ידיעון תשס"ט

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

טיפולוגיה של כלי חרס ג` (התקופות הקלאסיות)

סילבוס
(קורס מספר 06712200)

תרגיל

ד"ר אורן טל

כלי החרס כממצא הארכיאולוגי השכיח ביותר מהווים אמצעי מרכזי בניתוח חפירות ארכיאולוגיות. התרגיל יעסוק בהכרת כלי חרס מייצור מקומי וכלי חרס מיובאים מהתקופה הפרסית, ההלניסטית, הרומית והביזנטית, אופן ניתוחם, עיבודם, והמידע הכרונולוגי והחברתי הטמון בהם. הלימוד יתבסס על סקירת הכלים והמכלולים האופייניים לכל תקופה ותקופה על שלביה השונים ותרבויותיה האזוריות, לצד שרטוטם תחת מוסכמות ארכיאולוגיות.

Pottery vessels are the most common archaeological find and thus form a major tool in the analysis of archaeological excavations. The current exercise will introduce locally-made (Palestinian) pottery vessels and imported pottery vessels of the Persian, Hellenistic, Roman and Byzantine periods, and will deal with their methods of analysis and publication against their chronological and social implications. The study will be based on practical inspection of characteristic pottery vessels and assemblages from different classical periods with emphasis on aspects of regionalism, and will also include drawing of the inspected pottery finds under the accepted archaeological conventions.

דרישות קדם: שעור : מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל ארץ-ישראל בתקופות הקלאסיות

הערות:

בחינות

  • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 08/02/2009 בשעה 9:00
  • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 20/03/2009 בשעה 9:00

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer