מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0671.1031  מבוא לתרבות אנטוליה
פרופ' ז'אק יקרשיעור
תרבות אנטוליה – החיתים, אבותיהם ושכניהם.
1. ארץ חתי לפני הקמת הממלכה החיתית(2000-1700 לפה"ס)
2. המשך הנושא.
3. התרבות החיתית(1700-1200 לפה"ס): מבוא היסטורי.
4. אתרים מרכזיים בארץ חתי.
5. מאפייני התרבות החיתית.
6. מבנה השלטון החיתי.
7. מבנה החברה החיתית.
8. הכלכלה החיתית.
9. אזורי הפריפריה של ארץ חתי: עמק הפרת, מישור קיליקיה, אזור העמוק והרי הים השחור.
10. המשך הנושא.
11. מערב אנטוליה בתקופה החיתית.
12. המשך הנושא.
13. המינואים והמיקנים בחוף האגאי של אנטוליה.
14. המשך הנושא.

במהלך הקורס יופנו התלמידים לקריאה בפרקים נבחרים מהרשימה הביבליוגרפית הבאה:
Bibliography:
Akurgal, E. 1962. The Art of the Hittites. London.
Biblical Archaeologist.1989. Volume 52/2-3(June/September) .
Bittel, K. 1970. Hattusha, The Capital of the Hittites. New York.
Bryce ,T. 1998. The Kingdom of the Hittites. Oxford.
Gurney, O.R. 1990. The Hittites. London:Penguin Books.
Hawkins, D. 1996. "The Hittites and their Empire", Royal Cities of the Biblical World". Bible Lands Museum, Jerusalem:69-79.
Macqueen, J.G. 1986. The Hittites and Their Contemporaries in Asia Minor. London.
Mellaart, J. 1978. The Archaeology of Ancient Turkey. London.
Orlin, L.I. 1970. Assyrian Colonies in Cappadocia. The Hague.
Vieyra, M. 1955. Hittite Art. London.
Yakar, J. 1996. “Hattusa-Bogazkoy: Aspects of Hittite Architecture”, Royal Cities of the Biblical World. Bible Lands Museum, Jerusalem:53-68.מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': ב- 3.3.06 ב- 9:00. הגשה עד 9.3.06 ב- 13:00
סמסטר א', מועד ב': ב- 14.6.06 ב- 18:00. הגשה עד 21.6.06 ב- 13:00