מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0626.2087  סיפורת פוסט מודרנית Postmodern Fiction
גב' יעל מאורר Yael Maurerשו"ת
In this course we will read postmodern works of fiction. The texts we will examine challenge totalizing thought, and offer in its stead narratives which destabilize notions of continuity, borders, and hierarchies. The postmodern text engages with the notion of "master narratives" which shape our culture, and questions cherished ideas of a unified , located subject.

Course Requirements:
Active class participation ( in class presentations)
Paper
Final exam

הערות: סמסטר א'
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 17/02/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 19/05/2006 בשעה 9:00