מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.3109  בעיות נבחרות בהיסטוריה של מלחמת העולם השניה
ד"ר מתי מייזלסמינר
מלחמת העולם השניה היתה ארוע שעיצב את דמותו של העולם מאז התרחשותה ועד ימינו, אלא שרק כמה עשרות שנים אחרי סיומה התפתחה ההיסטוריוגרפיה שלה מעבר לתחומי הדיון כפי שעוצבו ע"י המפקדים הצבאיים שפעלו בה. בסמינר יועלו ויבחנו כמה נושאים מן המרכזיים בהיסטוריה הצבאית של מלחמה זו.
שאלת התיקוף של המלחמה, שלביה והיקפה הגאוגרפי והמדיני; דיון ובחינה של כמה מן המערכות העיקריות של המלחמה; השתנות דרכי הלחימה ו'אמנות המלחמה'; יעלו לדיון שאלות על החזיתות השונות ומקומן במהלך המלחמה; תידון בעיית האוכלוסיה האזרחית - לעומת הכוחות הלוחמים - במהלך המלחמה, וכן היקפי אבדות המלחמה, אזרחיות כצבאיות.
ספרי בסיס: .G. Weinberg, A World At Arms;
R. Millett and Williamson Murray, The War To Be Won.
דרישות קדם: חברה משטר ותרבות במאה העשרים
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.