ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

סילבוס סיפורים וחוקים בספר שמות

(קורס מספר 06903264)

סמינר ב"א

ד"ר אסנת ברתור

השילוב בין חוק וסיפור הוא אחד ממאפייניה הבולטים של התורה. מה מקורו של השילוב הז'אנרי? באיזה אופן הוא משתקף בספר שמות? מה מטרתו? אלו חלק מהשאלות שידונו במסגרת הסמינר. נתמקד במספר פרשות סיפוריות באמצעותן נכיר מסורות פרשניות מגוונות וגישות מחקריות שונות, ונעמוד על המאפיינים הספרותיים-סיפוריים של הכתיבה המשפטית כפי שהיא משתקפת בספר הברית.

Narrative and law in the book of Exodus
One of the quintessential characteristics of the Pentateuch is the combination between law and narrative. What is its origin? How is it reflected in the book of Exodus? What is the aim of the combination between the two genres? These are some of the questions that will be discussed in the seminar. We shall focus on several narratives, through which we get to know varied commentary traditions and different research approaches, and we shall examine the literal-narrative characteristics of the legal writing, as reflected in the Book of the Covenant.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

  • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
    בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer