מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.2017  שירה רומנטית עברית
פרופ' בועז ערפלישיעור
הקורס יתנהל בשני מסלולים מקבילים: בראשון יידון מושג הרומנטיקה כמושג טיפולוגי-היסטורי מרכזי בספרות האירופית. בשני יוצגו מאפיינים רומנטיים ואנטי-רומנטיים של טקסטים קונקרטיים, כפי שהם מתגלים בשירה העברית מביאליק וטשרניחובסקי ואילך. במסלול הראשון יובהרו תחילה מושגי רקע כמו תקופה בתולדות הספרות, תנועה ספרותית, (או תנועות ספרותיות), טיפולוגיה והיסטוריה, וכן תוצג שאלת הצורך במונחים מתארים מכלולים מן הסוג הזה, וכן הזיקה ביניהם ובין מונחים המתארים יוצרים ויצירות. לאחר מכן תתואר הרומנטיקה בזיקה לריאליזם, לקלאסיציזם, לפרה-רומנטיקה מזה ולמודרניזם מזה. ייסקרו בקיצור המאפיינים הייחודיים של רומנטיקות לאומיות שונות ועוד. לאחר מכן יידונו המאפיינים התמטיים (כמו שינוי היחס לטבע, לדמיון ולשירה, ליחיד, לתרבות ללאומיות וכו') והפואטיים (כגון נורמות של אינדיבידואליות, מורכבות, חידוש, לשון פיגוראטיבית, הז'אנרים, דרכי עיצוב השיר וסגנון השיר).
במסלול השני יידונו דרכי הקליטה והיישום של הנורמות הרומנטיות בשירה העברית בזיקה לניתוח טקסטים מרכזיים משל ביאליק, טשרניחובסקי (על רקע ההשכלה וחיבת ציון), אלתרמן, עמיחי ואחרים (גלגולים ו/או היפוכים של הרומנטיקה).
דרישות מוקדמות: שיעור ותרגיל ביסודות השירה העברית.
חובות התלמידים: השתתפות בשיעורים; קריאת חומר ביבליוגראפי מלווה, בחינת סיום
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': עבודה. הגשה עד 23/7.
סמסטר ב', מועד ב': אין מועד נוסף