מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0671.1073  מכנען לישראל
פרופ' נדב נאמןשיעור
מטרת הקורס היא לתאר את צמיחת עם ישראל ההיסטורי מחברה כנענית, את התגבשותן של ממלכות ישראל ויהודה ואת התפתחותן עד לחורבן ממלכת ישראל. במסגרת ההרצאה אציג את התעודות החיצוניות והממצאים הארכיאולוגיים העומדים לרשותנו לחקר התקופה, אעמוד על האפשרויות והמגבלות הכרוכות בשימוש בטקסט המקראי למחקר היסטורי ואנסה לשלב את המקורות המקראיים במקורות החיצוניים. תלמידי הקורס יקבלו תמונה מקפת על ארץ כנען ההיסטורית, על אופן צמיחתו של עם ישראל ('מנוודות למלוכה'), על ההיסטוריה של ממלכות ישראל ויהודה עד לחורבנה של ממלכת ישראל ועל ייחודו של המקרא כמקור היסטורי. דגש מיוחד יושם בדיון על ביקורת הטקסט המקראי ועל האפשרויות והמגבלות הכרוכות בו כמקור לחקר תולדות ישראל.

מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 17/02/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 21/04/2006 בשעה 9:00