מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0659.5328  ההשכלה ומתנגדיה
פרופ' יוסף מאליסמינר
מהי השכלה? – מאז השיב הפילוסוף קאנט לשאלה זו בקביעה כי ההשכלה היא התנועה שבה מתגבר האדם על הכשלים שלקה בהם עקב חוסר-בגרותו ומשתלט מכוח תבונתו על עצמו ועולמו, ניטש ויכוח על הנחותיה והשלכותיה של אידיאולוגיה ליברלית זו. אם בעבר היו מתנגדיה של ה"השכלה" בעיקר הוגי-דעות דתיים ורומנטיים, הרי בעשורים האחרונים בולטים דווקא הוגי-דעות ביקורתיים (דוגמת אדורנו והורקהיימר) ופוסט-מודרניסטיים (פוקו וחסידיו) שמזהים בה את זרעי הפורענות של העידן המודרני. כנגד הוגי-דעות אלה ואחרים, שנטו להתעלם מהמציאות ההיסטורית שבה-וממנה התפתחה תנועת ההשכלה, ננסה לבחון-מחדש את השאלה "מהי השכלה?" תוך התייחסות לתנאים החברתיים, הפוליטיים, הדתיים, והתרבותיים של התקופה שבמסגרתם עיצבו המשכילים ומתנגדיהם את השקפותיהם.