ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

סילבוס הליכים שיפוטיים בישראל הקדומה

(קורס מספר 06904225)

סמינר מ"א

ד"ר אסנת ברתור

מה היו המאפיינים של מערכת המשפט בישראל הקדומה? איך התנהל ההליך השיפוטי הקדום? האם אפשר להשיב על השאלות הללו ועל שאלות רלוונטיות נוספות בהסתמך על הסיפורים והחוקים המקראיים שמתארים הליכים שיפוטיים? הסמינר יעסוק ביחס שבין התפישות המשפטיות שמשתקפות בספרות המקראית לבין המציאות המשפטית בחברה המקראית.

Legal proceedings in ancient Israel
What were the characteristics of the legal system in ancient Israel? How did the judicial proceeding look like? Is it possible to answer these questions and other relevant questions relying on biblical narratives and laws which describe judicial proceedings? The seminar deals with the relations between the legal conceptions reflected in biblical literature and the real life judicature in the biblical society

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

  • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
    בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer