם דגש על שיטת הכתיבה של שניהם ועל ההבדלים בינם לבין קודמיהם.

Studies in the historical works of Tabari and Masudi
The theoretical part: A comprehensive introduction on the development of historical writing in the Muslim world, from the Riwayat through the actual writing of history in the works of Tabari and Masudi In the second stage, reading ancient compositions based only upon the Riwayat. In the third stage, reading selected passages from the writings of Tabari and Masudi, selections connected to important historical events. In analyzing the passages, emphasis will be placed on the writing methods of each and on the differences between them and their predecessors.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 27/01/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 26/02/2010 בשעה 9:00

עיון בהגותם של אבות המודרניזם האסלאמי - מחמד עבדה ורשיד רדא‏ (06312455)

שו"ת

מר ישראל שרנצל

בשלהי המאה ה- 19 וראשית המאה ה- 20, הולך ומתפתח במצרים ובמקומות נוספים זרם הגותי רב השפעה- המודרניזם האסלאמי- החותר למציאת מענה אסלאמי לאתגרי המפגש הטעון עם המערב וערכיו.

בקורס נקרא מכתביהם של שניים מההוגים המרכזיים של זרם זה- מחמר עבדה ורשיד רדא (תוך ניסיון לעמוד גם על ההבדלים ביניהם),וכן מאמרי מחקרי אודות מפעלם.נבדוק גם כיצד נתפס מפעלם בראייה מצרית מודרנית.
נדרשת ידיעת ערבית ברמת מתקדמים לפחות(קריאת טקסט בעזרת מילון).

This course will deal with the thought of two prominent Muslim thinkers –Muhammad Abduh and Rashid Rida , who are considered the founders of Islamic Modernism .This important school of thought searched(in the last quarter of the 19 th century and the beginning of the 20th century) for ways to reconcile Islam with the challenges-practical and ideological- posed by the growing western influence.
Good knowledge of Arabic is required.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 10/02/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 26/03/2010 בשעה 9:00

כופר נפש באסלאם: הרכבה ותפקודה של העאקלה‏ (06314007)

סמינר מ.א.

ד"ר נורית צפריר

על פי החוק האסלאמי הריגה או פציעה מחייבות פיצוי כספי, שתשלומו מוטל על קבוצת הסולידריות של הפוגע. הקורס סובב סביב השאלה מי הם האנשים המרכיבים קבוצה זו. על בסיס טקסטים הלכתיים והיסטוריים, פרשנות קוראן וחדית' יידונו שינויים בהרכב הקבוצה המשלמת. אלה משקפים שינויים פוליטיים וחברתיים, ובאמצעותם ייעשה ניסיון להבין את הזיקה בין משפט אסלאמי למשפט פרה-אסלאמי, ובין משפט לחברה באסלאם.

According to Islamic law, homicide or bodily injury require financial compensation, to be paid by the perpetrator's group of solidarity. Through legal and historical texts, Hadith and commentaries on the Qur'an, the course will deal with the question who makes up this group. Changes in the composition of the blood-money group reflect political and social changes that will shed light on the relation between Islamic and pre-Islamic law, and between law and society in Islam.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

סמינר מחלקתי לתואר שני‏ (06540010)

סמינר

פרופ` איימי סינגר

רשימת התאריכים של הסמינר
סמסטר א' סמסטר ב'
22.10.2009 25.2.2010
5.11.2009 11.3.2010
19.11.2009 15.4.2010
3.12.2009 29.4.2010
17.12.2009 6.5.2010
31.12.2009 27.5.2010
14.1.2009 10.6.2010


במהלך לימודי התואר הראשון, תלמידים בחוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה למדו להיות צרכנים ביקורתיים של מחקר היסטורי. במהלך לימודי התואר השני, הם יתחילו להפוך לחוקרים בפני עצמם. הסמינר המחלקתי מציע מבוא מודרך למעבר הזה. במהלך שנת הלימודים, תלמידים יגדירו, ידונו ויתרגלו ביחד את המיומנויות הנדרשות למחקר וכתיבה מוצלחים. המיומנויות כוללות: הגדרת נושא למחקר, סקירת מצב המחקר הקיים, איתור והערכת מקורות, ובניית הצעת מחקר. תלמידים יבדקו ויעריכו את כלי המקצוע הקיימים עבור היסטוריונים של המזרח התיכון – מקורות, שיטות מחקר, עבודות עיון ויעץ, כתבי-עת, וכו' – במטרה להשתמש בהם למחקרים בעצמם. בנוסף, התלמידים יקראו וידונו במחקרי מופת. דרך סדרת תרגילים בכתב, הם גם יעבדו לשפר את יכולת הכתיבה וההבעה, וגם ילמדו לבקר ולערוך את הטקסטים שלהם ושל עמיתיהם.

הציון בסמינר ינתן על סמך הכנת התרגילים בכתב יחד עם ההכנה וההשתתפות השוטפת במפגשי הסמינר במהלך השנה. הנוכחות במפגשים היא חובה.

In their B.A. studies, students in the Department of Middle Eastern and African History learned to be critical consumers of historical research. During their M.A. studies, students will begin the transition to become producers of original research themselves. This seminar offers a guided introduction to this transition. Throughout the year, students will define, discuss and practice the skills necessary for successful original research and writing, practicing and refining what they learned as undergraduates. These skills include the basic stages of constructing a reseach project: defining a topic, examining the state of the field, finding and evaluating source materials, and constructing a proposal for research. Students will examine and evaluate the various “tools of the trade” available to historians of the Middle East – sources, methodologies, reference works, periodical literature, etc. – with an eye to utilizing them in their own research. In addition, students will read together and discuss exemplary research from a wide range of historians. Through a series of assignments, students will also practice writing organized and coherent essays and learn to critique and edit constructively their own writing and that of their peers.

Student performance will be evaluated on the basis of a series of written assignments as well as their ongoing preparation for and participation in class discussions and exercises. Attendance is mandatory.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג
 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

הגירה וזהות באפריקה המודרנית‏ (06544150)

הדרכה

ד"ר גליה צבר

הסמינר יעסוק בסוגיות מרכזיות בהבניית המציאות באפריקה בעת החדשה בדגש על הגירה וגיבוש זהות.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

השסע הסוני-שיעי בעראק בשיח ובמעשה הפוליטי‏ (06544193)

סמינר לתואר שני

פרופ` עפרה בנג`ו


הקורס יעסוק בהתפתחותו של השסע הסוני-שיעי בעיראק ובפולמוס שהיה פועל יוצא של השסע הזה. ננתח טקסטים של פוליטיקאים וחוקרים עיראקים הנמצאים משני צדי המתרס. הטקסטים יהיו מתקופות שונות במאה העשרים ויהיה המשך לקורס שעסק באותו נושא אך בתקופות מוקדמות יותר.

The Sunni-Shi`I rift has gained great momentum in the last part of the 20th century. The course will analyze texts in Arabic representing the two parts of the divide.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

תהליכי הבניית זהות לאומית כורדית בעירק המודרנית‏ (06544197)

הדרכה אישית למ.א.

פרופ` עפרה בנג`ו

בעשרים השנים האחרונות הנושא הכורדי קיבל חשיפה גדולה בעולם הן בתחום המחקרי והן הפוליטי. דבר זה התרחש אודות להתפתחויות מרחיקות לכת בכמה מהמדינות בהם הם שוכנים ושתרמו בתורם להתפתחות מואצת של הזהות הכורדית. הקורס יעסוק בדרכי הבניית הזהות הכורדית ומידת הצלחתה במישור הפוליטי.

In the last twenty years the Kurdish question has gained great publicity in the world due to various developments in the countries inhabited by Kurds. The course will deal with the formation of the Kurdish identity and evaluate to what extent it has succeeded in changing the situation of the Kurds politically.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

היסטוריה אינטלקטואלית, אינטלקטואלים וחברה במצרים‏ (06545103)

סמינר לתואר שני

פרופ` ישראל גרשוני

הסמינר יישם מתודות ותובנות עדכניות של היסטוריה אינטלקטואלית (intellecutal history) לתולדות המחשבה והרעטוינות של המזרח התיכון הערבי המודרני. דגש מיוחד יושם על התפתחות המחשבה המודרנית המצרית ועל יצרני הרעיונות המרכזיים בחברה המצרית משלהי המאה ה-19 ועד מחצית המאה ה-20.

Intellectual History, Intellectuals, and Society and
Culture in Egypt, 1892 - 1952
The MA seminar will apply methods and insights suggested recently by intellectual history to the intellectual evolution of the modern Arab Middle East. The development of Egyptian modern thought and the activities of major luminary intellectuals in Egyptian society from the late 19th century to the mid-20th century are emphasized.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג
 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

המדינה הערבית: שיח אקדמי והגות מדינתית ‏ (06545104)

סמינר

פרופ` יוסף קוסטינר

הקורס עוסק בעיצוב המדינה הערבית וקשיי הקיום שלה. הסברים תיאורטיים והדגמות מעשיות הם מוקד הדיון, תוך הדגשת השיח המקובל והתפיסות החדשניות הקשורות בו.

The course discusses the shaping and the difficulties in the making of the Arab State. Theoretical explanations and exemplifications are the focus of the discussion. The academic discourse and notably new approaches will be emphasized.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

סמינר ארצי על מרכז אסיה‏ (06545201)

סמינר

פרופ' משה גמר

סמינר ארצי על מרכז אסיה

במסגרת הסמינר יציגו חוקרים ותלמידיה תארים מתקדמים מאוניברסיטאות שונות בארץ את מחקריהם האחרונים וידונו במגוון רחב של סוגיות החל מן ההווה, כמו הבעיה האויגורית ושאלת הזהויות, וכלה בעבר ההיסטורי,כמו האימפריות של נוודי הערבה והקולוניאליזם הרוסי. כמו כן, יוקרנו שני סרטים קזאחיים ולאחריהם יתקיים דיון.


National Seminar on Central Asia

In the frame of this seminar scholars and research students form the various Israeli universities will present their current studies on a wide range of topics from the present, like the Uyghur problem and the issue of identity and orientation, to the historical past, like the steppe nomads' empires and Russian colonialism. In addition, two Kazakh films will be screened followed by a discussion.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

מפגשים בין היסטוריה ומדעי החברה: סוגיות נבחרות‏ (06545202)

סמינר

פרופ' יוסף קוסטינר

.
הסמינר ידון בכמה מגישות המחקר המשלבות רעיונות ותיאוריות ממדעי החברה בניתוח סוגיות נבחרות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת.
הדיון יתמקד בסוגיות הנובעות משינוי מעמדי, מהפכות, עוני והתעשרות, עיור, עדתיות ושבטיות, התפשטות חינוך, לאומיות, בנין מדינות ואחרים. יידונו תיאוריות מתחומי הסוציולוגיה, סוציולוגיה היסטורית, אנתרופולוגיה על תת-תחומיה, דמוגרפיה, גיאוגרפיה ומדעי המדינה.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

עיור וחיים עירוניים במזרח התיכון‏ (06545203)

סמינר

הסמינר יתמקד בכמה סוגיות המסבירות צמיחת ערים ובהתפתחות חיים עירוניים במזרח-התיכון.
הדיונים יעסקו, בחתך היסטורי, בשינויים חברתיים ותרבותיים, בשינוי המרחב הציבורי ובפעילות אנושית. מרצים אורחים ישולבו במידת האפשר.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

מחלוקות בהיסטוריוגרפיה של איראן‏ (06546510)

סמינר לתואר שני

ד"ר מאיר ליטבק

הסמינר ינתח את המחלוקות העיקריות בהיסטוריוגרפיה של איראן המודרנית (המאות ה-19 וה-20) במגמה לעמת בין גישות המחקר השונות ונקודות המוצא המתודולוגיות והאידיאולוגיות של החוקרים השונים. בין היתר ידון הסמינר ביחסי דת ומדינה, ובהסברים השונים להבנת המהפכה החוקתית (1911-1906), ומהפכת 1979.

Problems in the Historiography of Iran

The course will analyse the major controversies debated in the historiography of modern Iran (19th and 20 Centuries) with the intention of confronting the research approaches and methodological points of departure of various scholars. The course will cover, among other issues, the opposing views on the relations between clergy and state; and the major historical explanations for the outbreak of the Constitutional Revolution and 1979 Revolution.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

פוליטיקה וחברה באימפריה העבאסית‏ (06546511)

סמינר

ד"ר דויד מרמר

הקורס יעסוק בסוגיות בולטות בהיסטוריה של האימפריה העבאסית, תקופה שהשפיעה על מוסדות ונורמות חברתיות בעולם האסלאם למשך מאות שנים. נתמודד עם שאלות רלוונטיות גם לתקופות ומקומות אחרים בהיסטוריה, כגון: איך בונים עיר בירה, ושומרים על נאמנות הצבא? איך אליטות החברתיות משיגות, מגדירות, ושומרות על מעמד? מה המעמד של נשים, ושל מיעוטים? מה היו הערכים של אנשים דאז? הקורס יתמקד בקריאת מקורות, ודרך ניתוח אנאליטי אנו מקווים להשיג הבנה יותר עמוקה של החברה העבאסית, ושל התרבות האסלאמית.

This course will investigate prominent issues in the history of the Abbasid Empire, a period that would shape institutions and social norms in the Islamic world for centuries to come. We will ask questions relevant for other historical times and places, such as: how is a capital city built, and a loyal army maintained? How do social elites attain, maintain, and define their status? What is the social standing of women, and of minority groups? What did people value? The course will focus on primary texts, and through textual analysis we hope to achieve a deeper understanding of Abbasid society, and Islamic civilization.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

פמיניזם מבעד לרעלה-הילכו שניהם יחדיו בלתי אם נועדו? ‏ (06622037)

שיעור

ד"ר מירה צורף

הקורס יעסוק במאבקן של נשים מוסלמיות לשיפור תנאי חייהן במדינות הערביות והאסלאמיות במזרח-התיכון ובמדינת ישראל. במובחן מן המאבק הפמיניסטי שהתנהל במערב במקרים שלפנינו מדובר בנשים הנאבקות להשגת חירויותיהן כשהן רעולות ובתוך המסגרות הדתיות כשלטענתן הרעלה מהווה עבורן סממן לעוצמה ולא לחולשה. הן מצהירות על עצמן דתיות וכאלה המקפידות לקיים את מצוות הדת ובקיאות בכתבי הקודש, בהלכה ובמשפט האסלאמיים. הידע הדתי וההלכתי מאפשר לנשים הללו להדוף את טיעוניה של הפטריארכליה הדתית , החברתית והפוליטית המבקשת לקבע את מעמדן הנחות במשפחה ובחברה. נשים אלה נחלו הצלחות לא מבוטלות כשהבולטת שבהן היא האיסור על מילת נשים המגובה הן ע"י אנשי הדת והן ע"י המימסד הרפואי, ומינויין של נשים לשופטות ולרשמות נישואין, מישרות שהיו שמורות אקסלוסיהית לגברים בלבד. הקורס יתמקד במאבקן של נשים אלה במצרים, ערב הסעודית, תורכיה, הרשות הפלסטינית, וכן במאבקן של נשים ערביות ויהודיות אזרחיות מדינת ישראל.
דרישות הקורס ומרכיבי הציון: הציון הסופי בקורס יהיה מורכב מעבודת תרגיל (רשות) אשר ערכה הינו 5% מכלל הציון הסופי. השתתפות אקטיבית בשיעורים ובדיונים המתנהלים בהם שמשקלה בציון הסופי אף הוא 5% ובחינת בית מסכמת שערכה 90% מן הציון.


Feminism beyond the Veil-Can the two Co-exist?
Dr. Mira Tzoreff

The course focuses on the struggle of Muslim Women in both several Arab countries (Egypt, Saudi Arabia, Turkey, and the Palestinian Authority) and among Israeli Arab and Jewish women, as well as in Europe, to improve their life conditions and their legal status as equal citizens.
Their struggle was and remains completely different from that of Western feminists since we are dealing here with religious women who use the religious knowledge they acquired and the unique interpretation they give to the Holy Scriptures as a means to empower themselves in both family and society. Through this knowledge they are able to challenge the patriarchal political religious and social establishment that uses the scriptures to reinforce their own status and, simultaneously, weaken that of women. By giving a voice and a space to these religious and veiled women we will try to deconstruct the binary approach between religion and feminism in the Middle East.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר ב', מועד א': מבחן בית ב-30/6/10 ב-9:00. הגשה עד 4/7/10 ב-13:00.
 • סמסטר ב', מועד ב': מבחן בית ב-2/8/10 ב-9:00. הגשה עד 4/8/10 ב-13:00.

החברה הארץ-ישראלית והשואה, 1948-1933 ‏ (06771141)

שיעור

פרופ' דינה פורת


בשיעור זה תיבחן תגובתן של החברה הארץ-ישראלית היהודית והנהגתה לעליית הנאצים לשלטון ולצעדים שנקטו כלפי יהודי גרמניה. יידונו גם קליטתם של יהודי גרמניה בארץ, הסכם ההעברה שנחתם ביו הסוכנות לבין ממשלת הרייך השלישי וההעפלה הבלתי ליגלית. כמן כן תידון שאלת הבנתן של הידיעות על המתרחש באירופה לאחר פרוץ המלחמה וההתארגנות בארץ לתגובה הולמת ולמימוש תכניות הצלה. לסיום יידונו דמותם של הניצולים בעיני היישוב, תרומתם במלחמת השחרור וההתייחסות לשואה במגילת העצמאות.

The Hebrew Yishuv in Eretz-Israel and the Holocaust, 1933-1948

The issue dealt with will first be the reaction of the Hebrew community in Eretz-Israel to the rise of the Nazi party to power and the measures enforced on the Jewish community, as well as the "Ha'avarah Agreement" and the illegal immigration. Then the understanding of the information concerning European Jewry and the rescue plans will be at the center of the stage, and finally, the image of the survivors as perceived by the Yishuv, their contribution in the 1948 was and the status of the Holocaust in the Declaration of Independence.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 01/02/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 05/03/2010 בשעה 9:00

החברה בישראל והשואה, 1982-1948 ‏ (06771142)

שיעור

פרופ' דינה פורת


בשיעור זה ייבחנו יחסה של החברה בארץ ליהודי אירופה ולפרשת השילומים והפיצויים; משפטיהם של שוטרים וקאפו יהודים כמו גם "משפט קסטנר" ומשפט אייכמן והשפעתם על החברה, החינוך והמחקר. כמו כן יידונו השינויים בייחסה של החברה לניצולים בזיקה למלחמות מאז מלחמת ששת הימים, והמקום המרכזי שהולכים ותופסים השואה, יד-ושם והניצולים בחיי הארץ, מבחינה תרבותית וציבורית, מבחינת התגבשותה של זהות ישראלית והיחסים בין המגזרים השונים בארץ.


Israeli Society and the Holocaust, 1948-1982.

The issues to be dealt with are the attitude of Israeli society to the survivors, to the "Shilumim" affair, to trials of Jewish policemen and Kapo, and that of Kasztner and Eichmann and their impact on education, research and public life, as well as the changes along the years in attitudes to the survivors, and the central role Yad-Vashem and the Holocaust in general are increasingly playing in the cultural and public spheres, in the crystallizing of identity and the relations among sections in society.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 28/06/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 02/08/2010 בשעה 9:00

התגבשות החברה היהודית בארץ-ישראל 1948-1882 ‏ (06771144)

שיעור

פרופ' יעקב שביט

השיעור יעסוק בתהליכי ההתגבשות של היישוב היהודי בארץ ישראל כחברה וקהיליה פוליטית מתקופת העלייה הראשונה ועד סוף תקופת המנדט. ייבחנו בו התהליכים השונים וההיבטים השונים שיצרו את החברה היהודית החדשה ועיצבו את המבנה החברתי והפוליטי שלה.

The Crystallization of the Jewish Community in Eretz-Yisrael, 1882-1948

This course will examine the crystallization of the Jewish community in Eretz Yisrael as a distinct society and political community from the period of the First Aliyah till the end of the British Mandate. We will examine the different developments and conditions that helped create the new Jewish society and shaped its social and political structure.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 24/06/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 29/07/2010 בשעה 9:00

דפוס, ותמורה בעולם הנוצרי, היהודי והמוסלמי‏ (06775503)

שיעור מקורסי מערך לימודי ההיסטוריה

פרופ` מרים אליאב-פלדון, פרופ` עמי איילון, פרופ` אלחנן ריינר

להמצאת הדפוס במאה החמש-עשרה היו השפעות מרחיקות לכת על האדם, החברה והתרבות בעולם המערבי, בזיקת גומלין אל תהליכים אחרים שהתחוללו באותה תקופה. החברה היהודית מיהרה לאמץ אף היא את הטכנולוגיה החדשה, שחוללה גם בקרבה שינויים חשובים ביותר. עולם האסלאם, מסיבות שונות, נמנע מלאמץ את "ההעתקה המלאכותית" עד למאה התשע-עשרה, אך משנכנס הדפוס, הוא גרם גם בעולם האסלאמי מהפכה של ממש. בשיעור יידונו התמורות באוריינות, בסוגי הספרות הנקראת ובקהלי הקוראים בשלוש התרבויות, וכן בהשלכות של תמורות אלה על החינוך, השלטון והתפתחותן של תרבויות לאומיות.

Print and Change in the Christian, Jewish and Muslim Worlds

The invention of the printing press in fifteenth-century Europe had far reaching implications for man, society and culture in the Western world, and these were closely linked to other major developments in that period. Jewish society quickly adopted the new technology, and it also witnessed great changes as a result. The Muslim world, for a variety of reasons, refrained from accepting the new invention until the nineteenth century, but when printing finally entered Islamic society it caused there a veritable revolution. In the course we shall discuss changes in literacy, in literary genres, and in reading patterns in the three civilizations, as well as developments in education, government and national cultures as a result of the impact of printing.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 27/01/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 03/03/2010 בשעה 18:00

המרחב הלשוני-חברתי באתיופיה‏ (06902306)

שיעור

ד"ר אנבסה טפרה


מטרת הקורס להעניק ידע בסיסי בנושאים העוסקים בקשרי השפה והחברה באתיופיה. בקורס זה נכללים בין היתר: סיווג שפות באתיופיה, שפת נשים, שפה של קבוצות מסוימות, אמהרית מעורבת, שמות פרטיים בשפות שונות, וכו'.

Linguistic and Social Space in Ethiopia – EXERCISE

Dr. Anbessa Teferra


The aim of the course is to provide basic knowledge with subjects related to language and society in Ethiopia. In this course are included among other things:


דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 29/01/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 17/03/2010 בשעה 18:00

אתיופיה: היסטוריה, שפה ותרבות‏ (06902308)

שיעור

ד"ר אנבסה טפרה


מטרת הקורס להעניק ידע בסיסי בנושאים העוסקים בקשרי ההיסטוריה, השפה והתרבות של אתיופיה. בקורס זה נכללים בין היתר: היסטוריה קצרה של אתיופיה, סיווג שפות באתיופיה, קודים תרבותיים,דתות שונות, תרבות חומרית של שבטים שונים, וכו'.


