מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.3218  לאומיות ואומה - מיתוס והיסטוריה
פרופ' שלמה זנדסמינר
מה טיבן של הזהויות הלאומיות הנוכחות בהוויה המודרנית? במה הן שונות מזהויות קיבוציות קודמות בהיסטוריה? מהם התנאים והנסיבות ההיסטוריים שעמדו בבסיס צמיחתן של זהויות אלה? אילו רכיבי זיכרון קולקטיבי מאכלסים את התודעה הלאומית? מי הם סוכני התרבות המייצרים זיכרון זה? מהם היחסים בין הזהות הלאומית לבין תת-זהויות המתקיימים לצידה? האם קיימת היום פוליטיקת זהויות חדשה המכרסמת בלאומיות?
בסוגיות אלו ואחרות יתמקד הסמינר כאשר בציריו המרכזיים תעמוד השוואה היסטורית בין התפתחותה ואופייה של הלאומיות הצרפתית לבין התגבשותה ומהותה של הלאומיות הציונית.
דרישות קדם: חברה, משטר ותרבות במאה ה-19, חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 - אחד מהתרגילים הנ"ל
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.