מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.5106  ויזואליה של גוף מעונה
ד"ר אורלי לוביןסמינר
המראה הויזואלי של גוף פצוע, גוף שעבר עינויים, גוף כרות אברים והגוף המת נושא הן מטען פוליטי והן מטען אתי. הקורס יעסוק בתיאוריות של תרבות ויזואלית, יחסי ייצוג וחומר, מוסר של סליחה ופוליטיות של גילוי ומבט.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.