מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.1300  מבוא לתיאוריה וביקורת: קאנט עד בנימין
ד"ר אייל דותןשיעור
שיעור מבוא פילוסופי-תיאורטי ללימודי התרבות שבו יוצגו בסקירה כרונולוגית-שיטתית הפרקים המרכזיים בתולדות התיאוריה הביקורתית מעמנואל קאנט ועד ג'ודית באטלר, מהיגל עד דלז וגואטרי. השיעור יחולק לשני שיעורים סמסטריאליים נפרדים. בחלקו הראשון יוצגו בעיקר הוגי המאה התשע-עשרה והמחצית הראשונה של המאה העשרים (קאנט, היגל, מארקס, פרויד, ניטשה, בנימין). בחלקו השני יוצגו ההוגים הסטרוקטורליסטים והפוסט-סטרוקטורליסטים, מלאקאן ואלתוסר דרך פוקו ודרידה, עד לתיאוריות פמיניסטיות ופוסטקולוניאלית בנות זמננו.
מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': 16.2.06 ב- 9:00. להגיש עד 20.2.06 ב- 13:00
סמסטר א', מועד ב': 24.3.06 ב- 9:00. הגשה עד 30.3.06 ב- 13:00