מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0627.2117  תחביר מתקדמים:עיבוד תחבירי
ד"ר טל סילוניקדם סמינר
הקורס מאמץ את ההנחה שייצור (production) ועיבוד (processing) ביטויים לשוניים מתבצעים
באמצעות אותם כלים חישוביים (Computational tools). אם כך, הרי שניתן ללמוד מקשיי עיבוד
(processing difficulties) על אופן פעולתה של המערכת החישובית. בחלקו הראשון של הקורס, נתרכז
במבנים המעוררים קושי עיבוד הידוע בכינוי Garden Path (לדוגמה, 'לאחר ששרה שתתה מים נתגלו
בבאר'). נבחן מהם העקרונות המנחים את עיבוד המשפט ונגדיר בכלים תחביריים מהו הקושי הנגרם
במבנים הנדונים, ומדוע המעבד האנושי אינו יכול להתגבר על הקושי באופן אוטומטי (כפי שמעידה
העובדה שהקושי מוחש). בחלקו השני של הקורס נדון בתנועה תחבירית ובמגבלות החלות עליה. מדוע,
למשל, תנועת 'את מי' אפשרית במשפט "את מי חשבת שדן אוהב?" אך לא במשפט ' *את מי פגשת את האשה
שאוהבת?'. נגדיר את המגבלות החלות על תנועה תחבירית, ונשתמש בהן כמבדק לזיהוי תנועה במבנים
שבהם קיומה אינו ברור. לסיום, נגדיר את עקרונות פעולתה של המערכת החישובית ביחס לתופעות
העיבוד והיצור שנדונו.
דרישות קדם: תחביר מתחילים
מועדי הבחינות:
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 27/04/2006 בשעה 12:30
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 18/07/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 17/08/2006 בשעה 9:00