מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0627.2105  קריאה מודרכת
גב' גלית ששון, גב' איה מלצרמיומנות
המטרה העיקרית של שיעור "קריאה מודרכת" היא מתן כלים לסטודנט לפתח את יכולתו להתמודד עם מאמרים בבלשנות. הסטודנטים קוראים את המאמר לפני השיעור ובכיתה מתקיים עליו דיון שיטתי וביקורתי שמתמקד באסטרטגיה של הצגת הדברים, סוגי הטיעונים במאמר, המבנה שלהם, אישושם האמפירי, חשיפת הנחות היסוד המובלעות ומאפיינים אחרים המייחדים כתיבה בלשנית-תיאורטית, כגון מעמדן המרכזי של דוגמאות ודוגמאות נגד באישוש והפרכת תיאוריות בלשניות. המטרה המרכזית אינה לימוד התיאוריות המוצגות במאמרים, אולם תוך כדי הקריאה והדיון בהם, נחשפים הסטודנטים למגוון רחב של ענפים בבלשנות.

בבחירת המאמרים הושם דגש על תחומים שאינם נלמדים במסגרת קורסי החובה, או שאינם נלמדים כלל בחוג, כגון: פרגמטיקה, סמנטיקה לקסיקלית, רכישת שפה, סוציובלשנות, שפה ומוח ועוד.
דרישות קדם: מבוא לבלשנות
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 15/02/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 17/03/2006 בשעה 9:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 25/06/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 27/07/2006 בשעה 9:00