מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0621.1097  ההגות הלטינו אמריקאית במאה ה-20
פרופ' צבי מדיןשיעור
ההגות הלטינו-אמריקאית משקפת, במרוצת הדורות, את הבעייתיות הבסיסית של הזהות הלטינו-אמריקאית והלאומית של עמי היבשת, פרי מפגשם של עמי היבשת המקורית עם אירופה הספרדית בעת החדשה המוקדמת. הגות זו תתבטא בין הזיקה האירופוצנטרית לבין הניסיונות לעצב זהות מקורית ואוטנטית - כדבריהם - משל עצמם. אופציה אחרונה זו נראתה, בעיקר במאה ה-20, כמעשה חכור מהקולוניאליזם התרבותי אשר התלווה, מאז ומתמיד, לקולוניאליזם ולאימפריאליזם.
במרוצת הקורס נעסוק בבעיה זו - ובעיקר בנסיונות לעצב זהות לאומית ולטינו-אמריקאית שתסמל ההתנתקות מהאירופוצנטריות והקולוניאליזם התרבותי. הדבר היה כרוך באפיון והגדרה מיוחדת של עצם ההגות באמל"ט, תוך ציון הרלבנטיות המכרעת של הסופרים והאומנים בסוגיה זו.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 10/07/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 11/08/2006 בשעה 9:00