מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0659.6060  הגיונות שפינוציסטים: זמניות וחירות
מר עודד שכטרסמינר
במרכז סמינר זה יעמדו שלש חקירות המבוססות בעיקרן על תורת המדות של שפינוזה. הראשונה תדון בזמניות וקיום, השניה במובנו של הקיום והשלישית בצורה בה מאפיין שפינוזה את האתי והפוליטי. החקירה הראשונה תתמקד במרכזיות מושג הזמניות למושג הקיום. לזמניות (בשלש הופעותיה: זמן, התמדה, נצח) מעמד מיוחד במחשבה האונטולוגית והפילוסופית. היא תתברר לא כנושא אחד מני רבים בו עוסקת הפילוסופיה, אלא כמי שמאפשרת את צורותיה השונות של המחשבה הפילוסופית בכלל ושל המטאפיסיקה והאונטולוגיה בפרט. על בסיס החקירה הראשונה אפשר יהיה לאפיין מחדש את המעמד האונטולוגי של כמה שאלות פילוסופיות מרכזיות; וביניהן לדוגמא הוולונטריזם והדטרמיניזם שהועמדו כשתי תפיסות פילוסופיות מוציאות. מתוך הביקורת השפינוסטית יתבררו הללו כעמדות המבוססות על אותה תפיסה אונטולוגית שבבסיסה תאור ההוויה במשפטים נוגדי מציאות. הופעה זו של ההוויה תתברר כחלקית וכמטעה פילוסופית. על סמך שתי החקירות הראשונות אפשר יהיה לבחון מחדש את הפוליטי, האתי והחברתי שבבסיסו עומד הסובייקט. הדחיה הגורפת של חופש הבחירה ובד בבד החיוב המוחלט של החירות יתבררו כמבוססות על הסובייקט הקרטזיאני אותו דוחה שפינוזה מתוך דחיית האל התיאולוגי. מושג סובייקט זה כרוך במושג פעולה מסוים וזה האחרון נסמך על תפיסת פילוסופית מוטעית של ההוויה. חקירות אלה מאפשרות לאפיין את הטעויות הפילוסופיות שמקורן בתפיסה מסולפת של ההוויה ואלו עומדות בבסיס המחשבה של הפוליטי, האתי והחברתי. ההשלכות של המחשבה השפינוציסטית רבות ובסופו של הסמינר ידונו בקצרה כמה מהם, כגון הדחיה של שפינוזה לאתיקה של רחמים, ל"אדם הבוחר", והבקורת על האתי והפוליטי בפילוסופיה בעיקרה שתתברר כמחשבה תיאולוגית מוטעית. אם יתאפשר נדון באפשרות הפילוסופית שפותחת המחשבה השפינוציסטית בבחינת הפילוסופיה שאחריו, ובעיקר במושג הסובייקט הקאנטיאני, במושג הפעולה אצל פיכטה ובמושג ה- Dasein ו"הנתנות ההוויה" אצל הוסרל והיידגר.
הסמינר יתבסס בעיקרו על תורת המדות בתרגום יעקב קלצקין.

שעורים:
1: הקדמה
2: זמניות ופילוסופיה - המתודה האונטולוגית של שפינוזה
3-5: זמניות כבסיסה של האונטולוגיה
6-9: צורתה של מחשבת "היות אחרת" ואפיונה האונטולוגי.
10-12: פרוש השאלה האתית במתודה האונטולוגית אליבא דשפינוזה.
13- סוף: הפוליטי אצל שפינוזה. והשלכות החקירה על הפילוסופיה המודרנית.

חובות הסמינר: רפרט או עבודה סמינריונית.