ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

תנאי הקבלה

ללימודי התואר השני יתקבלו בוגרי אוניברסיטה בהיסטוריה כללית בציון משוקלל של 85 ומעלה ובעלי ידע בשפה זרה שנייה ברמת "פטור". במקרים מיוחדים מוסמך ראש החוג לשקול קבלה של תלמידים שאינם עומדים בתנאים אלה.

תלמידים בעלי תואר ראשון בתחום אחר יידרשו ללמוד לימודי השלמה בהיקף של עד 24 ש"ס. לימודים אלה נמשכים בדרך כלל שנה. תכנית ההשלמות האישית מורכבת ברובה מקורסים מלימודי התואר הראשון בהיסטוריה ובשפות; היא נקבעת בהתייעצות עם יועצי מגמות הלימוד ואינה נחשבת במניין השעות לתואר השני. בלימודי ההשלמות נדרשים התלמידים להשיג ציון ממוצע של  85 לפחות.

כללים אלה חלים גם על תלמידים בעלי תואר ראשון מאוניברסיטאות בחו"ל. תלמידים אלה אף נדרשים לעמוד בבחינה בעברית בדומה לתלמידי התואר הראשון.

תלמידי התואר השני שהחלו את לימודיהם באוניברסיטה אחרת ומבקשים להצטרף לאחת ממגמות הלימוד, רשאים לבקש כי לימודיהם הקודמים יוכרו במלואם או בחלקם במניין השעות לתואר השני. הדבר נתון לשיקול דעתם של יועצי המגמות. עם זאת, במסלול המחקרי נדרשים התלמידים (על פי כללי האוניברסיטה) ללמוד לפחות מחצית מתכנית הלימודים לתואר השני באוניברסיטת תל-אביב, ובמסלול העיוני – שני שלישים ממנה.

למגמות הלימוד השונות דרישות אקדמיות נוספות, שעיקרן ידיעת שפות ורכישת מיומנויות הנחוצות למחקר בתחום שבו מבקשים התלמידים להתמחות. תלמידים המבקשים להתקבל למגמה מסוימת מוזמנים להתייעץ עם יועצי המגמה כדי לברר אילו מיומנויות עליהם לרכוש.

1. מסגרות הלימוד

סמינרים

סמינר מגמה

כל מגמה מקיימת סמינר מגמה, ובו ישתתפו כל תלמידיה (לעתים ניתן סמינר משותף לשתי מגמות). ההשתתפות הפעילה בסמינר המגמה במהלך ארבעה סמסטרים תיחשב ל-4 ש"ס מתוך הסמינרים בתוך המגמה. מגמות שאין ביכולתן לקיים סמינר כזה מציעות קורס חלופי בהיקף של 4 ש"ס.

סדנת כתיבה לתואר השני

כחלופה להשתתפות בת ארבעה סמסטרים בסמינר המגמה, ניתן להשתתף במשך 2 סמסטרים בסמינר מגמה ובמשך סמסטר אחד מרוכז (2 ש"ס) בסדנת כתיבה לתואר השני. בסדנת הכתיבה יציגו תלמידי מגמות שונות את תוכנית המחקר שלהם או פרקים מתוכה.

סמינר באשכול לימודי התואר השני

החל משנה"ל תשס"ז מחויבים תלמידי התואר השני ללמוד בקורסים מחוגים אחרים. קורסים אלה מחולקים לחמישה אשכולות:

  • היסטוריה ומחקר התרבות
  • מדעי היהדות
  • ספרויות ולשונות
  • פילוסופיה ודתות
  • גאוגרפיה

במסלול המחקרי יבחרו התלמידים מתוך כלל השעות לתואר 4 ש"ס מלימודי חוגים אחרים הכלולים באשכול הלימודים הרלוונטי ללימודי החוג. 

במסלול העיוני יבחרו התלמידים מתוך כלל השעות לתואר 8 ש"ס מלימודי חוגים אחרים הכלולים באשכול הלימודים הרלוונטי ללימודי החוג. 

יועצי התואר השני של החוג רשאים לאשר רישום גם לקורסים שמחוץ לאשכול זה. את רשימת קורסי האשכול ניתן למצוא בידיעון הפקולטה למדעי הרוח.

מיומנויות

המגמות רשאיות לדרוש מן התלמידים רכישת מיומנויות ייחודיות הקשורות בתחומי התמחותם, כגון שפה זרה שלישית, קריאת כתבי יד וכיו"ב. הקורסים הכרוכים ברכישת המיומנות ייחשבו כשקולים לסמינריון בהיקף של 4 ש"ס (בכפוף להחלטת יועץ המגמה).

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer