מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0671.1225  גיאוגרפיה היסטורית של ארץ-ישראל באלף הראשון לפנה"ס
פרופ' נדב נאמןתרגיל
מטרת הקורס היא להציג בפני התלמיד את התעודות שיש להן נגיעה להיסטוריה היישובית של ארץ ישראל באלף הראשון לפנה"ס ולנסות לקשור אותן עם תולדות הארץ ועם הממצא הארכיאולוגי שנתגלה בה. המחקר הגיאוגרפי היסטורי משלב שלושה תחומי ידע - גיאוגרפיה, טקסט וארכיאולוגיה – והמפגש בין שלושת הרכיבים הללו יעמוד במוקד הדיון. במסגרת הקורס נקרא את הטקסטים המקראיים ואת התעודות החיצוניות ונעמוד על האפשרויות והמגבלות הכרוכות בשימוש בהם, על התמונה המצטיירת מהן לגבי יישוב, חברה, משטר ותרבות בממלכות ישראל ויהודה, על אופן שבו ניתן לשלב אותן עם הממצא מן החפירות והסקרים הארכיאולוגיים שנערכו בארץ ועל הזיקה בינן לבין המערך היישובי שהתקיים באזור באלף השני לפנה"ס. דגש מיוחד יושם בדיון על ביקורת הטקסט המקראי ועל האפשרויות והמגבלות הכרוכות בו כמקור לחקר תולדות ישראל.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 23/06/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 06/08/2006 בשעה 9:00