Ethiopia: History, Language, and Culture – EXERCISE

Lecturer: Dr. Anbessa TeferraThe aim of the course is to provide basic knowledge with subjects related to history, language, and culture in Ethiopia. In this course are included among other things: a brief history of Ethiopia, classification of Ethiopian languages, cultural codes, various religions, material culture of various ethnic groups, etc.


דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 09/07/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 11/08/2010 בשעה 12:30

אמהרית למתחילים‏ (06903307)

שו"ת

ד"ר אנבסה טפרההאמהרית היא לשונה הרשמית של אתיופיה – ולשונם של רוב עולי אתיופיה בישראל. על אף שהאמהרית שומרת עד היום על חלק מן התכונות השמיות המקוריות, היא התרחקה במידה רבה מרוב אחיותיה השמיות, בין השאר בשל השפעת לשונות כוש. במסגרת הקורס יילמדו הפונולוגיה, המורפולוגיה והתחביר ברמה בינונית. כמו כן תשולב בתכנית הקורס קריאת טקסטים פשוטים ובינוניים, וכן תושמענה הקלטות של הלשון המדוברת.


Amharic for Beginners- Lecture

Lecturer: Dr. Anbessa Teferra


Amharic is the official language of Ethiopia and most Ethiopian Jewish immigrants in Israel. Even though Amharic is the official language and also a language which has preserved some of the original Semitic features, it diverged very much from most sister Semitic languages because of the influence of Cushitic languages. Within the framework of the course the phonology, morphology and syntax of the language will be taught at beginners and intermediate level. Likewise reading of simple and intermediate level texts and listening of recordings in spoken Amharic will also be included.


דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

אמהרית למתקדמים‏ (06903308)

שו"ת

ד"ר אנבסה טפרה

האמהרית היא לשונה הרשמית של אתיופיה – ולשונם של רוב עולי אתיופיה בישראל. על אף היותה שפה רשמית, השומרת עד היום על חלק מן התכונות השמיות המקוריות, היא התרחקה במידה רבה מרוב אחיותיה השמיות, בין השאר בשל השפעת לשונות כוש. במסגרת הקורס יילמדו הפונולוגיה, המורפולוגיה והתחביר ברמה בינונית. כמו כן תשולב בתכנית הקורס קריאת טקסטים פשוטים ובינוניים, וכן תושמענה הקלטות של הלשון המדוברת.Amharic for Advanced Students - Lecture

Lecturer: Dr. Anbessa Teferra


Amharic is the official language of Ethiopia and most Ethiopian Jewish immigrants in Israel. Even though Amharic has preserved some of the original Semitic features, it diverged very much from most sister Semitic languages because of the influence of neighboring Cushitic languages. Within the framework of the course the phonology, morphology and syntax of the language will be taught at an advanced level. Likewise reading of intermediate and advanced level texts and listening of recordings in spoken Amharic will also be included.


דרישות קדם:

הערות: מטלת סיום - עבודה

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

גיאוגרפיה של המזרח התיכון THE GEOGRAPHY OF THE MIDDLE EAST‏ (06912292)

שו"ת

ד"ר אמנון קרטין

מטרות הקורס
הכרת התכונות הגיאוגרפיות, פיסיות ואנושיות, של המרחב המזרח תיכוני. הבנת תהליכים מרכזיים המשפיעים על מהלך התפתחות המרחב.

נושאי לימוד עיקריים
- תחומיו הגיאוגרפיים של המזרח התיכון. תכונות פיסיות והשפעתן על רמת הפיתוח האזורית.
- דרכי השימוש במשאבי הקרקע והמים במרחב. הקשיים בייצור המזון.
- מאפיינים ותהליכים דמוגרפיים. השלכות גידול האוכלוסין וההטרוגניות הדתית על תפקוד המדינות. תהליכי הגירה תוך ובין מדינתיים.
- יצירת המפה המדינית של האזור. סכסוכי גבול ומאבקם של לאומים.
- מגמות שינוי במרחב המזרח תיכוני. בהדגמה ירדן ומצרים.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 07/02/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 22/04/2010 בשעה 9:00

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer