ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

החוג לספרות לשנת תש"ע

הרקמה העדינה והחומר הגס: סיפורי חניכה בספרות העברית Delicate Embroidery and Raw Material: The Modern Hebrew Novel of Development ‏ (06075302)

סמינר מ"א

פרופ' חנה נוה

הקורס יציע היכרות עם ההגדרות, המודלים והתיאורים הקלאסיים של סיפור ההתבגרות והחניכה במסורת הספרות והתרבות האירופית ובמסורת הספרות העברית החדשה, על רקע ההבנות התיאורטיות של המושגים "ילדות", "התבגרות", "חניכה", "טקסי מעבר", "הצגת האני" – ועוד. הכרות זו תוליך לקריאה ביקורתית של המודלים האלה מפרספקטיבה פמיניסטית כדי לעמוד על מידת הבנייתם הממוגדרת. על רקע אלה יעסוק הקורס בסיפורת העברית החדשה שבה מגולמים מושגים אלה בעלילת התבגרות של גיבורות וגיבורים ספרותיים כדי לעמוד על מידת תחולתם האוניברסלית או הממוגדרת של המודלים המקובלים.
דרישות קדם: קורס בסיסי (שיעור) "מבוא לסיפורת" (06801000) או "מבוא לנרטולוגיה" (06081136).
דרישות הקורס: קריאה שוטפת של חומר עיוני ותיאורטי; קריאה שוטפת של סיפורים ורומנים; הכנת עבודת ביניים; כתיבת חיבור סמינריוני מודרך; בחינת בקיאות על החומר העיוני.

The seminar offers an introduction to the definitions, models and the classic descriptions of the bildungsroman (novel of development, formation and education) in European literature and culture and in modern Hebrew and Israeli literature, all of which is based on the theoretical insights of concepts such as "childhood", "maturation", "education", "rite of passage", "self-presentation", "identity construction", "subjecthood", "gendered identity" – etc. This acquaintance will lead us to conduct a feminist-critical reading of these models, in order to identify their gendered structuring and bias. On this basis the seminar will examine the way in which these ideas are embedded in maturation stories of female and male protagonists of Hebrew literature, in order to reveal the universal or gendered extent of these common models.
Preliminary requirements: Basic course Introduction to Prose (06801000) or Introduction to Naratology (06081136).
Seminar Requirements: Regular reading of literary and theory works; short paper to be handed in during the semester; final seminar paper to be handed in at the end of the seminar; theory proficiency test.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

הסובייקט הנשי מהמאה ה-18 עד ימינו The Feminine Subject 18th Century to the Present: Literature and Film‏ (06075303)

סמינר מ"א

ד"ר עידית אלפנדרי

תיאור הקורס: בספר הקלאסי של ביקורת הספרות הפמיניסטית The Madwoman in the Attic, מפרקות סנדרה גילברט וסוזן גובר את הדרכים להבניית הסובייקט הנשי בספרות: " Thus, because he is an author, a 'man of letters' is simultaneously, like his divine counterpart, a father, a master or ruler, and an owner: the spiritual type of a patriarch, as we understand that term in Western society." מתיאור זה של מבנהו או צורתו של הרומן במאות ה- 18-19 ולא רק מייצוג האידיאולוגיה שמייסדות אותן יצירות ענק של תרבות המערב עולה השאלה אותה חוקרות גילברט וגובר ובו בזמן הן גם חותרות תחתיה ומבנות אותה מחדש: "Where does such an implicitly or explicitly theory of literature leave literary women? If the pen is a metaphorical penis, with what organ can females generate texts?"
ראשית, יקראו הסטודנטים רומנים קנוניים מאת האחיות ברונטה, וג'ורג' אליוט שמאששים, מאייכים, חותרים תחת או מפריכים טענות שבהן מחזיקה ביקורת הספרות והביקורת הפמיניסטית בפרט. שנית, הסמינר יעמיד כלים חדשים לביקורת ספרות נשים. כלים אלה מתיימרים לטעון שספרות נשים כותבת מחדש—באופן סדיר ותדיר מהמאה השמונה עשרה ועד לספרות המאה העשרים—עמדות ספציפיות של הסובייקט הנשי בשפה ובשיח וגם בייצור התשוקה. בסמינר יחקרו הסטודנטים את מעמדה של ג'יין אוסטין—הרווקה הזקנה של הספרות האנגלית ובהרחבה המסמן המוחלט של מעמדה של הרווקה הזקנה בתרבות המערב—כפי שהוא עולה מאהבה ומשפט קדום. הסטודנטים יתבקשו לחקור ולהראות כיצד הסמל של הרווקה הזקנה מקבל מעמד אלגורי בתרבות ופועל לביזורו של האני כמו גם להחדרת מושג הדה-טוריטוריאליזציה לתוך הקורפוס הקנוני של הספרות. כמו כן, יבחנו הסטודנטים את החתירה תחת איבון המשמעות של המבנה המשפחתי שמעמידה מרי שלי בפרנקנשטיין. עם סיום הסמינר הסטודנטים יקראו טקסטים מאת קולט, ג'ין ריז, וירג'יניה וולף, ומרגריט דוראס. הסופרות מטרימות טענות שעולות בביקורת הספרות העכשווית. לאור יצירות מודרניות אלה הסטודנטים יבחנו מחדש טענות קנונית שרואות באישה רחם, כלי שברירי (delicate vessel)—שדומה גם לקופסת תכשיטים או ליומן אישי נעול על מפתח—העובר פטישיזציה כשהמבט הגברי מתאר את הקונטורים שלו, מגן על הספירה הביתית, וכך גם מכתיב את מרחב המחייה של הסובייקט הנשי באמצעים כלכלים ואסתטיים כמו גם את סגנון חייה של האישה, או את תפקידו של הסגנון בכתביה של הסופרת.
טקסטים וסרטים: מאמרים מאת גילברט, גובר, רות יזל, רולנד בארת', די. איי. מילר, וברברה ג'ונסון, כמו גם טקסטים פסיכואנליטיים של פרויד, לקאן, קריסטבה, וג'ולייט מיטשל. הסטודנטים יצפו בשני סרטים, The Lady Eve ומוות והעלמה.
חובות הקורס: קריאת חובה של כול הטקסטים, כפי שבהמשך יפורט בסילבוס, כמו גם צפיית חובה בסרטים, בין אם בהקרנות מאורגנות ובין אם באופן עצמאי. הסטודנטים יתנו רפרט בכיתה במהלך הסמסטר ועבודה סמינריונית או רפרט בסיום הסמינר.

Course Description: In The Madwoman in the Attic, the classical work of feminist literary criticism, Sandra Gilbert and Susan Gubar are deconstructing the feminine subject in literature: "Thus, because he is an author, a 'man of letters' is simultaneously, like his divine counterpart, a father, a master or ruler, and an owner: the spiritual type of a patriarch, as we understand that term in Western society." A question emerges from this description of the structure of the novel in the 18th-19th centuries—not just from the ideologies represented by these master texts of Western culture—which the scholars examine even while they subvert and reconstitute it: "Where does such an implicitly or explicitly theory of literature leave literary women? If the pen is a metaphorical penis, with what organ can females generate texts?"
First, students will read canonical novels that support, consolidate, subvert and even refute arguments made by literary and feminist criticism. Next, the students will read seminal articles in the field and fashion new tools for feminine criticism. These tools presume that feminine literature rewrites—systematically and perpetually from the eighteenth through the twentieth century—the specific postures of the feminine subject in language, discourse, and in the production of desire.
Texts and Films: Jane Austen, Emily and Charlotte Bronte, Jean Rhys, Mary Shelley, George Eliot, Colette, Marguerite Duras, Virginia Woolf, Alice Walker and articles by Gilbert, Gubar, Ruth Yeazelle, Roland Barthes, D. A. Miller, and Barbara Johnson, E. Anne Kaplan, Stanley Cavell, including psychoanalytical text by Freud, Lacan, Julia Kristeva, and Juliette Mitchell. Students will watch three films, The Lady Eve, Death and the Maiden, and Moonstruck.

דרישות קדם:

הערות: סמ` ב`, 2 ש"ס

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

בין המינים: מבוא לתיאוריות פמיניסטיות עכשוויות Between the Genders: Current Feminist Theories‏ (06081115)

שיעור

ד"ר אורלי לובין

במרכז הקורס יעמדו מושגים, סוגיות ותיאוריות שבחזית המחקר המגדרי היום. כבסיס להבנתם, יוצגו בקורס התשתיות הפילוסופיות והתיאורטיות שבבסיס התיאוריות הפמיניסטיות העכשוויות, כמו גם תיאוריות הממוקדות לאו דווקא בחקר המגדר אך משיקות זו לזו ומזינות זו את זו, כמו תיאוריות פוסטקולוניאליות וקוויריות. הקורס, שלא נועד להציג גישה היסטורית של כרונולוגיה של התיאוריות הפמיניסטיות מראשיתן באקדמיה בסוף שנות הששים של המאה העשרים, מציב כנקודת המוצא שלו את הפילוסופיה הפוסטמודרנית ואת התיאוריות הפוסטסטרוקטורליות, תוך דיון בויכוח אודות התאפשרות פמיניזם פוסטסטרוקטורלי והפוליטיות של פוסטמודרניזם. בעיקרו, יעסוק הקורס בייצוגים של נשיות וגבריות והיחסים ביניהן, ובחשיבותם הקריטית של הייצוגים האלה לכינון הסובייקט. דרך סרטים, דימויים בפרסומות, סיפורים וקטעי פילוסופיה ועיתונות ייבחנו הסוגיות המרכזיות בשאלת הייצוג: כיצד נוצרים סטריאוטיפים, מה הפונקציות שלהם וכיצד חלים בהם שינויים; כיצד מוצרי תרבות מייצרים ומאשררים סטריאוטיפיזציה נשית וגברית; ועל אילו שאלות מנסות התיאוריות הפמיניסטיות לענות בהתייחס לייצוגים אלה. בעזרת מאמרים ייבחנו שאלות של היחסים בין החומריות לבין הייצוג; של אופני הקליטה (קריאה) האפשריים של מוצרי תרבות – הגמוניים, מהפכניים וחתרניים; ותיאוריות של כינון סובייקט והתפקיד של טקסטים בתהליך הבלתי נפסק והחוזר שוב ושוב הזה, בדגש על הזהות המגדרית.

חובות הקורס: נוכחות והשתתפות. קריאה שוטפת במהלך הקורס.
בחינות במהלך הקורס: יתקיימו 2-3 בחינות בקיאות והבנה קצרות במיוחד על מאמרים.
חובת סיום הקורס: בחינת כיתה.

This course will focus on concepts, problems, and theories that occupy the most recent, cutting-edge thoughts on gender. As a starting point for this course’s point of view on current feminist theories, issues raised by Postmodern philosophy and Poststructuralist theories such as the centrality of ideology and its contribution to political activism, solidarity, and gender-agency will be discussed. Also in discussion will be issues of subject-constitution and the centrality of “Reading” texts for self-constitution of an ever-changing, never coherent subject. These issues and others will be exemplified through the study of men’s and women’s representations: stereotypical (hegemonic), revolutionary, and subversive, in films, stories, and media. Issues such as representation and matter; the relations between feminist theories and postcolonial and queer theories; and how does stereotype matter will accompany the study of basic notions such as the concepts of “gender,” “otherness,” and “the female secret,” and the understandings of women’s writing, some of the chronology of the rise of feminist theories in philosophy and theory and their relevance today, and contemporary offshoots such as the study of “the body,” of nationality and post-nationality, and of the politics of the gaze and its variety of hierarchical power relations.

דרישות קדם:

הערות: סמ` א`, 2 ש"ס

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 20/06/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 28/07/2010 בשעה 12:30

צדק בקולנוע ובספרות Jstice in Film and literature‏ (06083118)

שיעור

ד"ר עידית אלפנדרי

הסמינר יתאר קשרים בין צדק לקולנוע וספרות תוך בדיקה של מאמרים פסיכואנליטיים ופוסטמודרנים. הקולנוע והספרות מתעניינים בצדק מפני שבאופן גלוי או סמוי יש בהם דבר מה מועיל. "בכל מקרה המספר הוא אדם שיכול לתת עצה לקוראיו," אומר ולטר בנימין. הקולנוע הוא מערכת של אימאז'ים שחושבת את החיים באופן פילוסופי. כקוראים, הסטודנטים עדים לכך שהספרות צומחת מתוך אמת אישית וחברתית שאותה הופך הסופר לנגישה. כצופים, רואים הסטודנטים שהמדיום הקולנועי מתעתע כפי שדימויי חיי היומיום—המודעים ואילו שמקורם במוח הלא מודע—משטים בנו. אך בדומה לחוויית היומיום שהיא מקוטעת ושבורה ובכול זאת מייצרת תובנות או אפשרות להכללה, כך גם המבע הקולנועי והטקסט הספרותי יוצרים ברירות או קריאות. הסרט השלם מושתת על חיתוכים ועריכה שמהם עולה אמת אישית וחברתית ביחס למבנה העולם והתודעה שמתמודדת עימו. אך מכיוון שהצדק הוא מבנה אבסטרקטי ומורכב, המבע הלשוני מתקשה לייצג אותו באופן מועיל. הקולנוע והספרות מפתחים שיטות טכניות שמעמידות את הצדק במרכזה של היצירה גם כשזו מתארת מגוון רחב של אירועים.
מהו הקשר בין קולנוע וספרות לצדק, בין הבמאי/סופר לבין האפשרות לייצג שאלות שרק כוח השיפוט יכול להכריע בהן? מהו הקשר בין פעולת השיפוט והאפשרות להגדיר צדק, לבין בימוי כתיבה וקריאה, במיוחד בתקופה בה אנו חיים? בנוסף לכך ישאל הקורס מהו הקשר בין נרטיב להיסטוריה, בין וידוי לצדק, בין סיפור להישרדות, ובין משל לידיעה?
בשיעור יקראו הסטודנטים מהווידויים ויסבירו מה מביא את רוסו להעמיד למשפט את ז'אן-ז'אק. הסטודנטים יקראו את גזר הדין במשפטו של פלובר ויסבירו כיצד שופטת החברה את הסופר, בו בזמן שאמה בובארי, הגיבורה, חיה למען מימוש רצייתה, וכך מהווה מראה שמשקפת אי-צדק חברתי. הסטודנטים יבדקו קשרים בין "בפתח החוק" של קפקא ומאמרו של דרידה על הסיפור, לבין "דו"ח לאקדמיה," ויסבירו את הפער בין צדק למערכות של משפט וידע מובנים. בהמשך יבדקו הסטודנטים את מקומו של הצדק ביחס למות-המספר אצל בנימין. הסטודנטים יסבירו באילו מובנים שלילת כושרו של העד לדבר ולהאשים מבטלת קיומו של צדק, על פי ליוטר, אמרי, והרטמן. עוד יקראו הסטודנטים כיצד מסביר פרידלנדר את החלטתו של הרייך השלישי לחוקק חוקים מנוגדים לעקרונות מכוננים של המשפט שממילא הורסים את אפשרות חשיבתו של צדק. הסטודנטים ינתחו את מעמדו של המונולוג אצל קאמי ואת הקשר שלו לבגידה, להונאה עצמית, ולניסיון למסד צדק באיחור. הסטודנטים יחקרו קשר בין הלא-מודע והאירוע הטראומתי שהוא זוכר לבין הרצון לדעת/לכונן אמת. הסטודנטים יבדקו האם, לדעת מוריס בלנשו, קורבנות האסון יכולים להיות אקטיביים ולספר את סיפורם או שהאסון מכתיב את הסיפור שיספרו, את החלום שיחלמו, ואת החיים שינהלו? במהלך הקורס, יחקרו הסטודנטים קשר בין אי-פתיחות לאי-צדק כפי שאלו משתקפים בחמישה סרטים שדנים בקשר בין קולנוע להליך השיפוטי ולעקרונות הצדק המופשט: קרמר נגד קרמר, החותם השביעי, משפטי נירנברג, ביטוח חיים כפול, ונערה עובדת.
בסיום הקורס, בשיעור האחרון, יש להגיש עבודת בית קצרה (7 עמודים).

The course will describe connections between justice and film and literature by examining texts, films and psychoanalytical and postmodern articles on film and literature. Film and literature are interested in justice because in them something overt or covert is useful. The "storyteller" is a man who can give advice to his readers says Walter Benjamin. Film is a system of images that thinks life philosophically. As readers, students are witnessing that literature emerges from a personal and social truth that the storyteller makes accessible. As spectators, students see that the cinematic medium is misleading as the images of daily living—conscious images and those that emerge from the unconscious mind—mislead us. But in the same way that daily experiences are discontinuous and yet they produce possibilities of understanding or generalizing, film and literature clarify and create readability. The finished film is based on cutting and editing that uncover a personal and social truth related to the structure of the world and the consciousness that copes with it. Yet, because justice is an abstract complex structure language does not usefully represent it. Film and literature develop technical methods that position justice at the core of the work even when it describes a large variety of events.
What is the relation of film and literature to justice, of the director/author to the possibility of representing questions that uniquely the power of judgment can decide upon? What is the relation of judging and the possibility to define justice to directing, writing and reading, especially in the times in which we are living? What is the relation between narrative and history, confession and justice, storytelling and survival and allegory and knowledge?
Films and Texts: Kremer vs. Kremer, The Seventh Seal, Judgment at Nuremberg, Double Indemnity, Working Girl, Rousseau, Flaubert, Kafka, Camus, Derrida, Benjamin, Lyotard, Amery, Hartman, Friedlander, Blanchot and Freud.

דרישות קדם:

הערות: סמ` ב`, 2 ש"ס

בחינות

 • סמסטר ב', מועד א': הגשה עד 14/7/10 ב-13:00 במזכירות החוג.
 • סמסטר ב', מועד ב': אין מועד ב'.

שקספיר Shakespeare‏ (06261220)

קורס בסיסי

ד"ר נועם רייזנר Dr. Noam Reisner

This course offers a general introduction to the rewarding world of Shakespeare. We will study six representative plays and a selection of sonnets which best capture in an overview the poetic brilliance, intellectual complexity, theatrical inventiveness, and above all the moving humanity of the mind at work in the 38 plays and the many poems left to posterity under the historically and biographically elusive name of William Shakespeare. Throughout, we will address issues of rhetoric and poetry, themes, genre, and staging, and the emerging patterns of thought and ideas which have made so many of the plays and sonnets perennially relevant ‘in states unborn and accents yet unknown’.

Primary texts: The course will focus on the close textual reading and analysis of a selection of sonnets and six plays representing the various dramatic genres making up the Shakespearean corpus: Richard II, Twelfth Night, Hamlet, Othello, Measure for Measure, and The Tempest.

Requirements: There will be a midterm and a final exam.

דרישות קדם:

הערות: קורס בסיסי 4 ש"ס Basic Course

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 17/06/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 22/07/2010 בשעה 9:00

המחשבה הצרפתית בתחילת המאה ה-20 Early 20th Century French Thought‏ (06262209)

שיעור

פרופ` מרקו קואלן Marcus Coelen

The course will deal with major figures, trends and texts of French thought in the first half of the 20th century.
Academic philosophy during this period was both trying to save its positivist, eclectic, critical or historicizing traditions into the new century and was profoundly renewed through thinkers as Bergson or new fields such as epistemology or sociology. But it was often at the margins or even outside of philosophy as discipline or even the academy as institution that thought felt the strongest exigency to step beyond the limits of its very possibility: psychiatry found thinking to be disturbingly ‘automatistic’, Kojטve, Sartre, Levinas discovered Hegel, Husserl and Heidegger as necessary resources for renewal, and surrealism and other types of literary adventure (in Artaud or Bataille) attacked academic thought with a profound and serious anti-philosophical conviction.
The course will proceed by exemplary readings of important texts of the period; material will be provided in French as well as in English translation.

Prospective Syllabus


1st week

1st session
Introduction – philosophy, anti-philosophy, literature – the academic situation – journals,
publishing houses, scenes

2nd session
Henri Bergson: Time Reconsidered


2nd week

1st session
Pierre Janet / Gaכtan Gatian de Clיrambault: Automatisms–mental and psychic

2nd session
Emile Durkheim / Marcel Mauss: Elementary Forms, fait social and Gift


3rd week

1st session
Paul Valיry: Ego scriptor

2nd session
Gaston Bachelard: The Epistemological Obstacle and Imagination

4th week

1st session
Jean Wahl: Kierkegaard, Hegel and the Concrete

2nd session
Alexandre Kojטve: Antihumanism and the Reading of Hegel


5th week

1st session
Jean-Paul Sartre / Emmanuel Levinas: Early Reception of Phenomenology

2nd session
Simone Weil: Labor and Grace


6th week

1st session
Georges Bataille: From Coins to God’s Prostitution

2nd session
Andre Breton, Surrealism, Antonin Artaud: Attacks on Thinking and the Intermittences
of Being

דרישות קדם:

הערות: 6 שבועות החל מ- 3/03/2010

בחינות

[]

שירה רומנטית Romantic Poetry‏ (06262282)

שעור

ד"ר גליה בנזימן Dr. Galia Benziman

This course offers selected readings of poets who gradually came to be grouped together as the major voices of English Romanticism: Blake, Wordsworth, Coleridge, Shelley, and Keats. We shall examine the complexity of fundamental Romantic concepts such as memory, poetic inspiration, the Sublime, Self and Nature, childhood, personal and political freedom, and the role of language. Besides close analysis of individual poems, the course will discuss some of the historical, political and cultural contexts of Romantic ideology and aesthetics, and will consider the influence of Romantic poetry on future generations.

Requirements: one midterm paper, short class assignments, a final exam.

Texts: students should purchase the following book: English Romantic Poetry: An Anthology, ed. Stanley Appelbaum (1996). Additional poems will be provided for photocopying.

דרישות קדם:

הערות: קורס מתקדם 2 ש"ס Advanced Course

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 10/02/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 17/03/2010 בשעה 18:00

מאמעריקע לאמריקה - העולם החדש‏ (06262284)

שעור

מר מתן חרמוני Mr. Matan Hermoni

הקורס יעסוק ביצירה היהודית באמריקה בראשית המאה העשרים ובפסגות שאליה הגיעה ספרות יידיש כמבטאת הנאמנה של חיי המהגרים בעולם החדש. במהלך הקורס, נבחן את התהליכים שעברה הספרות היהודית, מספרות משכילית ביידיש ובעברית, דרך הספרות הפופולארית ועד ליצירה מודרניסטית בשלה ומורכבת, שהיא מפסגות ספרות יידיש ומפסגות השירה המודרניסטית בכלל. הקורס הוא בעל אוריינטציה היסטורית, ויבחן את האופן שבו תמורות היסטוריות קיבלו ביטוי במהלכים פואטיים. כמו כן נבחן את המתח המרכזי שעומד בלבה של היצירה היהודית באמריקה בתקופה זו: המתח בין העולם הישן והעולם החדש – אמריקה ואירופה.

היצירות שתעמודנה במרכז הקורס הן:

- שלום-עליכם – מוטל בן פייסי החזן
- ל. שפירא – "דאק"
- יעקב גלאטשטיין – "רומאני יאש"


בנוסף ייוחד מקום לשירה היידית באמריקה, ממנה נקרא מבחר מיצירתו של מוישה-לייב הלפרן, מאני לייב ואהרון גלאנץ ליילס ואחרים.

The course deals with Jewish writings in America at the turn of the 20th century, and the poetic peaks reached especially by Yiddish literature, faithfully depicting immigrant life in the New World. During the course we will examine the evolution of American Jewish Literature, from the Haskalla tradition, through the popular "Pulp" (Shund) literature and into the mature Modernist works of the 1920's and 1930's; works that include some of the peaks not only of Jewish literature but of all Modernist writing.
The course is historically oriented and will examine the ways in which history was expressed poetically. Special consideration will be given to the contrast between the Old continent and the New World; the major tension behind the Jewish literary works of the era.

The works that we will read include:

- Sholem Aleichem: Mottle, Paisy the Cantor's Son
- L. Shapiro – "Doc"
- Y. Glatstein - The Yash Novels

In addition we will read a selection of Yiddish poems by poets such as Moishe-Leib Halpern, Many Leib and A.G. Leyeles

דרישות קדם:

הערות: קורס מתקדם-יינתן בעברית 2 ש"ס Advanced Course in Hebrew

בחינות

 • סמסטר א', מועד א': ב-4/2/10 ב-9:00. החזרה ב-11/2/10 ב-13:00.
 • סמסטר א', מועד ב': ב-5/3/10 ב-9:00. החזרה ב-14/3/10 ב-13:00.

הלא נאמר בספרות The Unsayable in Literature‏ (06264087)

סמינר

ד"ר נועם רייזנר Dr. Noam Reisner

Confronting the inexpressible and the unsayable is a commonplace of human experience. Every day of our lives we experience those moments when language fails us; when ideas, emotions or mental images—those things which fall under the nebulous category of sense, not to say meaning—are mis-transmitted, misinterpreted, or simply passed over in silence in the processes of human communication. Finding the words to describe an idea, an image, or an emotion is not only the greatest obstacle to human language but also the greatest challenge for its art. Taking a very broad view of the term ‘literature’ – a medium which depends solely on written language to (mis)communicate its ideas – we will examine in this seminar the fundamental preoccupation in Western thought and written culture with negation, where language communicates most by falling silent and showing itself failing. This will be an interdisciplinary seminar: we will read literary works of fiction and poetry along side philosophical, theoretical and theological texts ranging in time and place from pagan antiquity to postmodernity. Only by adopting a thoroughly interdisciplinary approach will we be able to pursue the relevant threads of thought which implicate Plato and Derrida, Dante and Beckett, or John Donne and T. S. Eliot in a continual discourse about the empowering limits and failings of language. Throughout, we will raise and continually re-assess a number of broadly conceptual questions: does the discourse of the unsayable in Western thought constitute a moving towards or away from such ineffable absolutes as God, ethics, or what is designated as the 'real'? Is the reality of an object which eludes language extrinsic to the failings of language, or is constituted by its very failings? At what stage and under what intellectual condition does negativity in discourse give way to mysticism (in the broadest sense of the term)? Is what we call 'mysticism' itself a lexical and intellectual misnomer when associated in some spiritual contexts with the experience of unsayability? And finally, what are the formal, aesthetic, and textual implications of the silence which is attached to presence (or the absence of presence) in Western thought about being and language?

Reading: It is in the nature of a seminar of this scope that the choice of reading texts will be selective, not to say arbitrary. Authors and thinkers omitted from the syllabus will therefore be just as significant in their absence – indeed their silence – as those that are included. Nevertheless, some selection is possible given the historical trajectory of apophasis – or the negation of speech – in Western thought. We will therefore read, in relative chronological order (though not necessarily in historical order), a wide range of texts which at their core negotiate, either theoretically or substantially, the problems of negation and unsayablity in human experience. Reading will include extended excerpts from the following texts: Plato's Parmenides and Meno, Plotinus' Enneads, key episodes in The Hebrew Bible and The New Testament, Philo's On the Law of Allegory and The Mutability of Names, Augustine's Confessions, Pseudo-Dionysius the Areopagite’s Divine Names and Mystical Theology, Rambam’s More Nevochim and Aquinas’s Summa, Meister Eckhart’s sermons, Dante's Paradiso, The Cloud of Unknowing, Cusanus' Of Learned Ignorance, Teresa of Avila’s Interior Castle, Jakob Bצhme’s On Election of Divine Grace, Kant’s The Critique of Judgment, Nietzsche’s Twilight of the Idols and the Antichrist, Kierkegaard’s Fear and Trembling, Kafka’s ‘On Parables’ and ‘The Silence of the Sirens’, Wittgenstein’s ‘A Lecture on Ethics’ and Tractatus, Heidegger’s On the Way to Language, Beckett’s The Unnamable and Waiting for Goddot, Simone Weil’s ‘He Whom We must Love is Absent’, Freud’s The Interpretation of Dreams and The Project for a Scientific Psychology, Lacan’s Seminar VII, Levinas’s Otherwise than Being or Beyond Essence, Derrida’s On The Name, Jean-Luc Marion’s God Without Being, and select poems by John Donne, George Herbert, Shelley, Gerard Manley Hopkins, Emily Dickinson, T.S. Eliot, Wallace Stevenson, and Paul Celan.


Requirements: A referat of around 15 pages, and oral presentations with short written summaries to be handed in for evaluation.

דרישות קדם:

הערות: סמינר מ.א. 4 ש"ס MA Seminar

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

מודרניזם אירופאי European Modernism‏ (06264183)

סמינר מ.א. Seninar MA

פרופ' מרקוס קואלן Prof. Marcus Coelen

The seminar will deal with exemplary figures and texts of the “classical modernism” in European literature, i.e. roughly the period from 1890 to 1930.
The class will proceed through a series of close readings of selected texts and passages. Particular attention will be paid to the conflict of psychological and linguistic-literary categories in the analysis of the modernist text. The paradoxes inherent to the concept of modernism–to be the event in history that repeats the history of the attempt to do away with History altogether; the desire to strip away from language in the name of language–will be a central concern of the discussion.
Taught in English; texts will be provided in the original (French, English, Italian, Portuguese) as well as in English translation where necessary.

Prospective Syllabus


1st week

1st session
Introduction – the notion of “modernism” – the “field” of modernism: subject and
writing – Nietzsche, Mauthner, Hofmannsthal and the question of language

2nd session
A paradigm of modernity? “Stream of consciousness” (William James, Edouard Dujardin, Virgina Woolf et al.)


2nd week

1st session
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu – From Time and Memory to Space and
Forgetting

2nd session
Walter Benjamin, “Zum Bilde Proust” and other essays – The Task of the Modern Critic


3rd week
1st session
Franz Kafka, Oktavhefte – Writing, Time, Form

2nd session
Rainer Maria Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge – The
Unrecognizable Prose Poem


4th week
1st session
Fernando Pessoa, Livro do Desassossego – ‘Heterography’

2nd session
Italo Svevo, La coscienza di Zeno – Consciousness as Unconscious


5th week
1st session
James Joyce, The Portrait of the Author / Stephen Hero – Epiphany and the Instant of Modernity

2nd session
James Joyce, Finnegans Wake – Can language(s) be counted (on)?


6th week
1st session
Poetry from Stיphane Mallarmי to Francis Ponge – Crises of Verse and Opinions on
Flowers Changed

2nd session
Hollow Man, Men Without Qualities, Hingemachte Mהnner – Scenes of the Subject without Subjectivity in T. S. Eliot, Robert Musil and Daniel Paul Schreber

דרישות קדם:

הערות: 6 שבועות החל מ- 3/03/2010

בחינות

[]

מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד‏ (06621013)

שיעור

ד"ר יעל דר

מתי נולד הילד המודרני ומתי נוצרו הטקסטים עבורו? מה קרה לכיפה אדומה בדרך למאה העשרים? למה כתב לואיס קרול שלושה נוסחים ל"הרפתקאות אליס בארץ הפלאות"? את מי צריכה ספרות הילדים לרצות? לאן נעלמים המבוגרים בספרות הילדים הפופולרית? מה מייחד את הפואטיקה של ספרות הילדים מהפואטיקה של ספרות המבוגרים? כיצד השפיע פרויד על ספרות הילדים המודרנית? מה בין מודרניות ופוסט מודרניות בספרות הילדים? מתי איבדה ספרות הילדים את הבכורה בתרבות הילד? שאלות אלה ואחרות נידונות בקורס באמצעות דיון המחלץ את הספרות לילדים מן המסגרת הפדגוגית הצרה, ודן בה בהקשרים תרבותיים נרחבים.

דרישות הקורס:
קריאה שוטפת של מאמרים
מטלת סיום: מבחן בית

Introduction to Poetics of Children's Literature and Child Culture

Course Description:
When was the modern child born and what was written for him? What happened to Llittle Red Riding Hood on her way from the 17th century to the 21st? Why did Lewis Carroll write three versions of Alice's Adventures in Wonderland? To whom does children's literature cater? Who doed children's literature differ from literature written for adults? How does modern psychology affect children's literature? How does Post Modernity affect texts for children?
These interdisciplinary cultural questions and others will be discussed in this introductory course.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר א', מועד א': מבחן בית ב-1/2/10 ב-9:00. הגשה עד 3/2/10 ב-13:00.
 • סמסטר א', מועד ב': מבחן בית ב-12/3/10 ב-9:0. הגשה עד 15/3/10 ב-13:00.

מבוא לספרות הרוסית של המאה ה- 19 (חלק א`)‏ (06621187)

שיעור

ד"ר מרינה ניזניק

חלק א', סמס' א'
המאה ה-19 נחשבת ל"תור הזהב" בתולדותיה של הספרות הרוסית. אם בתחילת מסלול התפתחותה המואץ היא ניצבה בצלה של הספרות המערב-אירופית (ובפרט הצרפתית, האנגלית והגרמנית), הרי שעד מהרה היא התנתקה מהשפעתן ורכשה לעצמה קול ייחודי ואיכויות מקוריות, שהפכוה לאחת מהגדולות בעולם.
לספרות הרוסית מקום מיוחד בהתפתחותה הרוחנית של החברה הרוסית ובהתהוותה של הממלכתיות הרוסית. פרסומה של כל יצירה ספרותית גדולה חרגה מעבר לגבולות האירוע האמנותי המצומצם. ליצירות אלו הייתה תהודה תרבותית וחברתית נרחבת, והן עוררו פעמים רבות דיון סוער ואף בלתי-מתפשר לא רק בערכה האמנותי של היצירה, אלא בעיקר בעמדתו המוסרית והחברתית של המחבר. ניתן להבחין כי קלסיקונים של הספרות הרוסית מנסים להשיב באמצעות גיבוריהם על מכלול שאלות היסוד של ההוויה האנושית: מהות החיים ותכליתם, מהות האושר והחירות וזכותו של האדם לזכות בהם, כמו גם שורה של סוגיות נוספות, הנוגעות בין היתר לתחומי האתיקה, הדת והאמנות.
הספרות הרוסית הקלאסית מתחילה ללא ספק בא. ס. פושקין. הלה היה הסופר הרוסי הראשון שהשכיל למזג ביצירתו את שאיפותיו וכמיהותיו של האינדיבידואל עם הבעיות "הגלובליות" הרחבות יותר של זמנו. פושקין העשיר את רוסיה במורשת אסתטית חובקת-עולם, תוך כדי ניסיון ללכוד ביצירתו את איכויותיה הרוחניות של העת העתיקה והרנסאנס, של תקופת ההשכלה והעת החדשה.
ילמדו מתוך יצירותם של גריבוידוב ונ. ו. גוגול.

מטרות הקורס:
הואיל ומדובר בקורס מבוא, המטרה העיקרית הינה לחשוף את הסטודנטים למגמות העיקריות של הספרות הרוסית במאה ה-19, לעקוב אחר התפתחות הייחודיות של הריאליזם הרוסי מפושקין ועד צ'כוב, לנתח את הדילמות המוסריות של הסופרים הרוסיים הגדולים ביותר של המאה ה-19 ולברר עד כמה הן אקטואליות כיום. מטרה נוספת של הקורס הינה פיתוח מיומנויות של קריאה אנליטית בטקסטים אצל הסטודנטים, באמצעות עיון ביצירות המוצעות בפניהם.

חלוקת הציון בקורס תעשה לפי: חלוקת הציון בקורס תעשה לפי 20% מטלה 80% ציון במבחן הסופי

Introduction to Nineteenth Century Russian Literature (First Semester)

The 19th century is considered the “Golden Age” in Russian literature. While in the early years of the accelerated development of the period, Russian literature was overshadowed by West European literature (particularly French, English, and German literature), Russian literature quickly freed itself of these influences and acquired its own unique voice and distinctive originality, turning it into one of the greatest literatures in the world.
Russian literature holds a unique position in the intellectual development of Russian society and in creating official state-approved Russian culture. The publication of every important literary work took on proportions beyond the limited artistic scope of the event. These works bore comprehensive cultural and social impact, and they often spurred volatile and passionate discussions not only on the artistic value of the work, but mainly on the author’s moral and social stance. Through their heroes, classical Russian authors attempted to respond to a variety of fundamental questions regarding human experience: The meaning of life and its purpose, the nature of happiness and liberty, and man’s integral right to both. Several other issues relating to ethics, religion, and art were also discussed.
Classical Russian literature undoubtedly begins with A. S. Pushkin, the first Russian author to write of the aspirations and yearnings of the individual as well as of the “global” issues of his time. Pushkin enriched Russia with a world-encompassing aesthetic tradition, while attempting to capture the intellectual qualities of the ancient era and the Renaissance, the Age of Enlightenment and the modern period.
Works by A. S. Griboyedov, MY. Lermontov and N. V. Gogol will also be studied.

Course Goals
As an introductory course, the main goal is to expose students to central trends in 19th century Russian literature and to follow the unique development in Russian realism from Pushkin to Chekhov. Students will analyze the moral dilemmas facing the great Russian writers of the 19th century and discuss their relevance today. The course also employs the works studied to teach students critical reading.

Grade distribution: 20% home assignment 80% final exam

דרישות קדם:

הערות: ניתן ללמוד את חלק א` בלבד

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 12/02/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 17/03/2010 בשעה 18:00

"הקסם שבמציאות: יצירותיו של גבריאל גרסייה מרקז"‏ (06621191)

שיעור

גב` פלורינדה פ. גולדברג

הקורס יתמקד בניתוח ספרותי ופרשנות של מספר יצירות פרי עטו של הסופר הקולומביאני הדגול, חתן פרס נובל לספרות.
בין ההבטים שיודגשו:
1) ההקשר ההיסטורי-חברתי-פוליטי של היצירות;
2) ההקשר הספרותי (סיפורת ה-"בום", איפיוניה וחשיבותה);
3) מרקם המציאות אצל גרסייה מרקז: הריאלי, הפנטסטי, המוגזם, האינטרטקסטואלי;
4) היחס בין יצירותיו ועיבוד זהותה של אמריקה הלטינית.

היצירות הנכללות בתכנית הינן:
•"האישה שהיתה באה בשש" (סיפור קצר)
•"אין לקולונל מי שיכתוב אליו" (רומן)
•"על אהבה ושדים אחרים" (רומן)
•"מאה שנים של בדידות" (רומן)

השיעורים יושלמו על ידי ביבליוגרפיה מתאימה.

THE MAGIC IN THE REAL: WORKS BY
GABRIEL GARCIA MARQUEZ

The course will focus on analysis and comprehension of some of the narratives by Garcia Marquez, with special focus on:
a) Historial, social and political context
b) Literary context (the Latin American “Boom”)
c) Levels of reality in his fiction: the fantastic, the exceptional, the real, and the intertextual
d) Latin American identity as constructed in his fiction

Syllabus:
1) “The Woman who used to come at six” (short story)
2) Nobody Writes to the Colonel (novel)
3) On Love and Other Demons (novel)
4) A Hundred Years of Solitude (novel)

Bibliography will be provided during the course.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר ב', מועד א': מבחן בית ב-12/7/10 ב-9:00. הגשה עד 14/7/10 ב-13:00
 • סמסטר ב', מועד ב': מבחן בית ב-12/8/10 ב-9:00. הגשה עד 15/8/10 ב-13:00

מבוא לסיפורת‏ (06801000)

שיעור

פרופ` מנחם פרי

הקורס מקיף את יסודות תורת הפרוזה מנקודת הראות של תהליכי הקליטה של הקורא. מבחינה תיאורטית הוא מתמודד עם תיאוריות מקובלות בשנים האחרונות בתורת הספרות ובפסיכולוגיה של ההבנה, תוך דגש על "אסכולת תל-אביב". אך הקורס אינו אבסטרקטי: הוא מתקדם תוך הדגמה מסיפורי מופת מן הספרות העברית והכללית, ואגב כך מתכוון גם לפתח את כושר האינטרפרטציה של המשתתפים. בין הנושאים שיידונו: יחסי הגומלין בין טקסט לבין תהליכי ההבנה של הקורא; מילוי פערים; סדר הטקסט כקובע משמעות; המבנה המיוחד של המציאות בסיפורת וקשריה עם הלשון; דרכי המסירה: מבע משולב, נקודת תצפית, המספר והפרספקטיבות שלו; ועוד.

הקורס מורכב משיעור (4 ש"ס) וקבוצות של הדרכה אישית (2 ש"ס).

חובות הקורס: נוכחות; בחינה על החומר התיאורטי; שלוש עבודות-תרגיל בהדרכה אישית (פרט לתלמידים הפטורים מהדרכה אישית); עבודה מסכמת: אינטרפרטציה של סיפור; מבחן אמריקני על קריאה של מבחר נובלות.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 11/02/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 30/04/2010 בשעה 9:00

הסיפורת העברית: מבוא היסטורי‏ (06801001)

שיעור

פרופ` אבנר הולצמן

קורס-מבוא מקיף זה סוקר וממפה את הסיפורת העברית שנכתבה מראשית תקופת ההשכלה ועד ימינו אלה על יוצריה הבולטים והמגמות הפואטיות המרכזיות שהסתמנו בה. פרקיו העיקריים: ראשית הסיפורת – הסאטירה והאוטוביוגרפיה המשכילית; הרומן המשכילי בשיאו; 'דור המעבר' בשלהי המאה התשע-עשרה; הנוסח של מנדלי מוכר ספרים והשפעתו; לידת הסיפורת העברית המודרנית; הסיפורת בין שתי מלחמות העולם; יצירתו של ש"י עגנון; 'דור בארץ' ודור המדינה בסיפורת הישראלית; מניאו-ריאליזם לפוסט-מודרניזם.

דרישות הקורס: בחינת-כיתה בסוף השנה.

This comprehensive course is dedicated to a historical survey of Hebrew narrative fiction written since the beginning of the 19th century to the present day, introducing its prominent writers and major trends. Among Its chapters: The era of enlightenment; beginnings of Hebrew modernism; between the two World Wars; S. Y. Agnon; the 1948 generation and the statehood generation; from Neorealism to Postmodernism.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 31/01/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 17/03/2010 בשעה 18:00
 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 24/06/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 01/08/2010 בשעה 12:30

יצירות מופת בספרות העברית‏ (06801002)

שיעור

ד"ר איריס מילנר

יצירות מופת בספרות העברית
הקורס יציג קריאה בשורה של יצירות מופת בספרות העברית לדורותיה. כל שיעור ינתן על ידי מרצה אחר/ת ויוקדש ליצירה נבחרת אחת. רשימה מפורטת של המרצים היצירות וחומר הקריאה הנילווה יפורסמו באתר הקורס, ועל לוח המודעות של החוג בסמוך למועד ההרשמה.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 05/02/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 12/05/2010 בשעה 18:00

רומאנים נבחרים בספרות העולם‏ (06801003)

שיעור

ד"ר סמדר שיפמן

הקורס יעסוק בקריאת רומאנים ובהתבוננות בהם משתי פרספקטיבות עיקריות: א. הרומאן כמסע, כתהליך.ב. הרומאן כמגדיר ומשקף מצב תרבותי וחברתי.
מטרת הקריאה בכשמונה רומאנים מרכזיים מתקופות שונות ומיבשות שונות היא כפולה:
היכרות עם אבני דרך בתרבות המערבית; ונסיון לשרטט דרכי התבוננות אפשריות המאירות אבני דרך אלה על המשותף להן והייחודי לכל אחת מהן.
מטלת סיום: בחינת כיתה. נוכחות חובה.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 15/06/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 21/07/2010 בשעה 12:30

יסודות הפרוזודיה‏ (06801004)

שיעור

ד"ר עינת ברעם אשל ד"ר עידית עינת-נוב


במרכז הקורס נידונה שיטת השקילה הטוני-סילאבית של השירה העברית המודרנית (בהברה הספרדית והאשכנזית). הלומדים בו מתוודעים אל שורה של מושגי יסוד מתחום הפרוזודיה ורוכשים מיומנות בזיהוי ובהגדרת סכמות חריזה ומשקל.

ד"ר עידית עינת-נוב
מטרתו העיקרית של הקורס היא לימוד שיטת המשקל של השירה העברית המודרנית (המשקל הטוני-סילאבי). כמו כן יידונו בו היבטים נוספים של מרקם הצליל בשירה, כגון הריתמוס, החרוז, סכמות של חריזה, המצלול, החיתוך לשורות והחלוקה לבתים, קיומן של גלישות משורת שיר אחת לבאה אחריה ועוד. מהו משקל, מהם תיפקודי המשקל בשירה, מה בין משקל לריתמוס, והאם יש לצליל ולמשקל משמעות - שאלות אלה יעמדו במוקד הדיונים בקורס. נכיר מאמרי יסוד בחקר התחום ונבדוק את אבחנותיהם התיאורטיות בקריאתם של טקסטים שיריים. מטלת סיום: בחינת כיתה.

Elements of Prosody
The main topic of the course is the Syllabo-Tonic System, which is in use in Modern Hebrew Poetry since the late 19 century. The students will be introduced to basic prosodic concepts, and will acquire skills in recognition and identification of metric and verse structures.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/01/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 05/03/2010 בשעה 9:00

יסודות השיר‏ (06801005)

שו"ת

ד"ר תמר יעקבי

- מטרות הקורס הן (א) הצגה ראשונית של תחומים מרכזיים וטיפוסיים לשיר הקצר ו-(ב) פיתוח מיומנויות פרשניות, תוך דגש על תופעות אופייניות לשיר. התחומים השונים אשר יידונו ויודגמו בשעור ישמשו בסיס לעבודות הדרכה במהלך הקורס ובסיומו.
- דרישות הקורס: עבודות ההדרכה ומבחן סיום (להשלמות מ.א., עבודת סיכום ומבחן סיום).

A 4 hour core-course for undergraduate students, and a supplementary course for graduate students who did not study literature in their undergraduate stage.
The goals are twofold. (1) a basic panorama of central and typical aspects of the lyric; (2) the acquisition of an interpretive proficiency, especially in regard to poetic texts. The various subjects discussed and illustrated in class will be the topics of some working papers.
Undergraduate students are expected to write four papers (three throughout the semester, and a final paper at the end) and a final exam. Graduate students are expected to write the final paper and participate in the final exam.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 30/06/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 08/08/2010 בשעה 12:30

שירת תל-אביב‏ (06801039)

שיעור

ד"ר עודד מנדה לוי

הקורס יעסוק בעיר התל-אביב מפרספקטיבה מרחבית, היסטורית, תרבותית ואידיאולוגית. נבחן את דרכי ייצוג החוויה העירונית של תל-אביב בשירה העברית החל מן ההופעות הטקסטואליות הראשונות ועד הפרק המרכזי של שירת אלתרמן. בין המשוררים: שמעונוביץ, ראב, טמקין, למדן, אצ"ג, קרני, טלפיר, בת-מרים, שלונסקי, ואלתרמן.נוכחות חובה. מטלת סיום: בחינת כיתה.

Tel-Aviv Poetry
The course deals with the city of Tel-Aviv in special, historical, cultural and ideological
Perspectives. We will examine the ways of representation the urban experience of Tel-Aviv in Hebrew poetry. We will read poems from: Shimonovitz, Raab, Temkin, Lamdan, U.Z.Greenberg, Karny, Talpir, Bat-Miriam, Shlonsky and Alterman.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר א', מועד א': ב-12/2/10 ב-9:00.הגשה עד 17/2/10 ב-13:00
 • סמסטר א', מועד ב': ב-28/5/10 ב-9:00. הגשה עד 2/6/10 ב-13:00.

מבוא לתורת הספרות‏ (06801112)

שיעור

פרופ' מיכאל גלוזמן

הקורס יעסוק בהתפתחות התיאוריה של הספרות לאורך המאה העשרים. בסמסטר הראשון נעקוב אחר האסכולות הביקורתיות המרכזיות במחצית הראשונה של המאה העשרים כגון פורמליזם רוסי, מרקסיזם, ביקורת פסיכואנליטית,הביקורת החדשה והסטרוקטורליזם. בסמסטר השני נעקוב אחר עליית הביקורת הפוסט-סטרוקטורלית והפוסט-מודרנית ונתמקד בזרמים כגון דקונסטרוקציה, פמיניזם, שיח מיעוטים ופוסט-קולוניאליזם. הקורס יתמקד בסיבות ההיסטוריות לעליית אסכולות ביקורתיות שונות, בזיקות בין אסכולות תיאורטיות וביקורתיות לזרמים ספרותיים בני-הזמן, במושגים המרכזיים העומדים בבסיס החשיבה התיאורטית של כל אסכולה, ובמאבקים בין אסכולות ביקורתיות השונות.
מטלת סיום: בחינת כיתה בסיום כל סמסטר. בתרגילי הקורס יינתנו עבודות במהלך הסמסטר ובסיומו.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 17/02/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 21/04/2010 בשעה 18:00
 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 08/07/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 12/08/2010 בשעה 12:30

מבוא לאגדה ולספרות העממית‏ (06801203)

שיעור

פרופ` עלי יסיף

לקורס שתי מטרות עיקריות: הכרת היסודות התיאורטיים והפואטיים של הספרות העממית, הסוגות (הז'אנרים) העיקריים שבהם היא מעוצבת ומגמות ראשיות בשיטות מחקרה; ובחלקו השני, הכרת המהלכים העיקריים של סיפור העם העברי מאז ראשיתו בתקופת המקרא ועד לסיפורי העם של עדות ישראל בתקופה המודרנית. במהלך הקורס יוצגו וינותחו טקסטים מרכזיים מתוך הספרות העממית העברית לדורותיה, וביניהם ז'אנרים כמו המיתוס, האגדה, המעשייה, הנובלה, המשל, הפתגם, הבדיחה והחידה.

Introduction to Jewish Folk Literature.
The course will be divided into two sections: the theoretical and the historical. In the first one will be presented the basic definitions of folklore and folk-literature and their context within the humanities and social sciences. The major genres (myth, legend, fairytale, fable, novella, proverb, riddle and joke) will be presented, as well as the basic research tools and approaches.
In the second part of the course will be presented the development and characteristics of Jewish folk literature, from the Hebrew Bible, to the modern, Israeli folk literature.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 08/02/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 09/04/2010 בשעה 9:00

מבוא לשירה העברית בימי הביניים א`‏ (06801204)

שיעור

ד"ר טובה בארי

סקירה כללית של תולדות השירה העברית בימי הביניים, קודש וחול, כפי שנתגבשה למן ראשיתה (סביב המאה החמישית) בארץ ישראל, לאחר מכן בארצות המזרח ובספרד, עד סוף תקופת תור הזהב (אמצע מאה 12). בשיעור יידונו סוגי יצירה ליעדים שונים: שירים שנכתבו לבית הכנסת (פיוטים) וכאלה שנועדו להקשרים חברתיים מגוונים (שירי יין, חשק, שבח ועוד). דגש מיוחד יושם על הפעילות במרכז הספרדי בתקופה הנידונה. הלימוד ילווה בקריאה מדגמית של סוגי היצירות העיקריים.
בסוף הקורס: מבחן כיתה.

Introduction to Medieval Hebrew Poetry (part I)


This introductory course surveys the development of Hebrew Medieval poetry from its early beginnings, around the fifth century, until the end of the ‘Golden Age’ of the Spanish school (around mid 12th c.). The study of poetics and literary genres will be illustrated by reading chosen texts, both religious and secular in nature.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 03/02/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 24/03/2010 בשעה 18:00

מבוא לשירה העברית בימי הביניים ב`‏ (06801205)

שיעור

פרופ` טובה בארי

בשיעור נמשיך לסקור את תולדות השירה העברית בספרד למן אמצע המאה ה12 ועד לגירוש (סוף המאה ה15). בתקופה זו עיקר הפעילות הספרותית מתבצעת בצפון ספרד ובדרומה של צרפת. נקרא יצירות מגוונות מתחומי השירה והספורת המחורזת (בדגמים של המקאמה), סוגים אשר התפתחו באקלים תרבותי שונה ממה שהכרנו בתקופה תור הזהב, בדרום ספרד. במהלך הקורס נפנה מבט גם אל היצירה השירית שנכתבת במרכזים אחרים, כגון ארצות המזרח ואיטליה.

Introduction to Medieval Hebrew Poetry (part II)

This introductory course continues the survey of part I, following the literary developments in Northern Spain and South of France from mid 12th century up to the expulsion from Spain (end of 15th c.) The study of poetics and literary genres will be illustrated by reading chosen texts, mostly of secular in nature.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 27/06/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 04/08/2010 בשעה 12:30

תיאוריה וביקורת של הספרות והתרבות‏ (06801300)

שיעור

ד"ר אייל דותן

שיעור מבוא פילוסופי-תיאורטי ללימודי הספרות והתרבות שבו יוצגו בסקירה כרונולוגית-שיטתית הפרקים המרכזיים בתולדות התיאוריה הביקורתית מעמנואל קאנט ועד ג'ודית באטלר, מהיגל עד דלז וגואטרי. הקורס יתמקד בהוגי המאה התשע-עשרה והעשרים ובמסורות מחשבה כגון הפנומנולוגיה, המארקסיזם, הפסיכואנליזה, הסטרוקטורליסטים והפוסט-סטרוקטורליסטים.

דרישות קדם:

הערות: סגור למי ששמע מבוא לתיאוריה וביקורת

בחינות

 • סמסטר א', מועד א': ב-29/1/10 ב-9:00. הגשה עד 2/2/10 ב-13:00
 • סמסטר א', מועד ב': ב-9/4/10 ב-9:00. הגשה עד 14/4/10 ב-13:00

בעיות יסוד בתורת הספרות: מבט מפרספקטיבה קוגניטיבית‏ (06801302)

שיעור

פרופ` ישיעהו שן

בעיות יסוד בתורת הספרות: מבט מפרספקטיבה קוגניטיבית.

מטרתו העיקרית של הקורס היא לדון בבעיות יסוד שונות המעסיקות את תורת הספרות באמצעות קישורן למסגרות תיאורטיות שונות במדעים הקוגניטיביים.

הקורס יעסוק בעיקר בסוגיות הבאות:
- מהם המדעים הקוגניטיביים ומהו מעמדה של תורת הספרות במסגרתם.
- השימוש הפואטי והלא פואטי בשפה: מבט מפרספקטיבה של המדעים הקוגניטיביים.
- לשון השירה - מבט מפרספקטיבה קוגניטיבית.
- הטקסט הסיפורי הקצר - והכשירות הסיפורית.

חובות הקורס
1. במהלך הקורס יקראו הסטודנטים כ-9-8 מאמרים, אותם יוכלו למצוא בספריה המרכזית בתיק הקורס.
2. בסיום הקורס תתקיים בחינה.

Basic issues in literary theory: a cognitive perspective
The main goal of the course is to discuss several fundamental issues in literary theory by relating them to theories in the cognitive sciences. In particular, the course will address the following two fundamental issues:
1. The way poetic language conform and interfere with regular cognitive processes
2. Text processing and the short narrative text.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 07/02/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 28/04/2010 בשעה 18:00

תחנות יסוד בספרות המערב: העת העתיקה וימה"ב‏ (06801305)

שיעור

ד"ר אורלי לובין/ד"ר תמי עמיאל האוזר

מטרת הקורס לערוך היכרות ראשונית עם מספר יצירות מפתח שנכתבו ביוון העתיקה, ברומי ובמהלך ימי-הביניים. הדגש יושם על היכרות עם ז'אנרים מרכזיים: המיתוס, האפוס ההומרי – האיליאדה והאודיסיאה, הטקסט הפילוסופי היווני: המשתה של אפלטון, הטרגדיה היוונית, הקומדיה היוונית והקומדיה הרומית, המחזה הימי-בינימי, הכתבים הקדושים של הנצרות ושל האסלאם, והאידיליה הפיקרסקית – דפניס וכלואה (רשימה לא מלאה).

This course aims at basic acquaintance with the most influential literary masterpieces produced during the Classic, Roman, and Medieval eras. It will mainly look at the changes occurring in major genres: the philosophical text, the Homeric epos, the Myth, tragedy, comedy and sacred books of Christianity and Islam.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 04/07/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 05/08/2010 בשעה 12:30

תורת השירה‏ (06801309)

שיעור

ד"ר מיכאל גלוזמן

קורס זה יעסוק בשירה ובתפיסות תיאורטיות של השיר ושל השירה. נעקוב אחר התפתחות החשיבה התיאורטית על השיר הלירי באמצעות קריאה של תיאורטיקנים כגון מוקזז'ובסקי, יאקובסון, ריפאטר, בלום, בנימין, אגמבן ועוד.
מטלת סיום: בחינת בית.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

תיאטרון: בין היסטוריה לפואטיקה‏ (06801310)

שיעור

ד"ר יעל לבוא

הקורס יעסוק בהתהוותה של מפת תיאטרון וגיבוש קנון של תיאטרון בהקשר חברתי ותרבותי. נדון בגורמי ההשפעה והתהליכים המעורבים הן ביצירת מפת תיאטרון והן בהתגבשותו של קנון. מקרה המבחן בו יתמקד הקורס הוא התיאטרון הבריטי לאחר מלחמת העולם השנייה: החידושים שהציעו מגמות תיאטרוניות שונות, כמו דרמה חברתית וגישות עדכניות של שייקספיר, שבאו לידי ביטוי במדיניות הלהקות שהוקמו ופעלו בלונדון בשנות החמישים והשישים וביצירותיהם של מחזאים מרכזיים. נבחן מספר מחזות של מחזאים מרכזיים בהקשר של השינויים שחלו בבריטניה בשנות החמישים והשישים בזירה התרבותית בכלל ובשדה התיאטרון בפרט.

Theatre: Between History and Poetics:

The course deals with the forming of theatrical map and canon within a social and cultural context. We will discuss the factors affecting, and processes involved in the emergence of both theatrical map and canon. The course will focus on the test case of postwar British theatre: innovative theatrical directions manifested in the policies of theatre companies founded and working in the 1950s and 1960s, and in the dramas of major playwrights. In addition we will examine a number of plays of major dramatists in the context of the changes taking place in Britain through the 1950s and 1960s in the cultural arena and in the theatrical field

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר ב', מועד א': ב-13/7/10 ב-9:00. הגשה עד 18/7/10 ב-13:00
 • סמסטר ב', מועד ב': מבחן בית ב-10/8/10 ב-9:00. הגשה עד 15/8/10 ב-13:00

קווי מתאר לשירה העברית‏ (06802008)

שיעור

פרופ` זיוה שמיר

מטרת הקורס: לשרטט קווי מתאר להתפתחות השירה העברית של מאתיים השנים האחרונות, תוך הארת השינויים הפואטיים במעבר מתקופה לתקופה ומאסכולה לאסכולה, על רקע התמורות החברתיות והפוליטיות. מהלך הקורס: במהלך הקורס יתוארו הנסיבות שהובילו ללידתה של השירה העברית החדשה, והתלמידים ייפגשו, שלב אחרי שלב, עם הזרמים הספרותיים העיקריים (שירת ההשכלה המוקדמת והמאוחרת; שירת התחייה; השירה האוונגרדית של שנות העשרים; השירה המודרניסטית-סימבוליסטית הארצישראלית; השירה המודרניסטית הישראלית; השירה הפוסט-מודרניסטית הישראלית, וכן עם מבחר טקסטים של משוררים מרכזיים

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 18/06/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 25/07/2010 בשעה 12:30

תיקון אמנותי: מבוא לביקורת ספרות פסיכואנאליטית‏ (06802014)

שיעור

ד"ר איריס מילנר

הביקורת הפסיכואנליטית המסורתית ייחסה מעמד מועדף לפסיכואנליזה, כמי שבידה, כביכול, כלי הניתוח והפרשנות לטקסט הספרותי, גיבוריו ומחברו. בחלקו הראשון תידון בקורס התפתחותו של מפגש מסורתי זה בין הפסיכואנליזה לספרות, יוצגו פרשנויות פסיכואנליטיות קלאסיות ליצירות ספרות, וכן ידונו טקסטים ספרותיים המעמידים במרכזם, בגלוי או בסמוי, "מצבים" פסיכואנליטיים. בחלקו השני יוקדש הקורס לתיאור השינוי שחל בעשורים האחרונים בגישה המייחסת "מעמד מועדף" לפסיכואנליזה, ויוצג האופן שבו הפסיכואנליזה מגדירה את עצמה מחדש באמצעות תובנות הלקוחות ממחקר הספרות. כמו כן ידונו בקורס אלטרנטיביות של קריאה פסיכואנליטית של ספרות יפה, כאלה המתייחסות אל הטקסט הספרותי כאל "ישות פסיכולוגית" המונעת על ידי ה"לא מודע" שלה, המסתתר ומבקש להיחשף בעת ובעונה אחת.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר א', מועד א': ב-26/1/10 ב-9:00. הגשה עד 31/1/10 ב-13:00
 • סמסטר א', מועד ב': ב-12/3/10 ב-9:00. הגשה עד 17/3/10 ב-13:00

קריאה בשירי אהבה עבריים מימי הביניים‏ (06802015)

שיעור

מר אוריה כפיר

מתוך הקורפוס הגדול של שירת החול העברית בימי הביניים, מושכת אליה את תשומת הלב קבוצת שירים כלל לא קטנה, הידועה בשם "שירת החשק" והמוקדשת לְנושא ה"אהבה". שירים אלו, הצבועים לעתים בגוונים נועזים למדי, יש בהם אולי כדי להפתיע בתוך הקונטקסט היהודי-מסורתי שלהם; אך דווקא בשל כך נבקש בקורס לראות אותם כמגלים טפח (ומכסים טפחיים) בעולמה המורכב והרב-ערכי של השירה העברית בימי הביניים.
במהלך הקורס נבקש, באמצעות קריאה צמודה בשירים, לבחון את עקרונות הז'אנר: מי הם המשתתפים בשיח האהבה? כיצד הם מאופיינים? מהי הדינמיקה ביניהם? האם יש סיכוי לאהבה? על שאלות אלו ואחרות נבקש לענות, תוך התמודדות עם סוגיות שונות כגון: אהבה חצרנית, מה בין שירה ומציאות, מיניות בבית הכנסת, סוגיות מגדריות, שירה הומואירוטית ועוד.


Within the enormous, varied corpus of medieval Hebrew poems, stand out those about love. In their traditional Jewish context, one might be surprised by these poems, which are, in part, quite provocative. However, for this very reason we would like to read them in the course as glimpses into the complex and ambiguous world of medieval Hebrew poetry.
Questions of interest will be: Who takes part in this love discourse? How are they characterized? What is the dynamic between the lover and the beloved? And is there a chance for love? We will relate to these questions and others while dealing with various topics, such as: courtier love, what's between poetry and real life, sexuality in the synagogue, gender issues, homoerotic poetry and more.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

נרקוטיקה למתחילים: סמים, ספרות ותרבות‏ (06802037)

שיעור

מר יחיל צבן

בדיאלוג פיידרוס לאפלטון מופיעה המילה פרמקון, תרופה שהיא גם רעל, בהקשר של כתיבה. קריאת הטקסט משולה ללקיחת תרופה אשר על סגולותיה המועילות או המרעילות אין לאדם שליטה. הטקסט הכתוב מדומה אפוא לסם בעל תכונות מפתות, ממכרות ומזיקות אשר פוגע במוסריות, בחוק ובסדר החברתי. הוא מרעיל את נפשו של האדם ואף עלול לגרום למותו (הרעל ששתה סוקרטס מכונה פרמקון). מטרת הקורס היא לבחון את היצירה הספרותית דרך מערכת המושגים והדימויים שמכוננים את סדר השיח הנרקוטי בתרבות המערבית ולבדוק כיצד הכתיבה, כמו הסם, מרגיעה את הגוף ומעוררת אותו, מענגת ומזהמת את הנפש, משחררת את התודעה ולחלופין משעבדת אותה לאמונות שווא.
תחילה נתחקה אחר מעמדם התרבותי והמוסרי של חומרים כגון טבק, אלכוהול, חשיש והרואין תוך כדי עיון בטקסטים של צ'רלס בוקובסקי, לואיזה מיי אלקוט, יונה וולך, ויליאם ס. בורוז ושירת היין העברית בימי הביניים. לאור הקריאה ביצירות השונות נעסוק בשאלה אם הסם ניחן בסגולות פואטיות, ואם השירה אינה מספקת חוויה קוגניטיבית ואמוציונלית הקרובה ברוחה לנטילת חומרים משני תודעה. המסגרת התיאורטית של הדיון תתבסס על רעיונותיו של ז'אק דרידה בספר "בית המרקחת של אפלטון" ועל ספרה של אביטל רונאל "Crack Wars".
חלקו השני של הקורס יוקדש לעיון בשאלת ההתמכרות לדימוי. נבחן אם תוכניות ריאליטי, פרסומות בטלוויזיה ומכשירים סלולריים אינם סמים מופשטים, שצריכתם מספקת זהות ועונג וגם יוצרת תלות. בחלק זה נקרא טקסטים של פייר בורדייה, ז'אן בודריאר וגי דבור. לסיום, נקרא יצירות משל דליה רביקוביץ', נתן אלתרמן ולואיס קרול, ונשאל אילו דימויים ממכרים מספקת היצירה הספרותית? האם אנחנו מכורים לטקסט? ואם כן, האם אנחנו רוצים להיגמל?

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

גוף ומגדר בסיפורת העברית של ימי הביניים‏ (06802042)

שיעור

מר דוד רוטמן

בקורס נבקש לבחון את ההתמודדות של מספרים ודרשנים בימי הביניים עם התפיסות שרווחו בתקופתם לגבי שאלות גוף, מיניות ומגדר. באמצעות הסיפורים העממיים והאמנותיים, נבקש לעמוד על האופן שבו יוצגו הגוף הנשי והגוף הגברי, הגוף היהודי והגוף ה''גויי'', ההטרוסקסואליות וההומוסקסואליות, הגוף המתענה והגוף המתענג, המיניות ה''נורמטיבית'' וה''אסורה'', גוף ה''אני'' וגוף ה''אחר'', עיוותים גופניים מפלצות, ועוד.
חובות הקורס: נוכחות והשתתפות בשיעורים, קריאה משיעור לשיעור, מבחן בית.

In this class we shell try to examine how Medieval Jewish storytellers and commentators dealt with the Gender, Sexuality, and body concepts of their time.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר א', מועד א': ב-16/2/10 ב-9:00. הגשה עד 21/2/10 ב-13:00
 • סמסטר א', מועד ב': ב-21/5/10 ב-9:00. עד26/5/10 ב-13:00.

ספרות ואי מוסריות‏ (06802052)

שיעור

גב` תמר עמיאל האוזר

הקורס יעסוק ביחסים המורכבים שבין ספרות וביקורת הספרות לבין מוסר ומחשבה אתית – נעמוד על ההשתלשלות ההיסטורית של יחסים אלה, מהביקורת של אפלטון על הכוח המשחית של האמנות ועד לעמדות מגוונות שהופיעו במאה העשרים (מרתה נוסבאום, ווין בות', ז'אק דרידה ואחרים). בנוסף לקריאת טקסטים תיאורטיים נבחן את ההיבטים השונים של יחסי ספרות ואתיקה במגוון יצירות ספרות.
דרישות הקורס: עבודת סיום

The course discusses the complex relationships between literature and ethics, as they appear in philosophical thought and in literary theory: from Plato rejection of poetry through diverse 20th century approaches to the (im)morality of the poetic discourse. We read texts by Martha Nussbaum, Alasdair MacIntyre, Emmanuel Levinas, Derek Attridge, Carol Gilligan, Wayne Booth, Jacque Derrida and others. The theoretical reading is accompanied by discussion of several literary works.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

מי אני ומה שמי: לבטי זהות בשירת הילדים העברית‏ (06802053)

שיעור

ד"ר עינת ברעם אשל

בשנות הארבעים של המאה העשרים חלה תפנית בדרכה של שירת הילדים העברית. הזהות הסוציולוגית של כותביה השתנתה, ועמה חדרו אל עולמם הפואטי של השירים נושאים וגישות חדשות, מבית המדרש של הפסיכולוגיה ההתפתחותית. שירת הילדים, שנודע לה עד כה תפקיד דידקטי ופדגוגי ראשון במעלה, החלה בשעה זו להתלבט בין דידקטיות לפסיכולוגיזם. במהלך הקורס נתחקה אחר עקבותיהם של הלבטים הללו ונבדוק את השפעתם על תפיסת הילד המיוצגת בשירים השונים. לצירוף "לבטי זהות" נודעת אפוא משמעות כפולה: זוהי תמה הנידונה ביצירות השיריות, המבקשות אג'נדה פואטית לכידה אך מתקשות לאתרה.

During the Forties, a change occurred relating to Hebrew Children poetry. The Sociological identity of the writers had changed, and with it came new subjects and approaches from the ideas of the Developmental Psychology, into the poetic world of the lyrics. During the course we will follow the indecisions that characterize those lyrics and we will check their influence upon the "Child Perception" that is being presented in different lyrics.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

סאדו מזוכיזם בספרות העברית‏ (06802082)

שיעור

גב` תמר מרין

נרטיבים סאדו-מזוכיסטיים ליוו את הספרות העברית המודרנית למן תחילתה, והפכו, בספרות מפנה המאה, ובהשראת סיפור יוסף ואשת פוטיפר התנ"כי, לאחת המטפורות המרכזיות ליחסי יהודים- גויים.
עם המעבר לארץ ישראל, הוסיפו מערכות יחסים סאדו-מזוכיסטיות להעסיק את הספרות העברית, אך לבשו פנים אחרות, בהתאם לשינויים שהתחוללו בנורמות הלאומיות, המגדריות והז'אנריות שעיצבו אותה.
קורס זה מציע מסע בעקבות הנרטיב הסאדו-מזוכיסטי בספרות העברית לתולדותיה, מתוך ניסיון לבחון את התמורות שחלו בו, מפרספקטיבה היסטורית-תרבותית, מגדרית ופסיכואנליטית. לאורך הקורס נקרא יצירות משל מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, א.נ גנסין, דוד פוגל, ש"י עגנון, עמוס עוז, עמליה כהנא-כרמון וצרויה שלו, ונעיין בתרגומים לעברית של יצירות מאת י.ל פרץ ובשביס זינגר, לצד קריאה בטקסטים תיאורטיים משל פרויד, דלז, ג'סיקה בנג'מין ואחרים.

The Lady and the Peddler? Sadomasochism in Hebrew literature
Sadomasochistic narratives have been a part of the Modern Hebrew Literature since its formative years. At the turn of the 20th century, these narratives have become, in the works of writers such as M.Y. Berditchevski, U. N. Gnessin and others, a central metaphor for the "Jews vs. 'Goyim' " relationship.
Israeli literature has followed through in portraying sadomasochistic narratives, although these narratives have gone through generic, ideological and gender change of norms.
The course will examine the sadomasochistic narrative in Hebrew literature, at different stages of its evolution.
Throughout the course, we will read works by Berditchevski, Gnessin, David Fogel, S.Y Agnon, Amos Oz, Amalia Kahana-Carmon, and Zruya Shalev, along with critical works by Freud, Deleuse, Jessica Benjamin and others.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

הסיפורת הלטינו-אמריקנית: צמתים מרכזיים‏ (06802083)

שיעור

ד"ר דניאל בלאושטיין

. הקורס יעסוק בסיפורת הלטינו-אמריקאית שהופיעה בזירה הספרותית לאחר ה"בוּם" (BOOM) – אותו זרם מרכזי ששלט בשנות השישים של המאה ה-20 בספרות של היבשת. נלמד רומנים שהוגדרו כציוני דרך מרכזיים בנוף הספרותי הלטינו-אמריקאית בפרט ובספרות האוניברסאלית בכלל בשלושים השנים האחרונות. יושם דגש מיוחד על האסטרטגיות והתחבולות הנרטיביות והאסתטיות הבולטות ברומנים אלו, כגון השימוש ב"פרודיה" ביצירתו של גרסיה מרקס וב"תרבות ההמונים" ביצירותיהם של מנואל פואיג ו-וארגס יוסה. החלק האחרון של הקורס יוקדש ליצירותיו של אחד הסופרים הבולטים בימינו, הצ'יליאני רוברטו בולניו.

The course focuses on the Latin-American narrative that followed the acclaimed “Boom” of the 1960’s. During the seminar, we will read and discuss a number of key novels that turned out to be landmarks, both locally within the Latin-American literary scene and internationally, in the last three decades. Special emphasis will be put on the narrative and aesthetic strategies that characterize these texts, such as the use of “parody” by Garcםa Mבrquez and “mass-culture features” by Manuel Puig and Vargas Llosa. The closing part of the course will be devoted to the work of one of the most remarkable authors of our time, Roberto Bolaסo.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

צמיחתה של הפרוזה הנשית הישראלית‏ (06802084)

שיעור

גב` תמר מרין

הקורס עוסק ב"אימהות המייסדות" של הפרוזה הנשית הישראלית: יהודית הנדל, שהחלה לכתוב בסוף שנות הארבעים, על רקע "דור הפלמ"ח", ועמליה כהנא-כרמון ורחל איתן שהחלו לכתוב בשנות החמישים המאוחרות ובשנות השישים המוקדמות על רקע "דור המדינה". לאורך הקורס, נעסוק בהקשרים ההיסטוריים, הספרותיים והתרבותיים מתוכם צמחה יצירתן של שלושת הפרוזאיקוניות, נבחן את היחסים המורכבים שכל אחת מהן ניהלה עם קאנון הספרות העברית ועם הסופרים בני דורן, ונבחן את השפעתן על הספרות הישראלית שהתפתחה בשנות השבעים השמונים והתשעים.

Intertextuality as Intersexuality: The Rise of Israeli Women's Prose
The course deals with the women "founders" of Israeli prose: Yehudit Hendel, Amalia Kahana-Carmon and Rachel Eytan.
Throughout the course, we will discuss the historical background as well as the poetic and cultural backgrounds from which each of them has emerged. We will focus on the complex relationship that each writer has lead with her contemporaries as well as with the Hebrew Canon. We will also examine the three writer's influence on Israeli literature in general and on Israeli women's prose in the 80's and 90's in particular.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

ארס-פואטיקה ומגדר‏ (06802088)

שיעור

ד"ר דנה אולמרט

רחל בלובשטיין, אסתר ראב ויוכבד בת-מרים היו המשוררות הראשונות שהופיעו במרחב השירה העברית בראשית שנות העשרים של המאה העשרים, והופעתן שינתה ללא היכר את פניה של השירה העברית, הנכיחה בה לראשונה קולות של נשים והניחה את היסודות להתפתחותה של מסורת מגוונת ורציפה של שירה לירית עברית הנכתבת על-ידי נשים. השמעת הקול הנשי במרחב הפטריארכאלי של הספרות העברית לוותה בקשיים פנימיים, התחבטויות ופתרונות מגדריים ופואטיים, הניכרים בשירים עצמם. בחלקו הראשון של הקורס נציג את הדרמה של הופעת שירת הנשים בעברית על רקע המציאות ההיסטורית-לאומית, המגדרית והתרבותית בת הזמן. בהמשכו נתחקה אחר הדיאלוג שכל אחת משלוש המשוררות מקיימת עם עצמה ועם קוריאה, דרך השירים, בסוגיות של זהות מגדרית, ונבחן את התפיסות השונות שלהן ביחס לקשר בין כתיבה לנשיות ואת הפואטיקות השונות שכל אחת מהן גיבשה מתוך פרספקטיבה מגדרית ופסיכואנליטית.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

פוסט מודרניזם?‏ (06803007)

שיעור

ד"ר סמדר שיפמן

הקורס יעסוק הן בקריאה של יצירות פרוזה פוסטמודרניות והן בקריאת תיאוריות של פוסטמודרניזם. ננסה לראות את הקשרים בין התיאוריה לפרקטיקה, את הקשרים והפערים בין מודרניזם לפוסטמודרניזם, ולעמוד על מידת היכולת שלנו, מהנקודה בה אנו מצויים, לשרטט את קווי המתאר של הזרם המדובר.


The course will deal with postmodernist prose fiction as well as theory. We'll try to describe the connections and discrepancies between theory and practice, Modernism and Postmodernism. We'll try to see to what an extent we can, at the present moment, characterize that which is called "postmodernism".

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר א', מועד א': ב-18/2/10 ב-9:00. הגשה עד 23/2/10 ב-13:00
 • סמסטר א', מועד ב': ב-28/5/10 ב-9:00. הגשה עד 2/6/10 ב-13:00.

דויד גרוסמן: מונוגרפיה‏ (06803021)

שיעור

ד"ר סמדר שיפמן

הקורס יעסוק בקריאה לעומק של הרומנים של גרוסמן, תוך ניסיון להדגיש את קשרי הגומלין שביניהם. הקריאה ביצירות תכוון לא רק לאינטרפרטציה שלהן, אלא גם לראיית טביעת האצבע הייחודית של היוצר, העדפותיו במישורים השונים של הטקסט, והקשר האפשרי בין העדפות אלה.

The course will consist of reading and interpreting David Grossman's work, while putting an emphasis on the interrelations between the different novels. Reading the novels will aim not merely at an interpretation, but rather at a description of the writer's unique finger-prints: his preferences in the various choices a writer makes, and the possible connections between these different preferences.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר ב', מועד א': ב-11/7/10 ב-9:00. הגשה עד 15/7/10 ב-13:00
 • סמסטר ב', מועד ב': ב-8/8/10 ב-9:00. הגשה עד 12/8/10 ב-13:00.

דיוקן האדם כאיש צעיר‏ (06803031)

שיעור

גב` תמי עמיאל האוזר

. הקורס עוסק בז'אנר של רומן החניכה מפרספקטיבה ביקורתית-פמיניסטית הבוחנת את ההקשר החברתי-תרבותי של צמיחתו ושל מאפייניו הספרותיים, של ההנחות התיאורטיות, החברתיות והערכיות שבבסיסו, ושל האידיאלים שהוא מעמיד. כל אלה נידונים באמצעות קריאה ברומנים שונים של "בילדונגסרומן" (מאת י.' ו'. גתה, ג'ורג' אליוט, מרגרט אטווד ואחרים), ובטקסטים תיאורטיים מגוונים העוסקים באספקטים השונים של הז'אנר. בעקבות הביקורות הפמיניסטיות על הז'אנר נבחן את ההטיות המיגדריות שלו, את תפישת ה"אדם" שבבסיסו ואת דימוי הנעורים שבמרכזו. נשאל על המתחים הבולטים המכוננים את הז'אנר (בין נעורים לבגרות, בין אינדיבידואליות לחברתיות, בין חירות לקבלת סמכות), ועל תפישת הסובייקטיביות שהז'אנר מניח ומייצר. בהמשך לכך נעסוק בניסיונות לרביזיה ולשכתוב של הצורה הז'אנרית, ונשאל על האפשרות לקרוא מחדש (ואחרת) רומנים מסורתיים של חניכה.

The course is about the Literary genre of the Bildungsroman, that emerged in 18th century Germany and is usually associated with Geothe's Wilhelm Meister. We read Geothe's novel and discuss the characteristics of the genre from critical and feminist standpoint. We examine the historical, social and cultural conditions of the genre's ideas and values as they are presented in various theoretical texts written about the genre. We also read literary novels that challenge Wilhelm Meister's idea of Bildung while suggesting other ways of thinking about individual growth and about modern subjectivity.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

נרטיבים של כח ועונג: קריאה בכתבי המרקיז דה סאד וזאכר-מאזוך‏ (06803037)

שיעור

ד"ר עמליה זיו

לפני שהסדיזם והמזוכיזם מצאו את מקומם זה לצד זה בלקסיקון הסטיות, הם הופיעו ראשית בשדה הספרות בכתביהם של המרקיז דה סאד והרוזן זאכר-מאזוך. את פעילותם הספרותית של השניים מפרידות כמעט מאה שנה, ולמרות הקירבה המיוחסת לילדי רוחם, כתביהם משקפים עולם פסיכולוגי והקשרים תרבותיים שונים לחלוטין. הקורס יתמקד בקריאה של "ז'וסטין" של סאד ו"ונוס בפרווה" של מאזוך בניסיון לעמוד על הפואטיקות והמטפיזיקות השונות של שני המחברים, ובמיוחד להראות כיצד הפנטזיה הסדיסטית והפנטזיה המזוכיסטית מייצרות גילומים טקסטואליים שונים בתכלית. נקרא כמה מנציגיה הבולטים של המסורת הביקורתית על סאד, כגון בארת, פייר קלוסובסקי וז'ורז' בטאי, ונעסוק גם בתאוריות של סאדו-מזוכיזם, כמו אלו של פרויד וז'יל דלז.

Before taking their place in the lexicon of perversions, Sadism and Masochism first made their appearance in the literary works of the Marquis de Sade and Count Leopold von Sacher Masoch. Despite the affinity attributed to them, the writings of these two authors reflect psychological worlds and cultural contexts that are quite distinct, if not at odds. In this course we will focus on one novel by each author: Sade's Justine and Sacher Masoch's Venus in Furs, in an attempt to trace out their divergent poetics and metaphysics. We will also read some of the prominent representatives of the critical tradition on Sade (e.g. Barthes, Klossowski, and Bataille), and deal with theories of sadomasochism, such as those by Freud and Deleuze.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר ב', מועד א': ב-16/6/10 ב-9:00. הגשה עד 21/6/10 ב-13:00
 • סמסטר ב', מועד ב': ב-30/7/10 ב-9:00. הגשה עד 4/8/10 ב-13:00.

הבלש: ביוגרפיה של דמות ספרותית‏ (06803044)

שיעור

מר דרור משעני

"הבלש" הספרותי נראה לראשונה בלונדון, בשנת 1840, בסיפורו של הסופר האמריקאי אדגר אלן פו, "איש ההמון". אבל בתוך לא יותר מכמה עשורים, החלה דמותו לצוץ בערים שונות, בספרויות שונות, החליפה שמות ולשונות ולבוש, אך שמרה תמיד על תפקידה וצברה פופולריות הולכת וגוברת, עד שבראשית המאה ה-20 נהפכה לאחת הדמויות הנצרכות ביותר בספרות ובתרבות הפופולרית בכלל.
הקורס יעקוב אחר הולדת הטקסט הבלשי והדמות העומדת במרכזו, ויתאר את האבולוציה של מופעי הבלש במאה השנים הראשונות לאחר היווצרותו, דרך קריאה בטקסטים היסודיים של הז'אנר, מאת אדגר אלן פו, וילקי קולינס, אמיל גבוריו, ארתור קונן דויל, ג'. ק. צ'סטרטון, אגתה כריסטי, ז'ורז' סימנון וריימונד צ'נדלר. באמצעות הדיון באבולוציה של הטקסט הבלשי ושל דמות הבלש יבקש הקורס גם להציע חקירה כללית יותר במושג הז'אנר הספרותי: מהו ז'אנר ספרותי? מדוע הוא נולד וכיצד? איך הוא מתפתח? ואילו שינויים הוא עובר כאשר הוא "מהגר" מתרבות לתרבות ומשפה לשפה?

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

נתן זך ושירת דור המדינה‏ (06803069)

שיעור

פרופ' מיכאל גלוזמן

הקורס יתמקד בשירתו המוקדמת של נתן זך, במיוחד בשלושת קבצי השירה הראשונים שכתב. הדיון בשירת זך יתמקד גם במפעלו ההיסטוריוגראפי-ביקורתי ובזיקות המורכבות שבין פעולותיו כמבקר לבין הפואטיקה אותה קידם בשיריו. נקרא מחדש, ובאופן ביקורתי, את פולמוס זך-אלתרמן ונדון בהשפעת הפולמוס הזה על הבנתנו את שירת דור המדינה. אף שהקורס יתמקד בזך נדון גם במשוררים נוספים שפרצו באותן שנים כגון עמיחי, אבידן, רביקוביץ ופגיס.

The Poetry of Nathan Zach
This course will focus on Nathan Zach's poetry of the 50s and 60s. We'll closely read not only Zach's poems but also his critical writings, mostly his famous 1959 debate with Nathan Alterman. This rereading of Zach's writing will involve a reassessment of The Statehood Generation's poetry in general.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר ב', מועד א': ב-7/7/10 ב-9:00. הגשה עד 12/7/10 ב-13:00.
 • סמסטר ב', מועד ב': ב-13/8/10 ב-9:00. הגשה עד 18/8/10 ב-13:00

השואה: היסטוריה ספרות וזכרון‏ (06803076)

שיעור

פרופ` דן לאור

במרכז הקורס תעמוד שאלת ייצוגה של השואה בתרבות הישראלית (ספרות, שירה, מחזאות ועוד) תוך מעקב אחרי התמורות והשינויים בדימויה השואה שחלו מאז תום מלחמת העולם השנייה ועד עצם הימים האלה. בין הנושאים שידונו: "הפלנטה האחרת: עדותו של ק. צטניק", "חנה סנש: לידתו של מיתוס", "חיים גורי נוכח משפט אייכמן","עולמו של אהרן אפלפלד", "ספרותם של בני הדור השני".
מטלת סיום: בחינת כיתה.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 21/06/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 29/07/2010 בשעה 12:30

כחומר ביד היוצר? ספרות הילדים העברית‏ (06803083)

שיעור

ד"ר עינת ברעם אשל

העובדה שמחבריה של ספרות הילדים הם מבוגרים בעוד נמעניה צעירים, השפיעה מאז ומתמיד על היותה ערוץ קבוע וחד-צדדי של הנחלת מסרים, העוברים מבעלי הידע וקובעי מדיניות התרבות אל מי שנתונים לחינוכם ולפיקוחם. בתרבות העברית בארץ ישראל הייתה לעובדות אלה חשיבות ראשונה במעלה; מלאכת הבניין של הבית הלאומי נזקקה לתמיכתם ולסיועם של מנגנוני התרבות וספרות הילדים נרתמה באופן טבעי להעניק לה סיוע זה.
התגייסותה של ספרות הילדים למעשה החניכה של נמעניה תעמוד אפוא במרכז השיעור. נעמוד על עקרונותיה התיאורטיים, נבדוק את השינויים שחלו באופייה במהלך המאה העשרים ונתוודע אל הדרכים הספרותיות שבאמצעותה היא ביקשה להשפיע תפיסות העולם של קוראיה.
בין היוצרים שיידונו בקורס: צבי לבנה, אליעזר שמאלי, ברכה חבס, ימימה אבידר-טשרנווביץ, יגאל מוסינזון, נחום גוטמן, פוצ'ו, דבורה עומר ואורי אורלב.
מטלת סיום: עבודת סכום

[2]
Shaping the Identity in Hebrew Children’s Literature
Many cultural systems have been involved in building the National Home of Israel, one of theme was Hebrew Children's Literature. In this course we will focus on the principles of the Hebrew Prose for Children from the 1930’s to the 1970’s, examining the poetic ways by which literature is meant to influence its young addressee's world view.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

תאוות ובשרים: אוכל, מיניות ולאומיות בספרות העברית‏ (06803092)

שיעור

מר יחיל צבן

המאכלים ומנהגי האכילה תופסים חלק מרכזי באופן שבו מבינה ומבנה החברה הישראלית את זהותה. הקורס יבקש לבחון כיצד משתתפת הספרות העברית בניסוח טקסי האכילה הישראליים, ולהתחקות מפרספקטיבה קולינרית אחר הזיקות בין מיניות ללאומיות באמצעות דיון ביצירותיהם של ח.נ. ביאליק, י.ל. גורדון, יהודית הנדל, דליה רביקוביץ' וסמי ברדוגו. במקביל נעסוק בתיאוריות פסיכואנליטיות, סטרוקטורליסטיות ופוסט-סטרוקטורליסטיות העוסקות באוכל, באכילה ובגוף האוכל, וננסה להבין את יחסי הגומלין בין טעמו של המאכל לטעם ספרותי.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

פרימו לוי: מונוגרפיה‏ (06803093)

שיעור

ד"ר סמדר שיפמן

הקורס יעסוק בקריאה לעומק של הרומנים של פרימו לוי, תוך ניסיון להדגיש את קשרי הגומלין שביניהם. הקריאה ביצירות תכוון לא רק לאינטרפרטציה שלהן, אלא גם לראיית טביעת האצבע הייחודית של היוצר, העדפותיו במישורים השונים של הטקסט, והקשר האפשרי בין העדפות אלה.

The course will consist of reading and interpreting Primo Levi's work, while putting an emphasis on the interrelations between the different novels. Reading the novels will aim not merely at an interpretation, but rather at a description of the writer's unique finger-prints: his preferences in the various choices a writer makes, and the possible connections between these different preferences.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר א', מועד א': ב-2/2/10 ב-9:00. הגשה עד 7/2/10 ב-13:00.
 • סמסטר א', מועד ב': ב-5/5/10 ב-9:00. הגשה עד 10/5/10 ב-13:00.

כל ישראל קבצן הוא: מבט נאו-מרקסיסטי על הספרות העברית‏ (06803094)

שיעור

מר דרור משעני

לקורס זה שתי מטרות: היכרות עם התפתחות המחשבה המרקסיסטית על הספרות מאז אמצע המאה ה-19 ועד ימינו; והתבוננות באמצעות הפרספקטיבות התיאורטיות המרקסיסטיות והניאו-מרקסיסטיות בתחנות בהיסטוריה של הספרות העברית.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

הסיפור הקצר של הנרי ג`יימס‏ (06803095)

שיעור

ד"ר תמר יעקבי

- במסגרת שעור זה נקרא (במקור האנגלי) מספר סיפורים מתקופות שונות של יצירתו של ג'יימס. מטרת השיעור להכיר את התפתחות הפואטיקה הג'יימסיאנית– הן בארגוני היצירה השלמה (למשל, העלילה, נקודת התצפית) והן ביחידות הקטנות, הלשוניות.
- דרישות הקורס: השתתפות פעילה (כולל עבודות קצרות לאורך הקורס) וקריאת מספר מאמרים בנושא הפואטיקה של ג'יימס. בסיום הקורס עבודת סיכום על סיפור שלא נלמד בכתה.

We will read early and late tales, with the goal of following the evolution of Jamesian poetics. Our discussion will focus on both global organizations (e.g., plot and viewpoint) and linguistics minutiae.
Active participation includes reading tales and essays as well as the regular submission of short exercises. In the final paper, students are expected to analyze a tale that hasn't been discussed in class.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

נשים וילדים בספרות השואה‏ (06803097)

שיעור

ד"ר איריס מילנר

ההגות הפמיניסטית, בהגדרתה הרחבה כהשקפת עולם ספקנית וחתרנית הבודקת מחדש נורמות ומוסכמות בכל תחומי החיים והתרבות, לא פסחה על חקר השואה בכלל ועל ספרות השואה בפרט, והיא תובעת להכיר בחירות הקורבנות בני קבוצות שוליים, אשר קולם, גם בנסיבות נורמטיביות, הוא רָפֶה ממילא, להשמיע את שונותם ולהשתתף בהבנייתו של הזיכרון הקולקטיבי של השואה. על בסיס השקפת עולם זו יעסוק הקורס בתובנות המיוחדות שמניבה בחינת קולותיהם של נשים וילדים, בנוגע למהות החיים והמוות ביקום מחנות הריכוז כאתר של דה-הומניזציה טוטאלית וקריסת האנושיות.

Feminism, widely defined as a critical positions which re-examines conventions and norms in all areas of life and culture, has not skipped the study of the Holocaust in general, and that of Holocaust literature in particular. In this context, feministic studies stand for the right of victims which are members of the normally “weak” groups of society, whose voice is less dominant even in normal situations, to express their unique experience of victimhood and participate in the constitution of the collective memory of the Holocaust. Based on such a world-view, the course will examine the unique insights, offered by the voices of women and children in Holocaust literature, into the essence of life and death in the concentrationary universe as a site of utmost dehumanization.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר ב', מועד א': ב-25/6/10 ב-9:00. הגשה עד 30/6/10 ב-13:00
 • סמסטר ב', מועד ב': ב-6/8/10 ב-9:00. הגשה עד 11/8/10 ב-13:00.

הדור העכשוי בשירה‏ (06803098)

שיעור

ד"ר יוחאי אופנהיימר

השיעור יעסוק בשאלה האם השירה שנכתבה בשני העשורים האחרונים העמידה דור ספרותי בעל מאפיינים מובהקים, או שמא מדובר במגוון יצירתי בעל מוקדים מפוצלים ובעל סגנונות שונים זה מזה. לשם התמודדות עם שאלה היסטוריוגרפית זו נבדוק את הרלוונטיות של מושגים כמו "מודרניזם" ו"פוסטמודרניזם" להגדרת התופעות הספרותיות הללו, על משמעותיהם האידיאולוגיות, התרבותיות והפואטיות השונות. המשוררים המרכזיים שיידונו בשיעור – לסקלי, משעול, לאור, גורביץ, בז'רנו, סומק, קוסמן ואחרים.

The course deals with the poetry written during the last 20 years in Israel. It will discuss the common poetical and ideological features of the major poets, their place in the historiography of Israeli poetry, and the possibility of defining them as a new generation.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

מעגל החיים בשירה העברית בימי הביניים‏ (06803100)

שיעור

פרופ` טובה בארי

תיאור קצר: בשיעורים נעמוד על תפקיד השירה בחיי הפרט והכלל בימי הביניים. נקרא שירים ופיוטים שנתחברו במהלך הדורות, במרכזים השונים: בבל, ארץ ישראל, איטליה, אשכנז וספרד (בין המאות העשירית - חמש עשרה). חתונה, הולדת בן או בת, ולהבדיל ימי אבל, צוינו בסוגי שירה מגוונים. גם אירועים ציבוריים, כגון מינויו של אדם לתפקיד ציבורי, חנוכת בית כנסת, או אסונות שפקדו את הקהילה וכד', זכו לעתים קרובות לתיעוד בשירים. בשירים הללו נשתמרו מנהגים ייחודיים של בני המקום והזמן, והם משקפים את החשיבות הגדולה שתפסה השירה בחייהם של אנשי ימי הביניים.

Secular Hebrew Poetry in a Religious World

The Jewish society of the 10-13th centuries was known to appreciate and use poetry, both for secular and liturgical needs. In centers such as Eretz Yisrael, Syria, Egypt, Babylonia, South Italy and Spain poetry served private and community activities, e.g. in letters, polemics, for instructions, pleasure etc.). These various literary pieces will be examined and analyzed taking into account the influence from the surrounding culture

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

גלותיות בספרות העברית‏ (06803101)

שיעור

ד"ר יוחאי אופנהיימר

תחת השפעת האידיאולוגיה הציונית אשר הגדירה עצמה כשלילת הגלות, נטו היסטוריונים של הספרות העברית להעניק מעמד הגמוני לנרטיב הציוני הלאומי לגווניו ולביטוייו הספרותיים. נרטיבים מתחרים אשר חתרו תחת אותו נרטיב הגמוני נדחו לשוליים מבחינת תשומת הלב המחקרית, והאופציות התרבותיות-פואטיות שלהם לא עוררו תשומת לב ראויה.
שיעור זה יעמיד במוקד את הנרטיבים הגלותיים המושתקים שהופיעו כבר אצל סופרים ציוניים בתקופת היישוב אשר סרבו לוותר על זיקתם לשתי מולדות (דבורה בארון, יצחק שנהר), ומאוחר יותר אצל סופרים שכתבו בעקבות השמדת יהדות אירופה (אפלפלד, יעוז-קסט ורבים אחרים). בעשורים האחרונים הופיעו נרטיבים גלותיים בצורה הולכת וגוברת, באופן שמבהיר כי שלילת הגולה הפכה לשיבה אל הגולה.
הקריאה בטקסטים ספרותיים ייצוגיים תלווה בהתוודעות לדיון התיאורטי שהתעורר בעשורים האחרונים בנושא זה.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

גבולות הריאליזם: בורחס, מארקס, קורטאזאר‏ (06803102)

שיעור

ד"ר סמדר שיפמן

הקורס יעסוק בסיפורת הלטינו-אמריקאית מתוך מגמה כפולה: א. קריאה ביצירותיו של כל אחד מהמספרים כשלעצמו, תוך עמידה על הקשרים שבין יצירות שונות של אותו יוצר. ב. ניסיון לאיתור ותיאור הקשר או מערכת יחסי הגומלין שבין המספרים השונים.

Reading Latin American prose fiction in this course has two basic aims: The first is a description of the works of each individual writer, his special poetics and the inter-relations between his different works. The second one is an attempt at a depiction of the connections or inter-relations between the different writers.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר א', מועד א': ב-4/2/10 ב-9:00. הגשה עד 9/2/10 ב-13:00.
 • סמסטר א', מועד ב': מבחן בית ב-4/6/10 ב-9:00. הגשה עד 9/6/10 ב-13:00.

יצירתו של יואל הופמן‏ (06803103)

שיעור

ד":ר דרור בורשטיין

מטרת הקורס היא להציב הֶקשר לקריאה ביצירתו של יואל הופמן וכמובן – גם לקרוא בה. ההקשר כאן בעיקרו הוא הזן-בודהיזם והדאואיזם, כפילוסופיות וכבסיס לאסתטיקה. לאחר שיעורי המבוא נקרא ביצירותיו הספרותית של הופמן על פי סדר הופעתן, ספר לשיעור.

HE OEUVRE OF YOEL HOFFMANN

An extensive reading in the texts of one of the most enigmatic Israeli writers of the last two decades. Hoffmann is an important translator from the Japanese and Chinese, and therfore we will start the course with reading some of his poetry translations, which have undoubtedly influenced his original texts.


דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

סכיזואנליזה‏ (06803104)

שיעור

מר אהד זהבי

הסכיזואנליזה של דלז וגואטרי קוראת תיגר על הפסיכואנליזה של פרויד ובד בבד מציעה כלי יוצא מן הכלל לביקורת התרבות. במסגרת הקורס נברר מהן טענותיהם העקרוניות של דלז וגואטרי כלפי הפסיכואנליזה ומהי החלופה שהם מציעים. במקביל נקרא יצירות אמנות מתחום הספרות (קפקא, וולף, נבוקוב, פרק), האמנות הפלסטית (טרנר, קליי, בייקון) והקולנוע (היצ'קוק, פון טרייר, פינצ'ר) באמצעות הפרקטיקה הסכיזואנליטית שדלז וגואטרי מציעים.

Schizoanalysis
Deleuze and Guattari's schizoanalysis vehemently criticizes Freud's psychoanalysis and at the same time offers a remarkable tool for cultural criticism. In this course we will examine Deleuze and Guattari's main contentions against psychoanalysis and the alternative they propose. We will also read literary works (Kafka, Woolf, Nabokov, Perec), art works (Turner, Klee, Bacon) and films (Hitchcock, von Trier, Fincher) using the schizoanalytic practice suggested by Deleuze and Guattari.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

יצירתו של יהושע קנז‏ (06803107)

שיעור

ד"ר איריס מילנר

הקורס ידון במכלול יצירתו של אחד מחשובי הסופרים העבריים של המחצית השנייה של המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21. על בסיס קריאה צמודה בסיפוריו הקצרים של קנז וברומנים שלו ידונו, בין השאר, ייצוגים של ילדות, בגרות וזיקנה ביצירתו, חיבורה להגות האקזיסטנציאליסטית ועמדותיה הביקורתיות בשאלות ישראליות "מקומיות" על מנגנוני הבניה חברתית ומשטור חברתי ועל מושג הבית בהקשריו האישיים והציבוריים.

The Literature of Yehoshua Kenaz

A monographic course devoted to the literary works of one of the most important Hebrew writers of the second half of the 20th century and the beginning of the 21st. On the basis of a close reading of Yehoshua Kenaz’ novels and short stories, and a study of its poetic characteristics, we will inquire into such questions as the representation of childhood, adulthood and old-age, the affiliation of Kenaz’ literature with existential philosophical stands and its critical reflections on “local” matters – institutions and praxes of social constructions and social control, the idea of “home” in private and public contexts etc.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר א', מועד א': ב-19/2/10 ב-9:00. הגשה עד 24/2/10 ב-13:00
 • סמסטר א', מועד ב': ב-7/5/10 ב-9:00. הגשה עד 12/5/10 ב-13:00.

ילדות והתבגרות בסיפורת הישראלית‏ (06803108)

שיעור

ד"ר עודד מנדה-לוי

הקורס עוסק בדרך הופעתם של ילדים ומתבגרים בסיפורת הישראלית. הכוונה לחשיפתם של תהליכי התבגרות שיש בהם ממדים של הכרת "האני", גילוי הייעוד האישי ונטילה של אחריות חברתית. הילדים נתפשים ומומשגים בתרבות כקבוצה חלשה, שולית במקומה, ביחס למרכז פעיל ואקטיבי ותלותית בגורמי סמכות. האפקט האומנותי-טקסטואלי של הפרספקטיבה הילדית מדגיש מבט מחודש על העולם. ילדים המצויים בראשיתם או במהלכם של תהליכי חִבְרות והשתלבות, ולא הפנימו ביטויים מחייבים, סטריאוטיפים או קונבנציות חברתיות, חושפים במבטם "הנקי" איזו אמת וכנות שהיא כשלעצה בעלת אפקט ביקורתי בעל משמעות. העמדה הילדית בהעברתה אל השדה הספרותי מדגישה פערים מול עולם של מבוגרים שכבר עבר תהליכים של אינטלקטואליזציה ואינסטרומנטליזציה, ובמרכזו, לעיתים, קהות הרגש, האכזריות, האטימות והניכור.
המפגש הספרותי עם התודעה הילדית הוא מורכב, דינאמי ורצוף הפתעות. האפקטים של שיקוף, חשיפה, ביקורת והבנה מחודשת מתאפשרים נוכח נקודת התצפית הייחודית המוצבת בליבה של סערה נפשית והכרתית. הבחינה של הופעות הילדות וההתבגרות במסגרות של מודלים התפתחותיים ותפישתיים מעשירה את ההתבוננות הפרשנית של הטקסט ומעניקה לו עומק אוניברסאלי.
הקשרים של חניכה, לימוד, התבגרות פיסית (מינית) ונפשית, תוצאה של התרופפות קשרי המשפחה, התפתחות, עיצוב של זהות אישית ועקרונות של וידוי, מעניקים לפרספקטיבה הילדית בסיפורת מרחב של מורכבות ועניין.
העיון הספרותי בסיפורי ילדות והתבגרות מאפשר קריאות מורכבות של הדמות בשל הימצאותה בעיצומם של מוקדי עיצוב, שינוי או התפתחות. העמידה באמצעיתם של תהליכי נפש הקשורים ביחס עמוק אל ההורים והחברים מתקשרת לנסיבות של טראומה, לתהליכים פסיכולוגיים של היבדלות ואינדיווידואציה ובעמידה מול שאלות של זהות קולקטיבית.
בין היוצרים שמסיפוריהם נקרא (ברמות שונות של אינטנסיביות): ניסים אלוני, רות אלמוג, יצחק בן-נר, יואל הופמן, נפתלי יבין, סביון ליברכט, רונית מטלון, עמוס עוז, יהושע קנז, יהודית קציר, דליה רביקוביץ, יעקב שבתאי ובנימין תמוז.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר ב', מועד א': ב-9/7/10 ב-9:00. הגשה עד 14/7/10 ב-13:00.
 • סמסטר ב', מועד ב': ב-11/8/10 ב-9:00. הגשה עד 16/8/10 ב-13:00

עגנון והטרגדיה‏ (06803109)

שיעור

ד"ר אריאל הירשפלד

עגנון הוא גדול היוצרים הטראגיים בספרות העברית. הסמינר יעסוק בסיפורי עגנון שנכתבו מתוך התייחסות מודעת ודרוכה לז'אנר הטראגי. הדיון יעסוק בגילגולו של הז'אנר הטראגי מאז התיאטרון הקלאסי ועד הרומן האירופי ובכניסתו המתוחה להקשרה של הספרות העברית, תוך התייחסות למתח התרבותי (התיאולוגי והספרותי) המפעם הז'אנר הזה בהקשרו העברי-יהודי. כמו-כן הדיון יעסוק בייחודו הפואטי של עגנון כסופר עברי ובבעיות הפרשניות המורכבות שמעוררות היצירות הללו, הנמנות עם פסגת הישגיו האמנותיים.

Agnon is the greatest tragic writer of the Hebrew literature. This seminary will deal with Agnon's stories that were written with a keen awareness of the tragic genre. As such the discussion will deal with the transformation of the tragic genre from the classical theater to the European novel, and the tense incorporation of this genre within the context of Hebrew literature. This will be done with an awareness of the distinct cultural, theological and literary tension with which this genre is endowed within the context of Hebrew literature. Also the discussion will deal with Agnon's poetic uniqueness as a Hebrew author, and with the complex critical problems these works, which are among his greatest achievements, arise.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

ספר הזהר: מיסטיקה, מדרש, ספרות‏ (06803110)

שיעור

ד"ר עמוס גולדרייך

ספר הזוהר הוא הטקסט החשוב ביותר של המיסטיקה היהודית. הוא בנוי על ההנחה, שכל ההויה היא מארג של סמלים, המשקפים את העולם העליון הנסתר מעינינו. לפי הנחת יסוד זו, גם התורה בנויה רבדים-רבדים, והזוהר בא לחשוף את הרובד הנסתר, הסמלי-קבלי, שמעבר לפשט המילולי. בין השאלות שנעסוק בהן: מהי מיסטיקה? האם קיימת 'מיסטיקה יהודית'? האם הזוהר הוא באמת טקסט מיסטי, והאם שואף הוא להביא את הקורא לחוויה מיסטית? מהן הטכניקות הדרשניות שבהן נוקט הזוהר כדי להגיע אל רובד המשמעות הנסתרת? האם הדרשה מיועדת להדגים תכנים מוכתבים מראש, או שההיסחפות אחרי ההנאה מן הפעילות הדרשנית עלולה להכתיב את התכנים? ועוד: בזוהר יש מסגרת סיפורית, שבה גיבורי הספר – ר' שמעון בר יוחאי ותלמידיו – פועלים ומקיימים אינטראקציה ביניהם. האם יש קשר אורגני בין המסגרת ובין תוכן הדרשות הקבליות שמשמיעות דמויות אלו?
לצורך הדגמת כל הנושאים הללו נקרא בטקסט זוהרי העוסק בגורל הנשמה ובגלגול הנשמות.
אין לקורס כל דרישות מוקדמות חוץ מאשר נכונות לאתגר של התמודדות עם טקסט קשה אך מרתק.

The Mystical World of the Zohar ('Book of Splendor')
The Zohar is the most important and influential kabbalistic text. In its hermeneutical approach to Scripture it seeks to uncover the hidden mystical layers behind the plain meaning of the sacred text. The Torah, as well as all Being, is conceived as a fabric os symbols. During the course a portion of the Zohar will be read in order to get acquainted with the unique features of this text.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 28/01/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 10/03/2010 בשעה 18:00

עזר כנגדו: הקואליציה בין אלוהים לנשים בתנ"ך‏ (06803221)

שיעור

פרופ` מנחם פרי

המאמר "המלך במבט אירוני" מ-1968 (פרי ושטרנברג) נחשב לאבן-הפינה של כיוון מחקרי חדש שעניינו "הפואטיקה הספציפית של הסיפור המקראי". בעקבותיו 'חשפו' חוקרים בסיפור המקראי מסוף שנות השישים ואילך שפע של תחבולות וטכניקות, קונוונציות סיפוריות, שנינויות אירוניות, ודרמה של תהליך קריאה שתואר צעד אחר צעד. העבודות הללו, ושלי ביניהן, ככל שהיו חדשניות מצד התופעות שתיארו, נראות לי היום כמקדמות תפיסות תמאטיות ואידיאולוגיות קונוונציונליות.
עבודתי בשנים האחרונות, שתוצג בקורס ותידון בו, מבקשת לספר את הסיפורים הזנוחים בתנ"ך – לכונן את העלילות הנגדיות שמאחורי העלילות. אבקש להראות, באמצעות הדגמה רחבה מן הספרים בראשית, שמות, שופטים, שמואל ומלכים, שמאחורי כל סיפור מקראי חבוי סיפור נגדי, וכי הסיפור הנגדי הזה יוצר קונפליקט אידיאולוגי. הסיפור המקראי יוצג כזירה של התנגשות בין אג'נדות אנושיות, המשועבדות בסופו של דבר לתוכנית עליונה, אלוהית, אשר מתקדמת על חורבותיהן תוך ליבוי המתחים ביניהן. אטען כי במרכז המבנה הזה עומדת 'קואליציה' בין אלוהים לנשים, ומקודמת אידיאולוגיה נשית, בתמיכת התוכנית האלוהית.

דרישות הקורס: נוכחות, קריאת הביבליוגרפיה, והגשת עבודה בסוף הקורס.

His Helpmate: The Coalition between God & Women in the Bible

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

עגנון: ייצוגי הלא-מודע‏ (06804025)

סמינר

ד"ר מיכל ארבל

הסמינר יעסוק באופני הייצוג השונים והמגוונים של הלא מודע של ביצירות עגנון, גם ייצוגים מטאפורים (כמו הכלב בתמול שלשום או האדונית טורפת הבעלים ב"האדונית והרוכל") וגם ייצוגים דמויי מציאות (כמו חלומות, זיכרונות ילדות, חווית נוכחותו של המאיים וכו'). הדיון יפתח בזיקתו של עגנון לפסיכואנליזה ויעבור לקריאה בסיפורים "אחות", "גבעת החול", "בדמי ימיה", "פנים אחרות", "ביער ובעיר", "שבועת אמונים", "האדונית והרוכל", "ספר המעשים", "על אבן אחת" וברומן תמול שלשום.

S.Y. Agnon: Representing the Unconscious
The seminar will focus on the various and diverse ways in which the unconscious is represented in the works of Agnon. We will analyze both metaphorical representations (such as the dog in Only Yesterday, or the husband-devouring mistress in "ha'adonit ve'ha'rochel" etc.) and realistic ones (such as dreams, childhood memories, experiences of the uncanny etc. in realistic works). We will begin by discussing Agnon’s relation to psychoanalysis and proceed to study the stories and novel.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

הנמען בבידיון‏ (06804037)

סמינר

ד"ר תמר יעקבי

- לא תמיד מומחזים נמענים הקולטים את המסופר בתוך העולם הבדוי. עם זאת, בכל מקרה בו מופיעים נמענים פנימיים, יש להם תפקיד תקשורתי. מטרת הקורס לעסוק במשתתפים הללו, בהבנת ייחודם, בזיהויים ובאיפיונם, ובדרכים להעלות היפותזות על תפקידיהם. נקרא שירים וסיפורים קצרים (למשל, דן פגיס, רוברט בראונינג, איסאק באבל, הנרי ג'יימס) ומאמרים (למשל, שטרנברג, פרינץ, רבינוביץ').
- דרישות הקורס: להציג מאמר שלא נכלל בביליוגראפיה המשותפת ולכתוב עבודת רפראט על יצירה שלא נלמדה בכתה. המעוניינים יפתחו את העבודה לסמינאריון.

Fictive addresses (when dramatized) play a central role in the overall communicative act. We will focus on these participants, trying to identify, characterize, and understand their functions. We'll read poems and tales (e.g., Dan Pagis, Robert Browing, Isak Babel, Henry James) and essays (e.g. Sternberg, Prince, Rabinowitz).
Requirements: summary and presentation of a theoretical paper and a final paper that analyzes one of the phenomena as it is illustrated in a text or texts.


דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

פורנוגרפיה‏ (06804041)

סמינר

ד"ר עמליה זיו

הקורס יעסוק בהיסטוריה של הפורנוגרפיה כז'אנר מערבי מודרני ובויכוחים התיאורטיים-פוליטיים סביב סוגיית הפורנוגרפיה. נבחן את הופעת הפורנוגרפיה כקטגוריה של ייצוגים בהקשר של כינון שדה המיניות במאות ה18- וה19-, ונבדוק את ההבנייה הבו-זמנית שלה כקטגוריה אסתטית ומשפטית; נתעכב על היבטים אסתטיים של הז'אנר, כגון הרצף שבין ז'אנר העירום בציור הקלאסי לבין הצילום הפורנוגרפי, וההיסטוריה של הפורנוגרפיה הקולנועית; ונתמקד במיוחד במחלוקת בסוגיית הפורנוגרפיה בתוך השדה הפמיניסטי עצמו, כשמחד עומדת שאלת הפגיעה בנשים כפרטים וכקבוצה חברתית ומאידך האפשרות של ייצוגים מיניים לייצר הבניות אלטרנטיביות של מיניות ומגדר. בהקשר זה, נבחן כיצד נשים כיום מנכסות את השיח הפורנוגרפי. הקורס יתרכז בדיונים היסטוריים, אסתטיים ופוליטייים על פורנוגרפיה, אך יכלול גם קריאה/צפיה בייצוגים נבחרים.

The course will deal with the history of pornography as a modern Western genre, and with the theoretical and political debates around pornography. We will examine the emergence of pornography as a category of representations as part of the construction of the field of sexuality in the 18th and 19th centuries; we'll focus on some of the aesthetic features of the genre, e.g. the continuum between the tradition of the Nude in art and visual pornograpy, and the history of filmic pornogrphy; and we will concentrate especially on the debate around pornography within feminism - the issue of harm to women on the one hand, and the potential for alternative constructions of sexuality and gender on the other. The course will focus on historical, aesthetic and political discussions of pornography, but classes will include watching and reading selected representations.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

מחזאים אמריקניים: פואטיקה והיסטוריה‏ (06804046)

סמינר

ד"ר יעל לבוא

הקורס יעסוק במחזות של מספר מחזאים אמריקניים מרכזיים בהקשר של ההיסטוריה של תיאטרון אמריקני. נבחן את העקרונות הפואטיים של מחזאים כמו יוג'ין אוניל, טנסי וויליאמס ואדוארד אולבי וכן נדון בהתקבלותם הביקורתית.
חובות הקורס: קריאה של מספר מחזות של המחזאים הנידונים וכמה מאמרים העוסקים ביצירותיהם, הצגת רפרט וכן הגשת סמינריון או עבודה מסכמת.

American Playwrights: Poetics and History:

The seminar deals with a number of plays of major American playwrights in the context of the history of American theatre. We will examine poetic principles in the plays of Eugene O'Neill, Tennessee Williams and Edward Albee and discuss these dramatists' critical reception.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

המונולוג הדרמטי בשירה‏ (06804055)

סמינר

ד"ר תמר יעקבי

הסוגה השירית של המונולוג הדראמאטי, שמעמידה דובר/ת השונה במובהק מן המשורר/ת תעסיק אותנו בחתך התיאורטי וההיסטורי. בין השאר נעמיד את המונולוג הדראמאטי לצידם של סוגים קרובים (כגון המסכה הלירית). נקרא שירים של ר. ברואניניג, טניסון, אליוט, טשרניחובסקי, פגיס ואחרים.
- דרישות הקורס: השתתפות פעילה, סיכום והצגה של מאמר שלא כלול בביבליוגראפיה המשותפת וכתיבת רפראט על יצירות שלא נלמדו בכתה. המעוניינים יפתחו את העבודה לסמינריון.

The poetic sub-genre of the Dramatic Monologue, whose speaker is distinctively unlike the poet, will be our topic, theoretically as well as historically. Among other things we'll juxtapose the dramatic monologue with related lyric forms (e.g., the lyric mask), and read poems by R. Browning, Tennyson, T.S. Eliot, Tshernichovsky, Pagis, and others.
Requirements: active participation, including the presentation of a theoretical essay and the writing of a paper (on a text or texts that have not been discussed in class). This paper could be elaborated into a seminar paper

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

נשים וגברים בסיפורת העברית של ימי הביניים‏ (06804056)

סמינר

פרופ` עלי יסיף

הסמינר יציג את הסיפור העברי של ימי הביניים דרך הפרספקטיבה המגדרית. בצד עיסוקם של סיפורי ימי הביניים בנושאים דתיים ולאומיים, הם עסקו הרבה ביחסי המשפחה, במתחים הבינאישיים והבין מגדריים. הקורס ינסה למפות את הסיפורים הביניים על סוגיהם השונים, את נושאיהם הפמיניסטיים והמגדריים, ולהציג את משמעותם בתרבות היהודית של התקופה.

Women and Men in the Hebrew Narratives of the Middle Ages.
The course will study the rich and various medieval Hebrew narratives – in both the Jewish communities of Moslem countries and Europe – through the perspective of gender.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

שירה בעקבות השואה‏ (06804058)

סמינר

ד"ר יוחאי אופנהיימר

הטענה המקובלת על ידי היסטוריונים היא שההתייחסות לשואה עד ראשית שנות הששים נשלטה על ידי עמדות אידיאולוגיות שיפוטיות (העדפת מורדי הגטאות והפרטיזנים על פני ההולכים "כצאן לטבח", לדוגמה), ואילו מאז שנות הששים החלה להופיע צורות התמודדות אישיות יותר עם השואה. מטרתו של הסמינר היא לבדוק לא רק את הרלוונטיות של התיזה הזו ביחס לשירת השואה הישראלית, אלא להגדיר בצורה ברורה את אופי המעבר בין הכתיבה המוקדמת על השואה (אלתרמן, אצ"ג, קובנר) לכתיבה של שנות השישים והשבעים (פגיס, ריבנר, יעוז קסט, בנציון תומר), ואת ייחודה של כתיבת הדור השני לשואה (עודד פלד, רבקה מרים, יוסי הדר, טניה הדר ואחרים). האם ההבחנה הרווחת בין "זיכרון פרטי" לבין "זיכרון ציבורי" עשויה להוות קנה מידה רלוונטי לגבי שירה זו, מהו אֵבל וכיצד מחקרים על טראומה עשויים ללמד אותנו על הדיבור בשירה, האם ניתן להבחין בנראטיבים ספרותיים מתחלפים, כיצד משפיעים שינויי נורמות בשירה העברית על התמורות בשירת השואה - שאלות אלו ואחרות יידונו בעזרת ספרות תיאורטית מחקרית על הנושא, ובאמצעות קריאה במגוון טקסטים.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

ספרות חילונית בעולם דתי‏ (06804059)

סמינר

פרופ` טובה בארי

תיאור קצר: בקורס יידונו יצירות ספרות, בעיקר יצירות של שירה, שנכתבו בארצות המזרח בין המאות התשיעית והשתים עשרה. יצירות אלה שונות בתוכנם ובייעודם מהשירה הפייטנית שהייתה הז'אנר המקובל והרווח בתקופה זו. בניגוד לשירה הפייטנית היצירות הללו לא נועדו לשמש במסגרות התפילה אלא באו למלא תפקידים אחרים, 'חילוניים' מובהקים. בקורס נדון ביצירות פולמוסיות (בענייני אמונות ודעות; ביקורת המקרא וכד'); משלי חכמה; שירי תהילה ושבח, איגרות מליציות, שירים לימודיים, שירי יין וזמר קדומים. ננסה גם לעמוד על הנסיבות החברתיות והתרבותיות שהצמיחו סוגים אלה במזרח ונצביע על ההבדלים שבין 'שירת חול' זו לבין שירת החול שהתפתחה בתקופה מקבילה בספרד.

Secular Hebrew Poetry in a Religious World

The Jewish society of the 10-13th centuries was known to appreciate and use poetry, both for secular and liturgical needs. In centers such as Eretz Yisrael, Syria, Egypt, Babylonia, South Italy and Spain poetry served private and community activities, e.g. in letters, polemics, for instructions, pleasure etc.). These various literary pieces will be examined and analyzed taking into account the influence from the surrounding culture.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

ישראל נג`ארה: משורר ומוסיקאי‏ (06804060)

סמינר

פרופ` טובה בארי

תיאור קצר: ישראל נג'ארה (צפת 1550 – עזה 1625) הוא ללא ספק גדול המשוררים העבריים שפעלו במזרח בדורות שלאחר גירוש ספרד. כמשורר מחונן ומוסיקאי מוכשר הוא זכה לפופולאריות עצומה עוד בחייו, ורבים משיריו מושרים עד היום בפי קהילות שונות. הוא השפיע, יותר מכל יוצר אחר על עיצובה של אסכולה שירית חדשה במזרח, אשר בה למוסיקה (הזמרה) יש מקום מרכזי כמעט זהה לזה של הטקסט השירי. בשיעורים נקרא משיריו הרבים, נדון במקורות המוסיקה שמהם שאב השראה ונלבן את מגוון הדעות שהובעו בזמנו על עצם השילוב בין מוסיקה ושירה.

Israel Najara, the Poet and Musician

Israel Najara (Safed c. 1550- Gaza 1625) was the most important and prolific poet who flourished in the East after the expulsion from Spain. He developed a new school of poetry that suited the spiritual and religious needs of the majority of the Jewish population of his time. Najara was also an important musician. He was the first poet who applied Turkish musical terms (makams) into Hebrew religious songs.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

ספרות דור תש"ח‏ (06804061)

סמינר

פרופ` אבנר הולצמן

עם הופעתה של קבוצת סופרים מקרב בני הארץ וחניכיה בשנות הארבעים של המאה העשרים נפתחה תקופה חדשה בתולדות הספרות העברית, היא התקופה הישראלית. הסמינריון יבחן ויאפיין את הדור הראשון של יוצרי הסיפורת הישראלית, הידוע בכינוייו הנרדפים "דור תש"ח", "דור הפלמ"ח", "דור בארץ" ו"דור המאבק לעצמאות". בכתיבתה של קבוצת סופרים זו מסתמנת זיקה אמיצה לנוסח הבעה ריאליסטי בפרוזה, צמידות להוויה החברתית בשנות המעבר מיישוב למדינה, מעורבות נפשית בחוויות הקולקטיביות של הזמן ומחוייבות טבעית לאתוס הגאולה הציוני. בין היוצרים שיידונו בהקשר זה: משה שמיר, ס' יזהר, אהרן מגד, יגאל מוסינזון, נתן שחם, יהודית הנדל, חנוך ברטוב, חיים גורי, אמיר גלבע. יצירותיהם יאופיינו גם מן הבחינה התימטית (עיצובה של תקופת המאבק לעצמאות, תיאורה של מציאות חולין ישראלית, הפלגות אל ההיסטוריה הקרובה והרחוקה, התמודדות עם נושא השואה, מתיחות בין אינדיווידואליזם לקולקטיביות) וגם מן הבחינה הפואטית (מרכיביו ומהותו של הריאליזם כתו-מאפיין של סיפורת הדור, ההתמודדות עם נוסח שלונסקי-אלתרמן כאתגר מרכזי למשוררי הדור). בד בבד תיבחן התקבלותם של יוצרים אלה בביקורת לדורותיה במגמה לבחון מחדש את הדימויים המקובלים שנכרכו בהם, על רקע חידושי המחקר של השנים האחרונות.

This seminar will focus on a group of writers that emerged during the years of World War II and the struggle that preceded the War of Independence. They are known as “The 1948 Generation”, “The Palmah Generation”, “The Struggle-For-Independence Generation” and “Generation of the Land” (Dor Ba-Aretz), and their presence as a foremost leading group was felt in the literary arena at least until the beginning of the 1960s. Among the prominent figures that belong to this group: S. Yizhar, Moshe Shamir, Nathan Shaham, Aharon Megged, Hanoch Bartov, Haim Gouri and Amir Gilboa. The seminar will try to question and correct the rooted false image that portrays them as a uniform, conformist group, whose gray realistic works simplistically identify with basic Zionist beliefs and obeys simplified heroic models.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

סיפורת מהגרים: רושדי, קונרד, ואחרים‏ (06804062)

סמינר

ד"ר סמדר שיפמן

הסמינר יעסוק במהגרים, שבחרו לכתוב פרוזה בשפה שלא היתה שפת אימם, בשפה אליה היגרו. הבחירה לכתוב בשפה נרכשת הופכת את הכותב לזר אינטימי, או שמא למי ששומר על ניכור וריחוק גם ברגעי הקרבה הייחודיים ביותר. ננסה לבדוק באיזו מידה משפיעה זרות זו על סוג הבחירות הלשוניות והעלילתיות, על אפיון הגיבורים, ועל העמדות הפוליטיות של הכותבים השונים.

The seminar will describe immigrants, who chose to write prose fiction in the language they immigrated to. Choosing to write in a language not one's own turns a writer into an intimate stranger, or, perhaps, into an observer keeping his distance even in the most intimate of moments. We'll try to describe the effects of this choice on the writers' language uses, plot and character preferences, and political stances.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

היסטריה ופרנויה: פלובר, ג'יימס, קונרד‏ (06804066)

סמינר

ד"ר עידית אלפנדרי

הסמינר יחקור את הקשר בין חיים שהאנרגיה שלהם נובעת מהבנת החשיבות של התשוקה, הרצון לממש חלומות אישיים ופנטזיות של הגשמה עצמית, לבין עלייתה של הבורגנות והפיכתן של העבודה והצרכנות לערכים נעלים. עוד יבחן הסמינר כיצד במקביל לעליית הבורגנות מצטמצם הכוח הפוליטי והחברתי של אצולת האדמות באירופה. הסטודנטים ידרשו לקרוא טקסטים של שלושת הסופרים הקנוניים ויצפו בסרטים שבמרכזם עומד ניתוח-(עצמי) של תרבות החלום (dream work) והחיפוש אחר האושר שהוליווד מייצגת היטב את הגעתו לעולם. במקביל ילמדו הסטודנטים תיאוריה של ספרות וביקורת קולנוע על הנושא כמו גם תיאוריה פסיכואנליטית שמתייחסת לחלימה, לאובייקטים מדומיינים (fantasized objects) ולאחרים ממשיים (real others).

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

עיונים בספרותם של חסידי אשכנז‏ (06804067)

סמינר

ד"ר עמוס גולדרייך

חסידי אשכנז היו תנועה דתית-חברתית בעלת נטיות אליטיסטיות-רדיקליות שפעלה בערי עמק הריין בגרמניה; שיא פעילותה הספרותית היה בערך בין השנים 1150 – 1250 (אין להחליף בינה ובין החסידות מיסודו של הבעל שם טוב, שראשיתה במזרח אירופה במאה הי"ח). חלק ניכר מהסמינר יוקדש לעיון בסיפורי 'ספר חסידים'. אף על פי שחלק ניכר מהספר נכתב (לפי מה שמקובל לשער) על ידי רבי יהודה החסיד, שהשתייך לאליטה הרבנית של תקופתו, אפשר לגשת לסיפורי ספר חסידים כמכילים אלמנטים מובהקים של ספרות עממית. סיפורים אלה משקפים את עולמם המורכב של חסידי אשכנז. מצד אחד בא לידי ביטוי האתוס הדתי חברתי הקיצוני שלהם. עם זאת, בסיפורים נחשפים חסידי אשכנז גם כבני אדם, על יצריהם, חרדותיהם ופחדיהם – והכול בכנות גלויה ומרשימה.
חלק מהסמינר יוקדש לאלמנטים של מאגיה בחסידות אשכנז. בעיסוק הניכר בפעילות מאגית בה ניכרת בין היתר גם השפעת הסביבה הנוצרית, אך גם השפעות שבאו מן המזרח. העיסוק המאגי הזה השפיע במרוצת ימי הביניים גם על יהדות ספרד, ותרם לעיצובה של מה שנקרא 'הקבלה המעשית',
אין לקורס דרישות מוקדמות.

The World of Hasidei Ashkenaz
The German Hasidim were active in medieval Rheinland. During the course sections of Sefer Hasidim will be read. This text, though attributed to R. Judah he-Hasid, a member of the Talmudic elite of German Jewry, contains elements of folk-literature. The stories of Sefer Hasidim teach the rigor religious ethics of the Hasidic movement, but at the same time reflects the human desires and anxieties of the Jews in those troubled times.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

דלז וגואטרי בהקשר ספרותי‏ (06804201)

סמינר

ד"ר אייל דותן

ז'יל דלז ופליקס גואטרי הציעו לא רק ביקורת תרבות רדיקלית אלא גם סדרה של קריאות נועזות בטקסטים ספרותיים קאנוניים. התוצאה היתה ערעור של מושגים מרכזיים בתורת הספרות כגון "רומאן", "גיבור", "אירוע", "נקודת-תצפית", "מחבר", "בידיון" והערכה מחדש של תפקידם. הסמינר יתחקה אחר מהלכיהם של דלז וגואטרי תוך כדי דיון ביצירות משל קפקא, מלוויל, לואיס קרול, מאזוך, אוסטר, א.ב. יהושע וקלייסט.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

סיפור העם כפרשן של תרבות‏ (06805017)

סמיר

פרופ` עלי יסיף

סיפורי העם בתרבות הבינלאומית והיהודית גם יחד הם ביטוי למאוויים, לחרדות ולתקוות של החברה המספרת אותם. מניעים וגורמים אלה ביצירת ותפוצת הספרות העממית הם אף הכלים העיקריים שבאמצעותם נתפרשו הסיפורים, בשיטות המחקר השונות שיוצגו במהלך הקורס. אבל, חשיבותן העיקרית של סיפורי העם בכל התרבויות היא בכך שהם משמשים כסימנים תרבותיים, כאמצעי העיקרי שאיתו ניתן להבין ולפרש תרבות נתונה. הסמינר יציג את העקרונות התיאורטיים מאחורי הנחות אלה, וידגים אותן באמצעות סיפורי עם עבריים מתקופות שונות של תולדות התרבות היהודית.

3. Folk-Literature as Interpretation of Culture.
Folk literature is the best representative of the collective mentality, memory and aspirations of a given society. The study and analysis of folk-narrative – in its various genres – is a major key in understanding and defining any given society. The course will present the major research methods and interpretation of folk narrative, and will concentrate on Jewish folk literature as is basic data of interpretation

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

כתיבת ביוגרפיה:בין תיאוריה לפרקטיקה‏ (06805040)

סמינר

פרופ` דן לאור

מזה כמה עשורים תופסת הביוגרפיה מקום בולט ואף מוביל במדף הספרים של הקורא המשכיל. ז'אנר זה, שהתחלותיו מסתמנות בסוף המאה-התשע עשרה, עת זכה לפופולאריות רבה, נדחק במשך הזמן אל השוליים. הביוגרפיה עלתה מחדש על סדר היום של השיח התרבותי ושל מדעי האדם במחצית השנייה של המאה העשרים תוך התרחבות, העמקה והתמקצעות. הדברים אמורים לגבי מגוון של תחומים - הן התחום הפוליטי-היסטורי, והן התחום האמנותי-ספרותי.

קורס זה נועד ליצור מפגש בין התלמידים לבין ז'אנר מאתגר זה - תוך התמקדות בביוגרפיות שנוצרו בארץ בתחומים השונים, ובמיוחד הביוגרפיה הספרותית. הלימוד יהיה בבסיסו היסטורי, תיאורטי ומתודולוגי, אך הוא ילווה בהדרכה צמודה של הפרקטיקה של כתיבת ביוגרפיה. התנסות זו תבוא לידי ביטוי במסגרת העבודות שייכתבו על-ידי התלמידים. במסגרת הקורס יתארחו כמה כותבי ביוגרפיות ידועי שם שיציגו את תובנותיהם לגבי ז'אנר מיוחד זה ואף ישתפו את התלמידים בניסיונם המקצועי ובשיטות עבודתם.

The seminar will focus on the genre of biography - paying attention both to the history of the genre and its theoretical assumptions. The reading list will include mainly biographies produced in Israel in the last three decades, with special attention to the sub genre of the literary biography. The seminar will have also a practical aspect, as the students will be asked to exercise the genre of biography in the framework of their individual research papers. Some of the leading biographers in Israel will join the seminar from time to time to share with the students the experience and insights which they have accumulated from their own practice in this field.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

באזיקי הביקורת: בין מבקרים ליוצרים בתיאטרון‏ (06805048)

סמינר

ד"ר יעל לבוא

הקורס יעסוק בתהליכי התקבלות של יוצרים בתיאטרון. נבחן אסטרטגיות ודינמיקה של ביקורת ואת תפקידם במסגרת תהליך התקבלותו של יוצר בתיאטרון וכן נדון בתרומתם של יוצרים שונים לגיבוש דימויים הביקורתי.
במהלך הקורס נדון במספר מקרי מבחן ספציפיים וכן בדוגמאות (מן התיאטרון הבריטי, האמריקני או הישראלי) שיציגו הסטודנטים בהתבסס על בדיקת מקרי מבחן נוספים.

In the Critical Chains: Critics and Theatre Creators:

The seminar deals with reception processes of theatre creators. We will examine strategies and dynamics of criticism and their role in the reception processes of theatrical creators as well as the playwrights' own contributions to the shaping of their critical image. We will discuss a number of specific test cases from the British theatre, American theatre and Israeli theatre.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

סיפורת מהדרום: פוקנר, או`קונור וולטי‏ (06805057)

סמינר

ד"ר סמדר שיפמן

הסמינר יעסוק בסיפורת של שלושה סופרים ילידי הדרום של ארצות הברית, תוך ניסיון לעמוד על המכנה המשותף ביניהם כמו גם על המאפיינים הייחודיים לכל אחד מהם. האומנם "הדרום" הוא "גותי"? האם הכתיבה הרחק מן המרכז האינטלקטואלי של ניו-יורק מפרה או מגבילה? האם מעבר לייחודו הפואטי של כל אחד מן היוצרים ניתן לזהות מכנה משותף, שאפשר לכנותו "משא ההיסטוריה של הדרום"?

The Seminar will attempt a reading of three major fiction writers born in the South of the U.S.A. We will try to search for common denominators, as well as highlight the unique poetics of each of these writers. Is "the South" "Gothic"? Is writing far from the intellectual center of New York an asset in terms of originality and creativity, or is it a liability? Beyond the poetic special fingerprint of each of these writers, can we discern a common "burden"?

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

סלט המילים הסכיזופרני: ספרות ושגעון‏ (06805058)

סמינר

ד"ר איריס מילנר

הסמינר יעסוק באפשרות הייצוג הטקסטואלי של מצב הנפש המכונה "שגעון". המונח "סלט מילים", השאול מתחום האבחון הפסיכיאטרי של מצבים פסיכוטיים, יידון בסמינר כהמשגה אפשרית של תצורות שונות של קריסת הסדר הסימבולי, של אובדן ביקורת מציאות (נורמטיבית!) ושל העדפת הבדיוני והמומצא ("מחשבות שווא", "קולות"), על פני המציאותי לכאורה.

The seminar will inquire into the possibility of textualizing the mental-psychic state of so-called “insanity”. The term “Words Salad,” borrowed from the psychiatric diagnostic dictionary, will be discussed as a possible conceptualization of various manifestations of the destruction of the symbolic order, the loss of (conventional) reality-testing and the preference of the fictive (“Delusional states”) over the real.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

ראשית המודרניזם בסיפורת העברית: שופמן, ברנר, גנסין‏ (06805059)

סמינר

ד"ר יוחאי אופנהיימר

הסמינר יעסוק בראשיתו של המודרניזם העברי באירופה שלפני מלחמת העולם הראשונה. השאלות המרכזיות שיעלו במהלך הסמינר: כיצד הם התמודדו עם נוסח הכתיבה של מנדלי ועם העולם החווייתי והאידיאי שלו; אילו חידושים פואטיים הוכנסו לסיפורת העברית בתקופתם; מהו דיוקנו של האדם ושל היהודי כפי שעולה מיצירותיהם; מהם הז'אנרים בהם כתבו; כיצד הם משקפים את תפיסת המרחב החדשה בתקופתם; כיצד משקפים תרגומיהם הספרותיים את הנורמות המודרניסטיות שלהם; מה השפעה שהיתה לספרויות האירופיות (הרוסית, הגרמנית) על הסופרים העברים, וכיצד קיבלה אותם הביקורת הספרותית.

Hebrew early modernism in fiction -

The seminar concerns the development of modernist Hebrew fiction (1900-1914). We will focus on texts written by Brenner, Shofman and Gnessin.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

המרכיב התקשורתי בלשון הפיגורטיבית‏ (06805061)

סמינר

ד"ר תמר יעקבי

- פיגוראטיביות נקלטת ומתפענחת בהקשר. נוסף להקשרים המוכרים (של הטקסט ושל הסיטואציה), יש חשיבות להקשר התקשורתי (למשל, מי מייצר את הפיגורה, מי הם נמעניה) שיעמוד במרכז הדיון שלנו. נקרא שירים וסיפורים (בעברית ובאנגלית) וננתח את האופן שבו הבנת המערך התקשורתי של הפיגורות מסבירה את המשמעות ובעיקר את התיפקוד שלהן בטקסט השלם.
- דרישות הקורס: סיכום והצגה של מאמר שאינו כלול בביבליוגרפיה המשותפת וכתיבת רפרט על יצירה או יצירות שלא נלמדו בכתה. המעוניינים יפתחו את העבודה לסמינאריון.

Figurative language is perceived in context. On top of the linguistic and situational contexts, the communicative context of figuration (e.g., who produces a figure, who are its addressees) plays a central role in its meaning and effect, above all in fiction. We will read poems and tales (in Hebrew and English) and show how the communicative configuration is responsible for the figure's full meaning and effect.
Requirements: to present a theoretical essay and write a paper (on a text or texts that have not been discussed in class). This paper could be elaborated into a seminar paper.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

המרה וצירוף בינמדיומאלים‏ (06805062)

סמינר

ד"ר תמר יעקבי

- נעסוק בשני סוגים של יחסים בין המדיום הלשוני והמדיום הויזואלי: (1) המרה בינמדיומאלית, בעיקר בכיוון מן הויזואלי ללשוני (סוגים שונים של אקפראסיס), אבל גם להפך. (2) צירופים של יצוג לשוני וויזואלי באותה מסגרת טקסט (למשל, ספרי-מוזיאון, קומיקס, פרסומות). נקרא מאמרים בנושא וננתח יצירות שונות.
- דרישות: סיכום והצגה של מאמר תיאורטי וכתיבת רפראט המנתח לפחות אחת מן התופעות. המעוניינים יפתחו את העבודה לסמינריון.

We will discuss some of the relations between the verbal and the visual media. Specifically: (1) Intermedial transformation, particularly in the case of the visual-turned-into-verbal (various kinds of ekphrasis), but also the other way round. (2) Combinations of visual and verbal representation (e.g., the museum book, comics, commercials). We'll read some essays and analyze various texts.
Requirements: summary and presentation of a theoretical paper and a final paper that analyzes one of the phenomena as it is illustrated in a text or texts.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

מהשכלה עד מודרניזם: הספרות העברית -18801900‏ (06805063)

סמינר

פרופ` אבנר הולצמן

בעשרים השנים האחרונות של המאה התשע-עשרה הונחה התשתית לצמיחתה של הספרות העברית המודרנית. נקודת המוצא של הקורס היא שנת הפרעות (1881-1882), המסמנת תמורה מהפכנית בהיסטוריה היהודית וממילא גם בתולדות הספרות העברית. נקודת הסיום שלו היא שנת 1900, שבה ובסמוך אליה הופיעו קובצי שיריהם הראשונים של ח"נ ביאליק ושאול טשרניחובסקי וקובצי הסיפורת וההגות של מ"י ברדיצ'בסקי, המסכמים את השלב הראשון ביצירתם. בין שתי נקודות-ציון אלה התרחשה שורה של אירועים ומהלכים, שהציבו בפתח המאה העשרים מערכת ספרותית עברית מודרנית על מרכזיה ומוסדותיה, יוצריה ונמעניה, כלי הבעה וערוצי תקשורת שהפכו אותה למנגנון ייצוג רגיש ומשוכלל של החוויה היהודית הרבגונית בעידן של תמורות. הסמינריון ינסה למפות את המציאות הספרותית העשירה והמגוונת הזו מבחינה היסטורית, גיאוגרפית, תימטית פואטית וביוגרפית, תוך כדי עיון ביקורתי במקורות ראשוניים העומדים לרשות ההיסטוריונים של ספרות התקופה (כתבים ספרותיים, כתבי-עת, איגרות סופרים, דברי זכרונות) והיעזרות במחקרים מאוחרים לסוגיהם.

The last two decades of the 19th century mark a revolution in the history of Hebrew literature. While in 1880 it was still rooted in the sphere of enlightenment, twenty years later it re-emerged as a modern literary system, which gives a sophisticated expression to the Jewish experience in an era of an unprecedented historical change. Among the leaders and creators of this literary drama were S. Y. Abramovitz, M. J. Berdichevsky, David Frischman, Ahad Ha-Am, Reuven Breinin, H. N. Bialik and Shaul Tschernichovsky, to name only a few. The seminar will draw the outlines of this rich literary arena from various viewpoints (historical, geographical, poetic, thematic, biographical), leaning extensively on primary sources such as literary writings and documents, periodicals, letters and memoirs.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

רטוריקה של פיוס ושל נקמה‏ (06805064)

סמינר

ד"ר אורלי לובין

נושאים של סליחה ומחילה, פיוס, גישור, הכרה, אחריות, פתרון סכסוכים ופיצויים, כמו גם שאלות של נקמה, שמירת טינה, הפרדה וסירוב נדונים בדרך כלל במסגרת דיסציפלינות כמו מדעי המדינה, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה, משפטים ולעיתים מדעי הדתות. מטרת הסמינר לבדוק לא את הצורות החברתיות, הפילוסופיות והדתיות של קטגוריות של פיוס אל מול קטגוריות של נקמה, אלא להתרכז ברטוריקה בה נוקטים טקסטים תרבותיים ואמנותיים כדי לדון בצורות שונות (ולאו דווקא אלה המובנות מאליהן) ובמודלים שונים של מגעים שניתן לכנותם בסדרת המושגים שלמעלה. ישנם טקסטים שדנים בשאלות אלו במפורש (החל מדיווחים על העדויות שניתנו בוועדות האמת והפיוס של דרום אפריקה, דרך הרומן חרפה של קוטזי הדרום אפריקאי ועד לסרטים ישראליים ופלסטיניים המנסים להציע מודלים של פיוס וחלוקה); וישנם כאלה שמציעים יחסים בין-אישיים (משפחתיים, רומנטיים או של שכנות) במסגרתם הם מפתחים רטוריקה של הפרדה, ניתוק, ריחוק והתעלמות כצורה של קיום יחסים תקינים. רטוריקה של יחסים כאלה מופיעה גם בתצלומים ובתמונות, וכמובן במספר אינסופי של סרטים – הוליוודיים, אירופאים ומהדרום; מוצרים ויזואליים, שהרטוריקה בה הם נוקטים לדיון בסוגיות אלה היא של התנגדות, סירוב או תביעה למתן פיצויים. את כל המושגים האלה אפשר להמיר בשורת המושגים העולים בתודעה כשמוזכרת "נקמה", וגם מהייצוג של ההיפוך – היינו, של היעדר המאמץ לפיוס ולסליחה – ניתן לגזור את התנאים המאפשרים חיים של שיתוף כזה או אחר.
נקודת המוצא של הסמינר היא, שרטוריקות מקובלות של פיוס נכשלו ושהן מומרות יותר ויותר ברטוריקות של נקמה – ולאו דווקא נקמה פיזית: לעיתים, למשל, זו דווקא נקמה כלכלית. מטרת הקורס היא לנסות לאתר טקסטים שמציעים רטוריקות אלטרנטיביות, לעיתים אפילו כאלה שאינן משתמשות במושגים המוכרים הקשורים עם "פיוס" ועם "נקמה", שפותחים פתח למחשבה אלטרנטיבית, גלובאלית, ויזואלית ונטולת מחויבות היסטורית, להסדרת יחסים בתוך קבוצה. המסע בעקבות האלטרנטיבות האלה יצא לדרך מתוך הידע והתובנות שמציעות תיאוריות פמיניסטיות, ותוך עיון – לצד הקריאה התיאורטית והעיונים בטקסטים ספרותיים, קולנועיים וויזואלים אחרים – בקטעים מכתבים פילוסופיים העוסקים בסליחה, בחברות, בשותפות ובסכסוך (לווינס, דרידה וז'יז'ק, לדוגמה).

