מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0671.1015  מבוא לפרהיסטוריה של המזרח הקדום : אנטוליה, סוריה ומסופוטמיה
פרופ' ז'אק יקרשעור
השיעור יעסוק בתרבות הניאוליתית והכלקוליתית של אנטוליה, צפון מסופוטמיה וסוריה בין השנים 5000-8000 לפנה"ס ויכלול את הנושאים הבאים:
מבוא גיאוגרפי ותולדות המחקר.
המעבר מהתקופה האפיפליאוליתית לתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית.
התקופה הניאוליתית הקדם -קרמית במרכז ובדרום מזרח אנטוליה.
התקופה הניאוליתית הקדם - קרמית בצפון מסופוטמיה וסוריה.
התקופה הניאוליתית במרכז אנטוליה.
התקופה הניאוליתית במסופוטמיה ובצפון בסוריה.
התקופה הכלכוליתית הקדומה במרכז אנטוליה.
התקופה הכלכוליתית הקדומה בצפון מסופוטמיה ובצפון סוריה.
מודלים של מבנה חברתי בתקופה הניאוליתית והכלכוליתית במזרח הקדום.

במהלך הקורס יופנו התלמידים לקריאה בפרקים נבחרים מהרשימה הביבליוגרפית הבאה:


Akkermans, P.M.M.G.1993 Villages in the Steppe. Late Neolithic Settlement and Subsistence in the Balikh Valley, Northern Syria. International Monographs in Prehistory. Archaeological Series 5.
Mellaart, J. 1975.The Neolithic of the Near East. London.
Singh, P. 1991. The Neolithic Origins. Delhi.
Watson, P.J. 1983. The Halafian Culture:A Review and Synthesis. In:Young, T.C. et al. eds., The Hilly Flank and beyond. Studies in Ancient Oriental Civilization 36. Chicago:231-250.
Yakar, J. 1993. The Ethnicity of the Halaf Culture West of the Balikh River. In: Mellink, M.J. et al. eds., Aspects of Art and Iconography: Anatolia and Its Neighbours. Ankara:663-669-.
Yakar, J. 1994. Prehistoric Anatolia. The Neolithic Transformation and the Early Chalcolithic Period. Tel Aviv: Tel Aviv University: Monograph Series of the Institute of Archaeology, No. 9.
Yakar, J. 1994. Prehistoric Anatolia. The Neolithic Transformation and the Early Chalcolithic Period. Tel Aviv : Monograph Series of the Institute of Archaeology, Tel Aviv University. No.9A.
Yoffee, N. and Clark, J.J. 1993. Early Stages in the Evolution of Mesopotamian Civilization-Soviet Excavations in Northern Iraq. Tucson & London.

מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': עבודה. הגשה עד 3/7
סמסטר ב', מועד ב': עבודה. החזרה עד 14/8