מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0608.4000  עריכת שולחן: סמינר התכנית
ד"ר דפנה הקר וד"ר מירי רוזמריןסמינר
סמינר התכנית מיועד לתלמידות התכנית בשנה האחרונה, רצוי בסמסטר האחרון ללימודיהן בתכנית.
הסמינר ייחשב כקורס בחירה בן 2 ש"ס בכל אחד מן המסלולים (לפי בחירת התלמידה); לא תוגש בו עבודה סמינריונית אלא עבודת רפראט; לפיכך, הוא אינו פוטר מחובת העבודות הסמינריוניות האחרות אלא נחשב בין קורסי הבחירה של אחד המסלולים.

הסמינר ינוהל על ידי ד"ר דפנה הקר וד"ר מירי רוזמרין וכן על ידי התלמידות (ראו להלן). יתארחו בסמינר מרצות מתכנית לימודי נשים ומגדר מדיסציפלינות שונות. במהלך הסמינר נקרין שישה סרטים ונערוך שש פגישות לדיון בסרטים אלה - כל פגישה תדון בסרט שנצפה שבוע קודם לכן. בפגישת הדיון נשמע הרצאה מפי אחת המורות של התכנית, שתייחד את הדיבור להיבט/ים בסרט לפי תחום עניינה ומחקרה (הרצאה זו תימשך כשעה ותתבסס על חומר קריאה שיפורסם מראש); את המשך פגישת הדיון ינהלו שתיים מתלמידות הסמינר, תוך שיתוף הקבוצה כולה, ותהיה בדיון התייחסות להיבט/ים נוספ/ים ולעניינים העולים מן הצפיה בסרט. הדיונים מיועדים לפיתוח נושאים שונים, פרספקטיבות, פרשנות וביקורת, בצורה אינטגרטיבית, השוואתית וכיוצ"ב – כפי שהם עולים ומתעוררים בצפייה בסרט.

הסמינר ייפגש בכל שבוע ביום חמישי: פעם בשבועיים תהיה פגישה בת 4 שעות להרצאה ולדיון – בסך הכל בסמסטר יהיו 6 פגישות להרצאה ולדיון; פעם בשבועיים תהיה פגישה בת שעתיים להקרנת סרט (שעות ההקרנה אינן באות במניין שעות הלימודים) – בסך הכל בסמסטר יהיו 6 פגישות להקרנת סרטים.

בסיום הסמינר יוגשו עבודות רפראט קצרות. הציון הסופי למשתתפות ייקבע על פי הרפראט ועל סמך ההשתתפות הפעילה בדיוני הקבוצה.הערות: סמ' ב', 2 ש"ס
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': עבודה - להגיש עד 27.7.06 ב- 13:00
סמסטר ב', מועד ב': אין מועד נוסף