Following the failure of widely accepted rhetoric of reconciliation, acknowledgement, forgiveness and conflict resolution, the seminar aims at studying different, possibly alternative, rhetorical uses in literary, cinematic, pictorial, photographic and visual texts targeted at similar results: enabling stable life of collective, but investigating rather a variety of different solutions forming around a variety of other modes of dialogue or contacts, especially those informed by feminist theories.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

השירה העברית במזרח לאחר גירוש ספרד‏ (06805065)

סמינר

פרופ` טובה בארי

תיאור קצר: רבים מהיהודים שגורשו מספרד בסוף המאה החמש עשרה הגיעו לערי האימפריה העות'מאנית ולארץ ישראל. טראומת הגירוש והמפגש עם חיי התרבות של יהודי המזרח המקומיים יצרו תנאים להתפתחותה של אסכולה שירית חדשה. בשיעורים נבדוק את מאפייני היצירות – קודש וחול - מצד התכנים, הצורות, הפואטיקה והיעד החברתי שלהם. נבחן שירים אלה לאור המסורות הספרדיות הקלאסיות, ונצביע על הצרכים החדשים שהם מילאו בחיי היחיד והכלל.
דרישות הקורס: נוכחות סדירה, קריאת טקסטים ומחקרים והשתתפות פעילה בשיעורים. כתיבת עבודה סמינריונית / רפראט

After the expulsion from Spain the major literary activity moved to the East, to the Ottoman Empire, where most of the Spanish refugees settled. A new poetic school developed there, influenced by the Spanish heritage as well as new and local needs. In the seminar many different types of poetry will be examined, some of which is still intact in manuscripts

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

מהי ספרות מזרחית‏ (06805066)

סמינר

ד"ר יוחאי אופנהיימר

הסמינר יעסוק בהתייחסויות השונות אל שאלת המזרחיות, אל מקומה בשיח הישראלי ההגמוני, אל האפשרויות השונות לדבר על זהות מזרחית ואל השלכותיה הספרותיות והתרבותיות. ידובר על אודות טקסטים ספרותיים שנכתבו מאז שנות השישים על ידי מהגרים בני הדור הראשון (מיכאל, בלס, גורן) ועד דור היוצרים והיוצרות העכשוי (מטלון, רביניאן, סויסה וברדוגו). מטרת הסמינר לעקוב אחר הייצוג העצמי של סופרים מזרחים שמערער לא רק על ייצוגם ההגמוני אלא גם על גבולות הסיפורת הישראלית.

Mizrachiyyut in Israeli literature -

The seminar focuses on Mizrahi writers, mainly from the second generation, showing their relation towards Hebrew language, ethnic stereotypes, memory, space, body and cultural identity.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

אשה עברייה מי יידע חייך‏ (06805067)

סמינר

פרופ' זיוה שמיר


תיאור הקורס:
הסמינר ידון ביצירות מתולדות השירה העברית החדשה, המעמידות במרכזן דמות אישה, או ביצירות העוסקות במאבק המינים, בכלל, ובמאבקה של האישה להכרה ולהוקרה, בפרט. בכלל זה יידונו גם שירי אהבה שנכתבו על-ידי משוררים ומשוררות גם יחד. למרבה הפרדוקס מתברר, כי דווקא השירים הפמיניסטיים הלוחמניים ביותר נכתבו בתקופת ההשכלה, לפני 180-130 שנה, בתקופת "מלחמת הדת והחיים", וכי התנועה הציונית והעליות הראשונות לא הולידו שירה כה עזה ונועזת. כיום, בתקופתנו הבתר-מודרנית לפנינו גילויים של שירה טרנס-ג'נדרית, שהדורות הקודמים לא ידעום, אולם המאבק העולה מהם הוא מאבק בעל אופי אישי, ולא מאבק קולקטיבי.

כל יצירה תיבחן במעגלי השתמעות הולכים וגדלים, למן המעגל האישי, דרך המעגלים הלאומיים-הקולקטיביים ועד לאלה האוניברסליים. כל יצירה אף תיבחן ביחידות טקסט הולכות וגדלות, למן המיקרו-טקסט הזעיר ועד למעגלים הקונטקסטואליים הרחבים. היצירות תיבחנה על רקע זרמים בספרות ובאמנות, וכן על רקע אירועי הזמן, שהשפיעו על היווצרות היצירה.

דרכי ההוראה: מעקב משולב, כרונולוגי וז'אנרי, אחר צייני הסגנון, התמטיקה והאידאולוגיה של המשוררים, לפי הטקסטים שייבחרו לדיון. כל תלמיד יגיש רפראט או עבודה סמינריונית, או שניהם גם יחד

.

The seminary will trace exemplary works from the history of Hebrew poetry which portray the struggle of women for recognition and power to fulfill their qualifications. Paradoxically, it seems that 19th century produced the most militant poems, whereas the 20th century (when women's rights were a central issue) produced only vague echoes of this struggle as represented in the poetry of the Enlightenment. Nowadays, this struggle, as reflected in contemporary poetry, bears a personal note, far from the collective aims of the pioneering era.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

הפואמה העברית מביאליק עד נתן זך‏ (06805069)

סמינר

ד"ר אריאל הירשפלד

הסמינר יעסוק בהגדרת הפואמה ובסיבות לפריחתה בשירה העברית החדשה מאז ביאליק
וטשרניחובסקי ועד היום. הדיון יקיף את היצירות העיקריות בז'אנר (משל ביאליק,
טשרניחובסקי, שמעוני, שלונסקי, גרינברג, אלתרמן, גולדברג, ישורון, עמיחי וזך) תוך
התייחסות להקשרן ההיסטורי, לאתגרי המבנה והקומפוזיציה ולמסורות הז'אנריות
המשוקעות בהן.

The seminary will deal with definition of the ‘’Poe’me’’ and with the reasons beyond its flourishing from Bialik, through Tshernichovski to the present day. The discussion will deal with the major works of the genre (for instance Bialik's, Tshernichovsky's, Shimoni's, Shlonski's, Greenberg's, Alterman's, Goldberg's, Yeshurun's, Amichai's, and Zach's) with an emphasis on their historical context, the challenges of structure and composition, and the literary tradition invested in them.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

המטפורה בשפה, בספרות, באמנות ובשיח הפוליטי‏ (06805101)

סמינר

פרופ` ישעיהו שן

.

המטפורה בשפה, בספרות, ובאמנות:

הקורס יציג וינתח מספר גישות מודרניות במחקר המטפורה, בתורת הספרות, בפילוסופיה, בלשנות, אמנות, בשיח הפוליטי, ובחשיבה החינוכית.

1. מהי מטפורה: האם היא תופעה לשונית או תופעה מושגית.
2. מהן הפונקציות העיקריות של המטפורה?
3. המטפורות שאנו חיים על פיהן: תופעת המטפורה הקונצפטואלית על פי לייקוף וג'ונסון.
4. המטפורה בשירה: כאן נקרא וננתח מספר דוגמאות קלאסיות של מטפורות מרכזיות בשירה.
5. המטפורה באמנות החזותית: ניתוח ציורים ותמונות פירסומת.
6. המטפורה – כמכניזם של למידה.
7. מטפורות בשיח הפוליטי.
חובות הקורס
1. קריאה של כ-8 מאמרים. 2. עבודת סיכום, ו\או עבודה סמינריונית. 3. רפרט בכתה או בכתב.

Metaphor in language, literature, art and political discourse

The course will discuss the fundamental role played by metaphor in diverse domains such as ordinary language, poetic language, visual art and political discourse.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

סמינריון למתרגלי מבוא לסיפורת‏ (06805105)

סמינר

פרופ` מנחם פרי/ד"ר תמי עמיאל האוזר

מיועד אך ורק למתרגלי הדרכות אישיות במוא לסיפורת

דרישות קדם:

הערות: מיועד אך ורק למתרגלים

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

הרומאן הפסיכולוגי בספרות העברית‏ (06805107)

סמינר

פרופ` מיכאל גלוזמן

הסמינר יתמקד ב"המצאת" הפסיכולוגיה ותיאור חיי הנפש בספרות העברית בשלהי המאה התשע עשרה. נעקוב אחר הקשיים הלשוניים והאידיאולוגיים שעמדו בפני הכותבים העברים בבואם לתאר "פסיכולוגיה" ונבחן את דרכי התמודדותם עם קשיים אלו לאורך המחצית הראשונה של המאה העשרים. לאורך הסמינר נקרא יצירות של מנדלי מוכר ספרים, ברנר, גנסין, עגנון וכהנא-כרמון ונעמוד על הזיקות שבין הפסיכולוגי לפוליטי.
נוכחות חובה.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

קריאה מקסימלית: גבולות האינטרפרטציה‏ (06805108)

שיעור

פרופ` מנחם פרי

אינטרפרטציה של טקסטים היא הפעילות המרכזית במדעי הרוח ובמדעי החברה. בשורת תחומים נעשית האינטרפרטציה תחת הנחה של משמעות מקסימלית של הטקסט ופונקציונליות מקסימלית של מרכיביו. כך קורה לא רק בקריאה של יצירות ספרות אלא גם בפרקטיקה ובתיאוריה הפסיכואנליטית, בעבודתו של הבלש, בשיחזור ה'אמת' בבית המשפט, בהתחקותו של ההיסטוריון אחר 'האמת ההיסטורית', ועוד.
בין השאלות שהקורס ידון בהן: מה אנחנו עושים כשאנו טוענים שפירשנו טקסט? מה מעניק לאינטרפרטציות את תקפותן? איזה מקום יש בהן לכוונותיו של 'כותב הטקסט'? האם יש גבולות למשמעויות שניתן לייחס לטקסט? מה בין אינטרפרטציה לאינטרפרטציית-יתר? מה מעמדן של קריאות חתרניות, או קריאות נגד הטקסט? האם אכן יש הבדל בין אינטרפרטציה של טקסט לבין שימוש בו?
פשר החלומות הפרוידיאני, הכתיבה האוטוביוגרפית של פרימו לוי, הביוגרפיה של יגאל אלון שכתבה אניטה שפירא ופעילותו של שרלוק הולמס, יַחברו בקורס לטקסטים ספרותיים ולתצלומים של הצלם ההולנדי קוּן וֶסינג כדי לאפיין את הפעילות האינטרפרטטיבית ואת כוחה ואת גבולותיה של קריאה מקסימלית, אגב דיאלוג עם תיאוריות קריאה עכשוויות.

חובות התלמידים: נוכחות; קריאת הטקסטים שיידונו בקורס; קריאת ספרות עיונית (150-100 עמ'); כתיבת עבודת סיום קצרה או עבודה סמינריונית.


Maximal Reading: The Limits of Interpretation

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

הארולד פינטר: עקרונות פואטיים ודימוי ביקורתי‏ (06805112)

סמינר

ד"ר יעל לבוא

במסגרת הקורס נדון במחזות מרכזיים של המחזאי זוכה פרס נובל ל-2005, הארולד פינטר. נבחן עקרונות פואטיים במחזותיו, המייצרים אפקט אניגמטי ומאיים. כמו כן נבחן את ה"דיאלוג" החמקמק ורב התהפוכות בין המחזאי לבין הביקורת – מחד, תגובות המבקרים ליצירותיו בשלבים שונים בקריירה שלו ומאידך, תרומתו של המחזאי לגיבוש דימויו הביקורתי.

Harold Pinter: Poetic Principles and Critical Construct:

The seminar deals with the career and work of the British playwright Harold Pinter, laureate of the Nobel Prize for Literature in 2005. We will examine poetic principles in Pinter's plays that create an enigmatic and threatening affect. In addition we will discuss the ongoing dialogue established between the playwright and critics of his work—the critics' responses to his work through different stages of his career, and the playwright's own role in the shaping of his image as dramatist.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

אבני דרך בתולדות התרגום‏ (06807002)

שיעור

ד"ר ניצה בן ארי

תרומתו של התרגום בהתפתחות התרבות, בהתפתחות הכתב, הלשון והספרות לא ישוערו. הקורס יסקור נקודות ציון בתולדות התרגום בתרבות העולם מאז המצאת הכתב לפני כששת אלפים שנה. הוא יעסוק במבצעי תרגום מפורסמים, כמו פענוח שפת החרטומים באמצעות אבן הרוזטה או תרגומי התנ"ך; הוא יעסוק במתרגמים מפורסמים כמו אוגוסטינוס או התיבונים, הוא יעסוק במתרגמים שכוננו תודעה לאומית, ובמתרגמים שהיו מוכנים לעלות על המוקד בהגנה על החופש לתרגם. בין השאר יעסוק הקורס גם בתולדות התרגום לעברית ובתפקידו בבניית הלשון והתרבות העברית.
הסטודנטים יתבקשו לכתוב עבודה מסכמת על אחד ממגוון הנושאים שהקורס יציג.

Milestones in the History of Translation
The contribution of translation to the history of world culture, of writing, of language and of literature is enormous. This course will describe significant milestones in the history of translation in world culture, since the invention of writing some 6000 years ago. It will discuss gigantic feats of translation, such as deciphering hieroglyphs with the help of the Rosetta stone or translating the Bible. It will deal with famous translators such as Augustinus or the Tibons, with translators who created national identity, with translators ready to be martyred for the freedom of translating. It will devote some time to the history of Hebrew translation and its role in developing Hebrew language and culture.
Students will write a short paper on one of the issues discussed in the course.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

תיאוריות פוסטמודרניות של תרגום‏ (06807004)

שיעור

ד"ר אבנד (דוד) דרור

הקורס סוקר מספר תיאוריות מודרניות ופוסט-מודרניות בתרגום מאת חוקרים ומבקרים כוולטר בנימין, ג'ורג' שטיינר, גדעון טורי, איתמר אבן זוהר, אדווין גנצלר, לורנס וונוטי, דאגלס רובינסון, סוזן באסנט, אנדרה לפברה, אנטואן ברמן, סנדרה ברמן ואחרים. הדיון בקורס יחל בהגדרת המונחים מודרניזם ופוסט-מודרניזם, ובבחינת אותן הגדרות ביחס לשינויים והתפתחויות שונות בחקר התרגום. תוך התייחסות לעבודותיהם של וולטר בנימין, מישל פוקו, וז'אק דרידה, הדיון בקורס יעסוק בתפקידיו המשתנים של התרגום והמתרגם תוך התייחסות לנושאים כגון: מקור ותרגום, גלובליות ומדיה בתרגום, תרגום ופוליטיקה, תרגום פמניסטי, תרגום פוסט קולוניאלי ועוד.


Post Modern Theories of Translation: The course considers a number of Modern and Post Modern theories in translation by critics such as Walter Benjamin, George Steiner, Gideon Toury, Itamar Even-Zohar, Edwin Gentzler, Lawrence Venuti, Douglas Robinson, Susan Bassnett, Andre Lefevre, Sandra Berman and others. Course discussion will begin with a definition of the terms "modern" and "post modern," and their application to different developments in the history and theory of translation. Examining works by Walter Benjamin, Michel Foucault and Jacques Derrida, the course will consider the changing role of translation and translators in relation with topics such as origin and translation, globalization media and translation, political translation, translation and gender studies, post-colonial translation and more.


דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 01/02/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 14/05/2010 בשעה 9:00

מלאכת התרגום‏ (06807007)

שו"ת

ד"ר רן הכהן

בשיעורי הקורס נעמוד באופן שיטתי על בעיות בפרקטיקה של התרגום ונסקור את הפתרונות השונים שהוצעו להן. בחלק הסדנתי של השיעור נבחן איך נפתרו אותן בעיות הלכה למעשה בשורה של טקסטים מתורגמים לעברית, וכך נחלץ את הנורמות השוררות בתרגום העברי בימינו. בין הסוגיות שיידונו: תרגום המלה הבודדת, קטגוריות דקדוקיות ותרגומן, תרגום אידיומטיקה וביטויים כבולים, ריבוד לשוני והקשיים בתרגומו, ועוד.
הקורס יסתיים בעבודת סיכום.

The course will systematically consider difficulties that emerge within the practice of translation, and view the various solutions offered to them. In the workshop part, we shall explore the ways those difficulties were practically solved in text translated into Hebrew, revealing the norms of current Hebrew translations. Among the issues to be dealt with: translation of a single word, of grammatical categories, of idiomatic language, language stratification in translation, etc.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר א', מועד א': ב-5/2/10 ב-9:00. הגשה עד 10/2/10 ב-13:00.
 • סמסטר א', מועד ב': ב-30/4/10 ב-9:00. הגשה עד 5/5/10 ב-13:00.

תרגום ואידאולוגיה‏ (06807013)

סמינר

ד"ר ניצה בן ארי

מטרת הקורס היא לבדוק כיצד תרגום, ממש ככתיבה יוצרת, יכול לשמש כלי להעברת מסרים גלויים וסמויים.
הקורס יציג ויחקור סוגים שונים של התערבות מניפולטיבית בתרגום, החל משינויים קלים ועד לצנזורה.
מבנה הקורס:
הקורס יכלול מספר שיעורים בסיסיים, ולאחריהם יתבקשו הסטודנטים לבחור תחום מחקר ולחקור אותו.
מטלות:
במהלך הקורס, כל סטודנט יציג עבודת מחקר. בסוף הסמסטר תוגש טיוטה ראשונה של העבודה (רפרט או עבודה סמינריונית, לפי הצורך) לאישור. כחודשיים לאחר מכן יוגש הנוסח הסופי. תיתכן עבודה בזוגות. העבודות ייבחרו מתוך רשימת נושאים שתוצג בכיתה. הסטודנטים מוזמנים להציע נושאים.
לדוגמה:
לפי נושאים: מניפולציות אידאולוגיות בתחום דת או אמונה, בתחום המוסר, בתחום הפוליטי.
לפי מערכות: ספרות ילדים, ספרות נוער, ספרות מבוגרים.
לפי ז'אנרים או מגעים בין ז'אנרים: מדע בדיוני, ספרות וקולנוע, רומנים היסטוריים, ספרות עיון, פסיכולוגיה, פילוסופיה.
לפי תקופות: הבדלי גישה בתרגום לעברית בתקופת הקמת המדינה והיום.
לפי ספרויות מקור: סלקטיביות בבחירת תרבות שראוי לתרגם ממנה.
לפי בתי הוצאה: גישות אידאולוגיות והבדלי מדיניות.
הנוכחות בשיעורים חובה

Translation & Ideology
The purpose of this course is to examine how translation, just like original writing, can become a vehicle for transmission of ideological messages, more often than not subversive. The course will inquire into cases of manipulative interference in translation, from subtle changes to outright censorship.
After a few introductory lessons, students will be required to present their own research into the matter. The final task will be a written form of their research.
Attendance is compulsory.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

‏ (06807027)

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

סדנה בעריכת תרגום‏ (06807028)

סדנה

ד"ר רן הכהן

במסגרת הלימודים המעשיים בתרגום, סדנה זאת נועדה להקנות ולפתח את מיומנויות התרגום באמצעות התמקדות בעריכת טקסט מתורגם. הדגש אינו על לשון המקור (שתהיה על-פי רוב אנגלית; ידיעת שפות נוספות אינה הכרחית) ולא על שפת היעד ("עריכת לשון"), אלא על "הדבר השלישי", הנוסף, שהוא מלאכת התרגום. באמצעות שורה של טקסטים בסגנונות, בז'אנרים ובנושאים שונים נדון בבעיות אופייניות לטקסט המתורגם ולעריכתו. אופן הלימוד יהיה בראש ובראשונה מעשי – מדי שיעור נעבוד על טקסט אחר – ובהקשר זה יידונו גם נושאים תיאורטיים בתורת התרגום.
נוכחות חובה. מטלת אמצע ועבודת סיכום. הציון ייקבע על פי המטלות.

Dr. Ran HaCohen: Translation Workshop
This workshop aims at enhancing translation skills by concentrating on editing already-translated texts. The emphasis is neither on the source language (which will usually be English; reading comprehension in other languages is recommended but not required), nor on the target language (i.e. Hebrew), but on "the third thing", which is translating skills. Using a series of texts in a wide range of genres, styles and subjects, we shall discuss the typical problems of translated texts and their editing. The study will be practically oriented – dealing with a different text every session – while, in this context, theoretical issues in translation studies will be considered as well.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

מבוא לתורת התרגום‏ (06807303)

שיעור

ד"ר ניצה בן-ארי

בקורס תידון בפרוטרוט שורה של מושגי-יסוד בתורת התרגום המודרנית: טקסטים מקבילים, תרגומיות מול תרגום, התרגום כפעולה חברתית-תרבותית, כתהליך קוגניטיבי וכתוצר, תרגום "אופטימאלי" לעומת תרגום ממשי, האילוצים שהתרגום כפוף להם מתוך הדגשת מושג הנורמה, יחסים בין תרגום למקור (אפשריים, קיימים ו"נתבעים") ועוד. מטרת הקורס: לפתוח פתח לעיונים מתקדמים בתרגום, ובעיקר מחקרים תיאוריים-הסבריים, וכן לספק בסיס רחב להרחבות יישומיות. חומר רקע: כעשרה מאמרים בתורת התרגום. את רובם יש לקרוא במהלך הקורס, בהקבלה להתקדמותו. לשיעור נלווה תרגול בקבוצות (התרגילים אינם חובה לתלמידי החוג הבוחרים בקורס ואינם נחשבים להם במניין השעות, מלבד לבוחרים בהתמחות בלימודי תרגום). במהלך העבודה בתרגיל ייקראו ויידונו אחדים מן המאמרים הנכללים בביבליוגרפיה של השיעור.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 27/01/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 14/04/2010 בשעה 18:00

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer