מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0627.4018  תחביר בן זמננו
פרופ' ג'וליה הורבטשיעור
הקורס יעסוק בהתפתחויות שחלו בתיאוריה התחבירית בעשור האחרון. לאחר דיון קצר במבנה העץ, ובעיקר בקטגוריות הפונקציונאליות השונות שהוצעו במהלך השנים האחרונות, ובויכוח הנטוש סביב שאלת קיומן, נתרכז במפנה המינימליסטי, שחל בשנות התשעים. נדון ברקע לצמיחת הפרוגרמה המינימליסטית, ובעקרונות המנחים אותה. במהלך הסמסטר נבחן נושאים אחדים לאור הנחות-עבודה מינימליסטיות: תיאורית הכבילה, מבנה העץ, או עקרונות האקונומיה ואופיים.
דרישות קדם: תחביר מתקדמים: עיבוד תחביריהערות: הקורס יינתן בשפה האנגלית. זהו קורס משותף ל- BA ול- MA
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.