מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.3536  היררכיות חברתיות ותרבותיות במדינות האנדים במאה ה-20
ד"ר חררדו לייבנרסמינר
במסגרת הסמינר נבחן היבטים שונים של יחסי הכוח החברתיים בפרו, בוליביה ואקואדור לאורך המאה ה- 20. למרות היותן רפובליקות עוד מראשית המאה ה- 19 היכולת של רוב האוכלוסייה לממש זכויות אזרחיות בסיסיות וליטול חלק בתהליכים פוליטיים הייתה מותנית במידת התאמתה לתרבות ההיספנית של האליטות השולטות. במלים אחרות, על מנת להיות אזרחים תושבי האנדים נדרשו להפסיק להיות אינדיאנים. אבל, גם תהליכי ההיספניזציה והמעבר לערים לא הבטיחו אזרחות ממשית ומלאה לרוב העניים בארצות אלה. הפערים הכלכליים העצומים ושיעתוק של דפוסים חברתיים שמקורם באחוזות הכפריות לתוך מגזרים עירוניים שונים יצרו מעין חברה היררכית-מודרנית שהקשתה על תהליכי הדמוקרטיזציה החברתית. התרבות המשיכה לשחק תפקיד משמעותי בריבוד החברתי. במקרים רבים רכישת התרבות השלטת הייתה התנאי והמפתח למוביליות חברתית. במקרים אחרים נוצרו מתחים משמעותיים בין הכוח החברתי הנובע מצבירה קפיטליסטית לבין המיקום החברתי במסגרת ההיררכיות החברתיות-תרבותיות.
במהלך הסמינר נבחן תופעות חברתיות ופוליטיות שונות תוך הישענות על סיפורי חיים, ניתוח של טקסטים עיתונאיים וספרותיים ומבט ביקורתי על מחקרים קיימים.
דרישות קדם: חברה, משטר ותרבות באמל"ט, חברה, משטר ותרבות בארה"ב, תרגיל המאה ה-20, תרגיל המאה ה-19
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.