מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0623.4245  מקומות קדושים באסלאם
פרופ' אורי רובין
השיעור יעסוק במסורות אסלאמיות קדומות על אודות אתרים קדושים לאסלאם בערב ובארץ ישראל וינתח היבטים בבניית קדושתם.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.