מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.2002  מחבר, מספר, ממקד: הנארטיב הילדי בסיפורת
ד"ר איריס מילנרשיעור
הקורס יעסוק בתפקידיהם האפשריים של ילדים בספרות, הן כדמויות וכ"אביזרים" בעולם המסופר והן כמספרים וממקדים (בעיקר של סיפורי חניכה). יידונו בו מאפייניה של התודעה הילדית כממקדת של הטקסט הספרותי, האפקטים שיוצר מיקוד כזה והבחינה הביקורתית של המציאות שהוא מאפשר. על סמך התחבולות המשמשות ליצירת "נרטיב ילדי" יפוענחו גם ההבניות התרבותיות (המשתנות) של מושג הילדות.
מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': 8.2.06 ב- 9:00. הגשה עד 13.2.06 ב- 13:00
סמסטר א', מועד ב': 19.5.06 ב- 9:00. הגשה עד 24.5.06 ב- 13:00