מעודכן ליום שישי 10 בספטמבר 2004

0697.1002  מבוא למדעי הדתות
ד"ר רון מרגוליןשיעור
המבוא למדע הדתות נועד להפגיש את הסטודנט עם מגוון רחב של תיאוריות ושיטות מחקר שהתפתחו החל מן המחצית השניה של המאה התשע עשרה במטרה להסביר ולהבין את הדת כתופעה אוניברסלית ואת דתות העולם השונות כתופעות ייחודיות. השיעור יפתח בדיון בשאלות מהי דת, מהו מדע הדתות ומה טיב יחסם של חוקרי הדתות לנושאי מחקרם?
הנושאים שיידונו במהלך השיעורים יכללו את התחומים הבאים:
היסטוריה של הדתות: מיפוי התחום באמצעות סקירה תמציתית של דתות העולם הקדום, דתות
אסיה, הדתות המונותיאיסטיות, הדת השבטית והיווצרותן של דתות חדשות.
פילוסופיה של הדת: מקיקרו ליום, קאנט והגל ומפויירבך, אל מרכס והגישה המטריאליסטית.
אנתרופולוגיה של הדת: האבולוציוניסטים (פרייזר, טיילור, לוי-בריהל); הסטרוקטורליזם וביקורתו (מלוי-שטראוס לאוואנס- פריצ'ארד) ואנתרופולוגים בני ימינו.
סוציולוגיה של הדת: ובר, דירקהיים, יואכים ואך.
פסיכולוגיה של הדת: ג'ימס, ורודולף אוטו והאסכולות הפסיכואנליטיות של פרויד ויונג.
פנומנולוגיה של הדת - דיון במושגים מיתוס, סמל וריטואל, הקורבן והמזבח, המקדש והתפילה, שמניזם ומגיה לאור עבודותיהם של ואן דר לאו, אליאדה וממשיכיהם.
במסגרת המבוא תוקדש תשומת לב מיוחדת לנושא המיסטיקה והחוויה הדתית ולדיונים עכשוויים בתחום הדת והמודרנה.

בתרגיל הנלווה לקורס יקראו התלמידים פרקים נבחרים מתוך מחקרים וכתבים של החוקרים וההוגים שיידונו במהלך השיעור. הטקסטים שיילמדו בתרגיל יסייעו בהעמקת ההבנה של תכני השיעורים ויהוו חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים של הקורס.ספרי יסוד של הקורס:

Jacques Waardenburg, Classical Approaches to the Study of Religion, Aims, Methods and Theories of Research, Introduction and Anthology, N.Y. Berlin 1999

Brian Morris, Anthropological Studies of Religion, An Introductory Text, Cambridge 1987 (2000)

E.J. Sharpe, Comparative Religion: A History, London 1975

אדווארד א' אוואנס – פריצ'ארד, תורות של דת פרימיטיבית, תרגמה מאנגלית עמנואלה ברש-רובינשטיין, הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים 1998
רודולף אוטו, הקדושה- על הלא רציונלי באידיאת האל ויחסו לרציונלי, כרמל ירושלים 1999
מירצ'ה אליאדה, תבניות בדת השוואתית, הוצאת נמרוד, תל אביב 2002
ויליאם ג'ימס, החוויה הדתית לסוגיה, הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים 1969.


מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 03/07/2005 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 04/08/2005 בשעה 9:00