מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.2318  האבירות בימי הביניים: מציאות ומיתוס
פרופ' צבי רזיסמינר
הסמינר יידון בהיווצרות האבירות בימי הביניים ובתפקידיה הצבאיים, הכלכליים, החברתיים והפוליטיים. כמו כן, יחקור הסמינר את הולדת מיתוס האבירות, תפקידיו והזיקה בין המיתוס למציאות. הסמינר יתבסס על מגוון גדול של מקורות ספרותיים ואדמיניסטרטיביים.
דרישות קדם: חברה, משטר ותרבות בימי הביניים
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.