מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.3535  פאשיזם וימין קיצוני במזרח אירופה בין שתי מלחמות עולם
ד"ר רפי ווגוסמינר
הסמינר יעסוק בניתוח תופעת הימין הקיצוני והפאשיזם במזרח אירופה על רקע ההשפעה האיטלקית והנאצית. שתי שאלות מרכזיות יעמדו במרכז הדיונים - הראשונה האם מדובר ב"פאשיזם מקומי או מיובא?" - כאשר הדגש יהיה על השפעת התנאים המקומיים על צמיחת הימין, והשניה על הקשר ההדוק בין האינטלקטואלים מן הדור הצעיר לקסם הפאשיזם והאינטישמיות. כמו כן, יוצג הקשר בין אופי המשטרים לבין ההקצנה הימנית הקיצונית בהשפעת הנאציזם.
דרישות קדם: חברה משטר ותרבות במאה ה-19, חברה משטר ותרבות במאה ה-20
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.