מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0627.2189  מבוא לפרגמטיקה
פרופ' מירה אריאלשיעור בחירה
נושאי הקורס הם הנושאים הקלאסיים בתחום הפרגמטיקה, כלומר הסברים חוץ-לשוניים לתופעות לשוניות בפרט ותקשורתיות בכלל: פעולות דיבור(speech acts)עקרון שיתוף הפעולה של גרייס, פונקציות תקשורתיות של מבנים תחביריים שונים, סימון של מידע נתון לעומת חדש, הבסיס התקשורתי של הדקדוק הפורמלי, ועוד. תובחן פרגמטיקה לשונית (הסברים חוץ-לשוניים לתופעות לשוניות) מפרגמטיקה מרכזית (עקרונות רציונליים כלליים הממומשים בין היתר, בתקשורת אנושית).
דרישות קדם: מבוא לבלשנות, יסודות הבלשנות התאורטית