מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.7000  פרקים בתולדות התרגום לעברית
פרופ' גדעון טורישיעור
הקורס יתרכז בתחנות מרכזיות בתולדות התרגום לעברית, בעיקר מאז תקופת ההשכלה עד ימינו. במהלכו נתחקה אחר השינויים העיקריים שניתן להסיק בתחנות אלה; הן מבחינת מדיניות התרגום (לשונות מוצא, בחירת מחברים וטקסטים לתרגום, ישירות התרגום וכד') והן מבחינת הנורמות שהוחלו בפועל בתהליך התרגום וקבעו את פניו של הטקסט המתורגם בתחום המודלים הטקסטואליים מכאן ובתחום הלשון מכאן.
מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': עבודה - הגשה עד 2.4.06 ב0 13:00
סמסטר א', מועד ב': אין מועד נוסף