מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0627.4030  פרגמטיקה ודקדוק
פרופ' מירה אריאלסמינר
בעוד שמקובל כיום בבלשנות להניח שגורמים פרגמטיים (כלומר, קונטקסטואלים, חוץ-לשוניים), משחקים תפקיד מכריע בתקשורת אנושית, אין הסכמה, ובמיוחד בין הפרגמטיקונים, על תיחום הפרגמטיקה. אילו קריטריונים ישמשו להבחנה בין פרגמטיקה לדקדוק? מהי חלוקת העבודה בין הדקדוק לבין הפרגמטיקה? אנו נבקר את ההגדרות הקלאסיות לפרגמטיקה ונציע תחתן את האבחנה בין קוד לבין היסק. על-פי גישה זו הדקדוק מורכב מקודים שרירותיים, בעוד הפרגמטיקה כוללת הליכי עיבוד היסקיים, המתבססים על הרציונליות האנושית. אנו נסקור את שלוש הגישות העיקריות לפרגמטיקה הקלאסית (מחוץ לדקדוק, בתוך הדקדוק ותאוריות על גרמטיזציה של פרגמטיקה). נסיים את הקורס בהכרה בקיומן של "עובדות מכוערות" בדקדוק (היסקים ברי חישוב שמהווים כללי דקדוק למרות זאת). המסקנה היא שעל מנת להסביר תקשורת לשונית אנו זקוקים לקוד, להיסק ול"כיעור".
דרישות קדם: ממשק לשוני חוץ לשוני (לתלמידים שהחלו לימודיהם בתשס"ו). לכל האחרים, פירוט ד"ק בהערות בהמשך:הערות: קורסי הקדם הם: מבוא לפרגמטיקה, מבוא לסמנטיקה או מבוא לחקר השיח. לפחות אחד משלושת הקורסים בציון 90.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.